Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav og suksesskriterier ved OFU søknad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav og suksesskriterier ved OFU søknad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav og suksesskriterier ved OFU søknad

2 Kommunikasjonsløsninger og tjenester for sikker elektronisk samhandling i helsesektoren.
Well Diagnostics, etablert i 2000. Bedriften ble kjøpt opp av DIPS i desember 2007. Bidrag fra IN i flere prosjekter: Finansiering/OFU og IFU tilskudd Nettverk Rådgiving Krevende kunder har bla vært UNN og DIPS. Well Arena er et kommunikasjonskonsept som gir pasienter, pårørende og helsepersonell mulighet til å utveksle pasientsensitiv informasjon over Internett på en sikker måte. Well Communicator er den ledende og mest utbredde kommunikasjonsløsningen i Norge innenfor helsesektoren.

3 Hva driver fram innovasjon i offentlig sektor?
Forskning på ny teknologi Økte krav/forventninger til innhold og kvalitet i offentlige tjenester Krav til effektivitet Nytt regelverk eller politiske vedtak Innovasjon kan forstås som et nytt produkt eller tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk for å skape økonomiske verdier. Innovasjon bygger på ny kunnskap eller nye kombinasjoner av kjent kunnskap.

4 Helsesektoren Nå-situasjon:
De fleste helseforetakene går med underskudd. Årlige kostnader øker med 8%, mens BNP øker med ca halvparten. 20 % av offentlige utgifter ble brukt på helse i 2007. Utfordringer/kostnadspress: Medisinsk/teknologisk utvikling gjør det mulig å utvide helsetilbudet og bedre kvaliteten. Aldrende befolkning. Prioritering: Fokusere på prosjekter som bidrar til bedre ressursutnyttelse og mer effektive prosedyrer som gir mer helse per krone.

5 Utfordring - behandlingsforløp
Helsetjenesten er vertikalt organisert slik at kun pasienten opplever hele pasientforløpet . Legevakt Legevakt Fast lege Pol. Klin. Mot Avd Avd PLO Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med KOLS Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med hjertesvikt Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd Behandlingsforløp for pasient med lårhalsbrudd En tredjedel av pasientklagene i norske sykehus er relatert til problem i pasientforløp, og symptom på mangel av kontroll representerer en betydelig trussel mot pasientens helse 5

6 Utfordring - IKT

7 OFU/IFU skaper en ”vinn-vinn” situasjon
Leverandøren: Nytt produkt/ny tjeneste Risikoavlastning Reduserte utviklingskostnader Referanse Markedsintroduksjon Markedskompetanse Den krevende kunden: En skreddersydd løsning Risikoavlastning Mer innovativ og moderne løsning Styrket utviklingskompetanse En kompetent leverandør

8 Krav til bedriftene Kundebedriften Leverandørbedriften
Kompetanse og ressurser innenfor sin bransje eller sitt markedsområde Rollen som lokomotiv – utløsende referanse for senere kjøp og/eller rolle som direkte markedskanal Leverandørbedriften Normalt SMB-bedrift (ref. EØS-definisjon) Kompetanse, evne og kapasitet til å løse et utviklingsbehov hos kundebedrifter Et prosjekt kan bestå av flere leverandørbedrifter og flere kundebedrifter.

9 OFU/IFU kontrakter Leverandør og kunde inngår en OFU/IFU kontrakt om forpliktende samarbeid, rettigheter og utnyttelse av prosjektresultater. Den detaljerte organiseringen er opp til partene. Innovasjon Norge skal godkjenne avtalen. IN tegner kontrakt med leverandørbedriften som har ansvar for prosjektledelsen. Ofte er det leverandøren som tar initiativet til prosjektet. Ved søknadstidspunktet må det foreligge en intensjonsavtale som vedlegges søknaden. Selve kontrakten må foreligge før prosjektet starter opp.

10 Saksbehandlingsgangen for OFU/IFU-prosjekter,
Ny kunnskap om bruker behov Utviklings trender Skriftlig skisse fra kunde Forretnings- utviklingsråd For prosjekt Kundeansvarlig DK Teknologi Lokal- styre <2 mill Rådgiv-endepanel >4 mill Styret > 10 mill Saks innstilling K0 < 10 mill

11 Identifisere muligheter
En sammenhengende innovasjonspolitikk Norsk helseindustri er ung og må bygges nedenfra gjennom fokus på strategiske klynger og tidlig-fase selskaper En forskningsintensiv bransje tilsier nært samarbeid med Forskningrådet Grunn-forskning Identifisere muligheter Validere teknologi Utvikle produkter Salg og markedsføring Åpen forskning FUGE SFF FORNY BIA gramts SFI OFU & IFU kontrakter INT Profilering 11

12 DRUG DEVELOPMENT Preclinical develop. Phase III clinical trial
Lead optimisation GLP studies Clinical studies Drug substance synthesis for GLP studies Drug substance synthesis for clinical studies NDA/MAA Preclinical develop. Phase III clinical trial Phase IV Post marketing Phase II development Discovery Phase I In vitro validation In vivo validation Proof-of- principle ADME toxicology safety pharmacology Launch US/EU Candidate selection CTX/IND application

13 Finansiering av OFU/IFU prosjekter
Innovasjon Norge Leverandør Krevende kunde Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften. I enkelte tilfeller kan også den krevende kunden motta støtte dersom dette er nødvendig for å utløse prosjektet. Støtteintensiteten beregnes per bedrift og er mottatt tilskudd dividert på bedriftens kostnader. Støtteintensiteten begrenses av statstøtteregelverket. Timepris er 1‰ av årslønn. Skattefunn skal utnyttes hvis mulig. OFU/IFU - tilskudd utmåles i forhold til prosjektets risiko og i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag er utløsende

14 OFU-kontrakter i helsesektoren
Tilskuddet fra Innovasjon Norge i en OFU/IFU-kontrakt går til leverandørbedriften. I spesielle tilfeller er det åpnet for å gi tilskudd også til den krevende kunden, dersom dette er nødvendig for å utløse et samarbeid. Denne problemstillingen er mest aktuell hvis det er en offentlig kunde, hvor manglende finansiering er et problem og arbeidet kommer som et tillegg til vanlige arbeidsoppgaver. Som hovedregel må offentlige kunder prioritere innovasjon og næringsutvikling innenfor sine egne budsjettrammer, og ikke basere denne typen aktiviteter på støtte fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan maksimum dekke 50 pst. av den krevende kundens utgifter i en OFU-kontrakt. Dette fordi begge parter bør bære risiko, og fordi innovasjonsprosjektet bør være forankret i ledelsen hos den offentlige kunden. Støtteandelen krever en konkret begrunnelse.

15 Regler for statsstøtte
Støtten skal være proporsjonal med identifisert markedssvikt Bedriftsstørrelse Små <50 Middels 50-250 Store >250 Forundersøkelser - Industriell forskning 75 % 65 % FoU - Industriell forskning 70 % 60 % 50 % Forundersøkelser - Utvikling/prototyping 40 % FoU – Utvikling/prototyping 45 % 35 % 25 % Støtten til FoU kan økes med 15 % (maks 80 %) dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige bedrifter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet. Ingen av virksomhetene kan bidra med mer enn 70 % av prosjektkostnadene.

16 Tildelings- og vurderingskriterier
Nyhetsverdi FoU-innhold Markedspotensial og lønnsomhet Markedsforståelse - forretningsplaner Kommersiell og teknologisk risiko i f t potensial Kundebedriftens medvirkning Samarbeidsforholdet mellom bedriftene Verdiskaping

17 Kommersialisering gjennom kundebedrift
Krevendekunde Marked Prosjekt Leverandør

18 Kommersialisering fra leverandør
Krevendekunde Referansekunde Prosjekt Leverandør Marked Kommersialisering

19 Delt kommersialisering
Krevendekunde Marked 1 Prosjekt Leverandør Marked 2 Kommersialisering

20 IN tiltak 2009 Øke antall OFU/IFU prosjekter innen helse.
Nært samarbeide med Innomed – finansiering av møteplasser, forstudier og forprosjekter. Kontakt med FORNY, BIA og TTOene. Omsorgssektoren. Sektorsatsing helse. Internasjonal forretningsutvikling Følge opp Samspill 2.0, Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

21 ELIN*-prosjektene Visjon:
Et sømløst, effektivt samhandlende helsevesen som understøtter helhetlige pasientforløp med riktig og godkjent informasjon på riktig sted, til riktig person og til riktig tid (EPJ). Mål: Utvikle et markedstilbud av nyskapende nasjonale løsninger som på en effektiv måte dekker behovet for elektronisk samhandling mellom virksomheter innen sosial- og helsesektoren og økt konkurransekraft for leverandørene. Flere prosjekter : ELIN, mellom legekontor og sykehus ELIN-k, mellom pleie- og omsorgstjenesten, sykehus og legekontor ELIN-s, mellom sykehus og kjernejournal ELIN-t, mellom tannlegekontor og legekontor mfl.(under planlegging) *ELIN = Elektronisk Informasjon

22 Tidligere diagnose for brystkreft redder liv
Diagenic, etablert i 1998, børsnotert 2006, første produkt lansert i 2008. OFU prosjekt bidratt til utvikling og klinisk validering av molekylært fingeravtrykk for brystkreft. Tilskudd fra IN: 1,5 mNOK i 2002 Prosjektet har bidratt til en ny metode som kan påvise brystkreft – særlig hos unge kvinner – på et tidligere stadium enn mammografi. En tilsvarende test for Alzheimer er under utvikling.

23 Suksess kriterier Må forankres og prioriteres av ledelsen, skape kultur for innovasjon. Regional/nasjonal prioritering av prosjekter. Helseforetakenes innkjøpspolicy må endres: OFU kontrakter må legge grunnlag for et større nasjonalt markedspotensiale. Regionale helseforetak må prioritere innovasjon i tillegg til forskning og avsette nødvendig personell og finansiering. Større næringsmessig avkastning fra nettverks- og forskningsprogrammer som bla telemedisin.

24

25 Takk for oppmerksomheten!
Web-sider OFU/IFU OFU/IFU Norbiobase - Database over leverandører til helse og biomed sektoren Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Krav og suksesskriterier ved OFU søknad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google