Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og fremtidsperspektiver for petroleumsindustrien Per Terje Vold Administrerende direktør Oljeindustriens Landsforening HOG Energi 18. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og fremtidsperspektiver for petroleumsindustrien Per Terje Vold Administrerende direktør Oljeindustriens Landsforening HOG Energi 18. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og fremtidsperspektiver for petroleumsindustrien Per Terje Vold Administrerende direktør Oljeindustriens Landsforening HOG Energi 18. august 2009

2 2 Kort om OLF Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel Hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. 39 ansatte OLF er tilsluttet NHO 47 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel 58 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre Til sammen representerer OLFs medlemsbedrifter ca 29 000 ansatte

3 3 OLFs mål 2009–2011 1. Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø Det er vår ambisjon å være verdensledende innen olje- og gassindustrien med hensyn til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, basert på en filosofi om null ulykker 2. Miljø Det er vår ambisjon å være verdensledende olje- og gassindustri innen miljø, og å bidra til kontinuerlig forbedrede miljøresultater. 3. Arbeidsgiverpolitikk og -kompetanse Sikre utvikling av en arbeidsgiverpolitikk som understøtter en bærekraftig olje- og gassindustri 4. Drift, rammebetingelser og kostnader Oppnå best mulige rammebetingelser for konkurransedyktig og kostnadseffektiv drift 5. Tilgang til prospektivt leteareal Fremme kontinuerlig, tidskritisk tilgang til prospektivt leteareal for å understøtte en langsiktig utvikling av norsk kontinentalsokkel

4 4 Verden trenger olje og gass 450 Policy Scenario: Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Kilde: IEA, World Energy Outlook 2008 Mtoe

5 5 Norge: En miljøvennlig olje- og gassprodusent

6 6 Fremtidig produksjon avhengig av nye funn Total produksjon på norsk sokkel Kilde: OD ODs forventningsbane

7 7 Lite igjen i elefantene Kilde: OD ressursregnskap 2008 1) inklusiv Oseberg Vest 21% 51% 66% 97% 23% 6% 100% De 7 store: Opprinnelig: 4701 mill sm3 o.e Gjenværende: 2003 mill Sm3 o.e (43%) Ressurskategori 1, 2 og 3 Mill. Sm3 oljeekvivalenter

8 8 Nasjonal strategi for petroleumsvirksomheten •Arbeid initiert høsten 2007- tidligere olje- og energiminister Enoksen •Stor bredde på deltakelsen i utarbeidelsen av rapportene •Bredde av problemstillinger i rapportene - ikke bare åpning av nye områder •Innhenting av fakta fra pålitelige kilder i fokus

9 9 Nordland VI, VII og Troms II Hvor stor kan aktiviteten i bli? •Forutsetninger •Samlet ressurspotensial 3,4 mrd fat o.e. •Antagelse om to store, tre middels funn, samt en del mindre •Resultat •1000–2000 permanente arbeidsplasser på land, de fleste i regionen •Brudd på negativ befolkningsutvikling •KonKrafts vurdering •Havbunnsutbygginger med ilandføring et godt alternativ. Vil kunne gi betydelige ringvirkninger •Feltstørrelse og avstand til land viktig i forhold til ilandføring •Teknologiutvikling for ilandføring av olje fra Nordland

10 10 Fisk og olje 40 år sammen på havet: Olje eller fisk? Ja takk, begge deler! • Hoveddelen av norsk verdiskaping skjer på havet • Olje og fisk viktig for økonomi, sysselsetting, bosetting, levemåte og norsk identitet • Næringene må søke løsninger slik at ressursene kommer samfunnet til gode – uten at annen part blir skadelidende • Hvordan sikre videre satsing på to av Norges viktigste næringer? • God og åpen dialog • Søke ny kunnskap sammen • Beslutninger og løsninger må baseres på fakta

11 11 Vet mye om seismikk •Skader ikke fiskebestandene •Tids- og stedsbegrensninger •Kan ha en skremmeeffekt •Er arealutfordring ikke miljøutfordring Miljøet skal ivaretas •Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett overvåking av både havbunn og vannsøyle Utbygging og arealbeslag •Sikkerhetssoner på 100 m 2 - 0,01 promille •Overfiskbare havbunnsannlegg •Dialog om plassering av innretninger •Sameksistens på havet en forutsetning Mange pågående debatter: Kunnskap foreligger

12 12 Integrerte operasjoner - en stille revolusjon i næringen •Tilgang på data og bilder i sanntid endrer måten industrien opererer på •IO fører til sikrere, bedre og raskere avgjørelser •IO kan øke verdiskapningen på norsk sokkel med 300 milliarder kroner •IO er uavhengig av tid og sted •IO legger grunnlaget for en ny norsk kunnskapsindustri

13 13 Behov for forskning og utvikling •Olje-, gass- og leverandørindustrien er en av landets mest kunnskapsintensive og høyteknologiske næringer •Stort behov for forskning og utvikling •Den teknologiske utviklingen gjør at det i årene som kommer vil være stort behov for forskning og utvikling •Norske kunnskapsmiljø kan gripe mulighetene

14 14 Viktige veivalg på norsk sokkel: Behov for politiske avklaringer •Flere kritiske faktorer •Produksjon passerer toppen •Internasjonale konjunkturer •Variable oljepris forsterker kostnadsutfordring •Den langsiktige utfordring – realisere produksjonspotensial •Betydelige deler av fremtidig produksjon fra uoppdagete ressurser •Avklare ressurspotensiale •Felles interesse stat - industri •Den kortsiktige utfordring – konjunktursituasjonen •Utnytte oljeindustrien som motor for norsk industri •Unngå at kapasitet blir bygget ned raskt •Håndtere kostnadsutfordringen

15 15 Takk for oppmerksomheten!

16 16

17 17 Nordland VI, VII og Troms II: Hvor stor kan aktiviteten i bli? •Forutsetninger •Samlet ressurspotensial 3,4 mrd fat o.e. olje og gass •ECON Pöyry tatt utgangspunkt i utbygginger som svarer til 2 mrd fat o.e. •Antagelse om 2 store og 3 middels store funn, samt en del mindre funn •Resultat •1000-2000 permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen •Vurderinger •Havbunnsutbygginger med ilandføring fremstår som gode alternativ •Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten •Offshore vs. Ilandføring: Feltstørrelse og avstand til land •Teknologiutvikling for ilandføring av olje fra Nordland VI •Havbunnsutbygging og ilandføring krever stort ressursgrunnlag

18 18 NRK Nordland 3. mars klokken 10.08: Sterk Kritikk av rapporten ”Denne rapporten er søppel, og bør havne i en skuff fortest mulig.” ”… Etter en nærmer titt på rapporten mener Gjærum og Natur og Ungdom at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved grundigheten til de som har laget rapporten…” Fakta: •Rapporten publisert 3. mars klokken 08.00 •Den er på 230 sider •KonKraft og andre utredningsmiljøer har jobbet med den i halvannet år •NU bruker, i beste fall, to timer og åtte minutter på å avfeie rapporten!

19 19 Stavanger Aftenblad 6. april: Er Natur & Ungdom seriøse? ”… når grunnlagsmaterialet som er benyttet, ikke gjengis i rapporten, blir det vanskelig for andre å etterprøve konklusjonene.” Gjærum i leserinnlegg i SA 6. april 2009 •Gjærum har en måned etter at hun slo fast at rapporten er søppel, fremdeles ikke satt seg inn i den •Grunnlagsmaterialet er en telefonsamtale unna •NU er mot all petroleumsvirksomhet, uansett hvilke fakta som kommer frem

20 20 Forvaltningsplaner må ikke bli verneplaner •Preget av vernehensyn, ikke å balansere natur- og næringsinteresser •Møreblokkene trukket ut til 2014 •Unødvendig å innføre ekstra restriksjoner •Konsesjonssystemet har allerede nødvendige virkemidler •Noen lyspunkter: •Ikke petroleumsfrie soner •Ny kunnskap om fisketap ved oljeutslipp omtalt


Laste ned ppt "Utfordringer og fremtidsperspektiver for petroleumsindustrien Per Terje Vold Administrerende direktør Oljeindustriens Landsforening HOG Energi 18. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google