Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE

2 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 1
IDE: TA KONTAKT MED AKTUELLE PERSONER SOM KAN GI INFO OG RÅD: - kommune, fylkeskommune - NFF; anleggskonsulentene, krets, anleggssjef NFF - andre som har bygd

3 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 2
TA ET INNLEDENDE MØTE OG DISKUTER/AVKLAR FØLGENDE: - Behov ut fra anleggssituasjon og aktivitet. Dokumenter dette tidligst mulig i prosessen. Husk at ny kunstgressbane også øker aktiviteten. - Plassering av banen. Arealdisponering av anlegget. Reguleringsplan? - Realisme; foreløpige kostnader ved bygging og drift, samt mulig finansieringsløsninger. Hva kan ”vi” bidra med? - Undervarme eller ikke. Framdrift. Referanser. Nedsett en anleggskomite – bruk ressurspersoner. Skriv referat og følg opp. Husk tidsfrister.

4 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 3
KOMMUNALT SAMARBEID Eier/søker melder prosjektet inn til kommunen slik at anlegget innarbeides i kommunal vedtatt plan for idrett og friluftsliv. Rulleres hvert år – hovedrullering hvert fjerde år. Kommunal støtte - må innarbeides i kommunens økonomiplan Avklar organisering av utbygging og drift av anlegget i kommunen mht. refusjon/ kompensasjon av mva..

5 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 4
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING Se også ”Forprosjekt/ forhåndsgodkjenning” fra NFF/fotball.no og V-0732 / V-0598 fra KKD. Forhåndsgodkjenning gir mulighet til å søke om spillemidler. Utarbeides for å konkretisere prosjektet. Tekniske planer av kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av kommunen Tekniske planer for undervarme på kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av Kultur- og Kirkedepartementet (KKD). Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. NB! Må ikke forveksles med kommunens ordinære byggesaksbehandling

6 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 5
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING FORTS. Forhåndsgodkjenningen gjelder i 2 år. Anlegg som skal kunne oppnå spillemidler må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning er gitt. Søk hjelp og bistand fra fagfolk. NFF kan gi inntil kr i støtte til forprosjekt som fører til ferdig bane. Kontakt Trygve Bornø i NFF -

7 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 6
SPILLEMIDDELSØKNAD UTARBEIDES – KRAV TIL VEDLEGG Se også ”Spillemidler” fra NFF/ fotball.no og V fra KKD. Forhåndsgodkjenning Detaljert kostnadsoverslag – dugnad og gaver/rabatt må spesifiseres Finansieringsplan – alle poster må dokumenteres Plan for drift og detaljert driftsbudsjett Kopi av tinglyst skjøte – leieavtale minimum 40år. Utfylles av søker på KKD’s søknadsskjema V Søk råd og hjelp hos kommunen og/ eller anleggskonsulenten i NFF.

8 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 7
UTBYGGING OG REGNSKAP Anbudstegninger og beskrivelser utarbeides som grunnlag for anbud og gjennomføring av byggearbeider. NB. Bruk fagfolk. Standard konkurransegrunnlag for kunstgress skal brukes (V-0857 utgitt av KKD) Lov om offentlige anskaffelser skal følges dersom det ytes mer enn 50% i offentlig støtte (spillemidler inkludert). Råd: Bruk profesjonell byggeledelse i byggeperioden. Anleggsregnskapet skal føres som eget regnskap i laget. Egen bankkonto skal benyttes. Krav om at regnskapet skal være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i søknaden.

9 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 8
UTBYGGING OG REGNSKAP FORTS.. Når anlegget er ferdig skal kommunen bekrefte at anlegget er utført iht. gitt forhåndsgodkjenning. Regnskapsbøker, bilag og kontoutskrifter innleveres deretter til kommunerevisjon med utfylt regnskapsskjema (V-0080 fra KKD). Kommunerevisjonen fastsetter sluttsummen for anlegget og utarbeider revisjonsuttalelse. Sluttutbetaling (resterende 15%) fra fylkeskommunen blir utbetalt når kommunen har bekreftet ferdigstillelse og revisjonsbekreftet regnskap foreligger. NB. TEST RAPPORT FOR KUNSTGRESSDEKKE SKAL FORELIGGE FØR SLUTTUTBETALING SKAL FORETAS

10 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 9
DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kommunen erklærer at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt ved underskrift på søknadsskjema om spillemidler. Spillemiddeltilskudd forutsetter: Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i minst 40 år fra ferdigstillelse av anlegget. Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder etterleves. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes ut over det som følger av normal slitasje og elde.

11 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 10
INFO – HVOR: Kommunene ved Kulturkontoret Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen NFF, ved anleggskonsulent eller anleggssjef Internett: (Finn V-0732)


Laste ned ppt "FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google