Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt
Dato 20/2-13 Samlet status Fremdrift Kostnader Ressurser Risiko Gevinster Om-dømme Fullført Tilfredsst Krever tiltak Kritisk IP Ikke påbegynt Y R B G Y Y G G Y G Viktigste positive hendelser DP Forvaltning/systemansvar er godt i gang og vil levere anbefaling om organisering av Funksjonell forvaltning 8/3, denne anbefalingen vil gå til direktørens ledergruppe for beslutning. Planlegging i samarbeid med Plattformprogram ift regional meldingstjener er godt i gang, og risiko er redusert. Mapping er ferdigstilt og prøvekonvertering gjennomført. Grovtesting er i ferd med å gjennomføres, og kun en svært liten datamengde er ikke konvertert sammenliknet med innføring ved andre sykehus. Prøvekonverteringstest starter ultimo februar. Teknisk løsningsdesign er utarbeidet, medfører enklere brannmursåpninger. Testcase til systemtest og prøvekonverteringstest er ferdig utarbeidet, testcase til øvrige tester lages fortløpende. Aktiviteter januar 2013 Opprettelse av Delprosjekt Forvaltning, i samarbeid med ny direktør for Teknologi og systemledelse Avklaringer og oppstart av omlegging til SIKT plattform på Betanien Hospital. Integrasjonsdesign og bestilling av bistand fra 3. parts leverandører. Endelig opplæringsplan + tildeling av kursplasser ROS analyse ift informasjonssikkerhet ved systembytte Sentrale aktiviteter februar 2013 Utarbeide oppstartsplan Prøvekonvertering/test Ferdigstillelse av testplaner og oppstart test Forankring av nye arbeidsprosesser i klinikkene Utarbeide plan for funksjonell forvaltning Viktigste utfordringer Arbeidet med å lande design og avtaler med 3 part for integrasjoner fortsetter å være et fokusområde. En oversikt over status per fagsystem vil bli vist i styremøtet. DP Opplæring oppdaget en feil i kursoppsett, i forbindelse med tildeling av kursplasser. Denne innebar en replanlegging og at en del arbeid måtte gjøres på nytt, allikevel ble forsinkelsen på under en uke. Man forsøker å forsere omlegging til SIKT ved Betanien slik at denne er ferdig før påske, samtidig er det fremdeles utestående omlegging av enkeltmaskiner og miljøer ved STHF. Prosjektet er avhengig av at alle maskiner er lagt om og presser derfor på for å få dette gjort. Viktige beslutninger for prosjektet februar 2013 samt fremover Beslutning om ytelsestesting (SG 12/2-13) Godkjenning av oppstartsplan (SG 12/3-13) Beslutning om funksjonell forvaltning (Ledergruppen medio mars) Plan for Fase 2 (SG 10/4-13, deretter Ledergruppen og styret STHF?) Godkjenning av oppstartskriterier (SG 10/4-13) Perioder

2 Risikovurderinger og tiltak - Prosjektrisiko
Risiko/Tiltak Risiko Tiltak 7 Kompleksitet ved integrasjoner mot fagsystemer kan føre til mye feil i enhet- og integrasjonstest DP test skal gi bistand til DP integrasjon i form av testledelse og håndtering av feil i enhetstest og integrasjonstestperiode 63 Manglende leveranse/ressurser av integrasjonspunkt fra 3. partslev. Tidlig "commitment" og design av fall back-løsning basert på nåværende int. mekanismer DPL integrasjon fokus på å utarbeide integrasjonsdesign Sikre tilstrekkelige int ressurser fra SP 70 Driftsoppgaver og manglende prioritering av prosjekter fra STHF tar ressurser fra DIPS-prosjektet Omfordele ressurser og omprioritere oppgaver i situasjoner med store driftsutfordringer 75 Mangel på sentrale ressurser med riktig kompetanse Må eskaleres hos den enkelte ressurseier. 80 Forsinkelser i integrasjon mellom talegjenkjenning og DIPS kan føre til at dette ikke er klart til mai 2013 Teamleder for integrasjon på plass Utarbeide aktivitetsplan og følge opp leverandør tett Oppgradering av dagens løsning ferdig, ressurser tilgjengelig for prosjekt 91 At beslutning om felles database for STHF og Betanien blir reversert Avtale om felles database signert av begge direktører. 92 Agfa integrasjon er ikke klar til oppstart Ressursallokering og egen teamleder Detaljere fremdrift Workshop for å ferdigstille løsning 18-20/3 Risikovurdering Perioder Markerer retning fra forrige rapportering.

3 Overordnet statuskommentering
Overordnet kommentar Samlet status Utfordringene for prosjektet ligger fremdeles hovedsakelig i arbeidet med integrasjoner, både internt i prosjektet ift design og ressurser til dette arbeidet, og eksternt ift å få avklart scope og få til avtaler med 3. parts leverandører på deres del av arbeidet. Det oppsto også en vanskelig situasjon for opplæring, som forsinket både deres arbeid og påvirket linjeledernes mulighet for å planlegge så tidlig som ønsket. Situasjonen er løst og vil ikke påvirke oppstart av instruktør- eller sluttbrukeropplæring. Fremdrift DP Konvertering som har vært forsinket tidligere gjennomførte prøvekonvertering til planlagt tid. DP Integrasjoner ligger ca 2 uker etter skjema, men har replanlagt og følger ny fremdriftplan. Andre delprosjekter følger oppsatt milepælsplan. Kostnader Se eget ark om økonomi. Ressurser Prosjektet har gjennomgående hatt utfordringer med å få på plass SP ressurser i tråd med behov og budsjett. Selv om dette er lettere nå, ser vi allikevel at det i noen tilfeller er vanskelig å få frigjort ressurser i den grad vi har behov for. Risiko Den største risikoen per i dag er knyttet til forsinkelsene i DP Integrasjon, som kommentert over. Kvalitet Kvaliteten på arbeidet som gjøres i prosjektet vurderes som god, men tidspress gjør at vi kan komme til å måtte gjøre vurderinger også ift kvalitet. Prøvekonverteringstesten vil gi en god indikasjon på dette.

4 Fremdrift Kommentar til fremdrift

5 Økonomi Status per 1/2-13 Bokførte kostnader i prosjektet ligger ved inngangen av 2013 rundt 5 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere interne utgifter enn beregnet, forsinkelser i fakturering fra leverandører og forskyvning av arbeid til 2013 i større grad enn forventet. Bokførte kostnader i januar 2013 ligger på 4 mill, mot 13 mill budsjettert, dette skyldes en feil i føringen av prosjektregnskapet hos SP. Dette er justert for i prognosen for februar, og faktisk forbruk i januar er beregnet til ca 10 millioner. Prognosen for perioden mars til mai er ikke justert ned, da vi forventer et pådrag i kostnader som følge av forskjøvet arbeid som kommentert ovenfor. Totalt ligger prognosen per i dag i underkant av fire millioner under budsjett. Prøvekonverteringstest vil gi oss god indikasjon på om vi må øke aktivitet/ressurser for å komme i mål til 13/5, prognosen kan dermed bli oppjustert.


Laste ned ppt "Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google