Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift For veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift For veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift For veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)

2 Når er en organisasjon mva.pliktig?
Driver næringsvirksomhet Har omsetning innenfor mva.loven Omsetning og uttak overstiger kr i løpet av en 12-måneders periode Momenter for vurdering (næring): Omfang Bruk av betydelige driftsmidler Varighet Egnet til å gi overskudd Viktig - virksomhet som faller utenfor mva.området skal ikke regnes med ved vurdering av om registreringsgrensen er passert.

3 Organisasjoner skal ikke beregne merverdiavgift av:
Billettinntekter Vanlige medlems- og startkontingenter Inntekter fra adgang til f.eks. svømmehaller, treningsstudioer o.l. Offentlige tilskudd Lotteri-/bingoinntekter Gaver Inntekter fra salg av program/kataloger i forbindelse med arrangementer OBS: Særregler for den «profesjonelle delen av idretten»

4 Spesielle områder Særskilt kontingent utover ordinær kontingent
Salg av spillere Utleievirksomhet Spilleagenter Trenere Start-/premiepenger Kioskvirksomhet Serveringsvirksomhet Salg av utstyr o.l. Sporadiske aktiviteter Visse former for reklamevirksomhet og annonsering Dugnadsinnsats

5 Omsetning fra kiosk Faste, daglige åpningstider – næring og følgelig avgiftspliktig Fritak: Kiosken bare er åpen under organisasjonens arrangementer eller treninger (selv om det foregår daglig) Forutsetninger: 80 % av varene omsettes til deltakere og tilskuere Begrenset utvalg av typiske kioskvarer (inkl. vafler, kaker, kaffe) Betjenes av ulønnet personale Både avgiftspliktig og avgiftsfri kiosk i organisasjonen vil kreve regnskapsførsel. Uttak av varer fra avgiftspliktig til avgiftsfri kiosk kan føres til anskaffelseskost + mva. (dvs. uten fortjeneste)

6 Serveringsvirksomhet
Serveringstjenester – omsetning av servering fra serveringssteder er avgiftspliktig Fritak: Organisasjoners serveringsvirksomhet Forutsetninger: 80 % av varene omsettes til deltakere og tilskuere Begrenset serveringstilbud Drives uten skjenkeløyve Åpningstid bare i tilknytning til organisasjonens arrangementer og treninger Betjenes av ulønnet personale

7 Salg av utstyr o.l. Salg til organisasjonens medlemmer som f.eks. salg av musikkinstrumenter, uniformer, idrettsutstyr er i utgangspunktet mva.pliktig Fritak: Gir ikke salget fortjeneste, er den ikke ansett som næringsvirksomhet og følgelig ikke mva.pliktig Forutsetning: At organisasjonen ikke i tillegg til medlemssalget driver regulært salg av samme varer. Er det slik vil den mva.pliktige virksomheten medføre at salget til medlemmene også må tillegges mva.

8 Salg av tidsskifter og bøker
Salg av tidsskifter til forbruker er avgiftsfritt Forutsetninger: Minst 80 % av opplaget selges til betalende abonnenter eller deles ut til foreningsmedlemmer Foreningsmedlemmene må betale kontingent til foreningen og foreningen må være utgiver av tidsskriftet. OBS! Organisasjoner som ikke er avgiftspliktig for omsetning av tidsskrifter, kan få levert tidsskifter uten mva. fra trykkeriet

9 Tidsskrifter og bøker Salg av bøker til forbruker (siste omsetningsledd) er avgiftsfritt Som avgiftsfrie bøker regnes også: Organisasjonens årbøker Organisasjonens årsberetninger En avgiftsfri «bok» kan leveres avgiftsfritt fra trykkeriet når (oppdragsgiver) organisasjonen skal dele ut hele opplaget gratis eller salg sammen med øvrig omsetning i organisasjonen ikke overstiger kr

10 Kataloger, programmer, suvenirer ved arrangement
Unntatt fra avgiftsplikt Forutsetning: Omsetningen skjer i tilknytning til en organisasjons arrangement som f.eks. utstillinger, konserter og stevner Gjelder selv om arrangementet strekker seg over 3 dager og verdien overstiger kr. 100,-

11 Sporadiske aktiviteter
Enkeltstående, kortvarige arrangement som ikke varer mer enn 3 dager Ikke avgiftspliktig omsetning Forutsetning: Organisasjonen ikke har et profesjonelt preg, med f.eks. bruk av betalt arbeidshjelp Eksempler kan være: Loppemarkeder Julemesser Bodsalg Dansearrangement Byttedager Dørsalg Vedvarende virksomhet er avgiftspliktig. Arrangement over mer enn 3 dager - vurderes i forhold til alminnelige næringsbegrep

12 Sporadiske aktiviteter forts.
Sporadisk salg (postkort, kalendere, drikkekrus, T-skjorter) Jakkemerker, vimpler o.l. med organisasjonens logo og beregnet for omsetning internt i organisasjonen selv om salget ikke skjer leilighetsvis. Verdigrensen gjelder. Fritak: Faller helt utenfor mva.lovens område Forutsetning: Verdigrense under kr. 100,- Leilighetsvis og som et ledd i organisasjonens virksomhet Ikke fortløpende salg fra en lagerbeholdning over tid, men i spesielle tilfeller er det godtatt salgsvirksomhet i inntil en måned

13 Sponsor, reklame og annonsering
Samarbeidsavtaler Består av flere elementer (spesifisere innhold/beløp) Sponsorinntekter med gjenytelse knyttet til reklametjeneste eller annen avg.pl. ytelse vil være avgiftspliktig. Unntak må legitimeres. Avtale uten gjenytelse er å betrakte som gave og følgelig ikke avgiftspliktig Reklame/annonsering I medlemsblad, programmer o.l. som ikke kommer ut mer enn 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode er fritatt for avgiftsplikt Overskrides antall utgivelser vil omsetningen bli avgiftspliktig for samtlige utgivelser. Arenareklame er avgiftspliktig OBS – hvis mva.pliktig: Fradrag for mva. av kjøp av trykking, skilt o.ol. Delvis også for drakter, sko etc.

14 Dugnad Anses ikke som næringsvirksomhet -ikke avgiftspliktig
Forutsetninger: Sporadisk Ikke profesjonelt preg Ulønnet innsats Avgiftsplikt for regelmessig utleie av arbeidskraft Ikke avgiftsplikt for: Medlemmers dugnadsinnsats for organisasjonen Tjenester som næringsdrivende yter vederlagsfritt på veldedig grunnlag inntil 100 timer i året

15 Noen særtilfeller Trenere – gitt unntak for avgiftsplikt (utleie av trenere) Startpenger – omfattes ikke av idrettsunntaket og vederlaget må avg. beregnes, forutsatt at det utøves næringsvirksomhet Premiepenger til utøver er ikke avgiftspliktig omsetning Særskilt vederlag Vederlag i tillegg til vanlig kontingent – må vurdere hvor stor andel av samlet vederlag som blir avgiftspliktig Spilleragenter – utenfor idrettsunntaket. Selvstendig avgiftspliktig formidlingstjeneste Salg spillere – normalt uten mva.

16 Momskompensasjon ( ) Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner etter søknad og innenfor Stortingets bevilgede ramme for hvert år Frivillighet må dokumenteres (gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent, gaver) Bevilgning ikke rekker til full kompensasjon – prosentvis avkortning, lik for alle innvilgede søknader Lotteri- og stiftelsesstilsynet forvalter ordningen og søknad sendes til dem

17 Momskompensasjon forts.
Søknadsfrist 1. august året etter regnskapsårets utgang Kompensasjonsberettiget må være registret i Frivillighetsregisteret – oppdaterte vedtekter må sendes med registreringen To modeller: Forenklet eller dokumentert Fra 2012 vil modellvalget binde organisasjonens søknadsmodellen i 3 år

18 Momskompensasjon ytes ikke for:
Ny-, på- og ombyggingskostn. og avskrivninger for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts-/vedlikeholdskostnader (egen ordning) Kostnader knyttet til utleie av bygg/anlegg eller annen fast eiendom til personer/enheter utenfor organisasjonen Kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av mva. for idrettslag Den som er søkerberettiget som må vurdere hva som evt. ikke inngår i søknadsgrunnlaget

19 To modeller Forenklet modell:
Driftskostnader på kr knyttet til den frivillige og ikke fortjenestebaserte virksomheten etter fradrag for kostnader som faller utenfor Dokumentert modell: Søknadsberettigede mva.kostnader for enkeltstående søker på min. kr

20 Grunnlag for søknad Forenklet modell: Samlet oppstilling over driftskostnader Dokumentert modell: Transaksjonsliste som viser enkelttransaksjoner som inngår i søknaden Revidert regnskap, inkl. årsmelding og revisjonsberetning Kompensasjonsberettigede kostnader under 5 mill. Kan revideres og bekreftes av valgt revisor, nødvendigvis ikke registrert eller statsautorisert Dokumentasjonskrav: Alt regnskapsmateriell og grunnlagsdokumentasjon for søknaden skal oppbevares i 10 år


Laste ned ppt "Merverdiavgift For veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner (i dagligtale – «frivillige» organisasjoner)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google