Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvernspørsmål ved innføringen av biometri i norske pass Presentasjon av masteroppgaven Kenneth Knashaug Høgskolen i Gjøvik, 9. juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvernspørsmål ved innføringen av biometri i norske pass Presentasjon av masteroppgaven Kenneth Knashaug Høgskolen i Gjøvik, 9. juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvernspørsmål ved innføringen av biometri i norske pass Presentasjon av masteroppgaven Kenneth Knashaug Høgskolen i Gjøvik, 9. juni 2006

2 Hva skal presenteres?  Problembeskrivelse  Forskningsspørsmål  Relatert arbeid  Valg av metode  Datagrunnlag  Diskusjon av resultater  Forslag til tiltak  Oppsummering og konklusjon

3 Problembeskrivelse  ICAO  Plan for integrering av biometri i maskin-lesbare pass  Biometriske pass  Innført 01.10.2005 her i Norge  Datatilsynet og europeiske personvernmyndigheter  Utrykker skepsis for sikkerhet og personvern  Justisdepartementet  Ser ingen trussel mot legitime personverninteresser

4 Forskningsspørsmål  Hvilket kunnskapsnivå har brukerne til beskyttelsen av eget personvern ved bruk av biometriske pass?  Hvor bevisste er brukerne på behandlingen av denne typen informasjon?  Hvilke holdninger har brukerne til eget personvern og biometri?  Er de nye biometriske passene akseptert blant brukerne?  Hva vektlegges i en eventuell motstand mot disse passene?

5 Relatert arbeid  Biometriske pass  Bakgrunn  Oppbygging  Sikkerhet  Brukeraksept  Lite arbeid er gjort innen kartlegging av aksept hos brukerne  Folk assosierer bruk av biometri med kriminalitet

6 Relatert arbeid  Personvern  Viktige sider av personvernet er avhengig av en felles standard  Brukerne er ofte ikke klar over når autentiseringen finner sted  Faktorer som kjønn, alder, utdanning og yrke spiller ikke noen særlig rolle for personvernbekymring

7 Relatert arbeid  Kunnskapsnivå og holdninger  Kunnskapsnivået om elektroniske spor blant vanlige brukere er lav  De fleste mener det å beskytte personvernet er viktig  Flertallet har stor tillit til at myndigheter og store private selskaper sørger for ivaretakelsen av personvernet  Folk flest ser ut til å ha lav innsikt omkring hva personvern innebærer, og hvilken lovbeskyttelse vi har for personvernet i Norge

8 Relatert arbeid  Motstand mot biometriske pass  Datatilsynet  Hastesak  Personvern  Dårlig informasjon til brukerne  BITE(biometric identification technology ethics)  Diskuterer biometri og etikk  Etiske spørsmål vedrørende bruk av biometrisk teknologi

9 Valg av metode  Litteratur  Spørreundersøkelse  Dataanalyse

10 Datagrunnlag  Spørreundersøkelsen  Totalt 196 besvarelser:  Kjønnsfordeling:  Alder  Bosted  Bebyggelse  Utdanning  IT-jobb  Reisefrekvens

11 Diskusjon av resultater  Hvilket kunnskapsnivå har brukerne til beskyttelsen av eget personvern ved bruk av biometriske pass?  Flertallet vet hva beskyttelsen av eget personvern innebærer uavhengig av hyppighet på utlandsreiser og bruk av pass  De som uttrykker en bekymring for personvernet er også mer skeptiske til innføringen av de nye passene  Høyere reisefrekvens gir mindre bekymring i forhold til nye pass

12 Diskusjon av resultater  Hvor bevisste er brukerne på behandlingen av denne typen informasjon?  Flertallet mener det å beskytte eget personvern er viktig  De fleste tenker ikke over dette  De som er minst bevisste(nøytrale) på beskyttelsen av personvernet er også minst bekymret  De som er negative til de nye passene er også generelt mer opptatt av det å beskytte personvernet  Liten gruppe

13 Diskusjon av resultater  Hvilke holdninger har brukerne til eget personvern og biometri?  Flertallet ser ikke noe problem i å avgi biometrisk informasjon  Mange uttrykker allikevel en usikkerhet  De som ikke ser behovet for nye pass, er mer tilbøyelige til å se på biometri som en trussel mot personvernet  De som mener biometrien i passene ikke er positivt betviler også sikkerhetsgevinsten ved innføringen av nye pass

14 Diskusjon av resultater  Er de nye biometriske passene akseptert blant brukerne?  Mange syntes det var behov for nye pass, men flertallet er usikre på dette behovet

15 Diskusjon av resultater  Hva vektlegges i en eventuell motstand mot disse passene?  Usikkerhet  ”Big-Brother-effekt”

16 Forslag til tiltak  Informere brukerne  Øker bevisstheten til brukere av nye pass  Økt kunnskapsnivå kan gi bedre aksept, og forhindre feilbruk  Informasjonskampanje  Informasjon sendes med nye pass når de utstedes på lokalt politikammer  Kan effektiviseres ved bruk av media

17 Oppsummering og konklusjon  Ved hjelp av en spørreundersøkelse er data samlet inn  Dataene er analysert, sammenlignet opp mot relevant litteratur, og gir ny kunnskap  Forskningsspørsmålene er besvart, og forslag til tiltak er utarbeidet  Allikevel vil behovet for videreutvikling alltid være tilstede

18 Spørsmål??


Laste ned ppt "Personvernspørsmål ved innføringen av biometri i norske pass Presentasjon av masteroppgaven Kenneth Knashaug Høgskolen i Gjøvik, 9. juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google