Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS •Eksponering knyttet til ISO- leverandører –Typiske eksempler tatt fra kartlegginger/ helserisikovurderinger utført av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS •Eksponering knyttet til ISO- leverandører –Typiske eksempler tatt fra kartlegginger/ helserisikovurderinger utført av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS •Eksponering knyttet til ISO- leverandører –Typiske eksempler tatt fra kartlegginger/ helserisikovurderinger utført av Kokstad BHT

2 1. Overflatebehandling (1) •Beskrivelse arbeidsoppgaver, typisk eksempel: –Overflatebehandling over 90% av arbeidstiden, brannisolering og litt tankarbeid/ tankrengjøring (sjelden) av de samme operatører.

3 1.Overflatebehandling (2) •Beskrivelse arbeidsoppgaver (forts.) –Mht overflatebehanding så foretas vedlikehold/maling på ulike deler av plattformen. Dette skjer i form av tilrigging/forbehandling, som tar mest tid (ca. 50-60% av arbeidstiden) og maling (ca. 40- 50% av arbeidstiden).

4 1.Overflatebehandling (3) •Beskrivelse arbeidsoppgaver (forts.) –Tilrigging/forbehandling. •Første del av arbeidet består av tilrigging, klargjøring/arbeidstillatelse mv., deretter forbehandling i form av avfetning/høytrykkspyling (ca. 10% av arbeidstiden). Deretter benyttes vannjetting/nålebanking/sliping.

5 1.Overflatebehandling (4) •Beskrivelse arbeidsoppgaver (forts.) –Maling •Til maling benyttes hovedsaklig kost/rulle. Ellers benyttes sprøytemaling. Sprøyteøktene er på 1-2 timer om gangen over et skift, og utgjør normalt ca 4-5 timer av et 12 timers skift. Under sprøyting blandes det i felt, ½ - 1 time er normalt om gangen over et skift. Under maling med kost/rulle blandes det i blandebu. Det blandes typisk 2 ganger pr. skift, men det kan være mer på store jobber.

6 1.Overflatebehandling (5) •Beskrivelse arbeidsoppgaver (forts.) –Maling •I løpet av en 2 ukers periode offshore vil typisk ca 3 dager brukes til sprøytemaling av den enkelte, hver dag ca 1t sprøyting i snitt. Ca 1 dag går med til vasking, noen dager til vannjetting/nålebanking/litt sliping. Noen sprøyter mer enn andre, noen sprøyter ikke i det hele tatt.

7 1.Overflatebehandling (6) •Beskrivelse arbeidsoppgaver (forts.) –Maling •Man er 3 personer i ett team, en sprøytemaler, en oppholder seg i nærheten av sprøytingen (for eksempel ca 10m avstand) og assisterer, gir beskjeder om trykk mv. Den siste personen passer pumpa, regulerer trykk og blander maling. På større jobber er det to som bytter om å sprøyte.

8 1.Overflatebehandling (7) •Type eksponering ved maling / brannisolering –Organiske løsemidler •Særlig xylen (Xn, farlig ved innånding og hudkontakt) og etylbenzen (Xn, farlig ved innånding) –Aerosoler ved sprøytemaling –Epoksy •Obs! Hudallergi ved hudkontakt

9 1.Overflatebehandling (8) •Eksponering –Eksponering ved sprøytemaling •Målinger utført av KB viser verdier varierende fra ca 50% av norm (ved gunstige værforhold) til opptil 200 ganger norm mht sprøytetåke/løsemiddeldamp under spesielt trange forhold. •Vi benytter 100 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som representerer meget utsatte forhold

10 1.Overflatebehandling (9) •Eksponering –Eksponering ved maling med kost/rulle •Målinger utført av KB tidligere viser verdier varierende fra ca 10% av norm (gunstige værforhold) til opptil 30 ganger norm mht løsemiddeldamp under spesielt trange forhold. • Vi benytter 20 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som representerer meget utsatte forhold

11 1.Overflatebehandling (10) •Eksponering –Eksponering ved brannisolering •Målinger utført av KB tyder grovt sett på noe under halvparten av eksponeringen ved sprøytemaling. •Vi benytter 50 x norm som standard for vår eksponeringsrangering (sprøyting). Dette representerer meget utsatte forhold

12 1.Overflatebehandling (11) •Eksponering –Eksponering ved påføring av dekksbelegg •Vurdering av arbeidoperasjonen tilsier relativt lav eksponering pga påføringsmåte og stoffer som ikke trolig vil nå opp i aktuell norm i luften. • Vi benytter nivå tilsvarende adm.norm som standard for vår eksponeringsrangering, som skulle tilsi meget utsatte forhold

13 1.Overflatebehandling (12) •Type eksponering ved tankrengjøring Obs! Enkelte steder egen stilling som ”cleanere” –Til spyling brukes avfettingsmiddel og vann. Ved rengjøring av div. tanker, drain m.v. vet en ikke fullt ut hvilke stoffer man eksponeres for. Det kan være diverse stoffer fra grunnen samt det som tilføres fra plattform. Det vil være en del hydrokarboneksponering; benzen m.v., oljemud og div. oljer, mulig kvikksølveksponering Dessuten H 2 S-eksponering

14 1.Overflatebehandling (13) •Eksponering –Eksponering ved tankrengjøring •Vurdering av arbeidsoperasjonen tilsier relativt høy eksponering avhengig av type tank og stoffer en kan eksponeres for. •I mangel av relevante måledata brukes samme nivå som ved sprøytemaling som utgangspunkt. • Vi benytter 100 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som representerer meget utsatte forhold

15 1.Overflatebehandling (14) •Eksponering –Eksponering ved rengjøring/avfetning ellers •Vurdering av arbeidsoperasjonen tilsier relativt lav eksponering pga påføringsmåte og stoffer som ikke trolig vil nå opp i aktuell norm i luften. • Vi benytter nivå tilsvarende adm.norm som standard for vår eksponeringsrangering, som skulle tilsi meget utsatte forhold

16 1.Overflatebehandling (15) •Eksponering –Eksponering ved nålepikking og sliping. •Ved nålepikking og sliping kan en eksponeres noe for støvpartikler fra gammel maling. Støvet er relativt grovt. Ifølge egne målinger i friluft offshore er personeksponering typisk ca 1 – 7 ganger norm. Litteratur mht målinger på sliping generelt påviser en god del høyere verdier ved mer utsatte forhold. • Vi benytter 50 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som representerer meget utsatte forhold.

17 1.Overflatebehandling (16) •Eksponering –Eksponering ved meisling. •Ved meisling kan en eksponeres noe for støvpartikler fra gammel maling. Støvet er relativt grovt. Stikkprøve antyder en eksponering på rundt 50% av norm grovt sett.

18 1.Overflatebehandling (17) •Eksponering –Eksponering ved vannjetting. •Ved vannjetting blir en i hovedsak eksponert for vanntåke samt malingsflak og grovere væskeaerosoler, som ikke trenger ned i lunger. Derimot kan grovstøvet svelges ned. •Måledata fra KB viser verdier på i alle fall under 40 % av norm for totalstøv. •Vi benytter 0,4 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som skulle representere meget utsatte forhold.

19 1.Overflatebehandling (17) •Eksponering –Eksponering ved vannjetting. •Ved vannjetting blir en i hovedsak eksponert for vanntåke samt malingsflak og grovere væskeaerosoler, som ikke trenger ned i lunger. Derimot kan grovstøvet svelges ned. •Måledata fra KB viser verdier på i alle fall under 40 % av norm for totalstøv. •Vi benytter 0,4 x norm som standard for vår eksponeringsrangering, som skulle representere meget utsatte forhold.

20 1.Overflatebehandling - støy •Oversikt over typiske støynivå fra noen typer håndholdt verktøy. (målinger gjort nylig samt også noen år tilbake i tid) a. Støynivå (operatørplass): i. Vinkelsliping 1. Fuji/ standard skive 81- 93 dBA 2. Stor skive 100 – 103 dBA ii. Meisling 108 – 113 dBA iii. Nålebanking 104 – 118 dBA iv. Sandblåsing 106 – 118 dBA v. Vannjetting 101 – 114 dBA vi. Metallisering 103 - 105 dBA Tidligere 115 (ref. litteratur) – 124 dBA •Generelt ekstra høye nivåer i særlig trange områder/ tanker, typisk rundt 110 – 120 dBA for meisling, nålebanking, sandblåsing og vannjetting. Store variasjoner kan det også være pga ulike fabrikater, driftsforhold etc.

21 1.Overflatebehandling – støy (2) •Primært tiltak: –Støyreduksjon egenprodusert støy/ områdestøy •Sekundært tiltak: –”Beskyttelsesregime” •Krav til dobbelt hørselvern og begrenset brukstid pr. skift pr. person •Dobbelt hørselvern antas å gi en effektiv dempingsverdi på 24 dB ved høyfrekvent støy og 22 dB ved mellomfrekvent støy iht Statoils GLO 169 fra 2010. Antatt effektiv dempingsverdi er langt lavere enn oppgitt laboratoriemålt dempingsverdi oppgitt av produsent. –F.eks.: Vannjetting 115 dBA gir 82 dB ved dobbelt hørselvern og maks. 1,5 timer pr. skift

22 1.Overflatebehandling - vibrasjoner •Oversikt over typiske vibrasjonsnivå fra noen typer håndholdt verktøy. (målinger gjort nylig samt også noen år tilbake i tid) a. Vibrasjonsnivå (hånd-arm): i. Vinkelsliping ca 1,8 – 7 m/s2 avhengig av type mv. (målt i ekstremt tilfelle: 22 m/s2) ii. Meisling ca 7 – 35 m/s2 avhengig av type (stor/liten, ny/gammel, arbeidsobjekt etc.) iii. Nålebanking ca 5 – 20 m/s2 avhengig av type (ny/gammel, arbeidsobjekt etc.) iv. Vannjetting ca 1,1 – 2 m/s2 avhengig av driftsforhold etc. (målt i ekstremt tilfelle: 9 m/s2 –svikt i vedlikehold) •Nye typer nålebankere og meisler har vist seg å gi de klart laveste nivåer mht vibrasjoner. Ulempen er at det ser ut til at støynivået er omtrent det samme, og arbeidet tar gjerne lengre tid

23 1.Overflatebehandling – vibrasjoner (2) •Primært tiltak: –Vibrasjonsdemping, vedlikehold etc •Sekundært tiltak: –”Beskyttelsesregime” •Krav til begrenset brukstid pr. skift pr. person •F.eks: Nålebanking –Om vi for å ha en viss sikkerhetsmargin tar utgangspunkt i den maksimalt målte vibrasjonsverdien på 6 m/s2 offshore ved bruk av den nye nålebankeren, får vi en maksimal arbeidstid på ca 5,5 timer pr. skift. Da overholdes grenseverdien for et skift. Sammenlignet med ”Jet Chiesel” viser målingene for ny nålebanker ¼ av vibrasjonsnivået. Dette gjør at man kan arbeide hele 16 ganger mer med ny nålebanker og oppnå samme vibrasjonsdose over et skift som for den gamle. Anbefalt maksimal arbeidstid er dermed gått fra 45 min. basert på tidligere målinger mht gammel nålebanker til 5,5 timer basert på målinger nå mht ny nålebanker.

24 1.Overflatebehandling – ergonomi •På det ergonomiske området er denne type arbeid preget av tungt arbeid, tidvis vanskelige arbeidsstillinger og statisk arbeid. •Særlig vannjettingen er tungt arbeid. I tillegg til selve vekten av vannjettingspistol kommer det svært høye trykket og de 3 slangene. •Prosedyren for vannjetting, som spesifiserer en rotasjon mellom 3 personer og maks. 1 time vannjetting pr. ansatt pr. gang begrenser belastningen en del.

25 1.Overflatebehandling – vibrasjonsmålinger • Bilde; Vibrasjonsmålinger med adaptor holdt inntil håndtak på nålepikker. Verksted D&F 22.10.03.

26 1.Overflatebehandling – ergonomi

27

28

29

30 2. Isolering (1) •Beskrivelse arbeidsoppgaver, typisk eksempel: –Isolatører driver både med vedlikehold samt prosjekter. –En foretar premontering i isoleringsverksted. Dette utgjør en mindre del av arbeidstiden og gjøres gjerne på små jobber. Mer og mer av premonteringen skjer fra land. Mesteparten av tiden har en montasje i div. uteområder; river ned gammelt materiale (avisolerer) og isolerer med nytt materiale.

31 2.Isolering (2) •Type eksponering ved isolering –Eksponering for støv/fibre, særlig ved avisolering •Asbest avisolering eldre lokasjoner •Keramiske fibre (!) •MMMF ellers –Støv/fibre ved tilkutting ny isolasjon –Noe kortvarig eksponering ved bruk av lim, fugemasse etc; løsemidler, evt. isocyanat

32 2.Isolering (3) •Støyeksponering –Støyeksponeringen vil i all hovedsak variere etter områdestøyen i de områdene en arbeider. Områdestøyen kan være meget høy (for eksempel i turbinrom m.v.). I tillegg vil hamring i verkstedet kunne gi noe impulsstøy

33 2.Isolering (4) •Ergonomi –Pga. trange forhold med vanskelig tilkomst blir det en del vanskelige arbeidsstillinger med kryping med mer. En arbeider normalt ikke lenge i en stilling. Dermed blir det liten statisk belastning. Man utfører ulike jobber, så det er variasjon. En uke på en jobb vil være mye. En har ikke så mye tunge løft. Av og til litt bæring av tunge vindvegger, håndtering av store kasser etc., men lettere arbeid enn for eksempel stillas. Mye gåing opp/ned trapper etc.

34 3. Stillas (1) •Beskrivelse arbeidsoppgaver, typisk eksempel: –Rigger og tar ned stillaser. Mest tid går med til planlegging av jobber og bygging av stillaser

35 3.Stillas (2) •Type eksponering ved stillasarbeid –En bruker lite av kjemikalier. Noe bruk av rødsprit og sprayer. Universalolje og vedlikeholdsolje (YL-gruppe 3). Smøring av klips, sprayer på. Dette er sporadisk og kortvarig. –Tilgrising av stillaser f.eks. i boreområder

36 3.Stillas (3) •Støyeksponering –Støyeksponeringen vil i all hovedsak variere etter områdestøyen i de områdene en arbeider. –I tillegg vil hamring under stillasbygging gi impulsstøy. –Områdestøyen kan være meget høy (for eksempel i turbinrom m.v.).

37 3.Stillas (4) •Ergonomi –Hjelpemidler som traller og krane benyttes. Likevel en del tungt arbeid som bæring og løfting der rygg og armer/bein/knær belastes. Aluminiumsstillas benyttes nå, og de er mye lettere enn stålstillas. Det gjør arbeidet med bygging og riving av stillaser lettere. Men samtidig bærer man mer stillaser enn før, slik at det likevel blir tungt. Generelt oppgis at man ofte bærer over 25 kg, men dette avhenger av type jobb. –Ved arbeid i boreområder har man ofte tidspress og må arbeide raskt. En del vanskelige arbeidsstillinger, ofte trangt mht tilkomst for stillasbygging. Store avstander og mye gåing visse steder


Laste ned ppt "Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS •Eksponering knyttet til ISO- leverandører –Typiske eksempler tatt fra kartlegginger/ helserisikovurderinger utført av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google