Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Sandberg Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Sandberg Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Sandberg Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo
Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar Barnets rett til tvangsinngrep fra barnevernet Kirsten Sandberg Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo

2 Innledning Bakgrunn for problemstillingen Tittelen på foredraget
Diskusjon rundt gammel lov Dep. ønsket ikke rettighetsfesting i ny bvl. Befring-utvalget NOU 2000: 12 St. meld. Nr. 40 ( ) Tittelen på foredraget Trekantforholdet

3 Argumentene mot rettighetsfesting
Vanskelig å definere Rett til tvang Ikke utvide kretsen av meningsberettigede Kommer de mest ressurssterke til gode

4 Tre nyere doktoravhandlinger
Sandberg 2003: Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse Gording Stang 2007: Det er barnets sak. Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 Oppedal 2008: Akutthjemlene i barnevernloven Dessuten artikkel, Søvig i FAB 2005 s. 59: Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak

5 Hva bygges retten på Retten til omsorg som grunnrettighet
Barnets menneskerettigheter: SP art. 24: ”Ethvert barn skal … ha rett til slike beskyttelsestiltak fra familiens, samfunnets og statens side EMK art. 3 – vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling BK art. 3 nr. 2 – sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel

6 Hva menes med ”rett”? Glideskala fra vage til ganske håndfaste rettigheter Her i betydningen rettskrav: Kan håndheves for domstolene Myndighetenes ressurssituasjon ingen unnskyldning Forutsetter etter nasjonal rett rimelig klare vilkår og virkninger Spørsmål om hva som følger av MR

7 Barnekonvensjonen art. 3 nr. 2
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.

8 Statens plikter Statens forpliktelse er subsidiær
Men aktivitetsplikt hvis foreldrene svikter Ta hensyn til foreldrenes rett og plikt: Må gis sjansen til frivillige tiltak, men ikke absolutt krav om samtykke Om nødvendig kan staten ha plikt til å gripe inn mot foreldrenes vilje

9 Rettighet for barnet? Formulert som plikt for staten
Men i internasjonal og nasjonal teori antatt å gi barnet en konkret rett BKs formål BKs innledning Retten til liv og utvikling i art 6 Omtalt som en av de mest sentrale rettigheter i BK

10 Hva gir den rett til? Det som trengs for den omsorg og beskyttelse som er nødvendig for barnets trivsel Ses i sammenheng med art. 19, som utdyper hva barnet skal beskyttes mot: ”alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk” Art. 19 sier ”alle egnede tiltak” Barnevernlovens tiltakskatalog Kan art. 3 nr. 2 håndheves for domstolene?

11 EMK art. 3 – vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling
A mot Storbritannia, 1998: Gutt ca 9 år straffet med stokk av stefar gjentatte ganger, med betydelig kraft Stefar frikjent i straffesak pga innenfor refselsesretten Staten derved ikke sørget for adekvat beskyttelse etter art. 3 Erstatning

12 EMK art 3 forts. Z. m.fl. mot Storbritannia 2001, Storkammeret
Fire barn erstatning for de lokale myndigheters brudd på art. 3 i forb. med grov omsorgssvikt 19, 17, 15 og 13 år på domstidspunktet. Unnfallenhet frem til plassering 1992. Alvorlig, langvarig omsorgssvikt og mishandling som falt inn under art. 3

13 EMK art. 3 forts. E. m.fl. mot Storbritannia 2002
Tre søstre og en bror, seksuelt og fysisk mishandlet, erstatning for unnlatelse Først rapportert nov 1976, eldste datter 16, ser på perioden etter det Spørsmål om myndighetene var eller burde vært klar over risikoen for misbruk Og i så fall om de tok skritt som med rimelighet var tilgjengelige for dem Mønsteret av mangel på undersøkelser, kommunikasjon og samarbeid var brudd på art. 3

14 Barnets rett etter dommene
Art. 3 gir også beskyttelse mellom private Erstatning fra EMD innebærer at dette er et rettskrav som også kan håndheves for norske domstoler Mynd. har eller burde ha vært klar over at barna levde under forhold i strid med EMK Det barnet har rett til, er at mynd. tar skritt for å forhindre forholdene Tiltak som med rimelighet er tilgjengelige, og som har reell mulighet til å endre resultatet eller redusere skaden

15 Hvor dårlig må behandlingen av barnet være for å dekkes av art. 3?
Et minimum av alvorlighet (A mot Storbritannia, jf. Costello-Roberts) Relativt, i forhold til typen behandling, varighet, virkninger, alder m.v. Alvorlig omsorgssvikt eller seksuelt misbruk dekkes i alle fall Og risiko for dette Antakelig må det være relativt klart. Rom for skjønn fra barnevernet

16 Nærmere om tiltakene Kan innebære tvang mot foreldrene EMK art. 8 trekker grensen. Omsorgsovertakelse, jf. Z Akuttiltak? Ja, for de er aktuelle der barnet kan bli vesentlig skadelidende eller stå uten omsorg om det ikke handles raskt I E undersøkelser, kommunikasjon og samarbeid mellom myndighetene, som kunne avdekket forholdene

17 Rett til hjelpetiltak? Ikke rett til bestemt type tiltak, men at mynd. gjør det som trengs for å hindre den dårlige behandlingen Særlig behov hos barnet ikke nok til rett etter art. 3. Det kreves en del av situasjonen. Kan ha rett etter BK art. 3 nr. 2 Rett til tvang? Hvis barnet har en rett, gjelder den enten foreldrene samtykker eller ikke Foreldrenes manglende samtykke kan ikke stå i veien for nødvendige hjelpetiltak

18 Hva kan gjøres for å styrke barnets rett til tiltak her og nå?
Barnets prosessuelle stilling i dag: Barneverntjenesten fremmer sak, kan også bringe inn for retten Fylkesmannen kan fremme sak for fylkesnemnda Barnet har rett til å bli hørt Kan få talsperson Part over 15 år og i alle saker om alvorlige atferdsvansker

19 Selvstendig rett for barnet til å fremme sak?
EMK art. 6 og 13 gir antakelig barnet en slik rett Hvordan? Setteverge Anerkjennelse av barnet som selvstendig rettssubjekt Behovet er der i de tilfellene hvor barneverntjenesten ikke gjør det den skal Barnets rett må kunne håndheves her og nå, ikke bare ved erstatning i ettertid


Laste ned ppt "Kirsten Sandberg Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google