Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig
Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig

2 Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26
Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992 Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger) Kort om § 4-24 Tre alternativ Korttid (fire pluss fire uker) Langtid (inntil et år) Forlengelse av langtid (inntil et år) Sentrale vilkår ”alvorlige atferdsvansker” § 4-26 (”avtalt tvang”) Kombinasjon av samtykke og forvaltningsvedtak To ulike alternativ i § 4-26(2) Tre uker fra inntaket Tre uker fra tilbakekall av samtykket Også her vilkår om ”alvorlige atferdsvansker”

3 Overordnete rettslige normer
Menneskerettsloven av 1999 (som endret 2003) gjør fire konvensjoner til norsk lov med forrang fremfor kolliderende norske lovregler FNs barnekonvensjon (BK) Art. 37 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse, og setter opp visse krav til saksbehandlingen Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) Art. 5 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. Art. 5(1)d gjelder mindreårige, og tvangsinnleggelse må ha et oppdragende formål (”educational supervision) Få saker for EMD (Europeiske menneskerettighetsdomstol), men se bl.a. Koniarska mot UK (2000).Vanskelig å sette opp konkrete føringer, men noen sentrale moment EMD anerkjenner at formålet med frihetsberøvelsen er bredspektret Krav på domstolsprøving Krav på rask saksbehandling

4 Klassifisering av tvangsbestemmelser
Tvangsinnleggelse i institusjon som velferdsrettslig virkemiddel Et grunnleggende skille: Tvang av hensyn til vedkommende selv Tvang av hensyn til andres liv eller helse Redusert selvbestemmelsesevne som legitimering av tvangstiltak Tvangsinnleggelse i institusjon som strafferettslig virkemiddel Får å avverge at vedkommende i fremtiden begår tilsvarende handlinger (individualprevensjon) For å avverge at andre i fremtiden begår tilsvarende handlinger (allmennprevensjon) Hva er forskjellen mellom disse to tiltakene? Ulike former for reaksjoner i grenseland

5 Hva er tvang? Må skille mellom opplevd tvang (vedkommendes egen oppfatning) og formell tvang (tiltak definert i lovverket som tvang) Forholdet mellom tvang og frivillighet Tvang fra ulike perspektiv Som et onde Som et gode

6 Hva er formålet bak bvl. § 4-24?
Det uttalte siktemålet Av hensyn til vedkommende selv Siktemålet satt i perspektiv Ut i fra lovvilkårene Ut i fra praksis Ut i fra ”det politiske klima” Ut i fra Høyesteretts tilnærming (Rt s og Rt s. 1368) Hva slags tvang hjemler § 4-24? Tvangsinnleggelse Tvangsbruk under oppholdet For å hindre at ungdommen fraviker For å hindre at ungdommen skader seg selv eller andre For å oppnå atferdsendring

7 Nærmere om vilkårene i § 4-24
Vil fokusere på langtidsvedtak Grunnvilkår: ”alvorlige atferdsvansker”, nærmere spesifisert i tre ulike alternativ alvorlig eller gjentatt kriminalitet vedvarende misbruk av rusmidler på annen måte Sistnevnte er urovekkende upresist Ingen nedre aldersgrense, oppad begrenset til ikke fylt 18 år Tilleggsvilkår ettårsplassering: ”trolig …behov for mer langvarig behandling” Krav om at frivillige tiltak er utilstrekkelige (§ 4-25(1)) Krav om at institusjonen er ”faglig og materialt” i stand til å tilby tilfredsstillende hjelp Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. lovens uttrykk ”kan” Tvang må være et rimelig og hensiktsmessig tiltak Tvangsplassering må være til ungdommens beste (jf. § 4-1) Innebærer en fremtidsvurdering: Må sette opp to alternative prognoser, henholdsvis utvikling med og uten tvangsvedtak Tilleggsvilkår ved forlengelse i inntil ett år ”særlige tilfelle”

8 Gjennomføring av tvangsvedtak
Her må vi ta opp igjen formålsdiskusjonen. Kan skille mellom tre grupper tiltak Intervensjon for å avverge situasjoner med akutt fare for liv eller helse (unngå 1) Intervensjon hvor vedkommende tas inn på institusjon for å gis en stabil livssituasjon (autonomitilrettelegging), oppnå 2 Intervensjon med sikte på langvarig bedring (oppnå 3) 3 Nåtidens funksjonsnivå 2 1 Tid

9 Gjennomføring av tvangstiltak (forts.)
Formelle grunnlag er forskrift av 12. des med hjemmel i bvl. § 5-9(4) Hva er siktemålet med gjennomføring av vedtak etter § 4-24? Utgangspunktet er å gi ungdommen en livssituasjon som muliggjør autonome valg Hoveddelen av tvangstiltakene i forskriften er rettet mot tiltak som skal hindre skade Samtidig viss hjemmel for atferdsendrende tiltak ”Institusjonsmiljøet” vil dessuten ha atferdsendring som siktemål

10 Saksbehandlingen Vedtak treffes av fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker, jf. bvl. § 7-1 Normalsammensetning er tre medlemmer (jurist, sakkyndig og legmedlem) Hjemmel for midlertidige vedtak etter vedtak av barneverntjenesten/ påtalemyndigheten Skal være en snever unntaksmulighet, men er i praksis den dominerende hovedregelen Fra 1. jan forbedrete muligheter til å klage over midlertidige vedtak Saksbehandlingen i fylkesnemnden er langdryg (opp mot to måneder) Mulighet til domstolsprøving etter særlige regler (tvisteloven kap. 36), men begrenset til virksomme tvangsvedtak (Rt s. 1026) Sistnevnte begrensning er problematisk

11 Avsluttende merknader
Virker bestemmelsen etter sin hensikt? Forholdet mellom tvang og frivillighet Tidligere intervensjon? Kan gi bedre måloppnåelse, men vil måtte omfatte langt flere ungdommer Hvem bestemmer hvem som tvangsinnlegges? Samfunnets dilemma: Har samfunnet en plikt til å hindre at borgere går til grunne?

12 Takk for oppmerksomheten!
Aktuell litteratur: Sturla Falck, Mellom straff og behandling (2006) Knut Lindboe, Barnevernrett (4. utg. 2003) Kari Ofstad/Randi Skar, Barnevernloven med kommentarer (4. utg. 2004)


Laste ned ppt "Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google