Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Areal- og transportplan for Buskerudbyen Forventet resultat: •Mer helhetstenkning og regionalt perspektiv. •Bedre måloppnåelse for miljø og klima. •Bedre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Areal- og transportplan for Buskerudbyen Forventet resultat: •Mer helhetstenkning og regionalt perspektiv. •Bedre måloppnåelse for miljø og klima. •Bedre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Areal- og transportplan for Buskerudbyen Forventet resultat: •Mer helhetstenkning og regionalt perspektiv. •Bedre måloppnåelse for miljø og klima. •Bedre transportløsninger for innbyggere og næringsliv. •Større uttelling i nasjonale prosesser i konkurranse med andre byregioner. •Større forutsigbarhet i planprosesser med færre innsigelser. • Mer attraktive byer og tettsteder. •Mer konkurransedyktig næringsliv.

2 Areal- og transportplan for Buskerudbyen •Utredning av planalternativer •Mulighetsstudie næringsarealer •Attraktive byer og tettsteder

3 Utredning av planalternativer •Alt 0: Videreføring av eksisterende areal- og transportstruktur. Lier: Som kommuneplanen, men uten Lierstranda. ”Lierstranda” fordeles på andre steder. •Alt 1: Vekst lokaliseres til noen utvalgte tettsteder i hver kommune. Lier: Lierstranda, Lierbyen, Gullaug, Tranby. •Alt 2: Vekst lokaliseres til ”kommunesenteret”. Lier: Lierstranda.

4 Mulighetsstudie næringsarealer Formål: •Gi grunnlag for tilrettelegging av en konkurransekraftig regional næringsstruktur, med fokus på attraktive lokaliseringsmuligheter for ulike typer bedrifter. •Legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, blant annet for å kunne minimalisere transportomfanget i regionen

5 Mulighetsstudie næringsarealer •Karakterisering av dagens næringsstruktur og næringsarealer •Vurdering av framtidig behov for næringsarealer •Vurdering / drøfting av utfordringer og muligheter for næringslivet i regionen uavhengig av kommunegrenser

6 Virksomheters mobilitetsprofil •Arbeidsplassintensitet •Besøksintensitet •Bilavhengighet •Geografisk rekkevidde •Omfang av godstransport •Ankomsttid for ansatte Legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted” i forhold til en ABC-tankegang

7 Områders tilgjengelighetsprofil A-områder •Knutepunkt med regional kollektivbetjening, god tilgjengelighet for gående og syklende, samt eventuelle restriksjoner på biltrafikk (parkering) •Typisk sentrumskjerne B-områder •Områder med relativt god kollektivbetjening og biltilgjengelighet, og gjerne god tilgjengelighet for gående og syklende •Bydelsomsentra og områder langs kollektivaksen •Mindre utstrekning enn A-områder C-områder •Lav kollektivbetjening og god biltilgjengelighet •Nærhet til hovedveg •God plass

8 Områders tilgjengelighets profil i Lier

9 3. Mulighetsstudie næringsarealer

10

11 Mulighetsstudie fortettingspotensiale

12 3. Mulighetsstudie næringsarealer

13 Grunnleggende drivkrefter for næringslokalisering •Nærhet til marked •Nærhet til ressurser Muligheter og utfordringer Men også •Langsiktighet og utvidelsesmulighet •Attraksjon og image •Infrastruktur, estetikk og organisering

14 Ulike næringer – ulike behov •Husholdningsrettede •Bedriftsrettede – arbeidsplassintensive •Bedriftsrettede – arealkrevende •Næringer med behov for stedegne kvaliteter •Den store mellomgruppen Buskerudbyen - Muligheter og utfordringer

15 Forventet fremtidig etterspørsel

16 Prognose for Buskerudbyen Buskerudbyen - Muligheter og utfordringer

17 Trender •For «kontorarbeidsplassene» Fokus på arealeffektivitet Fokus på energiforbruk Sentralitet – ift arbeidskraft og persontransport Søker profesjonelle eiendomsutviklere og velutviklede eiendomsmarkeder. Flere som leier enn eier Drammen – og etter hvert også Lier (Lierstranda) vil ha det største etterspørselspresset Kongsberg må sikre rom for videre utvidelse for aktører knyttet til teknologiklyngen Buskerudbyen - Muligheter og utfordringer

18 Trender •For plasskrevende næring Nye arealer som muliggjør flytting Langsiktig skjerming ift naboer Stabilitet i rammebetingelser Godt overordnet veinett Områdene langs E 134 mellom Drammen og Hokksund og langs E18 fra Lier sørover mot grensen til Vestfold vil være særlig sentralt. Buskerudbyen - Muligheter og utfordringer

19 Trender •For handel Konsentrasjon viktig for vekst. Stadig flere kjeder stiller krav om minimum omsetning både i egen og andre bransjer i umiddelbar nærhet til egen virksomhet Kjøpesenter i bykjernen Eksterne kjøpesentra presser seg fram i tett- steder der senterstrukturen er svak Vekst bør primært komme som fortetting innenfor eksisterende senterstrukturer i de enkelte kommunene

20 Attraktive byer og tettsteder Utfordringer Lier: •Spredt bolig- og næringsbebyggelse, som gir store avstander, mye bilbruk, og vanskeliggjør etablering av et konkurransedyktig kollektivtilbud •Kommunen mangler et tydelig bysentrum •Mye gjennomfartstrafikk skaper barrierer mot fjorden •Svært mye pendling både inn og ut av kommunen •Utfordring å håndtere/fordele veksten i kommunen i påvente av en byutvikling på Lierstranda. •Lierstranda som fremtidig byutviklingsområde krever nært samarbeid med felles målsetning og satsning mellom flere strategiske aktører (Lier kommune, Drammen kommune, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, EIDOS, og private investorer/utviklere)

21 Attraktive byer og tettsteder Muligheter Lier : •Fremtidig byutvikling på Lierstranda, med høystandard kollektivknutepunkt ved f.eks. Amtmannssvingen, vil aktualisere etablering av arealeffektive arbeidsplasser, handel og svært attraktive boliger ved fjorden. Med rett styring og satsning på vekst basert på kollektivtransport med skinner som ryggrad vil Lierstranda kunne utvikles til nasjonalt foregangseksempel for bærekraftig byutvikling i hovedstadsregionen •Lierstranda muliggjør en bymessig sammenheng med, og forsterkning av Drammen •Lierstranda aktualiserer en bedre traffikal løsning for tilknytning til regionalt transportnett på Brakerøya


Laste ned ppt "Areal- og transportplan for Buskerudbyen Forventet resultat: •Mer helhetstenkning og regionalt perspektiv. •Bedre måloppnåelse for miljø og klima. •Bedre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google