Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu

2 Prinsipp for pensjon endret
Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker) å stå i arbeid Ny folketrygd, afp og tjenestepensjon i privat sektor: Opparbeidet formue som du tar ut etter behov Endrer folks måte å tenke på: Hva lønner seg Hvor lenge lever jeg Er neste arverett på pensjon? (er allerede etablert i innskuddspensjon)

3 Viktige endringer vedtatt
Levealdersjustering – økt levealder = mindre pensjon – nivå bestemmes når årskullet fyller 61 Indeksering – lønnsvekst minus 0,75 % Fra opptjening etter besteårsregel (20 beste) til alleårsregel (fra 13 til 75) Full frihet til å kombinere pensjon og arbeid – det skal ”lønne seg å jobbe”

4 Ny pensjons, nytt prinsipp – pensjon avhengig av uttaksalder
Gammel Folketrygd Tjeneste-pensjon Ny AFP Ny folketrygd Rød linje er dagens AFP, Blå linje er ny alderspensjon fra Folketrygden, Grønn linje er den nye AFP. Det skraverte triangelet viser tap fed tidlig adgang etter en slik ”ren” modell. Derfor måtte en legge inn to nye elementer, tonivå og kompensasjonstillegg, for å få ”lukket” tapet ved avgang 62. 62 år Alder 4

5 Samlet pensjon, inntekt 350 000
Forutsetninger: i 38 år ved avgang 62 (43 ved 67) Årlig pensjon – livet ut – før indeksering Født 1963 Folketrygd, flat AFP Tjenestepensjon, ytelsespensjon 66 %, ved 67, nye regler fleksibelt uttak 66 %

6 Nye prinsipper for uttak
Ny folketrygd Ny AFP Tjenestepensjon Kan tas ut helt eller delvis Må tas ut helt – kan ikke tas ut gradert Kan tas ut fra 62 år (ikke oppsatt rett) Gradering 20, 40,50,60, 80 og 100 % Må ta ut minst 20 % av folketrygd samtidig Hvis lav opptjening kan den tas ut med minst 0,2 G (kr ) i året Valg kan endres med 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon eller hel stans kan gjøres når som helst

7 Ny AFP 0,314 % av inntekt – årsinntekt gir 1000 kr. i pensjon – før levealdersjustering og ved uttak 67 år I tilegg et såkalt kompensasjonstillegg, kr i året for de som er født i Opp til født Utfases slik at det er fjernet for de som er født i 1963 Skattefritt – men fast kronebeløp hele livet

8 Ny AFP – forskjell livet ut
Avgang 67 med AFP Avgang 67 uten AFP Avgang 62 med AFP Avgang 62 uten AFP Avgang Avgang 67

9 Sammenlikning offentlig tjenestepensjon med privat pensjon
Før (og offentlig) -pensjon uavhengig av avgangsalder Tjenestepensjon 67 65 Afp - tillegg Folketrygd Tjenestepensjon Afp –tillegg Folketrygd Avgang 62 privat Avgang 70 privat

10 To – nivå påslag, prinsipp
Afp – to-nivå Kr Ny afp - 0,314 % Den nye AFP gir høyere uttak av ”AFP-kontoen” de første årene etter avgang. Men etter den søte kløe kommer den sure svie. Hvis man går av ved 62 får man en alderspensjon som kan være ganske lav – resten av livet. Under 67 Over 67 10

11 Gammel AFP kontra ny AFP – hva lønte seg?
1944-årskullet: Lønner seg alltid å velge ny AFP, selv ved uttak i 2011 årskullene: Ca. 70 prosent av kvinnene og 97–98 prosent av mennene oppfyller vilkår for uttak i 2011 I 2012 oppfyller mange flere vilkårene for uttak og i 2013 så å si alle Gitt at vilkårene for uttak er oppfylt, så vil... ...ny AFP i så å si alltid lønne seg, selv for de som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. (Min kommentar: men da har man jobbet til en er minst år) ...ny AFP i 2011 alltid lønne seg ved 50 prosent arbeid eller mer ved siden av pensjonen. Gammel AFP vil oftest være å foretrekke for de som ønsker å gå av i 2010/2011 og som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. Det vi finner her, er at personer fra 1944-årskullet alltid burde velge ny AFP, selv ved uttak i For årskullene finner vi at rundt 70 prosent av kvinnnene og nesten alle mennene oppfyller vilkårene for uttak i Nesten alle oppfyller vilkårene for uttak i 2012 eller For de som kunne tenke seg å fortsette i jobb til rundt finner vi at ny AFP nesten alltid vil lønne seg, selv for de som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen etter at de har tatt ut alderspensjon og ny AFP. For de som kunne tenke seg å ta ut pensjon rundt årsskiftet 2010/2011, så vil ny AFP alltid lønne seg ved 50 prosent arbeid eller mer ved siden av pensjonen frem til fylte 67 år. Gammel AFP vil derimot oftest være å foretrekke for de som ønsket å ta ut pensjon rundt årsskiftet og som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. Vi må riktignok ta litt forbehold om resultatene her med tanke på forutsetningene som er valgt. Det kan tenkes at resultatene ville endres noe om vi endret noen av disse forutsetningene, men vi har ikke gått grundig inn i dette. Plansje: Nav

12 Ikke alle kan gå av tidlig
Tar du ut pensjon før 67 år skal pensjon ved 67 år minst være på nivå med minstepensjon (ca for enslige) Det livsvarige AFP-tillegget kan regnes med Forutsetter rundt i året i 40 år Rundt hvis du ikke har rett til AFP Rett til å bli minstepensjonist?

13 Overgangsordning med ulike krav for de ulike årskull av arbeidstakerne:
for årskullene 1944 til 1951 kreves at vedkommende ved fylte 62 år har vært arbeidstaker i bedrift omfattet av AFP i minst 3 av de siste 5 årene født i 1952 kreves at en har vært omfattet minst 4 av de siste 6 årene født i 1953 minst 5 av de siste 7 årene født i 1954 minst 6 av de siste 8 årene født i 1955 og senere minst 7 av de siste 9 årene

14 Hvem har ikke afp? Store deler av privat sektor
Bedriften skal ha tariffavtale Ikke noe du kan endre på egen hånd Uorganiserte i en bedrift med tariffavtale har afp Mange organiserte har ikke afp (FAFO): 23 % / i privat sektor som trekkes for kontingent har ikke afp 72 % / uorganiserte har ikke afp organiserte / uorganiserte har afp Eksempel: medlemmer av kontordelen i HK har ikke tariffavtale (20 %)

15 Finansiering av AFP Hva vil skje med seniorpolitikken? Gammel AFP
Bedriften betaler 25 % av løpende afp Resten finansieres av fondsoppbygging og Staten Spekter – mange bedrifter betaler 100 % Ny AFP Alt betales av fondsoppbygging og Staten Andel av lønn mellom 1 og 7,1 G, opptil fylte 61 år Ingen egenandel for bedriften Hva vil skje med seniorpolitikken?

16 Kannibaliseres pensjonen - blir AFP/tjenestepensjon spist opp?
Hippe/Lillevold: ”Den gylne middelvei” (Fafo-rapport 2010:36, bestilt av Storebrand): ”Hva vil foretak som er dekket av AFP spare på å bygge på AFP-ytelsene i sin kollektive tjenestepensjonsordning?” ”For de virksomheter som i dag er omfattet av AFP og har en ytelsesordning, vil det kunne medføre vesentlig reduksjon av tjenestepensjonsnivået og lavere kostnader (for tjenestepensjonsordningen isolert sett). Denne typen tilpasning av ytelses- og sparenivåer er like aktuell for innskuddsordningene.”

17 Pensjonsran – pensjonsrettigheter fra offentlig sektor samordnes med ny afp
Vedtatt prinsipp – oppsatt rett fra SPK/Klp skal samordnes med AFP-tillegget AFP-tillegget som om det tas ut ved 67 år (selv om det reelt er mindre) 85 % kompensert for årskullene født før 1953 Kompensasjon fjernes gradvis fram til de som er født i 1963 (alleårsregel fullt ut innført)

18 Pensjon fra Spk – grønn – etter Stortingets behandling
SH MW SK TK JK TM Inntekt Fødselsår 1965 1960 1952 1961 1956 1947 1950 Spk nå 12 700 20 700 21 000 22 900 31 100 55 900 48 500 Levealdersjustert Spk 11 300 18 900 20 000 20 800 29 100 54 800 46 800 Fradrag Afp – tap Fradrag - ny -4 900 Ny pensjon Spk - Regj 3 200 3 000 1 900 4 100 900 22 100 6 000 Ny pensjon Spk-Storting 7 100 17 300 7 000 17 700 49 900 40 700

19 Sammenlikning dagens regler med ny folketrygd
Sammenlikning dagens regler med ny folketrygd. Pensjon fra 67 år ved avgang 62 år SH MW SK TK JK TM Inntekt Fødselsår 1965 1960 1952 1961 1956 1950 2010 regler Pensjon % 71,5 % 71,8 % 67,5 % 72,0 % 72,3 % 70,7 % 2011-regler 59,8 % 59,1 % 55,0 % 58,3 % 59,7 % Uten samordning med privat afp 62,2 % 63,8 % 60,5 % 62,9 % 68,9 % Alderspensjon med nye regler vil gå opp ca. 3 % - poeng for hvert år pensjonsalder utsettes

20 Sammenlikning gammel og ny AFP
Gammel afp – 62-67 Gammel afp – etter 67 Ny afp – uttak 62, fra 62 Ny afp – uttak 62, fra 67 Ny afp – uttak 64, fra 64 Ny afp – uttak 64, fra 67 Ny afp – uttak 67 Født 1948 Tap Gevinst 18 300 10 500 54 800 Forholdstall m.m., Nav Ikke kompensert for at afp-tillegg er skattefritt 40 år inntekt før 62 Forutsetninger: Inntekt 6G ( ) G = Snitt alle år 90 %

21 Endring tjenestepensjon
Åpner for uttak av privat tjenestepensjon fra 62 år Ingen tilsvarende åpning for de som har opparbeidede rettigheter fra offentlig tjenestepensjon (og er i privat sektor) Men hvor mye blir det igjen? Innskuddspensjon, skal tas ut til minst 77 år OTP fra , en vits

22 Kraftig avkorting av privat ytelsespensjon
Lønn Kvinne (mann ville gitt kraftigere avkorting) Full opptjening Hentet fra vedlegg til banklovkommisjonen Uttaksalder Avkorting, lønnsstigning 0 Avkorting, lønnsstigning 3,5 % 62 - 36,1 - 46,2 63 - 30,3 - 39,3 64 - 23,9 - 31,3 65 - 16,7 - 22,3 66 - 8,8 - 11,9 67 0 (67 483) 0 (80 148)

23 Angrep på avtalte rettigheter
Alle må ut av tjenestepensjonsordningene hvis de går av: Endringen i medlemskapsdefinisjonen i § 1-2 bokstav k innebærer at arbeidstakere som slutter i foretaket ikke lenger skal være medlem av innskuddspensjonsordningen. Medlemskapet opphører uavhengig av om vedkommende har rett til å ta ut alderspensjon og om vedkommende benytter seg av retten til å ta ut alderspensjon. Arbeidstakere som slutter i foretaket for å ta ut avtalefestet pensjon (AFP), skal etter forslaget heller ikke kunne være medlem av pensjonsordningen. Etter ny ordning med AFP vil arbeidstakere ha større fleksibilitet til å ta ut AFP i kombinasjon med videre arbeid, og departementet legger til grunn at behovet for å kunne være medlem av pensjonsordningen ikke lenger vil være det samme med ny AFP. Etter overgangsreglene kan arbeidstakere som har rett til gammel AFP likevel være medlem av ordningen dersom ordningens regelverk åpner for dette. (Prop. 6 L )


Laste ned ppt "Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google