Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig

2 Presentasjon av bvl. §§ 4-24 til 4-26  Nyvinning i barnevernloven (bvl.) av 1992  Skiller seg prinsipielt fra omsorgsovertakelse (selv om mange sammenhenger)  Kort om § 4-24  Tre alternativ  Korttid (fire pluss fire uker)  Langtid (inntil et år)  Forlengelse av langtid (inntil et år)  Sentrale vilkår ”alvorlige atferdsvansker”  § 4-26 (”avtalt tvang”)  Kombinasjon av samtykke og forvaltningsvedtak  To ulike alternativ i § 4-26(2)  Tre uker fra inntaket  Tre uker fra tilbakekall av samtykket  Også her vilkår om ”alvorlige atferdsvansker”

3 Overordnete rettslige normer  Menneskerettsloven av 1999 (som endret 2003) gjør fire konvensjoner til norsk lov med forrang fremfor kolliderende norske lovregler  FNs barnekonvensjon (BK)  Art. 37 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse, og setter opp visse krav til saksbehandlingen  Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)  Art. 5 er særlig aktuell. Gir et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. Art. 5(1)d gjelder mindreårige, og tvangsinnleggelse må ha et oppdragende formål (”educational supervision)  Få saker for EMD (Europeiske menneskerettighetsdomstol), men se bl.a. Koniarska mot UK (2000).Vanskelig å sette opp konkrete føringer, men noen sentrale moment  EMD anerkjenner at formålet med frihetsberøvelsen er bredspektret  Krav på domstolsprøving  Krav på rask saksbehandling

4 Klassifisering av tvangsbestemmelser  Tvangsinnleggelse i institusjon som velferdsrettslig virkemiddel  Et grunnleggende skille:  Tvang av hensyn til vedkommende selv  Tvang av hensyn til andres liv eller helse  Redusert selvbestemmelsesevne som legitimering av tvangstiltak  Tvangsinnleggelse i institusjon som strafferettslig virkemiddel  Får å avverge at vedkommende i fremtiden begår tilsvarende handlinger (individualprevensjon)  For å avverge at andre i fremtiden begår tilsvarende handlinger (allmennprevensjon)  Hva er forskjellen mellom disse to tiltakene?  Ulike former for reaksjoner i grenseland

5 Hva er tvang?  Må skille mellom opplevd tvang (vedkommendes egen oppfatning) og formell tvang (tiltak definert i lovverket som tvang)  Forholdet mellom tvang og frivillighet  Tvang fra ulike perspektiv  Som et onde  Som et gode

6 Hva er formålet bak bvl. § 4-24?  Det uttalte siktemålet  Av hensyn til vedkommende selv  Siktemålet satt i perspektiv  Ut i fra lovvilkårene  Ut i fra praksis  Ut i fra ”det politiske klima”  Ut i fra Høyesteretts tilnærming (Rt. 2003 s. 1827 og Rt. 2004 s. 1368)  Hva slags tvang hjemler § 4-24?  Tvangsinnleggelse  Tvangsbruk under oppholdet  For å hindre at ungdommen fraviker  For å hindre at ungdommen skader seg selv eller andre  For å oppnå atferdsendring

7 Nærmere om vilkårene i § 4-24  Vil fokusere på langtidsvedtak  Grunnvilkår: ”alvorlige atferdsvansker”, nærmere spesifisert i tre ulike alternativ  alvorlig eller gjentatt kriminalitet  vedvarende misbruk av rusmidler  på annen måte  Sistnevnte er urovekkende upresist  Ingen nedre aldersgrense, oppad begrenset til ikke fylt 18 år  Tilleggsvilkår ettårsplassering: ”trolig …behov for mer langvarig behandling”  Krav om at frivillige tiltak er utilstrekkelige (§ 4-25(1))  Krav om at institusjonen er ”faglig og materialt” i stand til å tilby tilfredsstillende hjelp  Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. lovens uttrykk ”kan”  Tvang må være et rimelig og hensiktsmessig tiltak  Tvangsplassering må være til ungdommens beste (jf. § 4-1)  Innebærer en fremtidsvurdering: Må sette opp to alternative prognoser, henholdsvis utvikling med og uten tvangsvedtak  Tilleggsvilkår ved forlengelse i inntil ett år  ”særlige tilfelle”

8 Gjennomføring av tvangsvedtak  Her må vi ta opp igjen formålsdiskusjonen. Kan skille mellom tre grupper tiltak  Intervensjon for å avverge situasjoner med akutt fare for liv eller helse (unngå 1)  Intervensjon hvor vedkommende tas inn på institusjon for å gis en stabil livssituasjon (autonomitilrettelegging), oppnå 2  Intervensjon med sikte på langvarig bedring (oppnå 3) Tid 1 2 3 Nåtidens funksjons nivå

9 Gjennomføring av tvangstiltak (forts.)  Formelle grunnlag er forskrift av 12. des. 2002 med hjemmel i bvl. § 5-9(4)  Hva er siktemålet med gjennomføring av vedtak etter § 4-24?  Utgangspunktet er å gi ungdommen en livssituasjon som muliggjør autonome valg  Hoveddelen av tvangstiltakene i forskriften er rettet mot tiltak som skal hindre skade  Samtidig viss hjemmel for atferdsendrende tiltak  ”Institusjonsmiljøet” vil dessuten ha atferdsendring som siktemål

10 Saksbehandlingen  Vedtak treffes av fylkesnemnden for barnevern og sosiale saker, jf. bvl. § 7-1  Normalsammensetning er tre medlemmer (jurist, sakkyndig og legmedlem)  Hjemmel for midlertidige vedtak etter vedtak av barneverntjenesten/ påtalemyndigheten  Skal være en snever unntaksmulighet, men er i praksis den dominerende hovedregelen  Fra 1. jan. 2008 forbedrete muligheter til å klage over midlertidige vedtak  Saksbehandlingen i fylkesnemnden er langdryg (opp mot to måneder)  Mulighet til domstolsprøving etter særlige regler (tvisteloven kap. 36), men begrenset til virksomme tvangsvedtak (Rt. 2002 s. 1026)  Sistnevnte begrensning er problematisk

11 Avsluttende merknader  Virker bestemmelsen etter sin hensikt?  Forholdet mellom tvang og frivillighet  Tidligere intervensjon?  Kan gi bedre måloppnåelse, men vil måtte omfatte langt flere ungdommer  Hvem bestemmer hvem som tvangsinnlegges?  Samfunnets dilemma: Har samfunnet en plikt til å hindre at borgere går til grunne?

12 Takk for oppmerksomheten!  Aktuell litteratur:  Sturla Falck, Mellom straff og behandling (2006)  Knut Lindboe, Barnevernrett (4. utg. 2003)  Kari Ofstad/Randi Skar, Barnevernloven med kommentarer (4. utg. 2004)


Laste ned ppt "Tvang overfor ungdom med atferdsproblemer - Juridiske og etiske dilemmaer Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google