Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER"— Utskrift av presentasjonen:

1 LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER HØST 2011

2 FORELESNING 1 – LEDELSE AV FRIVILLIGE
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson

3 Læringsmål & temaområder i kurset

4 Læringsmål for ledelse i frivillige organisasjoner
”Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og forståelse av frivillige organisasjoner i et samfunnsperspektiv, og utvikle kompetanse i ledelse, økonomi, organisasjons- og nettverksbygging. Det legges vekt på at teori konkretiseres og knyttes til prosjektene på en relevant måte slik at studentene utvikler kompetanse i å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og etter hvert lede utviklingsarbeid i egen organisasjon eller på eget fagområde” Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

5 Læringsmål for ledelse i frivillige organisasjoner (forts.)
På hvilken måte kan læringsmålene gjøres tilgjengelige, konkretiseres og etter hvert operasjonaliseres for deg? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

6 Forslag til læring og bearbeidelse av læringsmålene i kurset
Pensum og studiet av dette Opplegg for kurset og arbeidsformer Konkretisere: Definisjoner og begreper Krav til vitenskapelighet, empiri og teori. Forstå hva relevant forskning viser (”Gubbar”) Hvordan vises definisjoner, begreper og vitenskap om de ulike temaer i VIRKELIGHETEN, dvs. i praksis. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

7 Noen av temaområdene som vil bli behandlet i kurset:
Organisasjonsatferd som tema Forandringer i arbeidslivet Organisasjonsforståelse og lederskap Motivasjonspsykologi Gruppepsykologi Jobbtilfredshet Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

8 Noen av temaområdene som vil bli behandlet i kurset (forts.):
Emosjoner Persepsjon og kognisjon Roller og normer Holdninger Personlighet Læring Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

9 Sentrale begrep og definisjoner
Organisasjon, organisasjonsatferd, kompetanse og ledelse.

10 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
1. Organisasjon ”En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å realisere bestemte mål” Hvordan? ”De ordnede prinsipper og de operative retningslinjer organisasjonen ønsker å legge til grunn for styring av sine menneskelige ressurser for å realisere mål. Denne styringen omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling, belønning, anvendelse og avvikling av de menneskelige ressurser i arbeidslivet.” Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

11 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
2. Organisasjonsatferd ” Studiet av organisasjoners struktur, funksjon og aktivitet, samt menneskers atferd i organisasjonen” Hva menes med organisasjonsatferd? Hvordan medlemmer i organisasjoner oppfatter og tolker mål og retningslinjer for arbeidet. Hvordan de velger å prioritere mellom de ulike arbeidsoppgavene. Hvordan de konkret går frem i løsningen av arbeidsoppgavene. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

12 2. Organisasjonsatferd (forts.)
Hvordan? ” Fagdisipliner som gjør systematiske og kontrollerte studier av atferd på individ-, gruppe-, organisasjons-, og samfunnsnivå.” Fagdisipliner hentet fra: Psykologi Sosiologi Antropologi Statsvitenskap Organisasjonsvitenskap Ledelsesfag Markedsføring, økonomi og strategi etc. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

13 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
3. Kompetanse ”Anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi i arbeidslivet (organisasjonen)” Hvordan? Organisasjonens investering i personalet Ulike organisasjoner har ulike perspektiver på viljen til å bruke penger og andre ressurser på menneskene som arbeider i virksomhetene Personalet (menneskene) sees på som en kostnad på lik linje med andre utgifter. Personalet sees på som en kilde til inntekter og økt verdiskapning. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

14 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
4. Ledelse ”Ledelse er en utførelse av funksjoner for effektivt å tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og materielle ressurser for å nå mål.” Hvordan? Begrepet ledelse er ikke et statisk begrep Lederskapet av organisasjoner vil bli påvirket av blant annet ”tidsånden”, ny viten, levestandard, lovgivning etc. Ledelse i ”gamle dager” vil ikke nødvendigvis passe i dag. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

15 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
”Snakkis” oppgave 1 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

16 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Oppgavetekst Samfunnets viktigste funksjoner ivaretas av organisasjoner i ulike former; Private, offentlige, kommersielle og frivillige. Ved hjelp av organisert virksomhet har mennesker vandret på månen, og organisasjoner står bak alle de små og store ytelsene som resulterer i vår velferd og levestandard. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

17 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Oppgave Hva kjennetegner frivillige organisasjoner? Hva kjennetegner din organisasjon? Hva kjennetegner lederskap i frivillige organisasjoner? Hva er spesielt for ledelse i din organisasjon? Hvilke utfordringer(generelt) har frivillige organisasjoner? Hvilke utfordringer (spesielt) har din organisasjon? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

18 ”Bruksanvisning” for ”snakkisen”
På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som kjennetegner frivillige organisasjoner (generelt og spesielt), finner du frem med hjelp av pensum til; - definisjoner og begrepsforklaringer På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som utfordringer for frivillige organisasjoner (generelt og spesielt), finner du frem med hjelp av pensum til å; - analysere, resonere og begrunne disse utfordringene i teori og empiri! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

19 ”Bruksanvisning” for ”snakkisen” (forts.)
Gi eksempler på hva som er hensikten, målet og visjonen med den frivillige organisasjonen som du representerer! Hvilken strategi har den frivillige organisasjonen som du representerer, for å nå denne visjonen? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

20 Organisatoriske modeller og teorier Organisasjonsstruktur
Videre oversikt Organisatoriske modeller og teorier Organisasjonsstruktur

21 Organisatoriske modeller
Alle modeller bygger på noen grunnleggende antakelser om virkeligheten, jfr. metaforer. Indikerer hva man mener er riktig, viktig og verdt å strebe etter. Vurderer kritisk hvilke forhold som inkluderes i den enkelte modell, og hva man eventuelt velger å se bort ifra. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

22 Organisatoriske modeller (forts.)
Maskinmodellen Organismemodellen Hjernemodellen Kulturmodellen Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

23 Organisatoriske teorier
Klassisk teori; Byråkratiet Nyklassiske og humanistiske teorier - ”Human Relations” Carnegie Tech-skolen Systemteori; sosioteknisk analyse Human Resources Vurderer kritisk hvilke forhold som inkluderes i den enkelte teori og hva man eventuelt velger å se bort ifra. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

24 Overordnet perspektiv
Figur1.2: ”Modell for bokens overordnede perspektiv” (Jacobsen & Thorsvik, 2007) Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

25 Organisasjonsstruktur
Viser til: Hvordan man fordeler og grupperer arbeidsoppgaver Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet Dette er det viktigste virkemiddelet for å tilpasse organisasjonen til omgivelsene. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

26 Ulike former for organisasjonsstruktur
Funksjonell struktur Byråkratiet Divisjonert struktur ”Selvstendige” enheter Prosjektstruktur Tverrfunksjonell samordning Nettverk Matrisestruktur Hybride organisasjonsformer Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

27 Hvordan organisasjonsstruktur påvirker atferd
Den gir retningslinjer for arbeidet og fremmer stabilitet i atferden Den begrenser atferden til aktiviteter som er relevante for målrealisering Den fremmer koordinering Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

28 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
”Snakkis” oppgave 2 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

29 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Oppgave Ta for deg de ulike organisasjonsstrukturene; Hvilke organisasjonsstrukturer passer til hvilke virksomheter? Hva er de ulike organisasjonsstrukturenes svakheter og styrker med hensyn til områder som; Ledelse og beslutninger Motivasjon og ytelse Kommunikasjon Læring og endring Beskriv strukturen i den frivillige organisasjonen du arbeider for. Hva er dens styrker og svakheter? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

30 Videre oversikt Arbeidets betydning og historisk oversikt
Endringer og utvikling Innføring i ledelse

31 Om arbeidets betydning
Vårt forhold til arbeid er flertydig og motsetningsfylt Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets historiske røtter; Finansiering av tilværelsen Arbeid er smerte, slaveri, straff etc. Flid, omtanke, plikt Den protestantiske arbeidsetikken ga grobunn til kapitalismen Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

32 Om arbeidets betydning (forts.)
Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets historiske røtter (forts.); Arbeid kan gi identitet og status Arbeid gir sosialt samvær Arbeid gir struktur til livet Arbeid kan gi mulighet for realisering av drømmer og utvikling Arbeid som frivillighet? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

33 Historisk oversikt over arbeidsorganisering og lederskap
Ca. år: Organisasjoner/mennesker betraktes som: Sentrale begrep: 1920 Maskiner Effektivitet Mål og strategi Formell org. struktur Belønningssystem Styring og kontroll 1930 Sosiale system Motivasjon Menneskelige behov Gruppeprosesser 1950 Beslutningsarenaer Informasjon Beslutninger 1960 Politiske arenaer Ulike interesser Makt Konflikt Ulike type politiske krav… Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

34 Historisk oversikt over arbeidsorganisering og lederskap
Ca. år: Organisasjoner/mennesker betraktes som: Sentrale begrep: 1960 Åpne system Omgivelser/Marked Usikkerhet Avhengighet Legitimitet Dynamiske enheter Endring Læring 1980 Kulturer Organisasjonskultur Identitet 1990 – I dag Nettverk Nettverksorganisasjoner Virtuelle organisasjoner Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

35 Samfunnsendringer og dets konsekvenser på ulike faktorer
Ny teknologi og ny viten; Kommunikasjon Levestandard Menneskers atferd/biologi Menneskesyn Samfunnsutvikling skaper nye behov, nye krav Motivasjon, belønning og sanksjoner Kultur og tradisjoner Tro og (eller) viten Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

36 Organisasjoner og ledelse før og nå
”I gamle dager” Normativ kontroll (fastslå/bevise) Mennesket som maskin Påvirkning og korreksjon av arbeidskraft; som ”justering” av teknologiske komponenter Fokus på organisasjonens formelle sider ”Råstoffbasert” Reaktive endringsprosesser Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

37 Organisasjoner og ledelse før og nå (forts.)
”I moderne tid” Deskriptiv helhetsforståelse Menneske som autonomt vesen (selvledelse) Mennesket som ressurs Forklare/forstå Planlegge, anskaffe, utvikle, belønne, anvende og avvikle arbeidskraft Vektlegge organisasjon og atferd som komplekse sosiale systemer Kunnskap som verdiskapning Proaktiv utvikling Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

38 Arbeidslivets utfordringer
Morgendagens organisasjoner må i større grad enn tidligere tilpasses forandringer i markedet og samtidig håndtere behovet for fornyelse. Redegjør/drøft noen av årsakene til det økende behovet for tilpasning og forandring i arbeidslivet! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

39 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Eksempler på årsaker som medfører endringer og utvikling i organisasjoner Informasjonsteknologi Nye produkter og innovasjon Trender/tidsånd Konkurranse Distribusjonsmetoder Globalisering og mobilitet Sammenslåing/fusjon Lover og regelverk Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

40 Eksempler på årsaker som medfører endringer og utvikling (internt)
Produksjonsmetoder Logistikk Kvalitetskontroll/sertifisering Kommunikasjon Kultur Kompetanse/utdanning Kjønn, etnisk bakgrunn etc. Alder og aldersforskjell Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

41 Eksempler på årsaker som medfører endringer og utvikling (eksternt)
Forandringer i markedet Kunde- og brukerkrav Nye konkurrenter Tekniske innovasjoner Lover og regler Aksjonærenes/styrenes krav Forandringer i sosialatferd og holdninger Utdanningsnivå Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

42 Innføring i begrepet ledelse
Ledelsesfaget viktig for innsikt i organisasjoner, for den enkelte og for samfunnet Begrepet ledelse er vanskelig å definere (se tidligere) Tidene forandres – også synet på hva som er god/dårlig ledelse Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

43 Innføring i begrepet ledelse (forts.)
Det finnes ca ulike teorier som omfatter lederskap… Men; det gjøres gjerne grupperinger av de ulike teoriene ut ifra 4 perspektiver: Universell/trekk Universell/atferd Situasjon/trekk Situasjon/atferd Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

44 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
”Snakkis” oppgave 3 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

45 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Oppgave Er god ledelse betinget av lederen som person? Er det i så fall spesielle lederegenskaper som må til for å utøve godt lederskap? Alternativt synspunkt: Er det situasjonen som lederen og organisasjonen befinner seg i, som betyr mest for effektiv ledelse? Kan godt lederskap læres? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

46 Ledelse på fem nivåer Administrasjon vs. ledelse
Videre oversikt Ledelse på fem nivåer Administrasjon vs. ledelse

47 Ledelse på fem nivåer 1. Ideologisk ledelse:
Utvikling av grunnleggende tanker og ideer som skal styre bedriften. 2. Strategisk ledelse: Tilpasning og påvirkning av omgivelser for å nå organisasjonens mål. 3. Administrativ ledelse: Utvikling av interne strukturer for å sikre gjennomføring av strategien. 4. Operativ ledelse: Det daglige samarbeidet med medarbeidere. 5. Selvledelse: Utvikling av meg selv, få medarbeidere til å lede seg selv.

48 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
1. Ideologisk ledelse Forretningsidè Hvem kundene/brukerne er og hvordan organisasjonen ønsker å tilfredsstille brukernes/kundenes behov. Hensikt med virksomheten. Visjon Et bilde av hva vi ønsker organisasjonen skal utvikle seg til å bli. Brukerorientering Redelighet Engasjement Respekt Menneskesyn Hvilke antakelser om medarbeiderne organisasjonen bygger på. Ledelsesfilosofi Retningslinjer for hvordan ledere skal handle. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

49 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
2. Strategisk ledelse Konkurransefortrinn Hva er vi dyktige til sett med kundenes/brukernes øyne? Kunder/brukere Hvem er våre kunder? Hva ønsker våre kunder? Hvilke behov har våre kunder? Produkter/Tjenester Hvilke konkrete produkter og tjenester skal vi selge? Markedsføring Hvordan skal vi produsere og markedsføre våre tjenester/produkter? Samarbeid Hvilke muligheter foreligger det m.h.t. samarbeid/allianser med andre? Konkurrenter Hvem er våre konkurrenter? Hva gjør våre konkurrenter? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

50 3. Administrativ ledelse
Organisasjonsstruktur Arbeidsdeling, fordeling av autoritet og system for styring, koordinering og kontroll av oppgavene i organisasjonen. Administrative systemer og prosedyrer Planlegge, organisere, ressursfordeling, styre, koordinere, kontrollere, evaluere. Økonomistyring Budsjettrutiner, styring og kontroll av organisasjonens inntekter og utgifter. Lønnssystemer Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

51 Forskjell mellom administrasjon og ledelse
(legger vekt på) LEDELSE (legger vekt på) Planlegging Fordeling av ansvar Kontroll Skape balanse Vekt på kontrakt Rasjonalitet Avstand til andre Reaktiv holdning Visjon Kommunisere visjon Motivasjon Innovasjon Maktspredning Skape Engasjement Vekt på ekstra ytelse Intuisjon Innlevelse Proaktiv holdning Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

52 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
4. Operativ ledelse Rollemodell Hvordan være en god rollemodell? Hvordan skape samsvar mellom hva lederen sier han/hun gjør og hvordan han/hun faktisk handler? Motivasjon Motivere og inspirere medarbeidere til å gjøre en god jobb, selv om arbeidet i seg selv kan være kjedelig Feedback Veilede, instruere, delegere, sanksjonere, utvikle. Kommunikasjon Hvordan selge organisasjonens visjon? Hvordan ta beslutninger, og få gjennomslag for beslutningen? Aktiv lytting Konfliktbehandling Hvordan etablere en god lagånd i avdelingen? Behandle konflikter og motsetninger Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

53 Kommunikasjon Komplisert hverdag Beslutninger og avgjørelser
Forstå og forklare Mindre bevise og fastslå Færre ordre Færre fasit svar Uforutsigbarhet Beslutninger og avgjørelser Innstilthet: rigiditet i problemløsning Funksjonell fiksering Skjulte antagelser Konservatisme i informasjonsbehandling Omgivelsene Markedsføring Renommé Organisasjonskultur Hvilke samspillsregler skal vi ha? Sjargong Samarbeid Kan ikke gjøre alt fra A til Å alene Grupper/Team/Prosjekt Nye krav til produktivitet/kvalitet Organisasjonsstruktur Retninger på kommunikasjon vertikal/horisontal Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

54 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
5. Selvledelse Selvregulering Selvovervåkning Selvinnsikt Vurdering av egen adferd Sette mål for egen innsats Faglig læring og personlig utvikling Klargjøre barrierer Utvikle positive tankebaner Gi seg selv belønninger Styring av egen tid Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

55 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
”Snakkis” oppgave 4 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

56 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Oppgave På hvilket nivå av disse 5 ledelsestrinnene mener du at du befinner deg på? Dersom du forslagsvis mener du er leder på det operative nivå, vis hvordan de andre nivåene (ideologisk, strategisk, administrativ og selvledende), gjenspeiles i din lederfunksjon. Konkretiser! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

57 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1
Spørsmål ? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1

58 Takk for oppmerksomheten! Irene L. Gustafsson Cand. Psychol.
Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1


Laste ned ppt "LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google