Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen
Forskning gir viktige premisser for varsling, kartlegging og sikring i forhold til snøskred - resultater fra NGIs virksomhet på Strynefjellet Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen

2 Bakgrunn for snøskred FoU ved NGI
Stortingsvedtak i 1972: Statlig finansiert forskning knyttet til snøskred skulle legges til NGI og det skulle opprettes en forskningsstasjon

3 Fonnbu, Grasdalen på Strynefjellet, 950 moh
Bygget i 1973 Gjenoppbygget 2006 etter brann Formål Sørge for moderne fasiliteter for forskning i snøskredaktive omgivelser Gi aktiv felterfaring for skredeksperter Brukere Forsvarets vinterskole, Røde Kors, fjellførere, universiteter, høgskoler, DNT og andre

4 Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter og veiledere
”Byggverk skal plasseres og utformes slik at de har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind).” ”Sikkerheten mot skred antas å være tilfredsstillende når byggverk i sikkerhetsklasse 1, 2 og 3 og medhørende utvendige bruksarealer dimensjoneres eller sikres mot skred slik at normtallene i tabellen nedenfor oppnås.” Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 1 (eks: garasje) Liten 10-2 (=1/100) 2 (eks: hytter, små hus) Middels 10-3 (=1/1000) 3 (eks: hoteller) Stor < 10-3

5 Forskningsområder definert av samfunnsmessige behov, ordretilgang
Faresoner i begynnelsen av planlegging (før det bygges) Oppgave: finn årlig sannsynlighet for skred mot objekt Utfordring: fastlås så lite areal som mulig i faresone Kunnskap: løsnefrekvens, utløpslengde Implementere passive sikringstiltak Tiltak i løsneområde, skredbanen, på objekt Oppgave: finn dimensjonerende krefter mot objekt Utfordring: best mulig kost/nytte effekt Kunnskap: utløsningsfaktorer, skreddynamikk Implementere aktive tiltak, for eksempel varsling Kunnskap: utløsende faktorer/løsnefrekvens

6 Bestemmelse av faresoner – utløpslengde
Bestemme utløpslengde for snøskred Rammeverk: plan- og bygningsloven Frigjøre så mye areal som mulig, men faglig forsvarlig Snøskred er ofte dimensjonerende

7 Utløpslengde Viktig resultat; alfa-beta modellen
Empirisk modell som relaterer utløpslengde til terreng Datainnsamling begynte rundt Stynefjellet Internasjonalt brukt (andre parametre) Basis for nye aktsomhetskart for snøskred

8 Ryggfonn Fullskala snøskredforsøk
Et av to fullskala forsøk i verden Eneste hvor sikringstiltak testes Internasjonale partnere Kunstig utløsning av snøskred Måler også på naturlig utløste skred Instrumentering i skredbane Hastighet, trykk, rystelser Annen instrumentering Radar, laser skanner, 16 m høy voll Lang publikasjonsliste

9 Ryggfonn Formål Forbedre vår viten om dynamikk i snøskred
Studere skred/voll interaksjon Bruke data i utviklingen av nye, verifisere og kalibrere eksisterende modeller for skreddynamikk Forbedre faresonekart ”Frigjøre” så mye areal som mulig Forbedre dimensjonering av tiltak Best mulig kost/nytte effekt

10 Ryggfonn Film av skred fra 2007-03-22

11 Ryggfonn Viktige resultater
Kalibrering av mest brukte dynamiske modeller mot alle målte skred i Ryggfonn Innflytelse av fangvoll på utløpslengde Håndbok: design av fangdammer Nye modeller

12 Ryggfonn Fortsetter fokus Oppgradering sponset av NGI Søknad NFR
: 8 mkr Søknad NFR 15 mkr Økt samarbeid Nasjonalt Internasjonalt

13 Mål: Forbedret faresonekartlegging og sikring
Ny bebyggelse Faresoner som del av planleggingsfase Eksisterende bebyggelse Design og dimensjonering av og sikringstiltak Faresoner før og etter tiltak

14 Varsling – aktivt sikringstiltak Generelt formål
Midlertidig tiltak for viktige veier Permanent tiltak for mindre viktige veier Midlertidig tiltak for eldre bebyggelse og ”feilplassert” ny bebyggelse Akutt krisehåndtering Som organisatorisk sikringstiltak, for eksempel i skianlegg Risikohåndtering ved militære øvelser og operasjoner i fjellet Public Service-tilbud

15 Varsling Plassering av Fonnbu ved Rv15
Toppstasjon Skredområde Strynefjellsvegen Dalstasjon (Fonnbu)

16 Varsling Viktige resultater; aktuelle prosjekter
Sannsynlighet for skred gitt nedbørmengde Verifikasjon av snødekkemodell i maritimt klima Bruk av data fra fjernanalyse til observasjon av relevante informasjoner (NRS, ESA, SVV) Beste metoder til bruk i risikohåndtering under militære øvelser Håndbok for observatører

17 Formidling Ulykkesrapporter og observasjoner på www.snoskred.no
Daglige skredvarsler for enkelte områder Skredvarsler i forbindelse med påske og vinterferie i viktigste fjellområder Foredrag og konferanser Publikasjoner


Laste ned ppt "Kalle Kronholm, Ph.D Prosjektleder for snøskredforskningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google