Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for digital kompetanse 2004-2008 NVU konferansen 8 – 9 mars 2004 Guri Skoklefald, Seksjon for IKT-strategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for digital kompetanse 2004-2008 NVU konferansen 8 – 9 mars 2004 Guri Skoklefald, Seksjon for IKT-strategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for digital kompetanse 2004-2008 NVU konferansen 8 – 9 mars 2004 Guri Skoklefald, Seksjon for IKT-strategi

2 UFD 08.03.04 Agenda n Noen momenter – rikets tilstand og lærdommer n Om Program for digital kompetanse – Begrunnelse – Bærende idéer – Definisjoner – Mål og satsingsområder – Internasjonalisering

3 UFD 08.03.04 IKT i norsk utdanning- tilstandsrapport n Kunnskapsdannelsen. Hva ble oppnådd under Plan for IKT i norsk utdanning 2000 – 2003 ? Hvor er utfordringene for den neste satsingen? n Bedre tilgang på bredbånd, PC’er og Internett, men det er fremdeles forskjeller mellom skoleslag og geografiske skiller. n Tilbudssiden for etterutdanning for lærere i pedagogisk bruk av IKT er styrket, men kurs er ikke nok. n Satsingen på IKT i lærerutdanningen reformerer lærerutdanningen (PLUTO) n IKT som katalysator for økt læringsutbytte og organisatorisk endring (PILOT) n Digitale læremidler er utviklet – betydelige utfordringer på etterspørsel- og tilbudssiden n IKT må integreres bedre i undervisningen. (ITU – Monitor)

4 UFD 08.03.04 n Fortsatt utfordringer – kombinere videreutvikling, foredling, innovasjon og formidling n Teknologisk utvikling og digital hverdag har ekspandert og akselererer n Digital kompetanseutvikling som drivkraft i samfunnsutviklingen – jf.eNorge 2005  Utdanningssektoren må også speile dette n Motvirke digitale skiller n Kobling til Kvalitetsutvalget og St. melding om kvalitet i grunnopplæringen og Kvalitetsreformen Begrunnelse for en ny satsing

5 UFD 08.03.04 Fra to handlingsplaner til et ”lærende program” n Klarere arbeids- og rolledeling: politikkutvikling og strategier vs prosjektansvar og operative grep n Fortsatt behov for et overordnet, nasjonalt grep n Fasthet i visjoner, strategier og mål n Fleksibilitet i prosjekter og virkemidler n Strategisk viktige alliansepartnere vil operere virkemidler/prosjekter n Fokus på kunnskapsdannelse, erfaringsdeling og læring –må gjenspeiles i organisering og styring

6 UFD 08.03.04 Bærende idéer i programmet n Dagens og morgendagens utdanning og samfunn trenger digitalt kompetente elever, studenter og voksne lærende n IKT en naturlig og integrert del av opplæringen. Støtte motivasjon for læring, ta i bruk nye læringsformer og gi bedre n Målgrupper: grunnopplæringen, UH-sektoren(særlig LU) og voksnes læring. n IKT er katalysator for innovasjon i utdanningssektoren jf.skoleutvikling/PILOT og IKT i lærerutdanningen/PLUTO n Digital kompetanse i et livslang læring perspektiv

7 UFD 08.03.04 En mulig definisjon av digital kompetanse n grunnleggende IKT-ferdigheter som omfatter det å søke, lokalisere, evaluere, manipulere og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder OG n kommunikativ kompetanse; kildekritikk, fortolkning, analyser av digitale genre og medieformer. n Digital kompetanse skal sikre en kreativ og kritisk utnyttelse av nye digitale verktøy og medier.

8 UFD 08.03.04 Digital kompetanse – basiskompetanse - Oppfølging av kvalitetsutvalgets utredning n Basiskompetanse som et organiserende og gjennomgående element i hele grunnopplæringen n Digital kompetanse er del av basiskompetansen n Høy standard på utstyr og programvare n Bruk av IKT ved eksamen, nasjonale prøver og annen vurdering.

9 UFD 08.03.04 Visjon: Digital kompetanse for alle Et innovativt og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsorden. Alle lærende skal utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet” Programmet er et virkemiddel !

10 UFD 08.03.04 4 Hovedmål n I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. n I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utnyttelse av IKT i undervisning og læring. n I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning. n I 2008 skal norske skoler ha infrastruktur av høy kvalitet. Klasserom og andre læringsarenaer skal ha teknisk utstyr og forbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kosteffektive driftsløsninger.

11 UFD 08.03.04 Program for digital kompetanse - sektorovergripende og helhetlig Digitale læringsressurser, læreplaner og formidling FoU Infrastruktur Kompetanseutvikling Kunnskaps dannelse, Læring og formidling 4 satsingsområder:

12 UFD 08.03.04 Kompetanseutvikling - digital kompetanse n Individuelt og kollektivt: skape læringskultur n EVU for lærere: evaluering LærerIKT nettopp startet n IKT i lærerutdanningen: ny satsning fra 2004 ”Lærende nettverk” n IKT for skoleledere n Nettverk for kunnskapsdeling i sektoren og på tvers n Voksne i og utenfor arbeidslivet

13 UFD 08.03.04 Digitale læringsressurser n Ny strategi for digitale læringsressurser n Nye stimuleringstiltak: tilbud og etterspørsel n Egen produksjon n Tilgjengeliggjøring:Utdanning.no og skolenettet.no n Vurdering- og arbeidsformer:IKT til eksamen, digitale mapper n Offentlig og privat samarbeid •Standardisering av digitalt innhold og LMS’er •Rettighetsspørsmål

14 UFD 08.03.04 Digitale læringsressurser

15 UFD 08.03.04 FoU og forsøk n Et solid kunnskapsgrunnlag n Nye ITU-v/ UiO n KUL-programmets IKT-modul - Norges forskningsråd n Monitorering:IKT og læringsutbytte n Formidling og erfaringsdeling

16 UFD 08.03.04 Infrastruktur og driftstjenester n Bredbånd - nødvendig betingelse for realisering av digital kompetanse n Fokus på gode driftsløsninger, veiledning og erfaringsdeling n Utstyrsproblematikk: samarbeid med skoleeier!! n HØYKOM-Skole programmet n UNINETT ABC n Båndbredde:økt båndbredde for morgendagens skole

17 UFD 08.03.04 Internasjonalt samarbeid eLearning Programme 2004 - 2006 Tre satsningsområder: n Virtuelle universiteter n eTwinning n Digital kompetanse (Digital literacy) + Tverrgående aksjoner for å følge opp eLearning Action Plan Budsjett: 44 M€ for hele treårsperioden Første utlysninger: April 2004 For mer informasjon: http://europa.eu.int/comm/education/policies/ntech/ntechnologies_en.html

18 UFD 08.03.04 Internasjonalt samarbeid Sokrates programmet: Minerva. n Fremme en kritisk og ansvarlig bruk av IKT i undervisningen og bidra til å spre forståelsen av fordelene IKT i utdanning på alle nivåer. n Sikre at pedagogiske prinsipper ligger til grunn utvikling av IKT og multimedia – baserte produkter og tjenester. n Fremme tilgang til bedre metoder og læringsressurser, samt bidra til å spre resultater fra god praksis på området. Årlig budsjett: 8 M € Informasjon: http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/ socrates/minerva/ind1a_en.html


Laste ned ppt "Program for digital kompetanse 2004-2008 NVU konferansen 8 – 9 mars 2004 Guri Skoklefald, Seksjon for IKT-strategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google