Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Koding/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Koding/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Koding/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011

2 Tidlig innsats – bedre resultater! Mål  Få kjennskap til området koding/metakognisjon  Knytte komponentene i området opp mot egen praksis

3 Tidlig innsats – bedre resultater! 6 områder  Målretting  Førforståelse  Koding  Ordforråd  Leseforståelse  Metakognisjon MålrettingFørforståelseKodingOrdforrådLeseforståelseMetakognisjon

4 Tidlig innsats – bedre resultater!

5 Støttende stillaser Alene Sammen med andre Med modellering

6 Tidlig innsats – bedre resultater! 3. Koding

7 Tidlig innsats – bedre resultater! Språklig bevissthetOrdforråd og begreper Avkoding Forståelse Logografisk lesing Fonologisk lesing Ortografisk lesing Automatisert lesing Strategisk lesing Meget god leseferdighet

8 Tidlig innsats – bedre resultater! Trygge kodingsferdigheter er en forutsetning for å kunne glede seg over, lære av, tolke og vurdere en tekst Sviktende kodingsferdigheter – en stor snublestein

9 Tidlig innsats – bedre resultater! Kompetansemål etter 2. trinn: •vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav, og trekke bokstavlyder sammen til ord •lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

10 Tidlig innsats – bedre resultater! Kompetansemål etter 4. trinn: •lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse

11 Tidlig innsats – bedre resultater! Kompetansemål etter 7. trinn: •lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og ulik kompleksitet •forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

12 Tidlig innsats – bedre resultater! Læreplanens mål er gjennomgående…. Kravene til mestring – også innenfor området koding – øker etter hvert som tekstene blir lengre, får mer krevende ord og byr på større faglige utfordringer

13 Tidlig innsats – bedre resultater! Refleksjonsstopp Hvordan arbeider du med området koding i din egen praksis? Hvorfor er sjekking av elevenes kodingsferdigheter på ordnivå aktuelt på alle trinn?

14 Tidlig innsats – bedre resultater! Veiledningen sier… Norskfaget har –og skal fortsette med å ha – et spesielt ansvar for utviklingen av kodingsferdigheter Lesing som grunnleggende ferdighet: Alle lærere som bruker tekst som støtte for undervisningen, har et medansvar

15 Tidlig innsats – bedre resultater! Har trygge kodingsferdigheter på bokstav-, bokstavsekvens- og morfemnivå •I skjemaet •I veiledningsheftet  Hva vil dette si?  Hvordan utvikle disse områdene?  Hvordan observere disse områdene?

16 Tidlig innsats – bedre resultater! Hva vil dette si….. Språklyder: Noen språklyder skrives med flere bokstaver (diftonger og varianter av j-lyden) Samme bokstav representerer ulik språklyd (e og o) Bokstavsekvensnivå: skj, kje Morfemer: Språkets minste betydningsbærende element

17 Tidlig innsats – bedre resultater! Grafemer En eller flere bokstaver som korresponderer med en språklyd Forenklet: Lyd = fonem Bokstav = grafem

18 Tidlig innsats – bedre resultater! Effektivisering av kodingen •Gruppering av bokstaver •Skal hjelpe til med en raskere avkoding •Stavelser (ba-do-re-ki-my) •Konsonantforbindelser (dr…, pl…., fj….

19 Tidlig innsats – bedre resultater! Morfem •Morfologi handler om hvordan ord dannes •”Minste språklige enhet med innholdsmessig eller grammatisk funksjon” •Ord eller bokstaver som kan stå for seg selv og ha en betydning

20 Tidlig innsats – bedre resultater! Målrettet undervisning for å utvikle kodingsferdighetene handler om: •Å arbeide systematisk •At må legges til rette for skriftspråklig lek og undring •At elevene må lære å utnytte hele eller deler av ordet til å søke etter mening •At oppgaver og treningsmateriell må i størst mulig grad bli satt inn i en ramme av funksjonalitet og språklig mening •At elevene må oppleve mestring •At elevene må se sammenheng mellom det de øver på og det de lærer koding

21 Tidlig innsats – bedre resultater! De to første skoleårene: Dersom observasjoner og resultatene av de obligatoriske kartleggingsprøvene gir grunn til å tro at enkeltelever ikke har automatisert bokstavkunnskap etter 2. årstrinn, er det helt nødvendig å følge opp med videre kartlegging og systematiske støttetiltak koding

22 Tidlig innsats – bedre resultater! Ståstedsanalyse ved skolestart Bokstav- navn Gjen- kjenne (peke på) Gjen- kalle (si) Gjen- Kalle (skrive) Bokstav lyd Gjen- Kjenne (peke på) Gjen- kalle (si) Gjen- kalle (skrive) Kommen t. osv

23 Tidlig innsats – bedre resultater! Hvordan øve trygge avkodingsferdigheter med elever i alle fag?  Trekke fram fagspesifikke ord og uttrykk, kommentere skrivemåte og betydning  Vise og snakke om hensiktsmessige kodingsstrategier: Stavelsesdeling: re-pre-sen-tant Morfemdeling: folk-e-suveren-i-tet-s-prinsipp-et Koding

24 Tidlig innsats – bedre resultater! Film

25 Tidlig innsats – bedre resultater! Veiledningen sier… Med referanse til målene i Læreplanen som omhandler lesing på 4. trinn, er det naturlig å forvente at elevene på dette trinnet mestrer alle symboliseringsformene på ordnivå (bokstaver, bokstavsekvenser og morfemer)

26 Tidlig innsats – bedre resultater! 3.- og 4. årstrinn Observasjon av avkodingsferdighetene: Lytte når elevene leser og se når de skriver gir mye informasjon for å vurdere om elevgruppen har automatisert kunnskapen om bokstaver, bokstavsekvenser og morfemer Koding

27 Tidlig innsats – bedre resultater! Leser med flyt •I skjemaet •I veiledningsheftet  Hva vil det si å lese med flyt?  Hvordan utvikle dette området?  Hvordan observere dette området?

28 Tidlig innsats – bedre resultater! Å lese med flyt og sammenheng innebærer blant annet: Leseren kan: -Plassere trykk og tonefall på en måte som viser at de kjenner betydningen av enkeltord, meningsbærende uttrykk og setninger -Utnytter informasjon fra komma, punktum, utrops-, spørre-, og anførselstegn -Varierer stemmen for nå fremheve sentrale poenger -Vurderer hvor det er naturlig å legge inn pauser

29 Tidlig innsats – bedre resultater! Lesetempo •Er i seg selv en relativt svak indikator på etablert ferdighetsnivå •Må vurderes i forhold til tekst og formålet med lesingen Mål: Gjøre elevene i stand til å velge både tempo og lesemåte

30 Tidlig innsats – bedre resultater! Utvikle ferdigheten •Modellering •Samtaler om hva som karakteriserer leseflyt •Korlesing •Repetert lesing

31 Tidlig innsats – bedre resultater! Valg av tekst •Når målet er å utvikle leseflyt, stilles det spesielle krav til teksten. •Vanskegraden bør ligge innenfor elevens utviklingssone •85-90% av teksten skal kunne leses sikkert og med god flyt

32 Tidlig innsats – bedre resultater! Uløselig sammenheng mellom tiltak og observasjon Navn:Dato: Tekst: Se etter om eleven…Eksempler fra lesingen… Leser sakte og nølende Leser raskt og unøyaktig Har hørbare vansker med ordene (lydering, utelating) Gjentar småord eller stavelser Gjetter Forveksler/utelater høyfrekvente småord Har vansker med å lese ukjente ord Osv.

33 Tidlig innsats – bedre resultater! Manglende flyt kan indikere.. Eleven har: •liten erfaring med den/de aktuelle teksttypene •ikke forstått innholdet •er ikke fortrolig med sentrale ord og uttrykk i teksten •er ikke fortrolig med språk og struktur i den sjangeren de leser

34 Tidlig innsats – bedre resultater! Leser i samsvar med særtrekk i ulike tekster •I skjemaet •I veiledningsheftet  Hva vil det si å lese i samsvar med særtrekk i ulike tekster?  Hvordan utvikle dette området?  Hvordan observere dette området?

35 Tidlig innsats – bedre resultater! Tekster i ulike fag •Diagrammer, tabeller, symbol og formler (matematikk) •Aviser, brosjyrer, bruksanvisninger, oppskrifter, nettekster (naturfag, mat og helse, samfunnsfag) •Globus og kart (samfunnsfag)

36 Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Områdene førforståelse og koding retter oppmerksomheten mot tekstenes form, mens komponentene i leseforståelse vektlegger forholdet mellom form og innhold

37 Tidlig innsats – bedre resultater! Utvikle ferdigheten •Elevene må lære å forholde seg til et stort mangfold av tekster. •De må bli fortrolige ved særtrekk ved ulike tekster og lære å utnytte disse under lesingen •Dialoger om formmessige virkemidler

38 Tidlig innsats – bedre resultater! Elevenes læringsutbytte øker om lærer i førlesingsfasen viser… •om teksten er fortellende, argumenterende og/eller veiledende •hvordan elementene kan utnyttes som støtte før, under og etter lesingen •at overskriftene kan utnyttes som støtte når teksten skal repeteres •at sentrale ord og uttrykk ofte er uthevet •at innledende målformuleringer, ingresser og sammendrag ofte gir tilstrekkelig informasjon

39 Tidlig innsats – bedre resultater! Observere ferdigheten Mestrer selvstendig: Elevene leser uoppfordret og selvstendig i samsvar med tekstens særtrekk. De markerer overskrifter og leser eventuelle fortellinger på en helt annen måte enn faktatekst

40 Tidlig innsats – bedre resultater! Mestrer sammen med andre/med modellering Støttespørsmål: Hvordan utnytter du overskriftene og underoverskriftene? Noen av ordene er skrevet med uthevet skrift, hvorfor det? Hva slags tilleggsinformasjon finner du i garfen? Hvordan skal du forstå matrisen?

41 Tidlig innsats – bedre resultater! Lise Helgevold: ”Vi møter mange elever på mellomtrinnet og høyere opp som ikke har sikre nok avkodingsferdigheter” De svake leserne har disse typiske kjennetegnene: - De leser unøyaktig, spesielt når det kommer til endelser - De stopper ikke opp når de kommer til punktum og komma -De bytter ut mange småord med andre ord

42 Tidlig innsats – bedre resultater! Oppgave Ta utgangspunkt i et kapittel i elevenes lærebøker som dere skal arbeide med i nær framtid. Lag et undervisningsopplegg med spesielt fokus på å utvikle elevenes kodingsferdigheter på ulike nivå. Det kan involvere et eller flere fag.


Laste ned ppt "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Koding/metakognisjon Forsterketgruppen i Bærum kommune November 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google