Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07  V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder  S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07  V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder  S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07  V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder  S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil  S.Nordgård,overlege dr.med,biveileder

2 Postoperativ håndtering av FESS Nasale steroider-Sårtilheling  Prosjektleder N.P.Fossland, ass.lege  Hovedveileder V.Bugten, stip./overlege  Biveileder S.Steinsvåg, prof.dr.med,overlege

3 Formål  Optimalisere postoperativ behandling, nasale steroider etter FESS  Øke kunnskap om CRS ved å analysere bakterier, eosinofile i slimhinne +- polypper

4 Inklusjon N=20 Samtykke etter å gjennomgang prosjekt med prosjektansvarlig, SNOT-20 samt VAS skala. CRS + bilat nesepolypose N=10 Biopsi c. media bilat,3mm stansebiopsi. Knipebiopsi fra polypper. Daglig bilde etter biopsi til sår har tilhelet. Randomisering: saltvanns spray og nasale steroider enten i høyre eller venstre nesekavitet. Analyse Blindet undersøker studerer bilder. Forskjell i tilheling? Pas. er sin egen kontroll,Sårtilheling vurderes parvis mot hvandre CRS - bilat nesepolypose N=10 Biopsi c. media bilat, 3mm stansebiopsi Daglig bilde til sår har tilhelet. Randomisering: saltvanns spray og nasale steroider enten i høyre eller venstre nesekavitet. Analyse Blindet undersøker studerer bilder. Forskjell i tilheling? Pas. er sin egen kontroll,Sårtilheling vurderes parvis mot hverandre

5 Biopsi Tas av concha media og i tillegg nesepolypper av polypposepasienter N=40 fra concha N=10 fra polypper Immun-histokjemiske analyser T-celle polarisering, Ki 67, eosinofili Ved eventuell operasjon, sammenlignende biopsi etter kortisonbehandling. T-celle polarisering, Ki 67, eosinofili Mikrobiologiske analyser Flora, biofilm, kolonisering Ved eventuell operasjon, sammenlignende biopsi etter kortisonbehandling. Bakterieflora, biofilm, kolonisering

6 Symptomer og funn i øvre luftveier hos pasienter med astma. Effekt av tiltak for å åpne nesen på astmaen. Delprosjekt 1: Nese-bihule relatert livskvalitet hos astmatikere.

7 Prosjektdeltakere  Prosjektleder: Wenche Moe Thorstensen, lege under spesialisering, ØNH-avd.St.Olavs Hospital.  Hovedveileder: Sverre Steinsvåg, avdelingsoverlege, professor dr.med, overlege, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, St.Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus Bergen.  Biveileder: Vegard Bugten, ØNH- spesialist/Stipendiat, ØNH-avd.St.Olavs Hospital.  Biveileder: Malcolm Sue-Chue, dr.med, overlege, lungeavd.St.Olavs Hospital.

8 Symptomer og funn i øvre luftveier hos pasienter med astma Delprosjekt 1: Nese-bihule relatert livskvalitet hos astmatikere Valgbare pasienter: Pas med astma, selektert ut fra British Thoracic Society kriterier, svarer på SNOT-20 Nesepol, St.Olavs Hospital. AR, PNIF, klinisk neseundersøkelse, spirometri Kontroll 3 mnd AR, PNIF, klinisk neseundersøkelse, spirometri Kontroll 6 mnd AR, PNIF, klinisk neseundersøkelse, spirometri -Pas gir informert samtykke -SNOT-20 -Kontrollskjema for astma -Generelle helseopplysninger -Optimalisert medikamentell behandling -SNOT-20, VAS, Kontrollskjema for astma

9 SNOT 20 spørsmål 100 pasienter, 100 kontroller  1. behov for å pusse nese11. vanskelig å falle i søvn  2. nysing12. våkner om natten  3. rennende nese13. mangel av god nattesøvn  4. hoste14. trøtt når du våkner  5. renning bak i svelget15. kratløshet  6. tykt sekret fra nesen16.nadsatt produktivitet  7. tetthet i ørene17. nedsatt konsentrasjon  8. svimmelhet18. frustrert, rastløs, irritabel  9. øresmerter19. trist  10. smerter/trykk i ansiktet20. flau

10 SNOT-20 A. Med utgangspunkt i hvor uttalt problemet er når det oppstår og hvor ofte det opptrer, bes du angi hvor ”ille” det er ved at markere med sirkel det tallet som best svarer til det du føler, ut fra denne skala →→→→→→→ Ingen problemer Meget milde problemer Milde eller lette problemer Moderate problemer Kraftige problemer Problemene er så kraftige som det er mulig Viktigste punkter (5)

11 Snorkeperasjoner Sammenlignende smertestudie Langtidsoppfølging  K.W.Skjøstad, ØNH spes., prosjektleder  S.Nordgård overlege dr.med hovedveileder

12 Ganeimplantat Radiobølgebehandling  60 pasienter  Sosiale snorkere  Utredet med nivådiagnostikk/Reggie  Randomisert, enkeltblind, prospektiv

13 Hva vil vi undersøke?  Smerter postoperativt  Varighet av snorkereduksjon/-opphør

14 Postoperativ oppfølging Kontroll med smerteskjema og us av ØNH-lege - 2-3 dager postoperativt - 14 dager postoperativt Spørreskjema til pasient og sengepartner etter - 6 måneder - 12 måneder - 24 måneder

15 Prosjekter dr.med. Ståle Nordgård: Ståle Nordgård driver aktiv forskning i nært samarbeid med Sintef Unimed gjennom multisenterstudiet "Anti Snoring Device". Det er et bredt engasjement blant avdelingens assistentleger som også er medforfattere i artikkel publisert i 2002.  Publikasjon KI 67 Antigen Detection in Unstained and Destained Cytologic Samples, 2002.  Studiet av apoptose som prognostisk faktor ved adenod cystisk carsinom i spyttkjertel i samarbeid med Rikshospitalet. 28 pasienter.  Blodstudier vedr. forekomst av onkogen HER-2 i malign spyttkjerteltumor av typr adenoid cystisk cancer, samarbeisprosjekt med Anna Bofin, Avd. for patologi, St. Olavs Hospital. Prosjekt pågår.  Analyse av proliferasjonsaktivitet i nesepolypper. 

16 HØRESENTRALEN

17 Livskvalitet, ensidig hørsel,BAHA  A.Helvik, prosjektleder, spl emanuensis  M.Moxness, overlege  S.Wennberg,ledende audiograf  M.Pedersen audiofysiker

18 Ensidig høretap-livskvalitet-BAHA  Mål: ny kunnskap om forståelse av mestring av ensidig høretap hos voksne  20-30 pasienter Før- etter BAHA  Kontrollgruppe voksne med bilat høretap som tilpasses hørapp 40-60 pas  Inklusjon august 2006 ut 2008

19 Cochleaimplantat og livskvalitet  Silje Rembar stud med  Haakon Arnesen overlege  Anne Helvik emanuesnis,spl

20 CI og QoL  PGWB- Psychological General Well-Being skjema  22 pasienter fra St Olav, 82 fra Haukeland  pasientmateriale fra 1999-2006  Datainnsamling ferdig januar 2008

21 Konsekvenser av HT hos voksne i forbindlse med rehabilitering og høreapparatformidling. Utprøving av kartleggingsverktøy  Samarbeidsprosjekt St Olav ØNH-HIST  Prospektiv studie fra 1.3.07, datainnsamling i løpet av 2007  100 pasienter  Prsosjektleder Helvik Moxness, Wennberg

22 Studiens mål  Validere et internasjonalt akseptert selvrapporteringsskjema på norsk  Vurdere funksjonsnedsettelse hos voksne med HT  Derved kunne videreutvikle rehabilitering av hørselhemmede

23 Akutt Vestibularisnevritt, gevinst av måltrettet fysioterapi  Samarbeidsprosjekt mellom Fysioterapi, Nevrologi, ØNH, St Olavs Hospital. Prosjektledelse fysioterapi. Haukeland  Fra ØNH St Olav deltar B.Holmeslet, ass.lege H. Arnesen, overlege K.Brantberg,prof.dr.med

24 Vestibularis nevritt (VN) Studiens målsetting  Bedrer målrettet og systematisk fysioterapi prognosen ved akutt vestibularisnevritt?

25 Hva skjer med den inkluderte pasient Innen 2-3 døgn: Kalorisk test (VNG) Audiogram ØNH lege us Fysioterapi vurdering Spørreskjemaer (DHI, VSS, UCLA-DQ, HADs och VAS svimmelhet).

26 Prosjektbeskrivelse VN Prednisolon 60 mg i nedtrappingsskjema rutinemessig om ikke kontraindisert. Generelt info.skriv om tilstand

27 Oppfølging Kontroll etter 3 mndr og 12 mndr hos - ØNH lege med kalorisk test og utfylling av spørreskjemaer - Fysioterapeut


Laste ned ppt "Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07  V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder  S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google