Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD"— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD
”STOPP VOLD MOT BARN” FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

2 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
Disposisjon – Barnevernets arbeid med barn som utsettes for vold i familien 1. Barnevernets målsetting og hovedoppgave 2. Overordnede målsettinger for arbeid med barn utsatt for vold i familien 3. Definisjoner på vold 4. FNs barnekonvensjon 5. Barn som utsettes for vold i familien 6. Voksnes ansvar når barn opplever vold i familien 7. Risiko for å overføre omsorgssvikt og mishandling fra egen oppvekst 8. Barnevernets oppgaver og ansvar når barn utsettes for vold i familien 9. Ansvar og roller når barn utsettes for vold i hjemmet 10.Opplysningsplikt til barnevernet fra offentlige instanser 11.Barnevernets adgang til å gi opplysninger til andre instanser 12. Ulike faser i arbeid med barn som har vært utsatt for vold 13. Hjelpetiltak fra barnevernet 14. Barnevernets tiltak for barn som har vært utsatt for vold og overgrep 15. God praksis i barnevernarbeid med saker hvor vold og overgrep er tema Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

3 1. Barnevernets målsetting og hovedoppgave
Beskytte barn mot omsorgsvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast Bidra til at barn kan vokse opp hos sine foreldre Målgruppe : Utsatte barn og unge, 0-18 år (18-23 år) Hovedoppgave: Sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og rett omsorg til rett tid (Bv.lovens § 1-1) Sentralt fokus for barnevernets arbeid: Barnets beste Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

4 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
2. Overordnede målsettinger for arbeid med barn utsatt for vold i familien Stanse volden og beskytte barnet mot ny vold Plassere ansvaret hos den voksne som utsetter barnet for vold Behandle skader og traumer hos barnet Gi barnet støtte i dagliglivet Gi behandling for å bedre familierelasjoner der dette er mulig (BLD 2005: 4) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

5 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
3. Definisjoner på vold FYSISK VOLD Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Fysisk mishandling inkluderer: Slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning. PSYKISK VOLD Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Psykisk mishandling defineres som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. All fysisk mishandling inneholder psykisk mishandling. Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

6 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
3. Definisjoner på vold Ofte utvikles mishandlingsforhold fra psykisk til fysisk mishandling Psykisk mishandling inkluderer: Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette uriktige anklager, forhør. SEKSUELL VOLD Utføres for å kontrollere og ydmyke andre Seksuell mishandling inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på. (http://www.atv-stiftelsen.no/index.cfm?kat_id=4&subkat_id=72) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

7 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
4. FNs barnekonvensjon Vold mot barn, direkte eller indirekte, representerer grunnleggende brudd på barns rettigheter Konvensjonen innarbeidet i norsk lov fra 1. oktober 2003. Barn skal beskyttes mot fysisk og psykisk mishandling (FNs barnekonvensjon artikkel 19) Barn skal beskyttes mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk (FNs barnekonvensjon artikkel 34) Forpliktelse til rehabilitering og reiintegrering når barn har vært utsatt for misbruk, utnyttelse, forsømmelse, tortur, væpnede konflikter, umenneskelig/nedverdig behandling el straff (FNs barnekonvensjon artikkel 39) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

8 5. Barn som utsettes for vold i familien
”Barn som utsettes for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle overgrep fra noen i barnets familie, samt barn som er vitne til vold mellom andre i familien. Begrepet omfattes også barn som er utsatt for kombinasjoner av ulike former for vold og overgrep.” (BLD, 2005: 6) 11,9 % av nye meldinger til Levanger barneverntjeneste i 2008 gjelder bekymring for at barn er utsatt for vold eller overgrep i familien (21 av 177 nye meldinger pr ) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

9 5. Barn som utsettes for vold i familien
Barn påvirkes i høy grad av vold i familien Mål å sikre at barn som opplever vold, tilbys beskyttelse og oppfølging Barn som vokser opp med vold i nære relasjoner, opplever utrygghet og lidelse og rammes på ulike måter – enten ved at de selv er direkte utsatt for fysisk eller psykisk vold, eller ved at de lever i en situasjon hvor de ser og/eller hører at andre i familien blir utsatt for vold Forskningsfunn tyder på at det ikke er markante forskjeller i skadelige effekter på om du selv er utsatt for vold eller om andre av dem du bor sammen med utsettes for vold Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

10 6. Voksnes ansvar når barn opplever vold i familien
Omsorgssvikt, mishandling og overgrep – handler primært om voksne som ikke makter å dekke barns behov Ofte normaliseres voksnes atferd ved omsorgssvikt og mishandling og vanskene knyttet til barnet forstørres Barns forutsetninger kan gjøre dem mer utsatt Barn med funksjonshemminger stiller større krav til omsorgspersoner og er derfor mer utsatt Funksjonshemmede barn mer utsatt for seksuelle overgrep fordi de kan ha vansker med å formidle hva de utsettes for Barnevernloven er en rettighetslov som også omfatter funksjonshemmede barn dersom omsorgen er mangelfull (Kvello 2008: ) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

11 7. Risiko for å overføre omsorgssvikt og mishandling fra egen oppvekst
Andre vansker hos foreldre som f eks vold dem i mellom, rusmisbruk, lærevansker og psykiske lidelser Mange foreldre som utøver vold har selv en oppvekst preget av voldsbruk og omsorgssvikt Foreldre med vansker finner partnere med samme vansker Mange foreldre som utøver vold er sosialt isolerte Noen barn som utsettes for vold og omsorgssvikt har atferdsvansker, lærevansker og dårlig helse – Stiller særlig krav til foreldrenes omsorg og fleksibilitet og foreldrene kan ha en del av samme vanskene som barna Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

12 7. Risiko for å overføre omsorgssvikt og mishandling fra egen oppvekst
Foreldre klarer ikke å tilgi sine egne foreldre for sin egen vanskelig oppvekst og har mer fokus på å dekke egne behov enn å dekke barnas behov først Tenker ikke på at egen oppvekst påvirker dem som foreldre og kompenserer derfor lite for vansker som de selv har i foreldrerollen Omfattende omsorgssvikt og mishandling kan prege familier i generasjoner – mer regel enn unntak (Kvello 2008: 41-43) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

13 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
8. Barnevernets oppgaver og ansvar når barn utsettes for vold i familien Barneverntjenesten skal gripe inn når barn ikke ivaretas godt nok av foreldre/primære omsorgspersoner Undersøke omsorgssituasjonen når det er rimelig grunn til å anta forhold som kan gi grunnlag for barneverntiltak Kan ved alvorlig bekymring undersøke med hjemmebesøk, innhenting av opplysninger og samtaler med barnet selv om foreldre ikke ønsker det Ved mistanke om mishandling eller alvorlige overgrep kan barnevernet gi pålegg om undersøkelse på sykehus, kreve bistand fra politiet til å gjennomføre undersøkelsen og bistand til iverksettelse av tiltak Viktigste oppgave for barnevernet for barn som er utsatt for vold er å beskytte barnet mot videre overgrep Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

14 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
8. Barnevernets oppgaver og ansvar når barn utsettes for vold i familien Kan også undersøke samværshjemmet, men kan ikke bestemme ift samvær – bare anbefale Ansvar for å vurdere akuttiltak i samværshjem ved behov Bør som hovedregel koordinere samarbeid ved mistanke om at barn er utsatt for vold i hjemmet Må avklare undersøkelsen med politiet ved anmeldelse Barnevernet kan vurdere grunnlag for tiltak selv om det ikke er grunnlag for straffesak eller saken blir henlagt Barneverntjenesten overordnet ansvar for undersøkelser og tiltak for å sikre at barn ikke lever under skadelige forhold Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

15 9. Ansvar og roller når barn utsettes for vold i hjemmet
Politiet sentralt ansvar Ansvaret for å avdekke forhold og iverksette nødvendige tiltak for å bringe disse til opphør, samt forebygge gjentakelser, Etterforsking og vurdere straffesak Politiet kan iversksette beskyttelsestiltak, f eks besøksforbud Barnehage/skole er i viktig posisjon for å fange opp når barn utsettes for vold i familien og for å kunne støtte i etterkant Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

16 9. Ansvar og roller når barn utsettes for vold i hjemmet
Helsetjenesten møter barn på helsestasjonen, i skolehelsetjeneste og ved legebesøk mv. Også medisinsk undersøkelse og nødvendig behandling Sosialtjeneste og familievern vil kunne oppdage vold i familier og kunne gi støtte og oppfølging Forutsetning for å kunne gi barn helhetlig og koordinert hjelp er at ulike tjenester innhenter/utleverer nødvendige opplysninger og samarbeider om å bistå barnet/familien Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

17 10.Opplysningsplikt til barnevernet fra offentlige instanser
Offentlige instanser kan melde etter samtykke ved mindre alvorlige situasjoner Opplysningsplikt på eget tiltak/etter pålegg (bvl § 6-4) Grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller annen alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige atferdsvansker hos barnet (Barnehagelovens § 23, Opplæringslovens § 15-3, helsepersonellovens § 33) Opplysninger primært fra ledelse/styrer; individuell plikt Må vurdere om barn/foreldre skal informeres i forkant ved mistanke om alvorlig vold eller overgrep Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

18 11.Barnevernets adgang til å gi opplysninger til andre instanser
Barnevernets adgang til å gi opplysninger til andre off. instanser er knyttet opp til hensynet til det enkelte barn Kan uten hinder av taushetsplikt alltid anmelde eller gi opplysninger til politiet om at et barn er utsatt for vold eller overgrep dersom det er nødvendig for å ivareta barnevernets oppgaver ift barnet – barnets beste (bvl§6-7) Straffelovens § 139 påbyr enhver å anmelde dersom man kan avverge (forhindre) alvorlige vold eller seksuelle overgrep mot barn. Barnevernet vil derfor ha plikt til å anmelde hvis det er nødvendig for å forhindre alvorlige forbrytelser Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

19 12. Ulike faser i arbeid med barn som har vært utsatt for vold
1. Oppdagelsesfasen Mistanke om at barn er utsatt for vold i familien. Behov for å drøfte om det foreligger meldeplikt og grunnlag for å formidle opplysninger til politiet. Kan drøftes anonymt med barnevern, helsestasjon eller ”Barn i krise” (tverrfaglige ressursgrupper) 2. Utredningsfasen Utredning av barnet og familiens situasjon og behov Eventuell medisinsk undersøkelse 3. Tiltaksfasen Barnet og familien følges opp ved aktuelle tiltak BLD 2005:25 25) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

20 13. Hjelpetiltak fra barnevernet
Kriterier for hjelpetiltak Hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov. Nødvendig for å forebygge alvorlige problemer på sikt Målsetting med hjelpetiltak: Bidra til endring – øke foreldrekompetanse og bedre samspill i familien, atferdsendring hos barn/ungdom Støttende - kompensere for manglende omsorg og oppfølging i hjemmet. Kontrolltiltak – f eks tilsyn i hjemmet Ofte kombinasjon av endrings-, støtte- og kontrolltiltak Hjelpetiltak kan rette seg mot hele familien, barnet/ungdommen eller foreldrene. Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

21 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008
14.Barnevernets tiltak for barn som har vært utsatt for vold og overgrep Tiltak skal ikke være mer inngripende enn nødvendig og i størst mulig grad frivillige Dersom situasjonen er alvorlig og barnet ikke kan gis tilstrekkelig beskyttelse ved frivillige tiltak, kan det iverksettes tiltak uten samtykke Når barn blir utsatt for alvorlige overgrep i familien, kan det være nødvendig å flytte barnet i kortere eller lengre periode og frata primære omsorgspersoner omsorgen Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

22 15. God praksis i barnevernarbeid hvor vold og overgrep er tema
God praksis preges av vurderinger av barnets beste på kort og lang sikt Utstrakt bruk av relasjonsarbeid for å oppnå resultat Fokus på å ivareta familierelasjoner Være på vakt for at vold eller overgrep kan komme tilbake/ blusse opp igjen Samarbeid med andre instanser Handle ut fra barnas interesser Arbeide i forhold til bevegelige mål/være fleksibel (Hennum & Dahle 2008) Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

23 Litteraturhensvisninger
Kvello, Ø.(2007) Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Oslo : Universitetsforlaget Kvello, Ø. (red). (2008) Oppvekst Om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal Akademisk Offentlige dokumenter/rapporter BLD (2005) ”Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien” BLD (2006) ”Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær” Sosial- og helsedirektoratet (2006) ”Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntj., politiet og sosialtjenesten ved mistanke om mishandling i hjemmet, andre former for alvorlig omorgssvikt av barn og rusmidler under graviditet” BLD(1991) ”FNs konvensjon om barnets rettigheter Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008

24 Litteraturhensvisninger
LOV nr 100: Lov om barneverntjenester (barnevernloven) LOV nr 25: Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) LOV : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven NOVA Rapport 5/08 Henum, N.M & Dahle, R. (red) Barnevernstjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep (under utgivelse) Internettkilder Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008


Laste ned ppt "BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google