Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging og vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging og vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging og vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU

2 Gjennomgående planer i K06 Nøkkelen til god og helhetlig undervisning ligger ofte i god planlegging. Hvordan kan læreren planlegge for læring? Hvordan kan læreren planlegge undervisningen slik at det blir en tydelig sammenheng mellom læreplaner og vurdering?

3 Planer FRA •Lærerens notater •skjermet for-,etterarbeid •Individuelt arbeid TIL •Årsplaner og periodeplaner •fellestid •tilstedeværelsesplikt 

4 Hva sier lærere? video video Planhysteriet kjenner vi allerede i norsk skole, uten at skolen er blitt bedre av det. Årsplaner, halvårsplaner, ukeplaner, fagplaner, arbeidsplaner, lekseplaner, osv., osv. preger hverdagen mange steder. Skolens viktigste oppgave, kunnskapsformidling, må det følgelig bli mindre tid til. Planer er blitt et mål i seg selv. (Norsk lektorlag Av Svein Einar Bolstad)

5 Praksisteori Praksisteori er den personlige, sammenvevede erfarings- og teoribaserte kunnskap som en person har. Den er farget av politiske, etiske, livssynsmessige verdier. Gunnar Handal/Per Lauvås, 1982

6

7 Felles arbeidsplan •Uke 12 blir repetisjon av prøvestoffet, lekse avtales. •Engelsk •For Wednesday 14.March: Tb. p.89 text B and text C p.92.Read the text and answer the questions on p.90. Wb. p.104. ex.6,7 and 8.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 +

18

19 Hva sier elevene? Forskningen viser at elever som lærer å sette læringsmål, som kjenner målene, som bruker skriftlige planer, og som deltar i utviklingen av arbeidsplaner, i større grad kjennetegnes av at de er motiverte for å gjøre skolearbeid. (Elevundersøkelsen)

20 Hva sier forskningen? Planlegging vil si å omsette analyse og tolkning av læreplaner til konkret pedagogisk praksis. •sikre måloppnåelse •Sammenheng og struktur i undervisning •Samarbeid lærer -eleve •Elvene er delaktig i planleggingen •informasjon til elever, kollegaer, foreldre og foresatte •et utgangspunkt for vurdering •gjør det daglige arbeidet lettere •Systematikk og helhetlig tenkning Brattenborg/Engbretsen(2001)

21 Målstyrte læreplaner

22 Målstyrte læreplaner i K06 Læreplanen for fremmedspråk Språklæring Kompetansemål 4 Kommunikasjon Kompetansemål 12-13 Språk, kultur og Samfunn Kompetansemål 4-5

23 Teoretisk vinkling i K’06 •Man setter seg mål og vurderer måloppnåelse Tyler: Bevisst progresjon og klare fokuseringspunkter •Hvert mål kan løses på flere nivå Taksonomi – Bloom Sensur: under middels/ middels/over middels grad av måloppnåelse •Målene repeteres i en spiral over tid Bruner: Eks samtale om, drøfte Rammeverket: Eks Delta i enkle samtaler, delta i samtaler •Metodefrihet Tyler: Elevene deltar i organiseringen av måloppnåelsen, lærer finner ut hvilke ytre stimuli som fungerer best for klassen og varierer, eleven tar ansvar Lærerens verden, Gunn Imsen

24 Det Europeiske Rammeverket I can do / Eleven skal •Declarative knowledge/ savoir •Skills and know-how/ savoir-faire •Personality traits, attitudes/ savoir-être 5 skills • Lese, lytte, skrive, muntlig produksjon, interaksjon Europarådet, CEFR,2001

25 Seks undervisningsprinsipper James Mursell •Kontekst – fra læreboka til virkelighetsnært •Fokus – Fra oppgaver i boka til emner og problemløsning •Sosialt klima – fra underkastelse til elevdeltakelse •Individualisering – fra at alle gjør det samme til individuelt valg av tempo /tilpasset undervisning •Sekvens – i hvilken rekkefølge fra læreboka til elevens modenhet og forståelse •Evaluering – fra resultat til også å omfatte læringsprosess James Mursell, 1954 Successful teaching

26 MAKVIS •Motivering- læreren må motivere •Aktivitet- elevene må være aktive •Konkretisering- lærestoffet konkretiseres •Variasjon - elevene arbeider på forskjellige måter •Individualisering- undervisningen tilpasses den enkelte •Samarbeid- elevene bør lære å samarbeide Basert på Herbart&Dewey - en praktisk tilnærming

27 Å utvikle gode planer •Det gode mål er flerdimensjonalt og variert •Det er mange veier til målet •Undervisningen er uforutsigbar •Eleven må selv personliggjøre kunnskapen for å lære Robert Mager, 1960

28 Hva er planlegging •Helhetlig skoleplanlegging •Lærerens langsiktige planlegging •Lærerens kortsiktige planlegging Council of Europe EFLUSL European network of Policy Makers for the Evaluation of Educational Systems

29 Helhetlig skoleplanlegging •Gjenspeile skolens overordnede mål •Fastsette klare mål for læring og undervisning •Liste opp delmål for hvert skoleår •Fremme bruk av ulike tilnærminger til undervisning •Skisseres hvordan elevenes læring skal vurderes og videreformidles •Sørge for regelmessig observasjon, revidering og evaluering av planen for faget •Sikre at vurderingsresultatene blir tatt i betraktning når planen revurderes •Ivareta lærernes etterutdanningsbehov og anskaffelse av hjelpemidler •Sikre muligheten til å lære flere språk

30 Optimal praksis Skolens strukturer understøtter samarbeid blant språklærerne i planleggingen av faget og en fungerende helhetlig skoleplan er på plass. •Skoleledelsen sørger for at det gjennomføres formelle faglige møter. Det er enighet om en helhetlig skoleplan for faget som gjenspeiler skolens overordnede mål. •I planen fastsettes klare mål for læring og undervisning, og det defineres delmål for hvert skoleår. Planen fremmer et spekter av ulike tilnærminger til opplæring og undervisning. Den skisserer hvordan elevenes læring skal vurderes og hvordan resultatene skal formidles til elevene og foreldrene. •Det foretas regelmessig observasjon, revidering og evaluering av helhetlig skoleplan for faget, og vurderingsresultater blir gransket når skoleplanen revideres. Planen ivaretar lærernes etterutdanningsbehov og besørger anskaffelse av hjelpemidler. •Den helhetlige skoleplanen sikrer at elevene, også de med spesielle læringsbehov, tilbys en rekke språkvalg, og, hvor det er aktuelt, muligheten for å lære mer enn ett språk.

31 Lærerens langsiktige plan •gjenspeile den helhetlige skoleplanen for målspråket eller for fremmedspråk (om tilgjengelig) •fastsette klare mål for læring og undervisning •være i samsvar med gjeldende læreplan •ivareta elevenes varierende lærings- og undervisningsbehov •sørge for integrering av språkferdigheter •opplyse om de forskjellige læringsmetodene som brukes •sikre regelmessig vurdering av alle språkferdigheter

32 Optimal praksis Langtidsplanen for undervisning er i samsvar med aktuell læreplan og helhetlig skoleplan for målspråket (eller helhetlig skoleplan for fremmedspråk). Den ivaretar elevenes varierende læringsbehov og interesser. •Langtidsplanlegging fastsetter klare mål for læring og undervisning. Lærerens langtidsplan sørger for integrering av språkferdigheter og opplyser om de ulike læremetodene som brukes. Langtidsplanen sørger for regelmessig vurdering av alle språkferdighetene.

33 Lærerens kortsiktige planlegging •fastsette klare læringsmål •ivareta elevenes varierende læringsbehov og interesser •inneholde differensierte oppgaver •være i samsvar med tidligere arbeid og elevvurderinger

34 Optimal praksis Kortsiktige læringsmål er klart fastsatt og elevenes varierende læringsbehov og interesser er tydelig ivaretatt. •Det er en helhetlig sammenheng i planen for undervisningstimen og de forskjellige stadiene / fasene peker alle frem mot læringsmålene. Læringsmålene blir formidlet til elevene. •Planleggingen bygger videre på tidligere arbeid og elevvurderinger. Oppgaveplanleggingen er differensiert for å ivareta elevenes forskjellige behov. Bruk av egnede hjelpemidler er også tatt med i timeplanleggingen.

35 Konklusjon En god plan inneholder: •Klare ferdighetsmål - lingv., kommun., kulturelle •Klare vurderingskriterier - 5 ferdigheter •Flere kilder - lærer, læreboka, Internett....... •Flere oppgavetyper -, problemløsning, produsere, visualisere, lytte, diskutere, dramatisere, analysere, filosofere (Gardner)............ •Tidsramme - dato for innleveringer, prøver

36 En god vurdering inneholder (over tid): •Skriftlig produksjon - tekst exex •Muntlig produksjon - framføring(ppt), lydfil, lydfilpptlydfil,lydfil •Muntlig samhandling - prøve, lydfil •Lesing - multiple choice, reproduksjon ex ex exex •Lytting - multiple choice, reproduksjon exex

37 Eksempler Kunnskapsløftet •Årsplan - engelskengelsk •Tema - In the newsIn the news •Tema - Writing letters Clark, StuartWriting letters Clark, Stuart •Tema - lesson planninglesson planning •Assessment - read more read more •Vurderingskriterier - skriftlig - http://bite.intermedia.uib.no/tests http://bite.intermedia.uib.no/tests •Vurderingskriterier - muntlig CEFRCEFR

38 Hva sier læreplanteoretikerne? •Prosjektmetoden – Kilpatrick 1871-1965 temabasert •Kontrakt metoden – Pankhurst 1920 elevkontrakter •Winnetka planen – Washburne 1919 diagnostiske tester •Trump-systemet – Lloyd Trump 1961 organisering •Spiralprinsippet - Bruner 1959

39 ”You fail to plan, you plan to fail” Hopefully, lesson planning will never be the same.... Quotes:http://www.education- world.com/a_lesson/TM/WS_back_to_school_quotes.shtmlhttp://www.education- world.com/a_lesson/TM/WS_back_to_school_quotes.shtml


Laste ned ppt "Planlegging og vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google