Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Bufdirkonferansen 15.september 2011. Workshop med Anne Guri Frang, Tarjei Roness og Kirsten Bakke Familievernkontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Bufdirkonferansen 15.september 2011. Workshop med Anne Guri Frang, Tarjei Roness og Kirsten Bakke Familievernkontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Bufdirkonferansen 15.september 2011. Workshop med Anne Guri Frang, Tarjei Roness og Kirsten Bakke Familievernkontoret Gjøvik/ Fagernes

2 Side 2Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 •Familievernets modeller for å veilede og kompetanseheve andre tjenester. Erfaringer og problemstillinger Familievernet Gjøvik og Fagernes har opplevd.

3 Side 3Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Veiledning: •Familievernkontoret Gjøvik Fagernes har hatt en tradisjon på å veilede førstelinjetjenesten og andre instanser siden midten på 80 tallet.

4 Side 4Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Veiledningsoppdrag har vært: •Barnevernet og sosialtjenesten. •Utekontakten •Helsestasjoner •Bup •Barnevernsinstitusjoner •Flyktningmottak •DPS •Terapeuter i gang med videreutdanning I familieterapi eller miljøterapi. •Konsultasjonsteam. •Krisesenter. •Intern veiledning kontorene seg I mellom. •Veiledning av meklere.

5 Side 5Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Prosedyrer for hvordan fordele henvendelser: •I Lov 1997-06-19 om Familievernkontorer står det i første paragraf at vi bør drive utadrettet virksomhet som veiledning og konsultasjon til bl.a. førstelinjetjenesten. •Det er ikke en pålagt tjeneste. Men de fleste familievernkontorer har valgt å bruke noe av tiden sin på utadrettet virksomhet. •Dette er selvfølgelig avhengig av kontorets ressurser og prioriteringer.

6 Side 6Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Fordeling av våre oppgaver: Skal og bør oppgaver.

7 Side 7Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Kompetanse: •Alle våre medarbeidere er godkjente veiledere. •De synes at det er morsomt spennende og inspirerende å veilede. •Kontoret blir ofte forspurt p.g.a. den kompetanse vi innehar.

8 Side 8Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Prosedyre: •Vi får en henvendelse til kontoret. •Denne blir diskutert på vårt staff møte. •Ingen blir pålagt å veilede. •Det er alltid en som kan tenke seg å ta oppdraget. •Vi må imidlertid alltid se på oppdraget i sammenheng med pågangen til kontoret. •Vi skal i utgangspunktet prioritere “skal” oppgavene. Det er terapi og meklinger. •Barnefamilier har førsteprioritet. •

9 Side 9Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Veiledningsoppdrag i dag. •Beredskapsgruppen på Seljelia barne og familiesenter. •Akuttavdelingen på Mjøsvoll senter for ungdomsvern. •Avdelingslederne på Mjøsvoll senter for ungdomsvern. •Vi er bedt om å veilede en gruppe til på Seljelia. •Vi har flere forespørsler fra kommunalt barnevern. Det kommunale barnevernet tar vi betaling fra. •Veiledning i Bufetat er en del av vår tjeneste under forutsetning at vi har kapasitet til det, men skal prioriteres før det kommunale barnevern. •Kontoret er i tilegg med i et tverrfaglig kompetanseteam i Innlandet: •”Bistand ved mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep mot barn, eller vold i nære relasjoner” •Vi har tilbud til førstelinjetjenesten om frokostmøter på kontoret, hvor de kan få konsultasjon på saker de strever med.

10 Side 10Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Veiledning: •”Skal integrere det personlige og det faglige –bidra til vekst og modning.” (NPF) •Veiledning er et samarbeide - • I dette samarbeide står (veilederen) til tjeneste for veilanden / veiledningsgruppen. •Veiledning – et ord som kan bety ulikt - bør enes om hva veiledningen skal ha som ramme/ innhold og metode. • - veiledning • - undervisning • - konsultasjon • - en tid for refleksjon • - containing • -veileders rolle •Det er viktig å bli ening i hva en ikke skal bruke tid på i veiledningen.

11 Side 11Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Problemstillinger: •Institusjoner og ledere kan tro at veiledning er løsning på alt? (prosess veiledning, saksveiledning eller personalgruppe jobbing?) •Bestillingen ligger ikke hos dem som blir veiledet. •Liten egenaktivitet i gruppene. •Deltakerne opplever at de har for stort arbeidspress til å forberede seg til veiledningstimene. •Gruppen blir for stor. •Prosessveiledning eller saksveiledningen. (Hva trenger de, hva våger de) •For å få til god veiledning må de som blir veiledet eie ”ønsket” om å bli veiledet selv.

12 Side 12Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Metoder: •De fleste av oss har en bakgrunn i den systemiske modellen, og vi har alle blitt inspirert av Tom Andersen og bruker refleksjoner og reflekterende team i veiledningen. •Det er viktig å ha en gjennomgang for å finne ut hva de som skal veiledes ønsker og lage en avtale om form, innhold og tid. •Ansvarliggjøring: •- Ikke kreve skriftlig materiale i forkant, men kreve at de har klare problemstillinger. •Hva slags veiledning: Prosessorientert eller saksveiledning? Eller som tidligere nevnt er det konflikthåndtering på arbeidsplassen? •Evaluering - jevnlig: •evt. bruk av Kor.

13 Side 13Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Kor: •Kor er et verktøy for brukervirkning på individnivå i det daglige kliniske arbeid. •Kor er en forkortelse for Klient- og resultatstyrt praksis. •Dette verktøyet skal implementeres i alle kontorer i Familievernet i Norge innen 2013. •Vi har brukt de samme skjemaene som brukes (ORS og SRS ) i veiledning med god effekt. •ORS er skjema for endringsvurdering •SRS er skjema for samtalevurdering

14 Side 14Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Veiledningsoppdrag / ved oppstart veiledning/ –: •Navn: Dato: •Kan du ved å sette et merke på linjen prioritere, og ved hjelp av stikkord konkretisere, hva du ønsker at veiledningen skal fokusere på når det gjelder: • Kunnskaper: • Økte kunnskaper og nye perspektiv i saker jeg jobber med. •mindre viktig I------------------------------------------------------I viktig •Konkretisering:-------------------------------------------------------------------------- • Refleksjon: • Fordyping rundt holdninger, vanskelige valg/etiske dilemmaer og integrering teori • praksis. •mindre viktig I------------------------------------------------------I viktig •Konkretisering: ---------------------------------------------------------------------- • Ferdigheter: • Økte ferdigheter i relasjonbygging,terapeutisk arb./samarb. med klient/familier og instanser. •mindre viktig I------------------------------------------------------I viktig •Konkretisering: -------------------------------------------------------------------- • Mestring: • Økt tro på meg selv som terapeut, og trivsel i rollen som terapeut. •mindre viktig I_________________________________I viktigI •Konkretisering:------------------------------------------------------------------------

15 Side 15Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Vurdering av veiledningssamtalen: •Navn: Dato: •Gi en vurdering av veiledningen i dag ved å sette et merke på linjen slik at det best passer din egen opplevelse. • Forholdet mellom deg og din veileder: •Jeg opplevde meg Jeg opplevde meg hørt forstått •Ikke hørt, forstått I--------------------------------------------------I og respektert. •eller respektert. • • Mål og tema: •Vi snakket ikke Vi snakket om det jeg ønsket •om det jeg ønsket I---------------------------------------------------I å snakke om og •å snakke om og •arbeide med. • Tilnærming eller metode: •Veileders Veileders tilnærming passet •tilnærming I----------------------------------------------------I meg bra. •passet ikke så bra. • Generelt: •Det manglet noe I det store og hele var •i timen i dag. I----------------------------------------------------I samtalen i dag bra for meg. •Kommentarer:-----------------------------------------------------------------------

16 Side 16Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Vurdering av utbytte av veiledningen. •Navn: Dato: •Gi vurdering av utbytte av veiledningen siste mnd./ halvår ved å sette et merke på linjen som passer til din egen opplevelse. •Veiledningen bidrar til • Kunnskaper: • Økte kunnskaper og nye perspektiv i saker jeg jobber med •stemmer ikke 1----------------------------------------------10 stemmer • Refleksjon : • Fordypninger rundt holdninger, vanskelig valg/etiske dilemmaer og integrering teori og praksis. •stemmer ikke 1----------------------------------------------10 stemmer – Ferdigheter: • Økte ferdigheter i relasjonbygging, terpeutisk arb./samarbeid med klient/ familier og instanser •stemmer ikke 1----------------------------------------------10 stemmer • Mestring: • Økt tro på meg selv som terapeut, og trivsel i rollen som terapeut. •stemmer ikke 1----------------------------------------------10 stemmer • •Kommentarer:-----------------------------------------------------------------

17 Side 17Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 metoder •Kor skjema er effektivt. Det tvinger frem struktur. •Veileder har ansvar for styring. •Undervisning kontra veiledning. Noen ganger er det viktig å undervise, men man må da avklare at det er det det er. •Umake gruppe – hvordan holde oppmerksomheten oppe? •Institusjonens problemstilling. Hyppige omstillinger gjør noe med personale. •Ubehag når de ikke har gjort hjemmeleksen.

18 Side 18Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Metoder: •På institusjoner er det team. Der er det viktig å arbeide med samhandling og kommunikasjon. •Vi bruker praktiske øvelser som å øve seg i annerkjennende dialoger. •Intervjumetode.

19 Side 19Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Hva er grunne til at vi liker utadrettet arbeid som veiledning? •Hva tilfører det oss? •Vi må skjerpe oss faglig! •Vi må lese oss opp! •Vi lærer om andre arbeidsplasser og får bredere kunnskaper. •Men!

20 Side 20Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Utfordringer: •Det krever mye av oss. •Vi har produksjonskrav. •Vi skal holde måltall og ventelister. •Vi har krav om meklinger skal ha første time inne 3 uker og vanlige saker inne 4 uker. •Vi skal være tilgjengelig på kontoret. •Allikevel vil vi fortsette med veiledning.

21 Side 21Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Spørsmål: •Hva er ønsker og behov i forhold til veiledning på de ulike stedene? •Hva fremmer god veiledning versus veiledning som man blir missfornøyd med?


Laste ned ppt "Side 1Bufdir konferanse 14.9.2011 / 04:17:34 Bufdirkonferansen 15.september 2011. Workshop med Anne Guri Frang, Tarjei Roness og Kirsten Bakke Familievernkontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google