Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Metakognisjon - målretting Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse Workshop 18. og 19. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Metakognisjon - målretting Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse Workshop 18. og 19. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Metakognisjon - målretting Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse Workshop 18. og 19. oktober 2011 Forrsterketgruppen Ingeborg Daae, Ingeborg Gude, Monica Røyeng

2 Tidlig innsats – bedre resultater! Mål for presentasjonen : Kunnskap om Leselos Kunnskap og motivasjon til å kunne prøve ut områdene målretting/metakognisjon i egen praksis. Kunnskap og motivasjon til å se på implementering av målretting/ metakognisjon i skolens planer (år-periode- uke-dag-time) Samtykke

3 Tidlig innsats – bedre resultater! 6 områder  Målretting  Førforståelse  Koding  Ordforråd  Leseforståelse  Metakognisjon MålrettingFørforståelseKodingOrdforrådLeseforståelseMetakognisjon

4 Tidlig innsats – bedre resultater!

5 Støttende stillaser Alene Sammen med andre Med modellering

6 Tidlig innsats – bedre resultater! Refleksjonsstopp….. -Hvordan tilrettelegge for de tre mestringsnivåene i deres egen praksis?

7 Tidlig innsats – bedre resultater! 6. Metakognisjon

8 Tidlig innsats – bedre resultater! Metakognisjon kan defineres som bevissthet rundt egen tenkning, læringsprosesser og kunnskap At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet

9 Tidlig innsats – bedre resultater! Du leser for å forstå. Du må ikke finne deg i å lese noe som ikke er meningsbærende for deg…………

10 Tidlig innsats – bedre resultater! Å kontrollere egen leseforståelse: Hvorfor skal jeg lese denne teksten? Hvordan skal jeg lese den? Hvordan skal jeg arbeide for å nå målene?

11 Tidlig innsats – bedre resultater! Å kontrollere egen leseforståelse Stopp opp og … …tenk på det du leser, hva handler dette om? …finn ut hva du forstår og hva du ikke forstår. …tenk på hva dette minner deg om. … lag spørsmål i hodet ditt. …tenk på hva du tror skjer videre.

12 Tidlig innsats – bedre resultater! Å reflektere over anvendt lesestrategi Hva er det lurt at jeg gjør for å forstå? Hvilke strategier skal jeg velge for å forstå, for å nå målene osv? Dersom jeg ikke forstår; hva kan jeg gjøre annerledes for å forstå?

13 Tidlig innsats – bedre resultater! Metakognisjon Overbygningen Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læingsprosess. De målretter lesingen sin og vet hvordan de kan lese og arbeide for å nå målene sine.

14 Tidlig innsats – bedre resultater! Utvikle metakognitive ferdigheter Beskrive – analysere - reflektere Hva var målet? I hvilken grad har jeg nådd det? Hvordan har jeg arbeidet? Hva har jeg erfart/lært? Hva var spesielt nyttig? Vil jeg endre på noe til neste gang?

15 Tidlig innsats – bedre resultater! Alle elever har evnen til metakognisjon - de må bare lære hvordan de skal gjøre det

16 Tidlig innsats – bedre resultater! Observere ferdigheten Logg/refleksjonsnotat Elevsamtaler Løpende samtaler Metakognisjon

17 Tidlig innsats – bedre resultater! Momenter til diskusjon: Opplever du at dine elever har utviklet metakognitive ferdigheter? Hvordan kan du legge til rette for å videreutvikle disse ferdighetene?

18 Tidlig innsats – bedre resultater! 1. MÅLRETTING

19 Tidlig innsats – bedre resultater! UTTRYKKE FORMÅLET MED LESINGEN I skjemaet I veiledningsheftet Uttrykke formålet med lesingen:  Hva vil det si å uttrykke formålet med lesingen?  Hvordan utvikle dette området?  Hvordan observere dette området?

20 Tidlig innsats – bedre resultater! Hva det vil si å uttrykke formålet med lesingen: Begrunnelse: Både leserelaterte og faglige mål er svært fjerne for store deler av elevgruppen. De vet ikke hvor de skal, hva de skal lære og de har ikke alltid like stor lærelyst.

21 Tidlig innsats – bedre resultater! Begrunnelse forts. Mange elever trenger å lære mål de bør/kan/må navigere mot, men også hvilke strategier de kan velge for å sikre måloppnåelse

22 Tidlig innsats – bedre resultater! Det endelige målet: Elevene kan sette sine egne mål og utnytter disse under og etter lesing

23 Tidlig innsats – bedre resultater! Å uttrykke formålet med lesingen kan for eksempel være:  Kunne minst ti nye ord og lese dem flytende  Kunne skrive faktasetninger fra teksten  Lage spørsmål fra teksten, med og uten svar  Gjengi eller gjenskape innholdet i teksten  Gjøre rede for personer eller handlinger i teksten  Trekke paralleller mellom teksten og egne erfaringer

24 Tidlig innsats – bedre resultater! Å observere om elevene kan uttrykke formålet med lesingen kan være…  Kan elevene forklare hva målet for lesingen er?  Kan elevene forklare hensikten med målet?  Kan elevene arbeide etter mål?  Kan elevene sette egne mål?

25 Tidlig innsats – bedre resultater! VELGE LESEMÅTE UT FRA FORMÅLET OG ENDRE LESEMÅTER VED BEHOV I skjemaet I veiledningsheftet Å velge lesemåte ut fra formålet og ende lesemåter ved behov:  Hva vil det si å velge lesemåte ut fra formålet og endre lesemåter ved behov?  Hvordan utvikle disse områdene?  Hvordan observere disse områdene?

26 Tidlig innsats – bedre resultater! Begrunnelse: Å utvikle innsikt om ulike lesemåter og lære å kople disse til konkrete mål handler først og fremst om å erkjenne at det er forskjellige måter å lese på

27 Tidlig innsats – bedre resultater! Begrunnelse forts.: Typisk for begynnerlesere eller uerfarne lesere er at de tenderer til å angripe alle tekster på samme måte.

28 Tidlig innsats – bedre resultater! Reflekter… Hva skaper erfarne lesere? Når er man en erfaren leser? Hvilke kjennetegn har en erfaren leser? To minutter med sidemannen….

29 Tidlig innsats – bedre resultater! Hvordan utvikle….. Elevene må lære ulike lesemåter De må få anledning prøve dem ut De må få veiledning i forhold til egne valg og lesevaner Veiledet lesing er en god arena å modellere og prøve ut

30 Tidlig innsats – bedre resultater! Vår oppgave blir å: Vektlegge ulike lesemåter for ulike fagtekster Gi veiledning Legge til rette for selvstendig arbeid der elevene får mulighet til å velge lesemåte ut fra egne mål

31 Tidlig innsats – bedre resultater! Å velge lesemåter ut fra formålet…  skumlesing/skimming  letelesing  nærlesing  opplevelseslesing  lineær lesing  ikke-lineær lesing  stille lesing  korlesing  høytlesing

32 Tidlig innsats – bedre resultater! Å observere….. Velger elevene lesemåte tilfeldig, eller er det et bevisst valg i forhold til oppsatte mål? -Observasjon -Samtale

33 Tidlig innsats – bedre resultater! Metakognisjon og målretting: Elevene må se sammenhengen mellom: Valg Innsats Utbytte

34 Tidlig innsats – bedre resultater! Målretting skal ivaretaes i alle fag…. Hvordan kan dere gjøre dette på trinnet? (mål for: timen, dagen, uken, perioden, året) Gå inn i deres egne planer og se etter hvordan dere har ivaretatt komponentene i området målretting Hvilke muligheter ser dere for å knytte metakognisjon opp mot målretting?

35 Tidlig innsats – bedre resultater! Samtykke Udir. sier registreringen i Leselos krever samtykke: Enklest gjøres det ved å send et skjema hjem med elevene det året elevene begynner på aktuell skole, sammen med andre samtykkeskjema, og innhente samtykke for alle årene eleven går på den aktuelle skolen. (se kap 8 side 86 i Veilederen)

36 Tidlig innsats – bedre resultater! Krav om samtykke RESERVASJONS- OG SAMTYKKESKJEMA - LESELOS Elevens navn: _________________________ Klasse:______ Fødselsdato (6 siffer): ____________ LESELOS Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing. Verktøyet består av et observasjonsskjema (i papirformat eller digitalt), der lærerne noterer informasjon om faktorer en må være oppmerksom på i det daglige og faglige arbeidet med lesing i skolen. Eksempler på dette kan være; - om eleven har trygge kodingsferdigheter, om han/hun tar i bruk strategier for å lære nye ord, og om eleven mestrer å strukturere informasjon fra teksten. Leselos benyttes til å notere løpende observasjoner; “I naturfagtimen tidligere i dag la jeg merke til at Samir igjen mestret....., nå kan jeg krysse det av på ”leselosskjemaet” hans.” Rutiner for bruk av Leselos innebærer også at lærergruppene skal samles med jamne mellomrom (en gang pr semester) for å drøfte trekk ved egen leseundervisning og egne observasjoner. Informasjonen fra Leselos gjør det mulig både for lærere og skoleledere å følge elevenes leseferdighet fra 1. til 10. trinn. Den vil også fungere som støtte for individuelle utviklingssamtaler både med eleven og foresatte. De rutinemessige samtalene i lærerteamet rundt Leselosskjemaet vil bidra til kvalitetssikring og kompetanseutvikling, samt være grunnlag for en individuelt tilpasset leseopplæring. Opplysningene som registreres i Leselosskjemaet vil bare være tilgjengelige for elevens lærere, skoleledelsen, elevens foresatte og eleven selv. Elev/foresatte kan til enhver tid kreve innsyn i elevens Leselosskjema. Observasjonsskjemaet er tilpasset til å kunne brukes på alle trinn gjennom hele skoleløpet (fra 1. til 10. trinn), og kan brukes i alle fag. Opplysningene vil bli slettet et år etter at eleven har sluttet ved vår skole. Opplysninger av den art som finnes i Leselos krever, i følge Utdanningsdirektoratet, samtykke fra foresatte. Vi gjør oppmerksom på at et slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake. _______________________________________________________________________________ Vi samtykker til / samtykker ikke til (stryk det som ikke passer) at Leselos benyttes i kvalitetssikringen av leseopplæringen. Sted, dato: ___________________________________ Foresattes underskrift: ___________________________________ Elevens underskrift: ___________________________________


Laste ned ppt "Tidlig innsats – bedre resultater! Leselos Metakognisjon - målretting Et kvalitativt kartleggingsverktøy for lesekompetanse Workshop 18. og 19. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google