Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning gir viktige premisser for varsling, kartlegging og sikring i forhold til snøskred - resultater fra NGIs virksomhet på Strynefjellet Kalle Kronholm,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning gir viktige premisser for varsling, kartlegging og sikring i forhold til snøskred - resultater fra NGIs virksomhet på Strynefjellet Kalle Kronholm,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning gir viktige premisser for varsling, kartlegging og sikring i forhold til snøskred - resultater fra NGIs virksomhet på Strynefjellet Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen

2 Bakgrunn for snøskred FoU ved NGI •Stortingsvedtak i 1972: Statlig finansiert forskning knyttet til snøskred skulle legges til NGI og det skulle opprettes en forskningsstasjon

3 Fonnbu, Grasdalen på Strynefjellet, 950 moh •Bygget i 1973 •Gjenoppbygget 2006 etter brann •Formål •Sørge for moderne fasiliteter for forskning i snøskredaktive omgivelser •Gi aktiv felterfaring for skredeksperter •Brukere •Forsvarets vinterskole, Røde Kors, fjellførere, universiteter, høgskoler, DNT og andre

4 Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter og veiledere •”Byggverk skal plasseres og utformes slik at de har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind).” •”Sikkerheten mot skred antas å være tilfredsstillende når byggverk i sikkerhetsklasse 1, 2 og 3 og medhørende utvendige bruksarealer dimensjoneres eller sikres mot skred slik at normtallene i tabellen nedenfor oppnås.” Sikkerhetsklasse for skred KonsekvensStørste nominelle årlige sannsynlighet 1 (eks: garasje)Liten10 -2 (=1/100) 2 (eks: hytter, små hus)Middels10 -3 (=1/1000) 3 (eks: hoteller)Stor< 10 -3

5 Forskningsområder definert av samfunnsmessige behov, ordretilgang •Faresoner i begynnelsen av planlegging (før det bygges) •Oppgave: finn årlig sannsynlighet for skred mot objekt •Utfordring: fastlås så lite areal som mulig i faresone •Kunnskap: løsnefrekvens, utløpslengde •Implementere passive sikringstiltak •Tiltak i løsneområde, skredbanen, på objekt •Oppgave: finn dimensjonerende krefter mot objekt •Utfordring: best mulig kost/nytte effekt •Kunnskap: utløsningsfaktorer, skreddynamikk •Implementere aktive tiltak, for eksempel varsling •Kunnskap: utløsende faktorer/løsnefrekvens

6 Bestemmelse av faresoner – utløpslengde •Bestemme utløpslengde for snøskred •Rammeverk: plan- og bygningsloven •Frigjøre så mye areal som mulig, men faglig forsvarlig •Snøskred er ofte dimensjonerende

7 Utløpslengde Viktig resultat; alfa-beta modellen •Empirisk modell som relaterer utløpslengde til terreng •Datainnsamling begynte rundt Stynefjellet •Internasjonalt brukt (andre parametre) •Basis for nye aktsomhetskart for snøskred

8 Ryggfonn Fullskala snøskredforsøk •Et av to fullskala forsøk i verden •Eneste hvor sikringstiltak testes •Internasjonale partnere •Kunstig utløsning av snøskred •Måler også på naturlig utløste skred •Instrumentering i skredbane •Hastighet, trykk, rystelser •Annen instrumentering •Radar, laser skanner, 16 m høy voll •Lang publikasjonsliste

9 Ryggfonn Formål •Forbedre vår viten om dynamikk i snøskred •Studere skred/voll interaksjon •Bruke data i utviklingen av nye, verifisere og kalibrere eksisterende modeller for skreddynamikk •Forbedre faresonekart •”Frigjøre” så mye areal som mulig •Forbedre dimensjonering av tiltak •Best mulig kost/nytte effekt

10 Ryggfonn Film av skred fra 2007-03-22

11 Ryggfonn Viktige resultater •Kalibrering av mest brukte dynamiske modeller mot alle målte skred i Ryggfonn •Innflytelse av fangvoll på utløpslengde •Håndbok: design av fangdammer •Nye modeller

12 Ryggfonn •Fortsetter fokus •Oppgradering sponset av NGI •2008-2009: 8 mkr •Søknad NFR •15 mkr •Økt samarbeid •Nasjonalt •Internasjonalt

13 Mål: Forbedret faresonekartlegging og sikring •Ny bebyggelse •Faresoner som del av planleggingsfase •Eksisterende bebyggelse •Design og dimensjonering av og sikringstiltak •Faresoner før og etter tiltak

14 Varsling – aktivt sikringstiltak Generelt formål •Midlertidig tiltak for viktige veier •Permanent tiltak for mindre viktige veier •Midlertidig tiltak for eldre bebyggelse og ”feilplassert” ny bebyggelse •Akutt krisehåndtering •Som organisatorisk sikringstiltak, for eksempel i skianlegg •Risikohåndtering ved militære øvelser og operasjoner i fjellet •Public Service-tilbud

15 Varsling Plassering av Fonnbu ved Rv15 •Dalstasjon (Fonnbu) •Toppstasjon Skredområde •Strynefjellsvegen

16 Varsling Viktige resultater; aktuelle prosjekter •Sannsynlighet for skred gitt nedbørmengde •Verifikasjon av snødekkemodell i maritimt klima •Bruk av data fra fjernanalyse til observasjon av relevante informasjoner (NRS, ESA, SVV) •Beste metoder til bruk i risikohåndtering under militære øvelser •Håndbok for observatører

17 Formidling •Ulykkesrapporter og observasjoner på www.snoskred.no www.snoskred.no •Daglige skredvarsler for enkelte områder •Skredvarsler i forbindelse med påske og vinterferie i viktigste fjellområder •Foredrag og konferanser •Publikasjoner


Laste ned ppt "Forskning gir viktige premisser for varsling, kartlegging og sikring i forhold til snøskred - resultater fra NGIs virksomhet på Strynefjellet Kalle Kronholm,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google