Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi vil ha bedre inneklima -fordi det handler om helsa til oss alle Sted Dato Navn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi vil ha bedre inneklima -fordi det handler om helsa til oss alle Sted Dato Navn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi vil ha bedre inneklima -fordi det handler om helsa til oss alle Sted Dato Navn

2 Temaer vi skal gjennomgå  Inneklima generelt  8 enkle krav til godt inneklima i skolen/barnehagen(SFO  Alle skoler/barnehager/SFO bør også være...  Praktiske tiltak

3 Hvorfor bryr vi oss om inneklima Vi vet at dårlig inneklima har sammenheng med:  økt forekomst av luftveisplager, luftveisinfeksjoner og astma  at de som allerede er syke, blir sykere  økt fravær blant elever og ansatte  dårligere skoleprestasjoner og karakterer  lavere trivsel... godt inneklima er viktig for alle!

4 Hva er egentlig inneklima Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er inneklima et samspill mellom: 1.temperaturforhold - temperatur, luftfuktighet, trekk 2.lufta vi puster i - gasser, støv, partikler 3.stråling - lys, elektriske felt fra utstyr, radon 4.lydforhold - støy, sus 5.fysisk utforming - fysiske gjenstander, plassering

5 Hva vet vi om inneklima i norske skoler Mange undersøkelser viser at svært mange skoler har dårlig inneklima, og at mange elever og ansatte har helseplager, bl.a.:  Arbeidstilsynets undersøkelser (2009 - 2012)  Inneklima i skoler og barnehager - en kartlegging av ansattes vurdering av inneklima på arbeidsplassen Norges Astma- og Allergiforbund, Utdanningsforbundet, Oslo, 2009  Vedlikehold i kommunesektoren. Areal, tilstand, oppgraderingsbehov, vedlikeholdsstrategi, 2008  Utallige medieoppslag – f.eks. NRK Brennpunkt: Det er noe i luften, 28.aug. 2012

6 Det mangler ikke på forskrifter og lover  Folkehelseloven, kap. 3 Miljørettet helsevern (1. jan. 2012) - kommunens plikter og ansvar videreføres i ny lov for å forebygge og styrke befolkningens helse  Opplæringsloven, kap. 9a (1. apr. 2004) - elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø - Kunnskapsdepartementets veileder gir mer konkrete retningslinjer  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1. jan. 1996) - ment som en slags ”arbeidsmiljølov” for barn/elever - Helsetilsynets veileder gir mer konkrete retningslinjer

7 Dagens problem  Inneklimaet er for dårlig i alt for mange skoler og barnehager  Dagens regelverk gir ingen klar definisjon på hva ”godt inneklima” er  Kontroll/godkjenning er ikke god nok mange steder  Kriteriene for godkjenning er ikke tydelige  ”Bukken og havresekken” på eier-/kontrollsiden gjør at det ikke blir nok ”trøkk” på nødvendige utbedringer

8 Hva er egentlig “godt inneklima”  Regelverket er tidvis komplisert og upresist ...men ut fra summen av forskrifter, lover og veiledere kan vi utlede tydelige og enkle krav til barns inneklima  NAAF foreslår 8 enkle krav til godt inneklima i skolen/barnehagen

9 8 enkle krav til godt inneklima i skolen/barnehagen/SFO 1.Fritt for fukt og mugg 2.Begrenset med støv og smuss 3.Inneluften er frisk og ren 4.Temperatur som fremmer konsentrasjon og læring 5.Lysforhold som fremmer konsentrasjon og læring 6.Lydforhold som fremmer konsentrasjon og læring 7.Ingen helseskadelig kjemisk forurensning 8.Radonstråling innenfor regelverket

10 Hva med din skole/barnehage/SFO Er det… 1.Fritt for fukt og mugg 2.Begrenset med støv og smuss 3.Inneluften er frisk og ren 4.Temperatur som fremmer konsentrasjon og læring 5.Lysforhold som fremmer konsentrasjon og læring 6.Lydforhold som fremmer konsentrasjon og læring 7.Ingen helseskadelig kjemisk forurensning 8.Radonstråling innenfor regelverket

11 1. Fritt for fukt og mugg  Synlig mugg og mugglukt, samt fukt og råteskader, skal ikke forekomme.  Fuktskader må utbedres umiddelbart og lenge før muggen begynner å vokse og bli en helserisiko. Sammenheng med helse:  Fukt/muggsopp er den enkeltfaktoren som bidrar mest til dårlig inneklima og helseplager, utenom røyking.  Kan framskynde astma og luftveisallergier, gi flere og verre luftveisinfeksjoner, og generelle plager som tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer.

12 Eksempel: Ra skole uten godkjenning Østlandsposten juni 2009: Frykter at taklekkasjene som har pågått siden skolen åpnet i 2003, har ført til fuktskader og muggsopp. Helsesjefen i kommunen godkjenner ikke skolen. Foto: Anne Skalleberg Gjerde

13 Eksempel: Befaring og vedlikehold er nøkkelen  Årlig befaring av hele bygget for å se etter fukt/muggsoppskader  obs: bad, toalett, vaskerom, kjeller  Jevnlig sjekk av tilførsels- og avløpsrør  obs: takrenner, taknedløp og sluk

14 2. Begrenset med støv og smuss  Renholdet i klasserom og fellesarealer må være forsvarlig og regelmessig.  Skolen må ha en renholdsplan som sikrer at alle områder, alle flater og alt utsyr rengjøres regelmessig og med riktige metoder. Sammenheng med helse:  Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals, luftveier. De kan gi både tørrhetsfølelse og tett, irritert nese/hoste.  Støv binder også til seg allergener fra støvmidd, pollen, dyr og partikler fra kjemikalier (f.eks. rengjøringsmidler) og luftforurensning.

15 Eksempel: Sand ute = sand inne? Avskrapningsrister hindrer sand i å følge med inn. Det er lurt med sluk under risten for å unngå vannansamling.

16 Eksempel: Elevskap og renhold Elevreol har hjul slik at de lett kan flyttes dit elever arbeider – og gjør rengjøringen enklere. Færre støvflater og effektivt renhold oppnås, når elevskap bygges inn.

17 Godt dokumentert at faste tepper i oppholdsrom gir økte helseplager for personer med astma/allergi, men også de som ikke har disse sykdommene.

18 Faste tepper skal ikke brukes i skolebygg  Helsedirektoratet i brev til alle (fylkes)kommuner (2011): ”... vi fortsatt fraråder bruk av alle former for teppegulv i barnehager og skoler.”  Folkehelseinstituttet fraråder også bruk av tepper i skoler/barnehager  NAAF har laget faktaark http://www.naaf.no/no/inneklima/Bruk-av-tepper-i- skolebygninger/ http://www.naaf.no/no/inneklima/Bruk-av-tepper-i- skolebygninger/ … og heller ikke i andre bygg

19 3. Inneluften er frisk og ren  CO 2 er en indikator på om klasserommet tilføres nok frisk luft. Høye verdier indikerer mangelfullt luftskifte.  CO 2 -verdier under 1000 ppm er akseptabelt nivå iflg forskriftsnormene.  Frisk luft avhenger av fungerende og vedlikeholdte ventilasjonsanlegg, som fjerner fukt, lukt og forurensninger. Sammenheng med helse:  Dårlig luftskifte kan gi trøtthet, nedsatt konsentrasjon, irriterte slimhinner og hyppigere luftveisinfeksjoner.

20 Eksempel: Vedlikehold av ventilasjonsanlegg  Ventilasjonssystem trenger filterbytte 1 gang pr år (utføres på høsten, etter pollensesongen)  Anlegget må gi nok luftskifte ved full personbelastning i alle rom  Regelmessig renhold av tillufts- og avtrekksventiler, og ev. kanaler  Nattestenging av anlegg bør unngås

21 Eksempel: Luftinntak er viktige...  Plasseres: • i god avstand fra forurensningskilder: - veitrafikk, skorsteiner, luftavkast, lufteledninger fra kloakk • tilstrekkelig høyt over bakken • på skyggefulle steder  Skal være tørre og rene Luftinntak nær bakkenivå Burot

22 4. Temperatur som fremmer konsentrasjon og læring  Temperaturen i klasserommet må være forsvarlig. Vinter: 19-22 °C, sommer: 19-26 °C.  Temperaturen må kunne avleses og være godt synlig for alle. Sammenheng med helse:  Er viktig for opplevelse av trøtthet, hodepine og velvære, og påvirker også konsentrasjon og læring.  Lav lufttemperatur og trekk gir økte helseplager for personer med reumatiske lidelser.

23 Eksempel: Gode oppvarmingsløsninger  Renholdsvennlige varmekilder med lav overflatetemperatur  Varmekilder som ikke brenner støv (ikke elektriske gjennomstrømningsovner)  Gode inneklimavalg vil være gulvvarme, radiatorer eller lukkede panelovner

24 Eksempel: Solavskjerming ”Endelig ordentlig solavskjerming!” Hovinhøgda skole Solavskjerming stopper effektivt varmen ute

25 5. Lysforhold som fremmer konsentrasjon og læring  500 LUX på tavle/smartboard og 300 LUX på pult/arbeidsbord  Lysstyrken må kontrolleres årlig i vernerunden Sammenheng med helse:  Dårlige lysforhold kan gi hodepine, såre øyne, redusert konsentrasjon og derav redusert læringsutbytte, samt stressnakke.

26 Eksempel: Solavskjerming har dobbel funksjon Fra nettblogg: ”Nå sitter jeg på skolen å ser på film, vet egentlig ikke åssen film, men den var drit kjedelig så holder meg til facebook. Går ikke ann å se noe engang pga for mye lys... + sitter helt bakerst i klasserommet og synet mitt er ikke helt på plass.”

27 6. Lydforhold som fremmer konsentrasjon og læring  Støynivået fra tekniske installasjoner skal ikke overstige 32 dB og etterklangen i undervisningslandskap må være < 0,4 s og i oppholdsrom < 0,6 s  Støynivået må måles jevnlig med tanke på installasjonssstøy og etterklang Sammenheng med helse:  Støy fører ofte til nedsatt hørsel, øresus, stress, muskelspenninger, dårlig trivsel og kan bidra til blodtrykksøkning, hodepine og søvnvansker.  Støy virker negativt inn på barns konsentrasjons- og yteevne, og kan forsinke problemløsning.

28 Eksempel: Støyreduserende tiltak Er lydfeller installert i aggregat og kanaler?  Støyreduksjon av teknisk utstyr  Akustiske plater i vegg og himlinger  Mellomlag mellom gulvbelegg og underlaget  Helsemyndighetene anbefaler ikke faste teppegulv, fordi det forringer inneklimaet  Lyddempende vindusglass  Stolben og bordben som har ”sokker” som er effektive lyddempere

29 Eksempel: Støy handler også om oppførsel  Etablering av stille soner deler av dagen  Fremelsking av god atferd! Som oftest er det støy fra medelever som er mest plagsomt  Vurder ny rom- eller gruppeinndeling ved behov

30 7. Ingen helseskadelig kjemisk forurensning  Lufta barna puster inn skal ikke inneholde helseskadelige kjemiske stoffer.  Skolen må ha rutiner som sikrer at det velges inventar og utstyr, maling etc. som ikke avgir helseskadelige stoffer. Sammenheng med helse:  Nyere studier viser at kjemiske stoffer i gassform fra bygningsmaterialer, leker, rengjøringsmidler osv., er koblet til økt risiko for allergi, astma og høysnue hos barn under skolealder.

31 Eksempel: Ftalater/mykgjørere fra materialer NAAF anbefaler ikke vinylgulv! Larsson, M. et al. (2010), PVC – as flooring material – and its association with incident asthma in a Swedish child cohort study. Indoor Air, 20: 494–501.

32 PGE øker risiko for utvikling av astma og allergi  PGE (Propylenglykol og propylenglykol-etere) er tilsetningsstoffer i mange produkter som rengjøringsmidler, maling, polish, kosmetikk etc.  Barn som lever i hus med høye nivåer av PGE har :  50% høyere sannsynlighet for astma  60% høyere sannsynlighet for eksem  180% høyere sannsynlighet for å ha høysnue Choi, H. et al. (2010) Sources of Propylene Glycol and Glycol Ethers in Air at Home. Int. J. Environ. Res. Public Health

33 Eksempel: Moderne renholdsmetoder Bruk rengjøringsmetoder/teknikker som sikrer et godt renhold med minst mulig bruk av kjemikalier:  Mikrofiberkluter og mopper (tørr og fuktig)  Parfymefrie rengjørings-/hygieneprodukter  Sentralstøvsuger eller støvsuger med HEPA-filter

34 8. Radonstråling innenfor regelverket  Skolen skal ikke inneholde helseskadelige mengder radongass.  Alle oppholdsrom på skolen skal ha radonnivåer under 200 Bq/m3 (årsmiddelverdi). Det må innføres tiltak hvis målinger viser et radonnivå over 100 Bq/m3. Sammenheng med helse:  Kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og oppholdstiden.

35 Eksempel: Radonreduserende tiltak Det finnes 3 hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte kombinerer man flere tiltak for å løse et radonproblem:  Trykkredusering av grunnen - tiltak som ventilerer og reduserer lufttrykket under bygget  Tetting av åpninger og sprekker mot grunnen - eks. legge radonsperre, montere radonavsug  Ventilasjon - eks. ekstra lufteventiler i kjeller

36 I tillegg til de 8 kravene bør alle skoler/barnehager være....

37 Alle skoler/barnehager bør også være....  Røykfrie - røykfritt på hele skolens/barnehagens område  Dyrefrie - pelsdyr skal ikke tas med inn i bygget - unntak: private bondebarnehager etc.  Parfymefrie - parfymefrie rengjøringsprodukter/ såper/ hygieneprodukter, ingen duftspredere osv.  Ha allergivennlige planter inne og ute Jfr. kravet om universell utforming i Diskriminerings- og tilgjengelighets loven (1. jan. 2009)

38 Hva kan elever (/foresatte) gjøre  Utføre praktiske tiltak i skolehverdagen for å bedre inneklimaet  Be om å få forhold ved skolen vurdert/rettet opp  Send ev. en skriftelig henvendelse/klage til rektor - www.barneombudet.no/temasider/skole/klage/ www.barneombudet.no/temasider/skole/klage/  Be om at saken diskuteres i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU) ved skolen  Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, kan du klage videre til fylkesmannen

39 Praktiske tiltak for elever og ansatte  Hold avstand til kald yttervegg  Meld fra om fuktproblemer  Innesko og ytterklær på gangen  Bruk moppen – ikke kosten – flittig  Hold orden  Luft aktivt  Følg med på temperaturen  Plasser pulten riktig  Jobb sammen om akustikken  Reduser vond lukt og avgassing  Velg parfymefrie alternativer  Etterspør radonmålinger

40 Hold avstand til kald yttervegg  Sjekk at reoler, oppbevaringsløsninger, bilder o.l. ikke er plassert inntil yttervegg.  Ha minst 5-10 cm klaring mellom møbler og kalde yttervegger.  Der kald og varm luft møtes må det være luftig og god sirkulasjon. Ellers kan det dannes kondens, som igjen kan utvikle seg til muggsopp.

41 Meld fra om fuktproblemer  Rapporter til styrer/eier dersom du oppdager fuktskader på gulv, i vegger og tak.  Er det fukt/mugglukt i klasserom, garderobe, kjeller?  Ser du pussavskalling, insekter eller blæring av gulvbelegg?  Er det mye kondens på vinduene i den kalde årstiden?

42 Innesko og ytterklær på gangen  Ytterklær og utesko blir igjen på gangen  Innesko-ordning er godt for føttene og inneklimaet  Ytterklær avgir fuktighet til rommet

43 Bruk moppen – ikke kosten – flittig  Fjern sand og smuss i gang og klasserom med mopp, ikke kost.  Kosting øker støvspredningen, mens moppen binder til seg støvet.  Sand og bøss er som sandpapir, og øker kjemiske støvpartikler fra bonvoks og gulvbelegg.

44 Hold orden – tilrettelegg for renhold  Elever og ansatte har rutiner for å rydde flater og reoler, slik at rengjøringspersonalet lett kan komme til.  Tørk eller plukk opp søl/mat/ting man mister på inventar og gulv.  Mikrofiberkluter bør være tilgjengelig i klasserom.

45 Luft aktivt  Det er etablert lufterutiner med vinduer og dører ved behov.  Barna hjelper til med lufting av klasserommet.  Det er beslag /hasper på alle vinduer, slik at de kan settes i låst lufteposisjon.

46 Følg med på temperaturen  Hvert undervisningsrom bør ha et termometer på innervegg i min. 1,5 meters høyde over gulvet  Følg med på temperaturen - er det for varmt eller kaldt - er det daglige/periodiske temperatursvingninger ut over ca. 4 o C som fører til ubehag

47 Plasser pulten riktig  Møbler med tanke på kulde, varme og trekk (kaldras).  Sjekk at pulten er ca. 80 cm fra yttervegg og ovner.  Registrer om det er trekk fra vinduer, dører eller ventilasjon. Meld ev. i fra til “vaktmester”.

48 Jobb sammen om akustikken Ved å:  vise hensyn til medelever og lærere  ikke lage unødvendig bråk i timen som forstyrrer klassen  begrense utenomprat med sidemannen  unngå radio, mobilbruk etc.  gå stille i dørene, unngå slamring  ikke dra sand og grus unødvendig inn i klasserommet. Sand og grus på golvet gir skrapelyder.

49 Reduser vond lukt og avgassing  Melkekartongen skylles, brettes og fraktes ut av rommet til miljøstasjonen på skolen /barnehagen.  Sørg for å vaske/skylle (utslags-)vasker godt slik at ting ikke ligger og råtner i vannlåsen, f.eks. melk fra kartonger.  Matavfall/organisk avfall står usjenert til og tømmes jevnlig.

50 Velg parfymefrie produkter  Elever og ansatte velger hygieneprodukter med lite eller ingen parfyme  Parfymefrie produkter gir bedre luft – et tiltak som gjør det bedre for alle  Det blir lett for mye av det gode  Parfyme kan forsterke astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner

51 Etterspør radonmålinger  Er du i tvil om radonnivået på skolen/barnehagen, kan du etterspørre målinger  Ved for høye nivåer kan du etterspørre planlagte / utførte tiltak og be om tilbakemelding når de er utført

52 Hva med din skole/barnehage/SFO

53 NAAF har utviklet en rekke verktøy som skoler/barnehager kan bruke i sitt inneklimaarbeid:  www.mittinneklima.no : et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved sin skole. www.mittinneklima.no  www.bedreinneklima.no: Enkle og praktiske råd for bedre inneklima i barnehagen. www.bedreinneklima.no  www.friskjobb.no : Om å tilrettelegge for mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. www.friskjobb.no  www.byggoghelse.no: Veileder for universell utforming av offentlige bygg som tar hensyn til mennesker med astma, allergi og overfølsomhet. www.byggoghelse.no

54 Rådgivningstjenesten i NAAF •Sykepleiere med erfaring fra astma og allergi •Inneklimaekspert •Pollenforsker •Advokathjelp til medlemmer Telefon: 23 35 35 35 www.naaf.no/radgivningstjenesten/ raadgivningen@naaf.no

55 Take home message  Godt inneklima = vinn vinn situasjon for alle!  Du har rett til et godt inneklima. Inngå dialog og bruk klageretten, når det trengs.  Gjennomgå de 8 enkle kravene i din skole/barnehage/SFO  Tenk på hva du kan bidra med for å bedre inneklimaet

56 Takk for oppmerksomheten og lykke til på veien til et godt inneklima!


Laste ned ppt "Vi vil ha bedre inneklima -fordi det handler om helsa til oss alle Sted Dato Navn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google