Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu

2 Prinsipp for pensjon endret •Før (og offentlig tjenestepensjon): • Sikring av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker) å stå i arbeid •Ny folketrygd, afp og tjenestepensjon i privat sektor: • Opparbeidet formue som du tar ut etter behov •Endrer folks måte å tenke på: • Hva lønner seg • Hvor lenge lever jeg •Er neste arverett på pensjon? (er allerede etablert i innskuddspensjon)

3 Viktige endringer vedtatt  Levealdersjustering – økt levealder = mindre pensjon – nivå bestemmes når årskullet fyller 61  Indeksering – lønnsvekst minus 0,75 %  Fra opptjening etter besteårsregel (20 beste) til alleårsregel (fra 13 til 75)  Full frihet til å kombinere pensjon og arbeid – det skal ”lønne seg å jobbe”

4 Ny pensjons, nytt prinsipp – pensjon avhengig av uttaksalder Pensjon 62 årAlder Gammel Folketrygd Ny folketrygd Ny AFP Tjeneste- pensjon

5 Samlet pensjon, inntekt 350 000 Forutsetninger: •350 000 i 38 år ved avgang 62 (43 ved 67) •Årlig pensjon – livet ut – før indeksering •Født 1963 •Folketrygd, flat AFP •Tjenestepensjon, ytelsespensjon 66 %, 45 000 ved 67, nye regler fleksibelt uttak 66 %

6 Nye prinsipper for uttak Ny folketrygdNy AFPTjenestepensjon Kan tas ut helt eller delvisMå tas ut helt – kan ikke tas ut gradert Kan tas ut fra 62 år (ikke oppsatt rett) Gradering 20, 40,50,60, 80 og 100 % Må ta ut minst 20 % av folketrygd samtidig Hvis lav opptjening kan den tas ut med minst 0,2 G (kr. 15 000) i året Valg kan endres med 12 måneders mellomrom Endring til full pensjon eller hel stans kan gjøres når som helst

7 Ny AFP •0,314 % av inntekt – årsinntekt 300 000 gir 1000 kr. i pensjon – før levealdersjustering og ved uttak 67 år •I tilegg et såkalt kompensasjonstillegg, kr.10 000 i året for de som er født i 1948. Opp til 12 000 født 1953. Utfases slik at det er fjernet for de som er født i 1963 • Skattefritt – men fast kronebeløp hele livet

8 Ny AFP – forskjell livet ut Avgang 62 Avgang 67 Avgang 67 med AFP Avgang 67 uten AFP Avgang 62 med AFP Avgang 62 uten AFP

9 Sammenlikning offentlig tjenestepensjon med privat pensjon Avgang 62privat Avgang 70privat Folketrygd Afp –tillegg Tjenestepensjon Folketrygd Afp - tillegg Tjenestepensjon 65 67 Før (og offentlig) - pensjon uavhengig av avgangsalder

10 To – nivå påslag, prinsipp 67 år Kr. 19 200 Over 67Under 67 Ny afp - 0,314 % Afp – to-nivå

11 Gammel AFP kontra ny AFP – hva lønte seg? 1944-årskullet: Lønner seg alltid å velge ny AFP, selv ved uttak i 2011 1945-1948-årskullene: Ca. 70 prosent av kvinnene og 97–98 prosent av mennene oppfyller vilkår for uttak i 2011 I 2012 oppfyller mange flere vilkårene for uttak og i 2013 så å si alle Gitt at vilkårene for uttak er oppfylt, så vil... –...ny AFP i 2012-2013 så å si alltid lønne seg, selv for de som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. (Min kommentar: men da har man jobbet til en er minst 64-65 år) –...ny AFP i 2011 alltid lønne seg ved 50 prosent arbeid eller mer ved siden av pensjonen. Gammel AFP vil oftest være å foretrekke for de som ønsker å gå av i 2010/2011 og som ikke har tenkt til å arbeide ved siden av pensjonen. Plansje: Nav

12 Ikke alle kan gå av tidlig •Tar du ut pensjon før 67 år skal pensjon ved 67 år minst være på nivå med minstepensjon (ca. 150 000 for enslige) •Det livsvarige AFP-tillegget kan regnes med •Forutsetter rundt 300 000 i året i 40 år •Rundt 370 000 hvis du ikke har rett til AFP •Rett til å bli minstepensjonist?

13 Overgangsordning med ulike krav for de ulike årskull av arbeidstakerne: •for årskullene 1944 til 1951 kreves at vedkommende ved fylte 62 år har vært arbeidstaker i bedrift omfattet av AFP i minst 3 av de siste 5 årene •født i 1952 kreves at en har vært omfattet minst 4 av de siste 6 årene •født i 1953 minst 5 av de siste 7 årene •født i 1954 minst 6 av de siste 8 årene •født i 1955 og senere minst 7 av de siste 9 årene

14 Hvem har ikke afp? •Store deler av privat sektor •Bedriften skal ha tariffavtale • Ikke noe du kan endre på egen hånd • Uorganiserte i en bedrift med tariffavtale har afp •Mange organiserte har ikke afp (FAFO): • 23 % / 77 000 i privat sektor som trekkes for kontingent har ikke afp • 72 % / 533 000 uorganiserte har ikke afp • 257 000 organiserte / 211 000 uorganiserte har afp •Eksempel: 3 000 medlemmer av kontordelen i HK har ikke tariffavtale (20 %)

15 Finansiering av AFP •Gammel AFP • Bedriften betaler 25 % av løpende afp •Resten finansieres av fondsoppbygging og Staten •Spekter – mange bedrifter betaler 100 % •Ny AFP • Alt betales av fondsoppbygging og Staten • Andel av lønn mellom 1 og 7,1 G, opptil fylte 61 år • Ingen egenandel for bedriften •Hva vil skje med seniorpolitikken?

16 Kannibaliseres pensjonen - blir AFP/tjenestepensjon spist opp? •Hippe/Lillevold: ”Den gylne middelvei” (Fafo- rapport 2010:36, bestilt av Storebrand): • ”Hva vil foretak som er dekket av AFP spare på å bygge på AFP- ytelsene i sin kollektive tjenestepensjonsordning?” • ”For de virksomheter som i dag er omfattet av AFP og har en ytelsesordning, vil det kunne medføre vesentlig reduksjon av tjenestepensjonsnivået og lavere kostnader (for tjenestepensjonsordningen isolert sett). Denne typen tilpasning av ytelses- og sparenivåer er like aktuell for innskuddsordningene.”

17 Pensjonsran – pensjonsrettigheter fra offentlig sektor samordnes med ny afp •Vedtatt prinsipp – oppsatt rett fra SPK/Klp skal samordnes med AFP-tillegget • AFP-tillegget som om det tas ut ved 67 år (selv om det reelt er mindre) •85 % kompensert for årskullene født før 1953 •Kompensasjon fjernes gradvis fram til de som er født i 1963 (alleårsregel fullt ut innført)

18 Pensjon fra Spk – grønn – etter Stortingets behandling SHMWSKTKJKEØTM Inntekt 338 860 331 500364 115362 201364 115441 967 Fødselsår 1965196019521961195619471950 Spk nå 12 70020 70021 00022 90031 10055 90048 500 Levealdersju stert Spk 11 30018 90020 00020 80029 10054 80046 800 Fradrag Afp – tap - 8 100-15 900-18 100-16 700-28 200-32 700-40 800 Fradrag - ny - 8 100- 11 800- 2 700- 13 800- 11 400-4 900- 6 100 Ny pensjon Spk - Regj 3 2003 0001 9004 10090022 1006 000 Ny pensjon Spk-Storting 3 2007 10017 3007 00017 70049 90040 700

19 Sammenlikning dagens regler med ny folketrygd. Pensjon fra 67 år ved avgang 62 år SHMWSKTKJKTM Inntekt 338 860 331 500364 115362 201441 967 Fødselsår 196519601952196119561950 2010 regler 242 300243 400223 800262 100261 900312 500 Pensjon % 71,5 %71,8 %67,5 %72,0 %72,3 %70,7 % 2011-regler 202 500200 300182 300212 300216 300263 700 Pensjon % 59,8 %59,1 %55,0 %58,3 %59,7 % Uten samordning med privat afp 62,2 %63,8 %60,5 %62,9 %67,5 %68,9 % • Alderspensjon med nye regler vil gå opp ca. 3 % - poeng for hvert år pensjonsalder utsettes

20 Sammenlikning gammel og ny AFP Gammel afp – 62- 67 Gammel afp – etter 67 Ny afp – uttak 62, fra 62 Ny afp – uttak 62, fra 67 Ny afp – uttak 64, fra 64 Ny afp – uttak 64, fra 67 Ny afp – uttak 67 Født 1948 242 800231 400238 100218 900261 100241 900286 200 Tap- 4 700-12 500 Gevinst 18 30010 50054 800 Forutsetninger: • Inntekt 6G (437 000) • G = 72 881 • Snitt alle år 90 % • Forholdstall m.m., Nav • Ikke kompensert for at afp- tillegg er skattefritt • 40 år inntekt før 62

21 Endring tjenestepensjon •Åpner for uttak av privat tjenestepensjon fra 62 år • Ingen tilsvarende åpning for de som har opparbeidede rettigheter fra offentlig tjenestepensjon (og er i privat sektor) •Men hvor mye blir det igjen? • Innskuddspensjon, skal tas ut til minst 77 år •OTP fra 62 -77, en vits

22 Kraftig avkorting av privat ytelsespensjon UttaksalderAvkorting, lønnsstigning 0Avkorting, lønnsstigning 3,5 % 62- 36,1- 46,2 63- 30,3- 39,3 64- 23,9- 31,3 65- 16,7- 22,3 66- 8,8- 11,9 670 (67 483)0 (80 148) • Lønn 400 000 • Kvinne (mann ville gitt kraftigere avkorting) • Full opptjening • Hentet fra vedlegg til banklovkommisjonen

23 Angrep på avtalte rettigheter •Alle må ut av tjenestepensjonsordningene hvis de går av: •Endringen i medlemskapsdefinisjonen i § 1-2 bokstav k innebærer at arbeidstakere som slutter i foretaket ikke lenger skal være medlem av innskuddspensjonsordningen. Medlemskapet opphører uavhengig av om vedkommende har rett til å ta ut alderspensjon og om vedkommende benytter seg av retten til å ta ut alderspensjon. Arbeidstakere som slutter i foretaket for å ta ut avtalefestet pensjon (AFP), skal etter forslaget heller ikke kunne være medlem av pensjonsordningen. Etter ny ordning med AFP vil arbeidstakere ha større fleksibilitet til å ta ut AFP i kombinasjon med videre arbeid, og departementet legger til grunn at behovet for å kunne være medlem av pensjonsordningen ikke lenger vil være det samme med ny AFP. Etter overgangsreglene kan arbeidstakere som har rett til gammel AFP likevel være medlem av ordningen dersom ordningens regelverk åpner for dette. (Prop. 6 L 2010-11)


Laste ned ppt "Status pensjon El & IT Relacom Oslo 30/3 – 2011 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google