Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av ”Tvangsprosjektet” Lillehammer 24.09.09 Anne Opsal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av ”Tvangsprosjektet” Lillehammer 24.09.09 Anne Opsal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av ”Tvangsprosjektet” Lillehammer 24.09.09 Anne Opsal

2 Er det bra å bruke tvang?

3 autonomi paternalisme

4 Lovhjemler for bruk av tvang i Norge §§ 3.2 og 3.3 i Lov om psykisk Helsevern –Psykiatriske pasienter (psykotiske lidelser) §§ 6.2 og 6.2a i Lov om sosiale tjenester –Rusmiddelskadde pasienter Kap. 4A i pasientrettighetsloven (ny) –Somatisk helsehjelp ved manglende samtykkekompetanse

5

6 § 6-1 Hjelpetiltak •Gi råd, veiledning og hjelpetiltak til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler •Bistå med å etablere behandlingsopplegg •Utarbeide tiltaksplan

7 § 6-1a Sosialtjenestens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

8 § 6-2a. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere En gravid rusmiddelmisbruker kan holdes tilbake i institusjon i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er tilstrekkelig.

9 Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade

10 § 6-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Når: –Utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk –Hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er tilstrekkelig –Undersøkelse og tilrettelegging av behandling –Kan holdes tilbake i opptil tre måneder

11 forts. § 6-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke •Et vedtak skal treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker •Fylkesnemnda skal også ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av klienten under institusjonsoppholdet

12 forts. § 6-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke •Fylkesnemndas vedtak kan bare settes i verk dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i institusjonen •Sosialtjenesten kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det •Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort

13 forts. § 6-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke •Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. •Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.

14 Retten til å holde rusmisbrukeren tilbake kan gjøre det mulig å: •Bedre fysisk eller psykisk helse •Tilrettelegge for en varig vei ut av rusmiddelmisbruk •Gjenopprette evnen til å tenke klart rundt egen situasjon •Bygge relasjoner til viktige mennesker i tiltaksapparatet

15 Tvangsmidler Begrenses til: låste dører, følge i og utenfor institusjon og i visse tilfeller fysisk tilbakehold. Tvungen medisinering og bruk av remmer er ikke tillatt.

16 Politiet assisterer ved innleggelse og ved innhenting etter rømming

17 Tvangsplassering er ikke en behandlingsmetode, men et virkemiddel for å komme i gang med et behandlingsopplegg.

18 Tvangsvedtak totalt i Norge Kilde: Helsedirektoratet 2009 År2002200320042005200620072008 § 6.238424980777280 § 6.2 midl. vedtak 35305866646050

19 ”Tvangsprosjektet” Vestfoldklinikken, Tønsberg Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand Øistien Kristensen, prosjektleder Anne Opsal, doktorgradsstipendiat Thomas Clausen, hovedveileder Tor Ketil Larsen, biveileder Elin Vestly, forskningsassistent Aslaug Røineland, forskningsassistent

20 Rekruttering Inkludere: 70 tvangspasienter + 150 frivillige Inklusjonsperiode : 24 mnd. Oppfølging med intervju 6 mnd. etter utskrivning –Oppfølging: 50 tvangspasienter + 100 frivillige

21 Hvorfor - tvangsprosjektet? •Tvang – et alvorlig inngrep •LOST § 6.2 brukt siden 1993, men aldri evaluert •Evaluering etterspurt av Helsedirektoratet •Evaluering etterspurt av Kommisjonen for rusmiddelforskning

22 Hovedmål Kan tvangsbehandling forsvares? –Viktig avklaring for enkeltpasienten –Viktig avklaring for samfunnet

23 Delmål •Hvem er den tvangsinnlagte pasient? •Skiller han/hun seg ut fra frivillige innlagte? •Hjelper behandlingen? •Er det noen forskjell på behandlingsresultatet mellom tvangsinnlagte og frivillig innlagte?

24 Flyt skjema SkjemaOppstartBehandlings avslutning Oppfølging etter 1/2 år Mini +X MCMI - IIIX EuropASIXX SCL–90-RXXX TreatXX RTCQX LivskvalitetXXX SelvfølelseXX CTQX PCQX WASX Inf. samtykkeX IntervjuX HårprøveX

25 Håranalyse

26 Inkluderte pasienter 16 70 39 150

27 Utfordringer •Rekruttere nok pasienter •Få kontakt med pasientene etter 6 måneder

28 Hvem tvangsinnlegges?

29 Pasient kasuistikk •Mann •21 år •Aldri innlagt i somatisk sykehus, ingen kroniske somatiske sykdommer •Fullført videregående skole •Ingen gjeld, har brukt ca 6000 kr siste måned til stoff/medikamenter

30 forts. pasient •15 år første gang han smakte alkohol •19 år prøvd dempende medisiner, kokain, amfetamin, cannabis •20 år prøvd andre designer stoffer •21 år prøvd hallusinogener •aldri tatt stoff med sprøyte

31 forts. pasient •Har tidligere vært innlagt frivillig til behandling to ganger •Har aldri vært tiltalt eller domfelt •Ingen i familien har rusproblemer, en tante har psykiske problemer •Plaget med angst og tvangstanker •Rømt en gang under oppholdet

32 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Presentasjon av ”Tvangsprosjektet” Lillehammer 24.09.09 Anne Opsal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google