Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester
Innvandrerhelse i helse- og omsorgsutdanningene: Hva trenger vi å lære mer om? Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester 09. desember 2013 Bernadette Kumar, direktør, NAKMI Ida Marie Bregård, NAKMI

2 nakmi Målet for NAKMIs virksomhet er å
skape og formidle forskningsbasert kunnskap fremme god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. NAKMI er et tverrfaglig senter som tar sikte på å være et samlingspunkt for landets kompetanse på både psykisk og somatisk innvandrerhelse.

3 Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017
Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

4 Nasjonal strategi om innvandreres helse
Tiltak Helse- og omsorgsdepartementet vil i 2013 styrke NAKMIs arbeid for å øke kapasiteten til opplæring av helsepersonell NAKMIs tolkning av oppdraget Bidra til og ha ansvar for fagutvikling både i grunn- og videreutdanning. NAKMI skal ha en pådriverrolle, men det er myndighetene som må sørge for forankring. Kilde: Nasjonal strategi om innvandreres helse

5 MÅL GRUPPEN -HELSEPERSONELL I NORGE pr 01.02.2013
Sykepleiere Hjelpepleiere Inkl helsefag/omsorgsarbeidere Leger Psykologer Kilde: Helsetilsynet

6 MIGRASJON OG HELSE SOM FAGOMRÅDE
Har i liten grad inngått i helseutdanningene Medisin Psykologi Sykepleie Tradisjonelt lite fokus på kompetanseheving på feltet

7 GRUNNUTDANNINGENE Hva vet vi?

8 Medisinutdannelsen i Oslo
Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse? Noe undervisning i løpet av utdannelsen 13 læringsmål 8 forelesningstimer Nevnes i 14 andre forelesninger Inngår i enkelte andre deler av undervisning/praksis Flertallet av disse er ikke obligatoriske for studenten Studentene opplevde at undervisningen ikke var tilstrekkelig Kilde: Berre I, Dæhli TW, Nordløkken(2010): Hva lærer fremtidige leger om migrasjon og helse?

9 Pskologutdanningene Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi? Gjennomgang av emnebeskrivelser m.m. viser at Kultur og migrasjon dekkes på en mangelfull måte Variasjon mellom de ulike universitetene Ingen obligatoriske kurs om kultur- og migrasjonspsykologi Ingen obligatoriske kurs om bruk av tolk og/eller interkulturell kommunikasjon Kilde: Kale E, Holt K. Hva lærer psykologistudenter om kultur- og migrasjonspsykologi?

10 Sykepleieutdanningene i Helse Sør-Øst
Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse? Rammeplanen setter klare grenser Hovedfokus på kultur Temaer knyttet til migrasjon og helse er ikke eksamensrelevante Lavt oppmøte på undervisningen Kilde: Magelssen R(2012). Hva lærer fremtidige sykepleiere om Migrasjon & helse?

11 KOMPETANSEHEVING

12 Transcultural Skills for Health and Care
EU-prosjekt , 9 partnere i 5 land: Helsepersonell og innvandrerpasienter er enige Helsepersonellet trenger å lære mer om: Hvem som migrerer og hvorfor Hva migrasjon gjør med helsen din Ulike perspektiver på helse Rettigheter Kommunikasjon, med og uten tolk. Kilde: Bregård IM, Kjelde KH(2013): T-SHARE Veiviser for opplæring av helsepersonell i migrasjon og helse Kilde: T-SHaRE: tshare.eu

13 Innføringskurs i migrasjon og helse
Kurs over to dager à 6 timer; kursene er godkjent av psykologforeningen, legeforeningen, jordmorforeningen og sykepleierforbundet Migrasjon og helse Migrantgrupper i Norge Helsekonsekvenser av migrasjon Sårbare migrantgrupper Psykisk helse blant migranter Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling Somatisk og psykisk helse Kommunikasjon Bruk av tolk Språklige barrierer Kommunikasjon når pasienten snakker lite norsk Likeverdige helsetjenester og rett til helsehjelp NAKMI.no Innføringskurs i migrasjon og helse

14 Påbyggingskurs i migrasjon og helse
Kommunikasjon og bruk av tolk (Utvikling av module er i gang) Livsstilssykdommer og forebyggende helsearbeid Psykisk helse Sårbare grupper Barn og unge Reproduktiv helse m.m. Kilde: Bregård IM, Hjelde KH(2013): T-SHaRE: Veiviser for unvervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

15 Training of the trainers
EU-prosjekt i Lifelong Learning Programme Heve kompetansen til lærere og akademiskansatte på medisinstudiet Bedre undervisningen av medisinstudenter i migrasjon og helse Stor overføringsverdi til andre helseutdanninger i Norge Samarbeidspartnere Universitait de Amsterdam; Academic medical centre VU University medical centre University of Leicester University og Antwerp Justus-Liebig-Universität Giessen University of Limerick; Graduate entry Medical school Limerick University of Edinburgh Hopitaux Universitaires de Geneve University of Sevilla Københavns Universitet University of Pécs medical school Kilde: C2ME: Culturally competent in Medical education, Lifelong learning programme

16 OPPSUMMERING

17 Hva vet vi? Kunnskap om migrasjon og helse er nødvendig for å kunne yte likeverdige helsetjenester til innvandrerbefolkningen Helsepersonell lærer for lite om migrasjon og helse i grunnutdanningen Lite eller ingen fokus på migrasjon og helse i etter- og videreutdanningene

18 Hva gjør vi? Innføringskurs 2012->
Oslo: : 220 deltagere fordelt på 7 kurs På HF nivå: AHUS Innføringskurs videreføres i andre regioner og HF: planlagt kurs i de andre helseregionene (Levanger, Bergen, Bodø, Rogaland, Vestre Viken) Samarbeid med Fagforening- Sykepleierforeningen vil ha tilpasset regionale kurs i 2014 I dialog med legeforening To høyskoler har uttrykt ønsker om å innføre modul om migrasjon og helse i sin utdanning Påbyggingskurs i samarbeid med ulike aktører 2014-> utvikling av moduler og pilotering Livsstilssykdommer (Diabetes Forbund) Kommunikasjon Både i Oslo og regionalt

19 Hva vil vi gjøre? Kortsiktig
Utvikling av lederkurs (for å sørge forankring) Fortsette med innførings- og påbyggingskurs i migrasjon og helse Systematisk innsamling av spørsmål fra kursdeltagere, som kan brukes til videre i utvikling/forbedring av kurs eller til å lage CASE. Rekruttere eksterne ressurspersoner (for eksempel universiteter, RVTS, annen helsepersonell) til å bidra/delta i undervisning- bygge opp lærer kompetanse regionalt/lokalt Spørreundersøkelse for ressurspersoner for å kartlegge aktuelle personer/kandidater. Gjennomfør en SWOT-analyse for å gjennomføre tiltak.

20 Hva vil vi gjøre? Langsiktig
Implementere funnene fra Training of the trainers-prosjektet Satse mer på profesjonsutdanning –Få migrasjon og helse inn i grunnutdanningene Få migrasjon og helse inn i videreutdanningene Implementering av opplæringstiltak bør forankres i samarbeid med andre aktører på tverrfaglig nivå- RHF, HF, kommuner, utdanningsinstitusjoner HOD/Helsedirektoratet sørge for forankring av migrasjon og helse ved Utdanningsdepartementet, Fylkesmenn osv. Utvikle web baserte kurs hvor relevant

21 Til SLUTT – Kompetansebygging av ansatte i helse –og omsorgstjenester vil bidra til likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen TUSEN TAKK


Laste ned ppt "Dialogseminar om likeverdige helse- og omsorgstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google