Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 2 Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 2 Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 2 Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen

2 Fem prinsipper for god skriveopplæring 1. Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen 2. Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling 3. Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver 4. Gi rammer som støtte for elevenes skriving 5. Skape et klasserom der en diskuterer tekst og skriving

3 Vi arbeider med prinsipp 1  Les Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsenSkrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen  Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser  Del med gruppa di/partneren din

4 Hva menes med å skrive på fagets premisser? 1. Tenkeskriv i 3 minutter (skriv ned alle tanker rundt dette emnet) 2. Sett ring rundt tre punkter som du synes er de mest sentrale 3. Del med sidemannen 4. Del med alle

5 Tenkeskriving og presentasjonsskriving Tenkeskriving Skrive for å lære Presentasjonsskriving Å lære å skrive - Utforske og prøve ut tanker - Alt er lov - Få fram ideer - For meg selv - Uorden - For en leser eller lytter - Formidle tanker - Form og rettskriving er viktig - Orden Kan alle mestre Behov for mye støtte

6 Bli bedre kjent med læreplanen 1. Finn likheter og forskjeller mellom beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet i norsk og naturfag 2. Snakk sammen to og to 3. Del med alle

7 Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål, men det er forventet at elevene har et større og mer presist ordtilfang og mestrer språklige formkrav noe bedre på hovedmålet enn på sidemålet. Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker. Skriving som grunnleggende ferdighet

8 Å kunne skrive i norsk er å uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en hensiktsmessig måte. Det vil si å kunne skrive teksttyper som er relevante for faget og kunne ta i bruk norskfaglige begreper. Å skrive i norskfaget er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål, men det er forventet at elevene har et større og mer presist ordtilfang og mestrer språklige formkrav noe bedre på hovedmålet enn på sidemålet.

9 Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker

10 Skriving på fagets premisser  Hvert fag har sin egen terminologi, sine egne teksttyper og sine egne skrivema ̊ ter (Berge, 2005).  Elevene må lære å uttrykke seg skriftlig på måter som oppfattes som faglig relevant innenfor hvert enkelt fag.  Det er den enkelte faglærer som kjenner sitt fag best og er derfor den som kan drive god skriveopplæring på fagets premisser. LK06: Alle lærere er skrivelærere

11 En øyeåpner Har du noen gang prøvd å besvare oppgavene du gir til elevene? Hvis du oppdager at du har problemer med å løse oppgaven, er det god grunn til å anta at elevene vil ha det samme, og da må du rett og slett finne på en annen og bedre oppgave (Bakken, 2009)

12 Hva kan du se etter? Ved å prøve å besvare oppgaven vil du også oppdage hva eleven trenger av støtte. Dette kan være: o emnehjelp o begrepsbank o skriverammer o modellering o avklaring av formål

13 Jakten på den gode oppgaven Læresamtale (snakk sammen to og to):  Hva slags læring og læringsutbytte får elevene gjennom de skriveoppgavene læreboka legger opp til?  Utvikler elevene den skrivekompetanse, fagkunnskap og evne til refleksjon som læreplanen krever?  Hvordan kan gode skriveoppgaver bidra til at elevene utvikler seg som skrivere? (Maagerø og Skjelbred)

14 Gode skriveoppgaver  Oppgavene bør ha et klart formål og en definert mottaker  Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og «å skrive for å lære»  Oppgavene bør invitere til å skrive i sjangre som har status i faget  Oppgavene bør oppfordre til å benytte ulike modaliteteter (ulike meningsbærende ressurser) som benyttes i faget  Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt språk (Eva Maagerø og Dagrunn Skjelbred)

15 Refleksjonsspørsmål 1.Hvilke skriveoppgaver legger du til rette for i din klasse? 2.Hvordan kan du videreutvikle skriveoppgavene du gir elevene slik at de er i tråd med disse rådene?

16 Å lære å skrive fagtekst krever at læreren er tett på elevene i hele skriveprosessen! FØRSKRIVEFASEN:  Klargjøre formål  Aktivere bakgrunnskunnskap  Bygge fagkunnskap/emnehjelp  Arbeide med ord og begrepsforståelse  Modellere skriveprosessen og bruke eksempeltekster SKRIVEFASEN:  Produsere tekst REVISJONSFASEN:  Bearbeide og revidere tekst SLUTTFØRINGSFASEN:  ”Språkvaske” teksten  Gi teksten en god grafisk utforming

17 Tekstarbeid er språkarbeid  Generell bakgrunnskunnskap og begrepskunnskap er avgjørende i faget  Viktig å arbeide med fagbegrep som er spesielt knyttet til emnet elevene skal jobbe med Å arbeide med ord er å arbeide med fag!

18 Praksiseksempel skriving i naturfag Fagtekst - tema høns ( 2. trinn, men eksemplet har overføringsverdi til høyere trinn) Formål: Skrive en beskrivende tekst om høns Bakgrunnskunnskap: Hva vet vi om høns? Emnehjelp: Bøker og felles tekst på smartboard Ekspertord/ begrepsarbeid: Hva betyr ordene? Modelltekst og modellering: Lærer viser eksempler og skriveprosessen Skriveramme: Boksskjema hvor ekspertordene sorteres Produsere tekst: Elevene skriver egne tekster med utgangspunkt i skriverammen. Her er det viktig med eksplisitt opplæring på ulike områder. Revidering og sluttføring: Lærerrespons/ elevrespons Publisere: Skolen bestemmer selv hvordan tekstene skal publiseres eller deles

19 Ekspertord som lærer og elever har funnet i teksten

20 Sortere ordene i et boksskjema

21 Boksskjemaet brukes som en skriveramme som støtter elevenes skriving. Hver rute utgjør ett avsnitt. Art Utseende Adferd

22 Føde Familie Unger

23 Læresamtale: Snakk sammen om eksempelet som viser hvordan en kan jobbe med fagtekstskriving. 1. Hva var bra med dette skriveopplegget? 2. Har dette overføringsverdi til egen praksis?

24 Filmer: Fra tenkeskriving til fagskriving Hva viser denne filmen? Emnehjelp (Eleven må jobbe grundig med et tema og emne for å kunne skrive en god fagtekst) Aktiv læring Hva viser denne filmen?

25 Oppgave til refleksjonssamling Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 2.


Laste ned ppt "Trinn 2 Skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google