Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GUIDED READING – DAMM´S GALAXY Kursholder: Linda Kjellevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GUIDED READING – DAMM´S GALAXY Kursholder: Linda Kjellevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 GUIDED READING – DAMM´S GALAXY Kursholder: Linda Kjellevold

2 Hva jeg skal snakke om i dag  Fokus på Lesing  Metoden Veiledet lesing – Guided reading  Damm’s Galaxy

3 Fokus på lesing  Ulike tester – nasjonale og internasjonale  L-97 K-06  Større fokus på læringsstrategier generelt og lesestrategier spesielt  ”Å kunne lese” – en av de fem grunnleggende ferdigheter i alle fag  Læreplanen i engelsk – K-06: Å kunne lese engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdighetene generelt. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse.

4 Fokus på lesing  Kompetansemål (lesing) Etter 2. årstrinn: – Gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster Etter 4. årstrinn: – Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner Etter 7. årstrinn: – Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere

5 Fokus på lesing  Kompetansemål Etter 2. årstrinn: – Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser – Bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk – Bruke språket gjennom flere sanser og medier Etter 4. årstrinn: – Forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig – Forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i Etter 7. årstrinn: – Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne – Uttrykke egen mening om ulike emner

6 Undervisningen  Hvordan gjør vi så dette i undervisningen?  Hvilke tekster presenterer vi overfor elevene?  Hvordan hjelper vi elevene til å utvikle gode lesestrategier?

7 Ulike metoder  Veiledet lesing / Guided reading  EYLP - Early Years Literacy Program

8 Hva er guided reading el. veiledet lesing?  En metode for leseopplæring  Metoden er utviklet på New Zealand  Metoden har spredt seg til store deler av verden  Metoden legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering  Metoden er i tråd med kravene i Kunnskapsløftet

9 Læringsplakaten i K-06 3 av plakatens 11 punkter:  Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (oppl.l. §1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)  Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)  Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

10 Hva går så metoden ut på?  Små lesegrupper  Det arbeides med småbøker eller tekster i ulike sjangere  Alle har samme bok  Lærer veileder elevene gjennom teksten  Legges stor vekt på før-lesingsaktiviteter og samtale rundt bokens/tekstens tema  Lærer aktiviserer forkunnskaper

11 Forts. Hva går så metoden ut på?  Toveiskommunikasjon – muntlig samhandling  Bruk av whiteboard, flippover, smartboard  Lærer bevisstgjør elevene om bruk av strategier og språkets oppbygning  Skaper leseglede  Utvikler elevenes kritiske oppmerksomhet  Bygger broer mellom lesing og skriving

12 Hvorfor veiledet lesing?  By providing small groups of students the opportunity to learn various reading strategies with guidance from the teacher, they will possess the skills and knowledge required to read increasingly more difficult texts on their own. Independent reading is the GOAL - guided reading provides the framework to ensure that students are able to apply strategies to make meaning from print.  "In primary grades children are learning to read and in upper grades they are reading to learn." Anonymous

13 Forts. Hvorfor veiledet lesing?  Veiledet lesing på fremmedspråk – fokus på lesingen: ikke først og fremst lære å lese, men øve seg på å lese et fremmedspråk  Fokus på forståelse (helheten)  Fokus på uttale – lite lydrett språk (viktig med ”modellering”)  Skape en atmosfære preget av trygghet, nysgjerrighet og lekenhet

14 Damm´s Galaxy  Utviklet et småboksystem  Utviklet spesielt for elever som lærer engelsk som andrespråk/fremmedspråk  Bøkene er nivådelte og bøker på samme nivå har tilnærmet vanskelighetsgrad og tekstmengde  Bøkene er laget i samarbeid med Cambridge University Press  Mangfold av tekster innenfor flere sjangere

15 Damm´s Galaxy  ”Verktøyet” bygger opp grunnleggende ferdigheter i engelsk (K’06) : ” Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale.” ”Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.”

16 Damm´s Galaxy  Bøkene har miniordlister og oppgaver til samtale om teksten  Lærerveiledning inklusiv cd

17 Damm´s Galaxy  Bilder støtter opp om tekstinnholdet http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=53&artid=6395 http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=53&artid=6395  Vektlegger transparente og høyfrekvente ord

18 Damm´s Galaxy  Legger opp til arbeid med lesestrategier – Lese ”bottom up” – fra ord til mening – Lese ”top down” – fra mening til ord (helheten) Hva man forstår kommer an på:  Sjangerkunnskap  Forventninger til teksten  Forkunnskaper om bokens tema  Eksisterende ordforråd  Allmennkunnskap for øvrig

19 Damm´s Galaxy  Gjennom ulike oppgaver og spørsmål/samtale styres elevenes lesemåte i riktig retning: – Skimming the text – lese for å få tak i hovedinnholdet – Scanning the text – lese for å lete etter en bestemt detalj eller opplysning – Close reading – grundig granskning av teksten (matoppskrift, bruksanvisning, analysere et dikt) – Jobbe bevisst med transparente - og høyfrekvente ord og bilder som ”støtter” under lesingen

20 Strategiark om lesing hentet fra Språkpermen

21

22 Damm´s Galaxy  Kartlegging av elevenes forståelse og faglige utvikling – kartleggingstester  Ulike aktiviteter og kopiark til bruk før, under eller i etterkant av lesingen  Den Europeiske Språkpermen http://www.bodowartke.de/liebesliedgenerator/llg_flash_2008.php http://www.bodowartke.de/liebesliedgenerator/llg_flash_2008.php

23 Kartlegging  Hvert nivå har egen kartleggingsprøve – test i forhold til lesenivåene.  Generelle leseprøver – oppøver og kartlegger elevenes bruk av lesestrategier i engelsk Elevene øver på: – Å trekke ut hovedpoenget i en tekst (skimming) – Å finne enkle detaljer (scanning) – Å eliminere/sortere opplysninger

24

25

26

27 Den europeiske språkpermen www.fremmedspraksenteret.no

28 Den europeiske språkpermen  Europarådet: en felles vurderings- og dokumentasjonsordning for fremmedspråk, 2001  Implementering av rammeverket – felles vurderingsskala  Et didaktisk verktøy for språklæring  Fokuserer på:  bevisstgjøring av språklæring  vurdering av språkkompetanse  progresjon  mål

29 De fem ferdighetene beskrevet i språkpermen  Lytteforståelse  Leseforståelse  Snakke med andre  Snakke  Skrive

30 Rammeverket - vurderingsskalaen  Fem ferdigheter og seks niv å er  Eleven kan befinne seg p å ulike niv å er innen de ulike ferdighetene (H å ndboka av 3. desember 2007)

31 rammeverket

32 Galaxy - språkpermen  Nivåene i Galaxy er utviklet i henhold til Rammeverket, og bruken av lesesystemet passer derfor svært godt til arbeid med språkpermen

33 Hvordan bruke Damm´s Galaxy? 1. Organiser lesegrupper på 4-6 elever - avhengig av nivå og interesser. 2. Sett av ca. 15-25 min. pr lesegruppe (tid avhenger av trinn og nivå). 3. Velg bøker på det nivået gruppen er. Bøker velges ut fra interesse så langt det er mulig. Hvert barn skal ha sitt eksemplar av boken. 4. Førlesningsaktiviteter :  Ulike aktiviteter for å få elevene til å fabulere, tenke, gjette hva de tror boken handler om – hvem som er med og hva som skjer  Introdusere nye ord og begreper, grammatiske strukturer  Legge opp til små diskusjoner, samtaler rundt temaet, ord, begreper som gir elevene bakgrunnskunnskaper og større forutsetninger til å forstå teksten

34 Forts. Hvordan bruke Damm´s Galaxy? 5. Leser teksten: (Lærer har bestemt på forhånd om hele boken skal leses på skolen eller bare deler av den) - lærer leser for elevene - Lytter til cd - Lærer og elever leser teksten høyt sammen - medlesing - En og en elev leser teksten høyt for gruppen - Elever leser teksten inni seg Når teksten leses brukes bilder som støtte, kroppsspråk, miming, bildekort, spørsmål til innhold, oppgaver underveis i lyttingen, stopper lesingen og gjetter hva som skjer videre (”Pause and predict”), jobber med høyfrekvente ord, transparente ord, setningsoppbygning, verbtider, substantiv og lignende.

35 Forts. Hvordan bruke Damm´s Galaxy? 6. Etter lesingen: – Lærer stiller spørsmål for å sjekke at elevene har forstått innholdet – Ulike skriftlige oppgaver – for eksempel arbeidsark – Dramatiseringsaktiviteter – Spill – Tekststriper – Ulike aktiviteter knyttet til teksten der elever jobber sammen for å løse oppgavene – Bruk av cd til etteraktiviteter – oppgaver der elevene gjenkjenner sammenhengen mellom skrevet tekst/lyd – Ekstraoppgaver knyttet til tekst, tema

36

37

38

39

40 Forts. Hvordan bruke Damm´s Galaxy? 7. Hva gjør de andre elevene når det er lesegrupper med veiledet lesing? NB: Organiseringen må frigjøre lærer til å veilede i lesegruppen – viktig med felles gjennomgang av hva de andre elevene skal gjøre – stasjonsundervisning – oppgaver i engelsk eller også andre fag – jobbe individuelt med a-plan i engelsk og andre fag – lage oppgaver med ulik vanskegrad som gjør elevene selvdrevne 8. Jobbe videre med boken hjemme – leselekse 9. Kan også bruke bøkene til enkeltelever som supplement til annen engelskundervisning 10. Kan også bruke bøkene i hel klasse – enkel veiledning for at alle skal ha en fellesopplevelse. Kan også lytte til cd – vise på cd-rom samtidig, i for eksempel spisingen

41 Organisering  Når man er alene i rommet, må man lage til lesekrok i et hjørne av rommet – bruke mobile tavler eller annet til å skille av rommet  Når man er to har man mulighet til å ha lesegruppen i et annet rom  Legge til rette for veiledet lesing en gang i uken – 2-3 timer etter hverandre med stasjonsundervisning (litt lettere å organisere når man har de fleste timene i egen klasse – kan for eksempel ta engelsk og norsktimen)  Timelærer/faglærer: ha lesegrupper en-to ganger i uken (alle elever får lesegrupper annenhver uke)  Bruke støttetimer på trinnet  Ha veiledet lesing i bolker – bruke engelskundervisningen hovedsakelig til lesing  Viktig med timeplanleggingen i forkant av et nytt år


Laste ned ppt "GUIDED READING – DAMM´S GALAXY Kursholder: Linda Kjellevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google