Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav og suksesskriterier ved OFU søknad 12.02.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav og suksesskriterier ved OFU søknad 12.02.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav og suksesskriterier ved OFU søknad 12.02.2009

2 2 Kommunikasjonsløsninger og tjenester for sikker elektronisk samhandling i helsesektoren. Well Arena er et kommunikasjonskonsept som gir pasienter, pårørende og helsepersonell mulighet til å utveksle pasientsensitiv informasjon over Internett på en sikker måte. Well Communicator er den ledende og mest utbredde kommunikasjonsløsningen i Norge innenfor helsesektoren. Well Diagnostics, etablert i 2000. Bedriften ble kjøpt opp av DIPS i desember 2007. Bidrag fra IN i flere prosjekter: •Finansiering/OFU og IFU tilskudd •Nettverk •Rådgiving Krevende kunder har bla vært UNN og DIPS.

3 3 Hva driver fram innovasjon i offentlig sektor?  Forskning på ny teknologi  Økte krav/forventninger til innhold og kvalitet i offentlige tjenester  Krav til effektivitet  Nytt regelverk eller politiske vedtak Innovasjon kan forstås som et nytt produkt eller tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk for å skape økonomiske verdier. Innovasjon bygger på ny kunnskap eller nye kombinasjoner av kjent kunnskap.

4 4 Helsesektoren Nå-situasjon: • De fleste helseforetakene går med underskudd. • Årlige kostnader øker med 8%, mens BNP øker med ca halvparten. • 20 % av offentlige utgifter ble brukt på helse i 2007. Utfordringer/kostnadspress: • Medisinsk/teknologisk utvikling gjør det mulig å utvide helsetilbudet og bedre kvaliteten. • Aldrende befolkning. Prioritering: • Fokusere på prosjekter som bidrar til bedre ressursutnyttelse og mer effektive prosedyrer som gir mer helse per krone.

5 5 Utfordring - behandlingsforløp Helsetjenesten er vertikalt organisert slik at kun pasienten opplever hele pasientforløpet. Lege vakt Fast lege Pol. Klin. Mot Avd PLO Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd En tredjedel av pasientklagene i norske sykehus er relatert til problem i pasientforløp, og symptom på mangel av kontroll representerer en betydelig trussel mot pasientens helse Lege vakt Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd

6 6 Utfordring - IKT

7 7 OFU/IFU skaper en ”vinn-vinn” situasjon Leverandøren: •Nytt produkt/ny tjeneste •Risikoavlastning •Reduserte utviklingskostnader •Referanse •Markedsintroduksjon •Markedskompetanse Den krevende kunden: •En skreddersydd løsning •Risikoavlastning •Mer innovativ og moderne løsning •Styrket utviklingskompetanse •En kompetent leverandør

8 8 Krav til bedriftene Kundebedriften • Kompetanse og ressurser innenfor sin bransje eller sitt markedsområde • Rollen som lokomotiv – utløsende referanse for senere kjøp og/eller rolle som direkte markedskanal Leverandørbedriften • Normalt SMB-bedrift (ref. EØS- definisjon) • Kompetanse, evne og kapasitet til å løse et utviklingsbehov hos kundebedrifter Et prosjekt kan bestå av flere leverandørbedrifter og flere kundebedrifter.

9 9 OFU/IFU kontrakter  Leverandør og kunde inngår en OFU/IFU kontrakt om forpliktende samarbeid, rettigheter og utnyttelse av prosjektresultater. Den detaljerte organiseringen er opp til partene. Innovasjon Norge skal godkjenne avtalen.  IN tegner kontrakt med leverandørbedriften som har ansvar for prosjektledelsen. Ofte er det leverandøren som tar initiativet til prosjektet.  Ved søknadstidspunktet må det foreligge en intensjonsavtale som vedlegges søknaden. Selve k ontrakten må foreligge før prosjektet starter opp.

10 10 Saksbehandlingsgangen for OFU/IFU-prosjekter, Styret > 10 mill K0 < 10 mill Lokal- styre <2 mill Kundean svarlig DK Forretnings- utviklingsråd Skriftlig skisse fra kunde Utviklings trender Ny kunnskap om bruker behov Teknologi For prosjekt Rådgiv- endepanel >4 mill Saks innstilling

11 11 Grunn- forskning Identifisere muligheter Validere teknologi Utvikle produkter Salg og markedsføring Åpen forskning FUGE SFF Åpen forskning FUGE SFF FORNY BIA gramts SFI FORNY BIA gramts SFI OFU & IFU kontrakter OFU & IFU kontrakter INT Profilering INT Profilering En sammenhengende innovasjonspolitikk • Norsk helseindustri er ung og må bygges nedenfra gjennom fokus på strategiske klynger og tidlig-fase selskaper • En forskningsintensiv bransje tilsier nært samarbeid med Forskningrådet

12 12 DRUG DEVELOPMENT NDA/MAA Preclinical develop. Phase III clinical trial Phase IV Post marketing Phase II clinical trial Preclinical development Discovery Phase I clinical trial NDA/MAA In vitro validation In vivo validation Proof-of- principle Candidate selection ADME toxicology safety pharmacology CTX/IND application Drug substance synthesis for GLP studies Drug substance synthesis for clinical studies Lead optimisationGLP studiesClinical studies Launch US/EU

13 13 Finansiering av OFU/IFU prosjekter Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften. I enkelte tilfeller kan også den krevende kunden motta støtte dersom dette er nødvendig for å utløse prosjektet. Støtteintensiteten beregnes per bedrift og er mottatt tilskudd dividert på bedriftens kostnader. Innovasjon Norge Leverandør Krevende kunde OFU/IFU - tilskudd utmåles i forhold til prosjektets risiko og i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag er utløsende Støtteintensiteten begrenses av statstøtteregelverket. Timepris er 1‰ av årslønn. Skattefunn skal utnyttes hvis mulig.

14 14 OFU-kontrakter i helsesektoren  Tilskuddet fra Innovasjon Norge i en OFU/IFU-kontrakt går til leverandørbedriften. I spesielle tilfeller er det åpnet for å gi tilskudd også til den krevende kunden, dersom dette er nødvendig for å utløse et samarbeid. Denne problemstillingen er mest aktuell hvis det er en offentlig kunde, hvor manglende finansiering er et problem og arbeidet kommer som et tillegg til vanlige arbeidsoppgaver. Som hovedregel må offentlige kunder prioritere innovasjon og næringsutvikling innenfor sine egne budsjettrammer, og ikke basere denne typen aktiviteter på støtte fra Innovasjon Norge.  Innovasjon Norge kan maksimum dekke 50 pst. av den krevende kundens utgifter i en OFU-kontrakt. Dette fordi begge parter bør bære risiko, og fordi innovasjonsprosjektet bør være forankret i ledelsen hos den offentlige kunden. Støtteandelen krever en konkret begrunnelse.

15 15 Regler for statsstøtte Støtten skal være proporsjonal med identifisert markedssvikt BedriftsstørrelseSmå <50 Middels 50-250 Store >250 Forundersøkelser - Industriell forskning75 % 65 % FoU - Industriell forskning70 %60 %50 % Forundersøkelser - Utvikling/prototyping50 % 40 % FoU – Utvikling/prototyping45 %35 %25 % Støtten til FoU kan økes med 15 % (maks 80 %) dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige bedrifter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet. Ingen av virksomhetene kan bidra med mer enn 70 % av prosjektkostnadene.

16 16 Tildelings- og vurderingskriterier 1.Nyhetsverdi 2.FoU-innhold 3.Markedspotensial og lønnsomhet 4.Markedsforståelse - forretningsplaner 5.Kommersiell og teknologisk risiko i f t potensial 6.Kundebedriftens medvirkning 7.Samarbeidsforholdet mellom bedriftene 8.Verdiskaping

17 17 Kommersialisering gjennom kundebedrift Leverandør Krevende kunde Marked Prosjekt Kommersialisering

18 18 Kommersialisering fra leverandør Leverandør Kommersialisering Krevende kunde Prosjekt Marked Referansekunde

19 19 Delt kommersialisering Leverandør Kommersialisering Krevende kunde Marked 1 Prosjekt Marked 2 Kommersialisering

20 20 IN tiltak 2009  Øke antall OFU/IFU prosjekter innen helse. Nært samarbeide med Innomed – finansiering av møteplasser, forstudier og forprosjekter.  Kontakt med FORNY, BIA og TTOene.  Omsorgssektoren.  Sektorsatsing helse.  Internasjonal forretningsutvikling  Følge opp Samspill 2.0, Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008-2013.

21 21 ELIN*-prosjektene Visjon: Et sømløst, effektivt samhandlende helsevesen som understøtter helhetlige pasientforløp med riktig og godkjent informasjon på riktig sted, til riktig person og til riktig tid (EPJ). Mål: Utvikle et markedstilbud av nyskapende nasjonale løsninger som på en effektiv måte dekker behovet for elektronisk samhandling mellom virksomheter innen sosial- og helsesektoren og økt konkurransekraft for leverandørene. Flere prosjekter : ELIN, mellom legekontor og sykehus ELIN-k, mellom pleie- og omsorgstjenesten, sykehus og legekontor ELIN-s, mellom sykehus og kjernejournal ELIN-t, mellom tannlegekontor og legekontor mfl.(under planlegging) *ELIN = Elektronisk Informasjon

22 22 Tidligere diagnose for brystkreft redder liv Diagenic, etablert i 1998, børsnotert 2006, første produkt lansert i 2008. OFU prosjekt bidratt til utvikling og klinisk validering av molekylært fingeravtrykk for brystkreft. Tilskudd fra IN: 1,5 mNOK i 2002 Prosjektet har bidratt til en ny metode som kan påvise brystkreft – særlig hos unge kvinner – på et tidligere stadium enn mammografi. En tilsvarende test for Alzheimer er under utvikling.

23 23 Suksess kriterier  Må forankres og prioriteres av ledelsen, skape kultur for innovasjon.  Regional/nasjonal prioritering av prosjekter.  Helseforetakenes innkjøpspolicy må endres: OFU kontrakter må legge grunnlag for et størrenasjonalt markedspotensiale.  Regionale helseforetak må prioritere innovasjon i tillegg til forskning og avsette nødvendig personell og finansiering.  Større næringsmessig avkastning fra nettverks- og forskningsprogrammer som bla telemedisin.

24 24

25 25 Web-sider OFU/IFU OFU/IFU http://www.innovasjonnorge.no/fou Norbiobase - Database over leverandører til helse og biomed sektoren http://www.norbiobase.no/ Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Krav og suksesskriterier ved OFU søknad 12.02.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google