Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fange opp – følge opp! 22. januar 2012. Mitt utgangspunkt •«Gode skoler er gode for alle elever»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fange opp – følge opp! 22. januar 2012. Mitt utgangspunkt •«Gode skoler er gode for alle elever»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fange opp – følge opp! 22. januar 2012

2 Mitt utgangspunkt •«Gode skoler er gode for alle elever»

3 Disposisjon •Litt om Utdanningsdirektoratet •Utfordringer i norsk skole generelt, og noen viktige tiltak for å møte dem •Læring og fellesskap og oppfølgingen til nå

4 Litt om Utdanningsdirektoratet

5 •(I gamle dager: Fors ø ksr å det, •Grunnskoler å det, R å det for videreg å ende •oppl æ ring, R å det for fagoppl æ ring. •Senere Nasjonalt l æ remiddelsenter, •Eksamenssekretariatet, L æ ringssenteret) Vi er et redskap for å gi alle barn og unge en sterk start! B Utdanningsdirektoratet ble opprettet i 2004

6 •Mål med etableringen  Resultater og kvalitetsutvikling viktigere  Ansvarliggjøring av og st ø tte til skoleeierne  Bedre og tydeligere informasjon til beslutningstakere FORHISTORIEN

7 Vi utøver statlig myndighet ved tilsyn og andre juridiske og økonomiske virkemidler Vi analyserer og vurderer tilstanden og utviklingen i Skole-Norge, og foreslår tiltak Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom verktøy, tjenester, informasjon og andre tiltak ”FULLSORTIMENTSDIREKTORAT”

8 Fra 2012: Barnehagene også til Udir •Styrke den statlige kapasiteten for styring av og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren •Mer helhetlig satsing på oppvekst og utdanning •Styrke sammenheng mellom barnehage og opplæring og skape synergier for hele utdanningsløpet

9 Utdanningsdirektoratet skal Punkt 1: bidra til å sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes og gjennomføres, slik at barn, unge og voksne i hele landet kan få en likeverdig og tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap Punkt 2: bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken videreutvikles. KD SEKTOR UDIR Tildelingsbrev og andre styringssignaler Implementering av nasjonal politikk. Bruk av virkemidler. Samle og registrere informasjon om tilstanden i sektor Videreformidle informasjon om tilstand i sektor Punkt 2Punkt 1

10 Utfordringer og tiltak

11 Noen hovedutfordringer •Læringsutbyttet er for lavt i gjennomsnitt •Læringsutbyttet er ikke hensiktsmessig fordelt •Læringsmiljøet er ikke godt nok •Manglende evne til implementering av reformer og tiltak

12 Evaluering av Kunnskapsløftet •Ramme for forskningen: 60 millioner •Totalt 10 ulike evalueringsprosjekter •Prosjektene avsluttes våren 2012 •35 rapporter er publisert til nå, alle ligger på: http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av- Kunnskapsloftet/ http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av- Kunnskapsloftet/ –korte oppsummeringer –kommentarartikler

13 Funn i 2010 •Skolene har i økende grad tatt ansvar for å implementere reformen •Skoleeiere har en oppfatning av reformen som gjenspeiler sentrale intensjoner i styringsdokumentene •Bevissthet om grunnleggende ferdigheter har økt •Skolene etterlyser fortsatt klare strategiske styringssignaler fra nasjonalt og kommunalt nivå •Fortsatt et bilde av en reform som er preget av spenninger mellom politisk styring og profesjonsstyring, mellom sentralisering og desentralisering

14 Reduksjon av sosiale forskjeller i læringsutbytte? •For tidlig å se tydelige spor av endringer så langt, men forskjellene øker noe utover i skoleløpet •Foreldrenes utdanningsnivå betyr mye for elevenes skoleprestasjoner – reproduksjon av sosiale ulikheter •«Gode skoler er gode for alle elever»

15 Spesialundervisning •Klar økning i spesialundervisningen – står i motstrid til forventningene knyttet til tilpasset opplæring •Store forskjeller mellom skoler i andel elever som får spesialundervisning •Stor bruk av assistenter •Få spor av tidlig innsats – fortsatt mest spesialundervisning på høyere klassetrinn •Grunnskolen svikter – bedre tilpasset opplæring i grunnskolen ville gitt bedre grunnlag for vgo

16 Thomas Nordahl Utvikling i spesialundervisning

17 OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education

18 Positive tilbakemeldinger til Norge •Sterk politisk vilje til å prioritere evaluerings- og vurderingsspørsmål i skolesektoren •Betydelig utvikling siden 2004 - et mangfold av verktøy og initiativ som støtter den desentraliserte skolesektoren i arbeidet med vurdering og kvalitetsutvikling (bl. a. innføring av NKVS) •På vei mot en god balanse Ansvarliggjøring Forbedringsarbeid

19 Nasjonal satsing på vurdering for læring (2010-2014) •Overordnet målsetting: Å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål •Målgrupper: Skoleeiere, skoler, voksenopplæringssentre, lærebedrifter, lærere og instruktører fra alle landets fylker •Så langt deltar alle fylkeskommunale skoleeiere, 113 kommunale skoleeiere og 34 private skoleeiere •Satsingen handler om underveisvurdering og arbeidet organiseres som «lærende nettverk»

20 Læringsmiljø

21 Mobbing i norsk skole Elevundersøkelsen viser stabile tall for de siste 5 årene. •I snitt blir 7,3 % av elevene i grunnskolen mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer. •Det er da korrigert for useriøse svar (8,5% ellers). •Mellom 8 og 9% av skolene greier å være mobbefrie i ett år. •Kun 4 promille har greid det 3 år på rad. •Dette er indikasjoner som tyder på at skolene har for svak eller varierende klasseledelse og at en ikke har en sterk nok systemisk og systematisk tilnærming i arbeidet mot mobbing.

22 Implementeringsutfordringen

23 Utfordringen •Det er ikke ressurser, vilje eller kunnskap om hva som virker som mangler, det er evne til iverksetting og gjennomføring •Løsningen er klare gjennomføringsstrategier og prioritering av noen hovedområder som kommuniseres tydelig

24 Meld. St. 22 Motivasjon – mestring - muligheter •Utforming av en gjennomføringsstrategi i samarbeid med relevante aktører •Tydelige prioriteringer og fokus: valgfrihet for elevene, bedre klasseledelse, bedre opplæring i regning og lesing

25 Læring og felleskap •Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov •Tre strategier: –Fange opp – følge opp –Målrettet kompetanse – styrket læringsutbytte –Samarbeid og samordning – bedre gj.føring

26 Dokumenterte utfordringer –Tidlig nok innsats –Samordning statlig innsats –Tverretatlig samarbeid –Kompetanse på kommunalt nivå –Lik tilgang til tjenester Er utfordringene særskilt innenfor det spesialpedagogiske feltet?

27 Dokumenterte utfordringer på opplæringsfeltet generelt –Manglende tidlig innsats –Frafall i vgs –Samordning statlige virkemidler –Samordning på tvers av etater •Kompetanse på alle nivå •Manglende implementering

28 Hva med spes.ped-feltet? Mange av de samme utfordringene: Hva kan vi lære av generell skoleutvikling? Hva må til i tillegg?

29 Oppfølging Meld.St.18 •Samordning statlige virkemidler •Tverretatlig samarbeid •Omstilling av Statped: –Organisatorisk endring regionalisering –Endring i arbeidsmåter flerfaglighet

30 Oppfølging av Meld. St. 18 •Status: –Prosjektorganisering: Statped 2013 –Ny direktør tilsatt –Udir har fått flere oppdrag i oppfølgingen i sitt tildelingsbrev for 2012

31 Mål 1Mål 2Mål 3 Statped er en tydelig og tilgjengelig tjenesteyter av spesialpedagogisk støtte til kommuner og fylkeskommuner. Statped gir tjenester på både individ- og systemnivå, og alle kommuner og fylkeskommuner får likeverdig tilgang til Statpeds tjenester Statped har spisskompetanse innenfor spesialpedagogiske fagområder og bidrar aktivt til kunnskaps- og kompetansespredning på disse områdene Statped har en strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) og er en samarbeidspart for universiteter og høyskoler Meld St.18 Mål for Statped

32 Forts oppfølging Meld.st.18 •Styrking av det kommunale nivået •Systematisk •Punktinnsatser (der behovet er størst) •Bedre målinger/kunnskapsgrunnlag •Statped skal spisses til de gruppene lokalmiljøene ikke har god nok kompetanse på •Statped - et fleksibelt system •Likeverdige tjenester

33 Fase 1 Forberede Nye Statped 2011-2012 A B Fase 2 Nye Statped utvikles 2013-2016 Oppdrag fra KD til Udir : Oppfølging av Meld.st.18 Omstilling i 2 faser over 5 år

34 Mot Statped 2013 Ett Statped i fire regioner

35 Høst 2011 Omstillingsprosjektet etableres i direktoratet 2012 Nye Statped forberedes i en interimsorganisasjon, ledet av ny direktør 2013- 2016 Nye Statped Utvikles Dagens 12 sentre driftes parallelt Fra 11 til 1 virksomhet Hva skjer når?

36 Andre viktige avklaringer •Fagområdet SLV skal videreutvikles og videreføres •Skolen for døvblinde på Skådalen videreføres, og Statped skal øke innsatsen på veiledning og støtte til døvblinde

37 Andre viktige avklaringer, forts. •Innføres egen lovbestemmelse i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon •«Udir skal øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemninger gjennom programmet Vi sprenger grenser»

38 Vi kjenner utfordringene… Vi har tiltakene Hvordan skal vi lykkes? Sammenheng mellom tiltak Samordning av aktører Implementering!

39 Hva mener dere? •Råd til Udir om oppfølging av Læring og fellesskap? •Råd til Udir hva gjelder brukermedvirkning? •Råd om framtidige innspill til politikkutviklingen?


Laste ned ppt "Fange opp – følge opp! 22. januar 2012. Mitt utgangspunkt •«Gode skoler er gode for alle elever»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google