Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferansen Bergen Avdelingsleder Rita Brokstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferansen Bergen Avdelingsleder Rita Brokstad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad
Bergen, Hordaland, Vestlandet

2 Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet
kroner årlig Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljø 42 oppdragsgivere fra Fylkeskommunene, NHD, LMD, KRD, FKD og UD 750 medarbeidere i Norge og internasjonalt prosjekter der vi har levert kompetanse eller finansiering

3 Verktøykassen MESSER DELEGASJONER REISELIV NCE ARENA Bedriftsnettverk
IPR DESIGN EEN HØYVEKST GET FRAM Finansiering Profilering Et sett med tjenester som dekker de fleste behov gjennom innovasjonsprosessen fra ideavklaring, utvikling, markedsintroduksjon og vekst. Fem tjenestetyper Alle våre programmer og tjenester bygger på fem tjenestetyper. Dette er rådgivingstjenester, kompetansetjenester, profileringstjenester, finansieringstjenester og nettverkstjenester. Profileringstjenester: Tiltak for å synliggjøre Norge og norsk næringsliv i Norge og utlandet. Kompetansetjenester: Standardiserte tilbud til grupper av næringsaktører om oppgradering av strategisk viktig kompetanse for virksomhetene. Finansieringstjenester: Alle finansielle instrumenter som bidrar til å utløse og gjennomføre prosjekter. Rådgivingstjenester: Dialog med enkeltvirksomheter, nettverk eller klynger om strategiske valg og disposisjoner med sikte på å øke konkurranseevnen. Nettverkstjenester: Bistand til initiering og gjennomføring av utviklingsprosesser og –prosjekter i avtalebaserte grupperinger av aktører. Nettverk Kompetanse Rådgivning

4 Fra gryende idé til markedssuksess
Oslo børs Venture Capital & PE Business Angels Såkornfond Investinor Kommersielle kilder MILJØTEK Etablererstipend INs risikolåneordning IFU -OFU Forskningsmidler Internasjonal vekst Distriktsutviklingsmidler Forny BIA Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Skatteinsentiv Idé Utvikling Kommersialisering Vekst

5 sum egenutført (maks 8 mnok) og innkjøpt FoU
Rettighet Gjelder alle Skattefradrag 20 % for SMB 18 % for store bedrifter norske bedrifter som har/planlegger FoU-prosjekter såfremt prosjektet kvalifiserer Skattefunn er en rettighetsbasert og generell FoU-støtteordning. Den representerer det største og mest anvendte offentlige virkemidlet for å stimulere til økt forskning- og utvikling i næringslivet. Det er fullt mulig å kombinere SkatteFunn med Innovasjon Norges selektive støtteordninger, og i de fleste sammenhenger er det faktisk en forutsetning for tilskudd fra IN at at SkatteFunn ligger i bunn. For alle dere som driver forskning og utvikling: Hva er SkatteFUNN SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. SkatteFUNN er for alle næringer og selskapsformer. Det er et krav at bedriften er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer, og at den er skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret. Prosjektstøtten gis i form av inntil 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføringen av FoU-aktiviteter i godkjent prosjekt. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB'er) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. SkatteFUNN-godkjenningen gjelder for hele kalenderår. Kostnader pådratt før godkjenning av prosjektet kan derfor føres inn i regnskapet så lenge de er pådratt i det samme inntektsåret som godkjenningen ble gitt. 22 MNOK pr år = sum egenutført (maks 8 mnok) og innkjøpt FoU

6 You’ve got to start with the customer experience and work back to the technology – not the other way round Steve Jobs Dette dreier seg om brukerstyrt innovasjon i praksis, hvor vi ikke bare baserer ordningen på markedsorientert utvikling, men faktisk krever et utviklingssamarbeid mellom markedet og en leverandør direkte, i stedet for å gå veien om en tradisjonell FoU prosess.

7 IFU/OFU – Strategist verktøy for markedsstyrt forretningsutvikling
Gjelder for alle bransjer og sektorer

8 Hva er OFU? En kontrakt mellom en offentlig virksomhet og en privat aktør hvor formålet er å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. Den offentlig kunden har et behov som ikke dekkes av tilbudet i markedet. Leverandøren har kompetanse til å utvikle en innovativ løsning. Skal stimulere til tett FoU-samarbeid og gi økt konkurransekraft for alle parter. Foto: CC by KaVass

9 Offentlige har innkjøpsunntak (FOA & FOR)
Grunnvilkår: Det må være en forsknings- og utviklingstjeneste I tillegg må ett av vilkårene være oppfylt: Oppdragsgiver betaler ikke fullt ut for tjenesten eller Tjenesten tilfaller ikke fullt ut oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet => En offentlig virksomhet kan inngå OFU-kontrakt med en bedrift uten å kunngjøre en konkurranse på Doffin/Ted & uten å gjennomføre anskaffelsesprosedyre iht forskriftene.

10 Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU
Kommersiell fase Idéfase/ forundersøkelse Slide 4: Hvor langt kan vi gå i tilskudd og støtte til utviklingsprosessen? IFU/OFU kan støtte FoU-prosjekter fra idéfase/forundersøkelse fram helt frem til en førkommersiell prototyp (produkt, prosess eller systemløsning). Det kan også inneholde uttesting og oppfølging av om prototypen oppfyller spesifikasjonene, inklusive nullserie-produksjon. Dette er i henhold til EØS-regelverket for forskning, utvikling og innovasjon. Med det kan ikke gis støtte til lansering i markedet eller markedsaktiviteter Broen – IFU/OFU bilen som bringer ideen frem til marked – bridging the gap FoU prototyp Industriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon Kreativ idéfase, forundersøkelse Industrialisering av prototyp (nullserie) FoU-prototyp Volumproduksjon Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Det IN kan bidra med Forprosjekt – IFU/OFU Hovedprosjekt – IFU/OFU Annen finansiering Foto: CC by JustinPoulsen

11 Finansiering av IFU/OFU prosjekter
Innovasjon Norge Leverandør Pilotkunde Finansiering av IFU/OFU prosjekter Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften Type prosjekt/Bedriftsstørrelse Små <50 Middels Store >250 Forundersøkelser/forprosjekt 50 % 40 % FoU – utvikling/prototyping 45 % 35 % 25 % Når det gjelder finansielt bidrag fra Innovasjon Norge er det leverandørbedriften vi støtter. Bidraget beregnes ut fra leverandørbedriftens godkjente prosjektkostnader (ikke totale prosjektkostnader) og følger EØS regelverket. Kundepartneren må bidra med minimum 20% av totale prosektkostnader fordelt på friske midler og timeinnsats. Maks støtteintensitet avhenger av bedriftsstørrelse og følger EØS regelverket. De aller fleste bedrifter faller innenfor maks 45% men det vurderes altså i hvert enkelt tilfelle hva som er nødvendig for å utløse prosjektet. For de som er kjent med tidligere policy er det i år ikke et generelt krav om at Skattefunn utnyttes før tilskudd fra IN, men ved offentlig tilskudd over 4 millioner er det fortsatt et krav til samordning EØS-regelverket for statsstøtte For tilskudd ≥ 4 mnok skal SkatteFunn utnyttes først

12 Bill. mrk. Nyvinning Kontrakt mellom to parter Produktet har et marked
Verdiskaping i Norge Støtten er utløsende

13 Risikoavlastning gjennom tilskudd
Miljøteknologi- ordningen 1 FoU-kostnader til å planlegge, investere i og teste pilot- og demonstrasjonsanlegg 2 Det er to hovedtyper av prosjekter som kan støttes med tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån: Gjennomføring av utviklingsarbeid i forbindelse med planlegging, investering og testing av pilot- og demonstrasjonsanlegg for nye miljøvennlige løsninger og teknologi. Bygging av pilot og demonstrasjonsanlegg i Norge som gir høyere miljøbeskyttelse enn EU-standard . Eks et fiskeoppdrettsanlegg som skal bygges lukket og alle utslipp fra anlegget renses. Dette er over EU-krav. Kostnaden med dette anlegget sammenlignes med et ordinært anlegg. Merkostnaden er differansen. Støttenivå All støtte som gis over ordningen skal være i samsvar med reglene i statstøtte-regelverkets gruppeunntak. Støttenivået vil variere med ulik prosjekttype, bedriftsstørrelse, fase og formål. Innovasjon Norge skal ta stilling til hva som er tilstrekkelig tilskudd for å utløse gjennomføring av prosjektet, og ta stilling til støtteomfang innenfor EØS regelverkets rammer for støtteintensitet. Miljøteknologiordningen er innmeldt til ESA etter flere støtteregimer under det alminnelige gruppeunntaket. Etter gruppeunntaket kan ikke støttetildeling til et enkelt prosjekt overstige EUR 7,5 mill. Dersom det skal tildeles høyere støtte enn EUR 7,5 mill. må dette notifiseres særskilt til ESA. Bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg som overgår EU-standard

14 Dessuten minner vi om: Risikolån
PRIS Høy Lån med svak eller ingen reell pantesikkerhet Risikolån/ garanti Pantelån, med relativt god sikkerhet Markedslån RISIKO Lav Høy Gjennom lån kan Innovasjon Norge dele risiko og bidra til at prosjektet finner god finansiering til fornuftige betingelser

15 Bergensbadet – innovativt sykehusbad
Svært arealsparende (ca 4 m2) Universell tilgjengelighet Meget god funksjonalitet => Lavere investeringskostn. for sykehuset Bedre driftsøkonomi ¨- Økt sikkerhet/verdighet for pasienten IN tilskudd: 1,4 mnok Bano og 1,5 mnok Haukeland Univ. sykehus

16 NORLED-konsortium Med 27 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen utvikler sju selskaper en el-ferge som vil trafikkere strekningen Oppedal-Lavik fra Samarbeidet utløste ekstra 15 % tilskudd.

17 Takk for oppmerksomheten
Mobil: 17


Laste ned ppt "Dialogkonferansen Bergen Avdelingsleder Rita Brokstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google