Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 1 ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 1 ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 1 ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø ? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter ? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen

2 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 2. Strategisk kart – 2009-2012 - Brukerperspektivet Versjon 2.01 Elever og lærlinger opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon. En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp. Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og SFO samlet gir bedre læringsutbytte. Utdanningsetaten arbeider effekivt og har bedre ressursutnyttelse. Utdanningsetaten rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personale. Eksisterende skoleanlegg utnyttes optimalt, og utbygging planlegges gjennom skolebehovsplanen. Utdanningsetaten involverer foresatte mer aktivt i læringsarbeidet til den enkelte elev og lærling Utdanningsetaten organiserer og dokumenterer fagopplæringen mer hensiktsmessig. Osloskolen samarbeider bedre med arbeidslivet og andre kompetansemiljøer om økt fleksibilitet i opplæringen. Utdanningsetaten informerer bedre om skolens virksomhet og resultater. Utdanningsetaten, organiserer tilbudet for elever og lærlinger med særskilte behov mer hensiktsmessig. 3.1 3.43.53.6 3.3 Utdanningsetaten har bedre rutiner for dokumentasjon og systematisk oppfølging av resultater, herunder eksamen.. 3.7 Utdanningsetaten har kompetanse til å analysere og systematisk følge opp elevresultater. 4.1 4.2 Utdanningsetaten har bedre kompetanse til å bruke digitale læringsressurser i fagene. 23 Utdanningsetaten har kompetanse til å utnytte skoleanleggene bedre for mer variert og elevtilpasset opplæring. Utdanningsetaten har bedre kompetanse i elevvurdering i fagene. Utdanningsetaten tilrettelegger for et utfordrende og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte. 4.3 4.4 Alle elever ska l få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk

3 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 3 Veier til et godt læringsmiljø med ro og orden, arbeid mot vold og mobbing Webster-Stratton-programmet: •Dinosaurus-skolen - Dino i klasserommet 1.-2.trinn •Minosaurus-skolen - Alderstilpasset opplegg for 3.trinn •Planlagt videreføring for 4.trinn, vi har søkt om OU-midler •Kurs for lærere v/Brusetkollen skole og kompetansesenter Elevmeglingsprogram (for konflikter, ikke mobbe-/voldstilfeller) •Opplæring for hele 6.trinn •Utnevnelse av elevmeglere etter søknad •Praktisering som elevmeglere ett år vår til vår 6.-7.trinn

4 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 4 Veier til et godt læringsmiljø ….(forts) Prosjekt ”Skolevandring” •Ledelsen går på observasjonsrunder med avtalt fokus •Fokus for dette skoleåret: Oppstart av timen/økten •Dialogmøte med lærer før og etter Prosess i personalet: Hva skal kjennetegne Stenbråten skole? Hva kjennetegner - en god lærer - et godt læringsmiljø - en god kollega - godt lærer-foreldresamarbeid - god skoleledelse

5 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 5 Veier til et godt læringsmiljø….(forts) •”Trappen” : Plan for opptrapping av arbeidet i forhold til uønsket elevatferd - oppfølging med foresatte - ansvarsfordeling kontaktlærer, sosiallærer, ledelse •Handlingsplan mot vold og mobbing - Hva gjør vi i akutte situasjoner - Hvordan kan vi forebygge i det daglige •Skolens regler - Gjennomgås med elevene hver høst ved skolestart - Brukes aktivt når reglene brytes •Elevsamtaler – 2,5 time pr uke utenom undervisning for hver kontaktlærer •Det kontinuerlige, daglige arbeidet i klassene og gruppene, samtaler, avtaler, fokus på positiv atferd / ønsket atferd

6 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 6 Daglig håndtering av episoder som ikke omfattes av elevmegling •Prinsipper for håndtering av slåssing, vold eller mobbing: - Ivaretakelse av begge parter - kontakte foreldrene til både utøver og den forulempede - vurdere strakstiltak etter alvorlighetsgrad (kontaktlærer, sosiallærer, ledelsen, voldsmelding, innkalle foresatte, jfr Handlingsplan mot vold, skolereglene mv. •Vakt på kontoret i store fri, kan ta i mot konflikter og skader, inspiserende lærer kan gå ut igjen •Uakseptabel atferd i klasserommet, mulige strakstiltak: Eks: Eleven retter seg ikke etter læreren, får ikke gjort det hun/han skal, forstyrrer så de andre ikke får gjort det de skal, gir seg ikke med bruk av skjellsord, går løs på andre eller på inventar. - eleven får undervisning i en annen gruppe for en stund den dagen - hente en fra ledelsen som tar over enten gruppen eller eleven - foresatte kontaktes og evt innkalles. - konsekvenser i henhold til skolereglene (skolens ordensregler)

7 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 7 Konsekvenser /sanksjoner ved brudd på skolereglene •at hjemmet får beskjed skriftlig eller muntlig •at eleven må møte til samtale med lærer, assistent, sosiallærer, •undervisningsinspektør, assisterende rektor eller rektor og eventuelt få muntlig eller skriftlig advarsel •at eleven må være inne i friminuttene •at eleven må ha undervisning et annet sted enn i klassen for en stund •at eleven må være igjen på skolen eller møte før skoletid (foresatte får beskjed på forhånd) •at eleven ikke kan være med på turer eller andre arrangementer •at eleven må erstatte det han/hun ødelegger/skader og/eller ordne opp etter seg •andre relevante reaksjonsmåter

8 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 8 Aktuelle samarbeidspartnere og tiltak ved konkrete behov •Arbeid på individnivå i samarbeid med foresatte - Kontaktlærer, Sosiallærer - Skolens ressursteam, skolens ledelse - Helsesøster - PP-tjenesten - Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) - Tverrfaglige møter - Enkeltvedtak om spesialundervisning og/eller assistent- - Alternative skoletilbud •Arbeid på gruppenivå: - PP-tjenesten - Majorstuteamet - Brusetkollen - Interne tiltak

9 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 9 Eksempel på tiltak på gruppenivå/klassenivå •Tilsetting av assistent (som får veiledning) •Justeringer i sammensetningen av basisgruppene •PP-tjenesten, observasjon av klassemiljøet PPT/lærer – dialog og veiledning •Minosaurus-opplegg i basisgruppene – lærer fra Brusetkollen Dialog og veiledning for hele lærerteamet. •Endring i organiseringen (mestringsgrupper) •Samtalegrupper v/ sosiallærer •Forbedring av det fysiske læringsmiljøet i klasserommet •…

10 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 10 Veier til et godt læringsmiljø…..(forts) •Positive felles opplevelser - hele skolen (eks. fellessamlinger, aktivitetsdager, avslutninger og tradisjoner jul/sommer, kulturbesøk (konsert, teater, kulturuke, leselyst-prosjekt, skolegårdsdans, kantine… ) - hele trinnet (eks. juleverksted, turer, sangsamling, fiolinopplegg, kulturbesøk, kveldsaktiviteter i foreldrenes regi…) - klassen/gruppa (eks. faglige opplegg som gir fellesopplevelser, turer, kosetime, sosialt samlende leker, Dino, kveldsaktiviteter i foreldrenes regi…. etc etc)

11 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 11 Arbeidsmiljø – disiplin og ro i læringsarbeidet Elevundersøkelsen: Elevers oppfatning av det generelle arbeidsmiljøet (andel fornøyde) (Samlet svar på en rekke spørsmål – delspørsmål de neste sider) Resultat 2008Stenbråten 74 % Oslo 67,9 MÅL 2009Stenbråten 75 % Oslo 70 % Brukerundersøkelsen: Elevers og foresattes oppfatning av det generelle arbeidsmiljøet Spørsmål: I hvilken grad trives du på skolen? Resultat 2008Stenbråten 98 % Oslo 97,4 % MÅL 2009 Stenbråten 100 % Oslo 97,5 %

12 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 12 Disiplin og ro i læringsarbeidet, delspørsmål Elevundersøkelsen. •Andel elever som mener at de blir forstyrret av at andre elever lager uro og bråk i timene Resultat 2008 Stenbråten 28 % Oslo 34 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 23 % Oslo 30 % •Andel elever som mener at lærerne må bruke mye tid på å få ro i klassen/gruppen Tall foreligger ikke for 2008 Resultat 2008Stenbråten Oslo MÅL FOR 2009Stenbråten Oslo

13 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 13 Disiplin og ro i læringsarbeidet, delspørsmål Elevundersøkelsen. •Andel elever som kommer for sent til timen for sent til timene/øktene (Andel som mener at mange kommer ofte for sent?) Resultat 2008Stenbråten 17 % Oslo 38,4 % MÅL FOR 2009Stenbråten 15 % Oslo 30 % •Andel elever som mener lærerne ofte kommer for sent til timen Resultat 2008Stenbråten 2,9 % Oslo 6,7 % MÅL FOR 2009Stenbråten 2,5 % Oslo 6,0 % Flere delspørsmål: * Er du hyggelig mot lærerne dine? *Følger du med og hører etter når lærerne snakker?

14 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 15 Elever for sent til timen - elevundersøkelsen

16 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 16

17 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 18

19 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 19 Mobbing, vold og rasisme - Brukerundersøkelsen Elevers og foresattes oppfatning av graden av vold, mobbing og rasisme - samlet resultat av flg spørsmål: •I hvilken grad har du blitt utsatt for vold på skolen? •I hvilken grad føler du deg trygg på skolen ? •I hvilken grad blir du mobbet 1) av lærere 2) av elever 3) pga hudfarge el nasjonalitet ? •I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme ? Resultat 2008Stenbråten 96 % Oslo 94,2 % MÅL FOR 2009Stenbråten 100 % Oslo 100 %

20 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 20

21 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 21 Mobbing, vold, rasisme - Elevundersøkelsen Elevers oppfatning av graden mobbing, vold og rasisme. Andel positive, samlet resultat av flg spørsmål: • Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? • Blir du mobbet av: A. elever i gruppa/klassen? B. andre elever på skolen? C. en eller flere lærere? D. andre voksne på skolen? • Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? Resultat 2008Stenbråten 96 % Oslo 93,9 % MÅL FOR 2009Stenbråten 100 % Oslo 100 % Antall innrapporterte voldstilfeller: Resultat 2008Stenbråten 10 Oslo 994 MÅL FOR 2009: Stenbråten 0 Oslo 0

22 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 22

23 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 23

24 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 24 Samarbeid skole hjem – Brukerundersøkelsen - Foresattes fornøydhet med samarbeidet med skolen Samleresultat av flg spørsmål: (Her vil styringsparameterene bli endret) *Er du fornøyd med dine muligheter til å påvirke skolens arbeid med fagene? *I hvilken grad ønsker du å få innflytelse på den sosiale og trivselsmessige siden ved ditt barns skolemiljø? *I hvilken grad er du fornøyd med dialogen mellom hjem og skole? Resultat 2008Stenbråten 90 % Oslo 83 % MÅL FOR 2009: Stenbråten 92 % Oslo ikke fastsatt Enkeltspørsmål: *I hvilken grad er du fornøyd med dialogen mellom hjem og skole? Resultat 2008 Stenbråten 93 % Oslo 83 % MÅL FOR 2009: Stenbråten 95 % Oslo ikke fastsatt

25 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 25 I

26 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 26 Utdanningsetatens informasjon om skolens virksomhet og resultater - Brukerundersøkelsen, andel fornøyde •Foresattes tilfredshet med informasjon fra UDE Resultat 2008Stenbråten 89,3 % Oslo 79 % MÅL FOR 2009Stenbråten 90 % Oslo 84 %9 •Elevers tilfredshet med informasjon fra UDE Resultat 2008Stenbråten 91,7 % Oslo 85 % MÅL FOR 2009Stenbråten 92 % Oslo 85 % (?) •Elevers og foresattes kjennskap til UDE’s satsingsområder Resultat 2008Stenbråten - Oslo 77 % MÅL FOR 2009Stenbråten 90 % Oslo 85 %

27 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 27 Kommunikasjon med skolen – Brukerundersøkelsen Foresattes førnøydhet. Samlet resultat av flg spørsmål: •I hvilken grad får du god informasjon om de resultater skolens elever oppnår? •I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen følger opp elevenes resultater på? Resultat 2008Stenbråten 93 %Oslo 83 % MÅL 2009: Stenbråten 95 % Oslo Ikke fastsatt Disse spørsmålene er ikke brukt fra ude, da blir vi ikke etterspurt på disse.

28 Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 28


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE 1 ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google