Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

industrijuristseminaret Ansvarsbegrensninger i kommersielle kontrakter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "industrijuristseminaret Ansvarsbegrensninger i kommersielle kontrakter"— Utskrift av presentasjonen:

1 industrijuristseminaret 2013 Ansvarsbegrensninger i kommersielle kontrakter
ved advokat dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen Advokatfirmaet Thommessen AS

2 tema – ansvarsbegrensninger i norsk rett
(i) Ansvarsbegrensninger generelt Rettslig plassering Tolkning Sensur (ii) Ansvarsbegrensninger mht ansvar for indirekte tap Hvordan reguleres dette i lover og i praksis Hva er et indirekte tap domstolenes holdninger til slike klausuler Vedtagelse – sjelden på spissen i kommersielle kontrakter

3 rettslig plassering av ansvarsbegrensninger

4 Hovedprinsipper for erstatning i kontrakt
Det må foreligge et ansvarsgrunnlag objektivt ansvar (evt kontrollansvar) uaktsomhetsansvar (evt grov uaktsomhet) Krav til adekvat årsakssammenheng kun tap som fremstår som en påregnelig følge av misligholdet skal erstattes Prinsipper for erstatningsberegning: Skadelidte skal stilles som om kontrakten var riktig oppfylt (positiv kontraktsinteresse) kjøpers oppfyllelsesinteresse, berettigede forventninger, beskyttes skadelidte skal ha erstattet ethvert tap som står i adekvat årsakssammenheng med den skadevoldende handling påførte kostnader, prisforskjell, tapte inntekter/fortjeneste ved ugyldighet: Skadelidte skal stilles som om kontrakten aldri var inngått (negativ kontraktsinteresse

5 hvordan begrenses ansvar?
Begrense hvilke handlinger en part er ansvarlig for kun ansvar for grov uaktsomme handlinger angi særskilte handlinger Begrense hvilke risikofaktorer en part er ansvarlig for uttømmende garantikatalog Begrense personkretsen en part er ansvarlig for kun ansvar for navngitte personer /angitte grupper av personer Begrense hvilke tapsposter et erstatningsansvar omfatter direkte/indirekte tap ta ut særskilte tapsposter tak (”cap”) på erstatningens størrelse

6 hvilke kontrakter snakker vi om?
Individuelt fremforhandlede kontrakter Ensidige standardkontrakter (leveringsbetingelser) Fremforhandlede balanserte standardkontrakter

7 Tolkning av ansvarsbegrensninger

8 Ordlydsbasert tolkning
Kontrakter mellom næringsdrivende skal tolkes objektivt Rt s. 806 – fastsettelse av pris for konsesjonskraft Rt s 1155 – krav om erstatning i husleieforhold Hovedhensyn: Forutberegnelighet Betydning for ansvarsfraskrivelser angivelser av hvilke handlinger/risikofaktorer og hvilke tapsposter ansvar begrenses for, skal forstås bokstavelig eksempel: Disclosure Letter utfordring: Hvis ansvaret blir så begrenset, eventuelt så omfattende, at det oppfattes som urimelig

9 Forutsetningsbasert tolkning
Avtalen skal tolkes i lys av forutsetningene ved inngåelsen ND 1978 s. 231 (voldgift, Wingull) Voldgiftsretten la vekt på bestillers forutsetninger for å akseptere en ansvarsfraskrivelse ved tolkningen når forutsetningene ikke var tilstede, her at mangelen ble utbedret, kunne ikke ansvarsfraskrivelsen gjøres gjeldende Oslo tingrett 1. november 2012 tingretten fant at Pareto hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk ved investeringsråd til tre kunder ansvarsfraskrivelsen ble satt til side under henvisning til at profesjonsutøvere ikke generelt kan fraskrive seg ansvaret knyttet til å yte en god og forsvarlig faglig bistand rettslig forankring: partenes forutsetninger for å inngå avtalen - også relevant ved kommersielle kontrakter

10 Tolkning i lys av lojalitetskravet
Kontrakter skal tolkes i lys av det alminnelige lojalitetskravet Rt s. 268 (Panfish) Høyesterett tar utgangspunkt i at kommersielle avtaler skal tolkes i tråd med ordlyden, men viser til økende fokus på lojalitetskravet i teori og praksis det ble innfortolket forpliktelser for en kontraktspart uten holdepunkter i ordlyden Betydning for ansvarsbegrensninger grunnlag for å fravike ordlyden generelt grunnlag for å finne rimelige løsninger

11 innfortolkning av forbehold for forsett og grov uaktsomhet
Lang tradisjon i teori og praksis for innfortolkning av begrensninger i ansvarsfraskrivelser, f.eks Rt s. 581 oppfattes urimelig at sterkt klanderverdig opptreden ikke får betydning Vurderingsspørsmål identifikasjonsspørsmål - hvem må ha utvist grov uaktsomhet normen - bransjeavhengig Eksempler på grov uaktsomhet utøvelse av forpliktelser i strid med god forretningsskikk eller langt under bransjestandard profesjonsansvar - streng norm misligholdt opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen

12 Sensur av ansvarsbegrensninger

13 Avtalelovens regler Avtaleloven § 33 – rammer uredelighet
særlig aktuelt ved opplysningssvikt ved avtaleinngåelsen Avtaleloven § 36 – rammer urimelige ansvarsfraskrivelser grov uaktsomhet vesentlige kontraktsbrudd Observasjon: Hagstrøms teorier legges i stor grad til grunn i praksis Betydningen av det enkelte kontraktsforholds egenart Behov for gjensidig tillit – eks ved asymmetri i informasjon om kontraktsgjenstanden Muligheten for å klarlegge risiko forut for avtaleinngåelsen Partenes motstridende behov for forutberegnelighet profesjonsansvar forholdet til andre klausuler i avtalen, f.eks knyttet til forsikring

14 Forutsetningslæren Avtaler kan settes til side hvis det foreligger
En relevant forutsetningsbrist (vesentlig og motiverende) som var synbar for kontraktsmotparten som det er rimelig å tillegge vekt Rt s. 922 (Salhus flytebru) Pareto-dommen (Oslo tingrett 2012)

15 Det kontraktuelle lojalitetskravet
Lojalitetskravet anses som et selvstendig grunnlag for sensur av kontrakter Rt s. 1460 Avtale om aksjesalg ble satt til side på bakgrunn av avtaleloven § 33 og lojalitetskravet Vurderingstemaet blir om det vil stride mot kravet til lojalitet i kontraktsforhold om en ansvarsbegrensning legges til grunn

16 forutberegnelighet vs rimelighet

17 noen utviklingstrekk økt fokus på rimelighet
smakssak om domstolene benytter tolkning eller sensur for å nå ønsket resultat Lojalitetskravet er i fremvekst ved norske domstoler!

18 ansvarsbegrensninger i standardkontrakter
Ensidig utformede leveringsbetingelser enklere å sette til side enn fremforhandlede kontrakter? Fremforhandlede balanserte standardkontrakter vanskeligere å sette til side enn individuelle kontrakter? stort tapspotensial, behov for forutsigbarhet, partene inngår kontraktene med åpne øyne ansvarsbegrensningene må ses i sammenheng med øvrig ansvarsregulering og forsikringsdekning Når kan ansvarsfraskrivelser settes til side forsett fra ledende ansatte – sml uaktsomhet hos underordnede uklart: grov uaktsomhet hos ledelsen illustrerer ulike behov for forutberegnelighet

19 begrensning av ansvaret for indirekte tap

20 aktuelle lovbestemmelser og kontraktsbestemmelser
Strengere ansvarsgrunnlag for indirekte tap i kontraktslovgivningen kjøpsloven (1988) § 40 jf. § 67 direkte tap: kontrollansvar (tilnærmet objektivt) indirekte tap: krever culpa eller tilsikringer avhendingsloven (1992) §§ 4-5 og 4-14 jf. § 7-1 husleieloven (1999) § 2-13 jf. § 2-14 Kontraktsparter kan avtale begrensninger i retten til erstatning for indirekte tap strengere vilkår (ulike ansvarsgrunnlag) fraskrivelse av ansvar for indirekte tap

21 Standardkontrakter IT-kontrakter Entreprisekontrakter
SSA-K (Den store kjøpsavtalen), SSA-D (Driftsavtalen) og SSA-V (Den store vedlikeholdsavtalen) Utgangspunkt: ”Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinket driftsstart og driftsavbrudd” Fraskrivelse av ansvar for indirekte tap: ”Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data anses som indirekte tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Leverandørens ansvar under avtalen” Unntak fra unntaket: Dersom Leverandøren eller noen denne svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett gjelder ikke erstatningsbegrensningene. Tilsvarende gjelder for kundens erstatningsansvar overfor Leverandøren. Entreprisekontrakter NS 8401 og 8402 (Standarder for prosjekteringsoppdrag og rådgivningsoppdrag) ”Oppdragsgiver kan kreve erstattet påregnelige tap som følge av prosjekteringsfeil/rådgivningsfeil” Sondrer ikke mellom direkte og indirekte tap, men angir særskilt påregnelighetsvilkåret som grense for erstatningsansvarets omfang. Kontrakter for mekaniske, elektriske og elektroniske produkter S 2000 og SE 01 (Orgalime) ”Save as otherwise stated in these General Conditions there shall be no liability for either party towards the other partys for loss of production, loss of profit, loss of use, loss of contracts or for any other consequential or indirect loss whatsoever.” Unntak for alle konsekvenstap, uavhengig av skyldforhold

22 Hva er et indirekte tap

23 ulike definisjoner av indirekte tap
Indirekte tap. Konsekvenstap. Avledet tap Utgangspunkt:: forlengelse av adekvansbegrensningen Kjøpslovens forarbeider begrepet indirekte tap har ikke noe fast innhold Juridisk teori: et tap som ikke oppstår direkte ved kontraktsbruddet, men er en følge av det tapspostene er ikke relatert til selve kontraktsgjenstanden, men den planlagte eller forutsatte bruk av denne tapspostene er ofte partsvariable – avhengig av skadelidtes faktiske situasjon, og dermed vanskeligere å forutse (dog påregnelig og del av skadelidtes tap) kan bli uforholdsmessig store tap

24 Kjøpsloven § 67 Kjøpsloven § 67 gir en oppramsing av hva som regnes som indirekte tap i kjøpsforhold uttømmende kronglete Rekkevidden av kjøpsloven § 67 Kjøpslovens forarbeider (Ot.prp. nr. 80 (1986 – 1987) s. 123 presiserer at § 67 kan være retningslinje også ved kontraktsregulerte bestemmelser om indirekte tap må tilpasses kontraktens egenart Bakgrunn for reglene i følge forarbeidene ofte ønskelig å fri seg fra ansvar som er vanskelig å forutse og som kan bli omfattende enklere å ha en streng ansvarsregel for direkte tap ”Standardisert adekvansvurdering” – se dog adekvanskravet i første ledd siste punktum

25 nærmere om tapspostene

26 Driftstap – redusert omsetning og produksjon
Rt 1967 s – i prinsippet erstatningsmessig, med mindre tapet er upåregnelig stort Kjøpsloven § 67(2) bokstav a: Minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) F. eks at kjøper mister muligheten til å oppfylle løpende leveranseavtaler eller til å inngå fremtidige avtaler med kunder. Kan også være omsetningsreduksjon som følge av svikt i produksjons- eller lagerkapasitet som følge av forsinket eller mangelfull vareleveranse, jf. Ot.prp. nr. 80 ( ) s. 123 Agurkpinnedommen (Rt s. 675) Kjøp av bambuspinner til bruk i agurkavling. Agurkplantene døde og eieren krevde erstatning for bortfalte inntekter. spørsmål først om det var omfattet av kjl. § 67 (2) a) HR legger vekt på ordlyden ”driftsavbrudd” – Da faller manglende produksjon utenfor. ”Tap som følge av at salgsgjenstander skader de gjenstander som blir produsert i virksomheten Goodwilltap Omfanget ofte lite påregnelig på avtaletidspunktet Er erstatning for omsetningssvikt som skyldes tap av goodwill bare aktuelt dersom leverandøren var klar over at en slik fare var nærliggende (forsett).

27 Avsavnstap Kjøpsloven § 67 annet ledd (b)
Tap som følge av at ytelse ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, men som ikke er direkte knyttet til produksjon eller omsetning En vare/tjeneste leveres mangelfull eller for sent, uten at det direkte påvirker produksjonen, men fordyrer den. Eksempel kan være levering av tekniske kontorfunksjoner som ikke er i kontraktsmessig stand Men kjl. § 67(3) begrenser regelen i betydelig grad

28 Tapt fortjeneste ved unnlatt dekningstransaksjon
Kjøpsloven § 67 annet ledd (c) vilkår for at tapt fortjeneste klassifiseres som et indirekte tap etter bestemmelsen: Kontrakt med tredjemann blir ikke riktig oppfylt eller faller bort Kjøper har ingen rimelig grunn for å unnlate og foreta dekningstransaksjon eller andre tiltak for å eliminere eller begrense tapet Dersom kjøper har en rimelig grunn til å unnlate tapsbegrensningstiltak, vil tapet være et direkte tap.

29 Produktskader Skade på annet enn tingen selv og gjenstander som har nær sammenheng med den forutsatte bruk Forarbeidene: direkte tap omfatter ”Skader på tingen selv og andre ting som står i nær fysisk og funksjonell sammenheng med denne og som har et omfang som er påreknelig på avtaletiden (Ot.prp. nr. 80 ( ) s. 25. Eksempel: Vaskemaskin som skader tøyet Hvis ikke: Enten indirekte tap som kan kreves erstattet etter kjøpslovens regler, eller tap som faller utenfor det kjøpsrettslige ansvaret. Ansvar for skade på andre ting beror på produktansvaret (produktansvarsloven) eller det alminnelige erstatningsrettslige deliktsansvar Eksempel: Vaskemaskin lekker og skader andre maskiner i rommet Agurkpinnedommen (Rt 2004 s. 675) Agurkpinnene hadde så nær sammenheng med de skadede agurker at skaden måtte anses som et direkte tap Agurkpinnene kostet 7137 kr. Gartneriets utgifter og tap som følge av de soppbefengte pinnene: kr.

30 Konverteringsregelen
Kjøpsloven § 67(3) Bokstav a: Kostnader ved ”vanlige tiltak” som kompenserer for forsinkelse og mangler er direkte tap Regelen må sees i sammenheng med tapsbegrensningsplikten i kjl. § 70. Rimelig at skadelidte får erstattet kostnader som er pliktige og i skadevolders interesse. Bokstav b: Kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn det som omfattes av annet ledd Erstatning for tiltak som begrenser direkte tap. Forutsetter at tiltaket er formålstjenlig – Det må rent faktisk ha ført til en reduksjon av tapet bokstav c: erstatning til forbruker utbetalt iht forbrukerkjøpsloven Tilsvarende i enkelte standardkontrakter ikke så vanlig å avtale dette individuelt

31 Indirekte tap i virksomhetskjøp
Utgangspunkt: En virksomhet er kjøpsgjenstanden, hele formueskomplekset Indirekte tap må relateres til virksomheten som sådan, ikke enkeltelementer defekte maskiner leder til driftsstans maskinene er mangelfulle – direkte tap ved kjøpt virksomhet Indirekte tap er aktuelt hvis den kjøpte virksomhet volder tap på annet enn det som inngår i virksomheten driftstans ved kjøpers eksisterende virksomhet Generelt – indirekte tap vil ha begrenset anvendelsesområde

32 alminnelige kontraktsrettslige prinsipper om indirekte tap?
Kjl § 67(2) en positivrettslig spesialregel for kontrollansvaret i kjøpsforhold Ingen støtte for alminnelige prinsipper om andre vilkår for indirekte tap i rettspraksis eller teori Ansvarsbegrensning gjennom påregnelighetskravet i den alminnelige erstatningsretten fyller langt på vei samme funksjon I kontrakter med egen regulering av indirekte tap gjelder konverteringsregelen hvis det ikke er sagt noe om dette?

33 Gyldigheten av ansvarsbegrensninger
Begrensninger i erstatningens omfang vil normalt aksepteres utgangspunktet: enklere å akseptere en ansvarsfraskrivelse her Paretodommen: ”For indirekte tap vil ansvarsfraskrivelser kunne ha større betydning” unntak ved grov skyld fra debitor unntak hvis tapet begrenses veldig, streng angivelse av hva som er indirekte

34


Laste ned ppt "industrijuristseminaret Ansvarsbegrensninger i kommersielle kontrakter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google