Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER HØST 2011. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER HØST 2011. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER HØST 2011

2 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson

3

4  ”Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og forståelse av frivillige organisasjoner i et samfunnsperspektiv, og utvikle kompetanse i ledelse, økonomi, organisasjons- og nettverksbygging. Det legges vekt på at teori konkretiseres og knyttes til prosjektene på en relevant måte slik at studentene utvikler kompetanse i å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og etter hvert lede utviklingsarbeid i egen organisasjon eller på eget fagområde” Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 4

5  På hvilken måte kan læringsmålene gjøres tilgjengelige, konkretiseres og etter hvert operasjonaliseres for deg? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 5

6 1. Pensum og studiet av dette 2. Opplegg for kurset og arbeidsformer 3. Konkretisere: 1. Definisjoner og begreper 2. Krav til vitenskapelighet, empiri og teori. Forstå hva relevant forskning viser (”Gubbar”) 3. Hvordan vises definisjoner, begreper og vitenskap om de ulike temaer i VIRKELIGHETEN, dvs. i praksis. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 6

7  Organisasjonsatferd som tema  Forandringer i arbeidslivet  Organisasjonsforståelse og lederskap  Motivasjonspsykologi  Gruppepsykologi  Jobbtilfredshet Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 7

8  Emosjoner  Persepsjon og kognisjon  Roller og normer  Holdninger  Personlighet  Læring Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 8

9 Organisasjon, organisasjonsatferd, kompetanse og ledelse.

10 ”En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å realisere bestemte mål” A. Hvordan? ”De ordnede prinsipper og de operative retningslinjer organisasjonen ønsker å legge til grunn for styring av sine menneskelige ressurser for å realisere mål. Denne styringen omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling, belønning, anvendelse og avvikling av de menneskelige ressurser i arbeidslivet.” Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 10

11 ” Studiet av organisasjoners struktur, funksjon og aktivitet, samt menneskers atferd i organisasjonen” A. Hva menes med organisasjonsatferd? 1. Hvordan medlemmer i organisasjoner oppfatter og tolker mål og retningslinjer for arbeidet. 2. Hvordan de velger å prioritere mellom de ulike arbeidsoppgavene. 3. Hvordan de konkret går frem i løsningen av arbeidsoppgavene. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 11

12 B. Hvordan? ” Fagdisipliner som gjør systematiske og kontrollerte studier av atferd på individ-, gruppe-, organisasjons-, og samfunnsnivå.” C. Fagdisipliner hentet fra:  Psykologi  Sosiologi  Antropologi  Statsvitenskap  Organisasjonsvitenskap  Ledelsesfag  Markedsføring, økonomi og strategi etc. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 12

13 ”Anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi i arbeidslivet (organisasjonen)” A. Hvordan?  Organisasjonens investering i personalet  Ulike organisasjoner har ulike perspektiver på viljen til å bruke penger og andre ressurser på menneskene som arbeider i virksomhetene 1. Personalet (menneskene) sees på som en kostnad på lik linje med andre utgifter. 2. Personalet sees på som en kilde til inntekter og økt verdiskapning. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 13

14 ”Ledelse er en utførelse av funksjoner for effektivt å tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og materielle ressurser for å nå mål.” A. Hvordan?  Begrepet ledelse er ikke et statisk begrep  Lederskapet av organisasjoner vil bli påvirket av blant annet ”tidsånden”, ny viten, levestandard, lovgivning etc.  Ledelse i ”gamle dager” vil ikke nødvendigvis passe i dag. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 14

15 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 15

16 Samfunnets viktigste funksjoner ivaretas av organisasjoner i ulike former; Private, offentlige, kommersielle og frivillige. Ved hjelp av organisert virksomhet har mennesker vandret på månen, og organisasjoner står bak alle de små og store ytelsene som resulterer i vår velferd og levestandard. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 16

17 1. Hva kjennetegner frivillige organisasjoner? 2. Hva kjennetegner din organisasjon? 3. Hva kjennetegner lederskap i frivillige organisasjoner? 4. Hva er spesielt for ledelse i din organisasjon? 5. Hvilke utfordringer(generelt) har frivillige organisasjoner? 6. Hvilke utfordringer (spesielt) har din organisasjon? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 17

18  På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som kjennetegner frivillige organisasjoner (generelt og spesielt), finner du frem med hjelp av pensum til; - definisjoner og begrepsforklaringer  På bakgrunn av de stikkordene du har beskrevet som utfordringer for frivillige organisasjoner (generelt og spesielt), finner du frem med hjelp av pensum til å; - analysere, resonere og begrunne disse utfordringene i teori og empiri! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 18

19  Gi eksempler på hva som er hensikten, målet og visjonen med den frivillige organisasjonen som du representerer!  Hvilken strategi har den frivillige organisasjonen som du representerer, for å nå denne visjonen? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 19

20 Organisatoriske modeller og teorier Organisasjonsstruktur

21 1. Alle modeller bygger på noen grunnleggende antakelser om virkeligheten, jfr. metaforer. 2. Indikerer hva man mener er riktig, viktig og verdt å strebe etter. 3. Vurderer kritisk hvilke forhold som inkluderes i den enkelte modell, og hva man eventuelt velger å se bort ifra. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 21

22  Maskinmodellen  Organismemodellen  Hjernemodellen  Kulturmodellen Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 22

23  Klassisk teori; Byråkratiet  Nyklassiske og humanistiske teorier - ”Human Relations”  Carnegie Tech-skolen  Systemteori; sosioteknisk analyse  Human Resources Vurderer kritisk hvilke forhold som inkluderes i den enkelte teori og hva man eventuelt velger å se bort ifra. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 23

24 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 24 Figur1.2: ”Modell for bokens overordnede perspektiv” (Jacobsen & Thorsvik, 2007)

25  Viser til: A. Hvordan man fordeler og grupperer arbeidsoppgaver B. Hvordan man styrer og koordinerer arbeidet Dette er det viktigste virkemiddelet for å tilpasse organisasjonen til omgivelsene. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 25

26 1. Funksjonell struktur  Byråkratiet 2. Divisjonert struktur  ”Selvstendige” enheter 3. Prosjektstruktur  Tverrfunksjonell samordning  Nettverk 4. Matrisestruktur  Hybride organisasjonsformer Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 26

27 1. Den gir retningslinjer for arbeidet og fremmer stabilitet i atferden 2. Den begrenser atferden til aktiviteter som er relevante for målrealisering 3. Den fremmer koordinering Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 27

28 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 28

29 Ta for deg de ulike organisasjonsstrukturene; 1. Hvilke organisasjonsstrukturer passer til hvilke virksomheter? 2. Hva er de ulike organisasjonsstrukturenes svakheter og styrker med hensyn til områder som;  Ledelse og beslutninger  Motivasjon og ytelse  Kommunikasjon  Læring og endring 3. Beskriv strukturen i den frivillige organisasjonen du arbeider for. Hva er dens styrker og svakheter? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 29

30 Arbeidets betydning og historisk oversikt Endringer og utvikling Innføring i ledelse

31  Vårt forhold til arbeid er flertydig og motsetningsfylt  Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets historiske røtter;  Finansiering av tilværelsen  Arbeid er smerte, slaveri, straff etc.  Flid, omtanke, plikt  Den protestantiske arbeidsetikken ga grobunn til kapitalismen Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 31

32  Vi finner dobbeltheten igjen i arbeidets historiske røtter (forts.);  Arbeid kan gi identitet og status  Arbeid gir sosialt samvær  Arbeid gir struktur til livet  Arbeid kan gi mulighet for realisering av drømmer og utvikling  Arbeid som frivillighet? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 32

33 Ca. år:Organisasjoner/mennes ker betraktes som: Sentrale begrep: 1920MaskinerEffektivitet Mål og strategi Formell org. struktur Belønningssystem Styring og kontroll 1930Sosiale systemMotivasjon Menneskelige behov Gruppeprosesser 1950BeslutningsarenaerInformasjon Beslutninger 1960Politiske arenaerUlike interesser Makt Konflikt Ulike type politiske krav… Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 33

34 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 34 Ca. år:Organisasjoner/mennes ker betraktes som: Sentrale begrep: 1960Åpne systemOmgivelser/Marked Usikkerhet Avhengighet Legitimitet 1960Dynamiske enheterEndring Læring 1980KulturerOrganisasjonskultur Identitet 1990 – I dagNettverkNettverksorganisasjoner Virtuelle organisasjoner

35  Ny teknologi og ny viten;  Kommunikasjon  Levestandard  Menneskers atferd/biologi  Menneskesyn  Samfunnsutvikling skaper nye behov, nye krav  Motivasjon, belønning og sanksjoner  Kultur og tradisjoner  Tro og (eller) viten Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 35

36  ”I gamle dager”  Normativ kontroll (fastslå/bevise)  Mennesket som maskin  Påvirkning og korreksjon av arbeidskraft; som ”justering” av teknologiske komponenter  Fokus på organisasjonens formelle sider  ”Råstoffbasert”  Reaktive endringsprosesser Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 36

37  ”I moderne tid”  Deskriptiv helhetsforståelse  Menneske som autonomt vesen (selvledelse)  Mennesket som ressurs  Forklare/forstå  Planlegge, anskaffe, utvikle, belønne, anvende og avvikle arbeidskraft  Vektlegge organisasjon og atferd som komplekse sosiale systemer  Kunnskap som verdiskapning  Proaktiv utvikling Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 37

38  Morgendagens organisasjoner må i større grad enn tidligere tilpasses forandringer i markedet og samtidig håndtere behovet for fornyelse.  Redegjør/drøft noen av årsakene til det økende behovet for tilpasning og forandring i arbeidslivet! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 38

39  Informasjonsteknologi  Nye produkter og innovasjon  Trender/tidsånd  Konkurranse  Distribusjonsmetoder  Globalisering og mobilitet  Sammenslåing/fusjon  Lover og regelverk Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 39

40  Produksjonsmetoder  Logistikk  Kvalitetskontroll/sertifisering  Kommunikasjon  Kultur  Kompetanse/utdanning  Kjønn, etnisk bakgrunn etc.  Alder og aldersforskjell Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 40

41  Forandringer i markedet  Kunde- og brukerkrav  Nye konkurrenter  Tekniske innovasjoner  Lover og regler  Aksjonærenes/styrenes krav  Forandringer i sosialatferd og holdninger  Utdanningsnivå Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 41

42  Ledelsesfaget viktig for innsikt i organisasjoner, for den enkelte og for samfunnet  Begrepet ledelse er vanskelig å definere (se tidligere)  Tidene forandres – også synet på hva som er god/dårlig ledelse Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 42

43  Det finnes ca. 10 000 ulike teorier som omfatter lederskap…  Men; det gjøres gjerne grupperinger av de ulike teoriene ut ifra 4 perspektiver: 1. Universell/trekk 2. Universell/atferd 3. Situasjon/trekk 4. Situasjon/atferd Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 43

44 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 44

45  Er god ledelse betinget av lederen som person?  Er det i så fall spesielle lederegenskaper som må til for å utøve godt lederskap?  Alternativt synspunkt:  Er det situasjonen som lederen og organisasjonen befinner seg i, som betyr mest for effektiv ledelse?  Kan godt lederskap læres? Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 45

46 Ledelse på fem nivåer Administrasjon vs. ledelse

47 1. Ideologisk ledelse: Utvikling av grunnleggende tanker og ideer som skal styre bedriften. 2. Strategisk ledelse: Tilpasning og påvirkning av omgivelser for å nå organisasjonens mål. 3. Administrativ ledelse: Utvikling av interne strukturer for å sikre gjennomføring av strategien. 4. Operativ ledelse: Det daglige samarbeidet med medarbeidere. 5. Selvledelse: Utvikling av meg selv, få medarbeidere til å lede seg selv. 47

48 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 48 •Hvem kundene/brukerne er og hvordan organisasjonen ønsker å tilfredsstille brukernes/kundenes behov. •Hensikt med virksomheten. Forretningsidè •Et bilde av hva vi ønsker organisasjonen skal utvikle seg til å bli. •Brukerorientering •Redelighet •Engasjement •Respekt Visjon •Hvilke antakelser om medarbeiderne organisasjonen bygger på. Menneskesyn •Retningslinjer for hvordan ledere skal handle. Ledelsesfilosofi

49 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 49 •Hva er vi dyktige til sett med kundenes/brukernes øyne? Konkurransefortrinn •Hvem er våre kunder? •Hva ønsker våre kunder? •Hvilke behov har våre kunder? Kunder/brukere •Hvilke konkrete produkter og tjenester skal vi selge? Produkter/Tjenester •Hvordan skal vi produsere og markedsføre våre tjenester/produkter? Markedsføring •Hvilke muligheter foreligger det m.h.t. samarbeid/allianser med andre? Samarbeid •Hvem er våre konkurrenter? •Hva gjør våre konkurrenter? Konkurrenter

50 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 50 •Arbeidsdeling, fordeling av autoritet og system for styring, koordinering og kontroll av oppgavene i organisasjonen. Organisasjonsstru ktur •Planlegge, organisere, ressursfordeling, styre, koordinere, kontrollere, evaluere. Administrative systemer og prosedyrer •Budsjettrutiner, styring og kontroll av organisasjonens inntekter og utgifter. Lønnssystemer Økonomistyring

51 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 51  ADMINISTRASJON (legger vekt på)  Planlegging  Fordeling av ansvar  Kontroll  Skape balanse  Vekt på kontrakt  Rasjonalitet  Avstand til andre  Reaktiv holdning  LEDELSE (legger vekt på)  Visjon  Kommunisere visjon  Motivasjon  Innovasjon  Maktspredning  Skape Engasjement  Vekt på ekstra ytelse  Intuisjon  Innlevelse  Proaktiv holdning

52 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 52 •Hvordan være en god rollemodell? •Hvordan skape samsvar mellom hva lederen sier han/hun gjør og hvordan han/hun faktisk handler? Rollemodell •Motivere og inspirere medarbeidere til å gjøre en god jobb, selv om arbeidet i seg selv kan være kjedelig Motivasjon •Veilede, instruere, delegere, sanksjonere, utvikle. Feedback •Hvordan selge organisasjonens visjon? •Hvordan ta beslutninger, og få gjennomslag for beslutningen? •Aktiv lytting Kommunikasjon •Hvordan etablere en god lagånd i avdelingen? •Behandle konflikter og motsetninger Konfliktbehandling

53 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 53 •Forstå og forklare •Mindre bevise og fastslå •Færre ordre •Færre fasit svar •Uforutsigbarhet Komplisert hverdag •Innstilthet: rigiditet i problemløsning •Funksjonell fiksering •Skjulte antagelser •Konservatisme i informasjonsbehandling Beslutninger og avgjørelser •Markedsføring •Renommé Omgivelsene •Hvilke samspillsregler skal vi ha? •Sjargong Organisasjonsku ltur •Kan ikke gjøre alt fra A til Å alene •Grupper/Team/Prosjekt •Nye krav til produktivitet/kvalitet Samarbeid •Retninger på kommunikasjon vertikal/horisontal Organisasjonsst ruktur

54 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 54 •Vurdering av egen adferd Selvinnsikt Selvovervåkning Selvregulering •Sette mål for egen innsats •Faglig læring og personlig utvikling •Klargjøre barrierer •Utvikle positive tankebaner •Gi seg selv belønninger •Styring av egen tid

55 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 55

56  På hvilket nivå av disse 5 ledelsestrinnene mener du at du befinner deg på?  Dersom du forslagsvis mener du er leder på det operative nivå, vis hvordan de andre nivåene (ideologisk, strategisk, administrativ og selvledende), gjenspeiles i din lederfunksjon. Konkretiser! Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 56

57 Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 57

58 Takk for oppmerksomheten! Irene L. Gustafsson Cand. Psychol. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson - Forelesning 1 58


Laste ned ppt "LEDELSE I FRIVILLIGE ORGANISASJONER HØST 2011. Cand. psychol. Irene L. Gustafsson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google