Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dine rettigheter og plikter som lærling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dine rettigheter og plikter som lærling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dine rettigheter og plikter som lærling
1

2 Ombudet skal bidra til å ivareta elevers og lærlingers interesser 
Ansatt i fylkeskommunen Rapporterer direkte til fylkestinget. Jobber uavhengig av arbeidsgiver, opplæringskontoret, fylkesadministrasjonen eller yrkesopplæringsnemnda – for lærlingene. Forteller fylkestinget hvordan det står til med lærlingene i Sør-Trøndelag, og kan foreslå tiltak på systemnivå.

3 Det å være lærling Forventninger til læretiden?
Hva forventer bedriften av deg? Hva kan du forvente av bedriften?

4 Det å være lærling Overgang fra elev til lærling som arbeidstaker kan være stor for mange Du er fortsatt under videregående opplæring, men samtidig arbeidstaker med alle de rettigheter og plikter det medfører. Både som elev og lærling får du tilbud om opplæring ut fra det samme lovverket

5 Noen av dine plikter som arbeidstaker
Du skal møte opp til rett tid – ring og si fra hvis du er forsinket Du skal gjøre den jobben du blir satt til Du skal bruke påbudt verneutstyr og følge verneinstruks Du skal bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen Hvis du er beruset på jobb eller blir tatt i tyveri kan du bli oppsagt på dagen Du plikter å gjøre deg kjent med arbeidsreglementet i bedriften En arbeidstaker som anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse, skal avbryte sitt arbeid (AML§2.3c)

6 Arbeidstid Arbeidstid er all tid du står til disposisjon for arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler bestemmer hvor mye en arbeidstaker kan jobbe Du skal følge arbeidstiden som bedriften har for sine ansatte Dersom bedriften har turnus, følger lærlingene den samme turnusen som andre ansatte Det skal være minst ti timer mellom hvert skift, med mindre annet er avtalt gjennom tariffavtale I Norge er det 40 timers arbeidsuke, eller 37,5 timers arbeidsuke dersom bedriften har inngått tariffavtale. Alt arbeid utover dette er overtid

7 Overtid I følge arbeidsmiljøloven skal arbeid utover avtalt arbeidstid ikke gjennomføres uten at det er et ”særlig og tidsavgrenset” behov for det. Derfor: Pålagt overtid skal kun brukes i særlige tilfeller Overtid kan ikke brukes som et fast tillegg til arbeidstiden Hvis du ber om fritak for overtid av helsemessige eller tungtveiende sosiale grunner (omsorg for barn etc.) plikter arbeidsgiveren din å frita deg for overtidsarbeid. Ved overtidsarbeid har du krav på overtidstillegg, minimum 40%. Overtid kan tas ut som avspasering. Overtidstillegget bør beregnes med utgangspunkt i full lønn for en ufaglært arbeider, og ikke ut fra lærlingelønnen.

8 Spesielt om overtid for de under 18 år
Må være i tidsrommet mellom kl 06:00 og 23:00 For lærlinger/lærekandidater innen hotell og restaurant er reglen at de likevel kan arbeide til klokka 01:00 om natta Ansatte under 18 år kan jobbe inntil 9 timer per dag, men ikke mer enn 40 timer per uke Det vil i praksis si at du nesten ikke kan jobbe overtid dersom du er under 18 år.

9 Oppmøte og fravær Svært viktig å møte i rett tid
Man er ofte mye mer avhengig av hverandre, enn elever i en klasse Dersom du kommer for sent på jobb flere ganger, kan dette være oppsigelsesgrunn Du har plikt til å melde fra dersom du er borte pga sykdom De fleste bedrifter har også egne avtaler når det gjelder dødsfall for nærmeste familie

10 Hvor mye får jeg i lønn? Læretiden i de fleste fag går over 2 år
Lønnen er en avtalesak mellom arbeidsgiver og fagforening/lærling. Det vanlige er at lærlinger får en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år. Dette fordi 50% er verdiskapning (arbeid bedriften tjener penger på), mens 50% er opplæring Man merker som regel ikke et klart skille mellom verdiskapningsdelen og opplæringsdelen

11 Avtale og kontrakt Du skal ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa di, og som fylkeskommunen godkjenner og som er skrevet på kontraktsskjema laget av departementet I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale Når læretida er over, må du tegne ny arbeidsavtale om du skal fortsette (oppl § 4-2)

12 Heving av lærekontrakten
Begge parter kan være enige om å heve kontrakten (frivillig heving), men da kan retten til videregående opplæring falle bort Ellers må fylkeskommunen gi samtykke før en part hever lærekontrakten, og det skjer bare hvis den andre parten har gjort vesentlige brudd på pliktene sine eller lærlingen ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet eller lærlingen sier skriftlig det er en urimelig ulempe å stå ut kontrakttida Før lærekontrakten evt heves, har du krav på å få uttale deg muntlig til saksbehandler i fylkeskommunen. Dersom lærekontrakten er tegnet direkte med din arbeidsgiver, kan arbeidsavtalen ikke heves uten at også lærekontrakten kan heves. Dersom bedriften ligger under et opplæringskontor utenfor bedriften, er det opplæringskontoret som har ansvaret for opplæringen din så lenge du har lærekontrakt.

13 Hvem har ansvaret for meg på arbeidsplassen?
Instruktøren / veilederen er den som har det daglige ansvaret for deg. Det er instruktøren som i praksis står for opplæringen og veiledningen. Dette kan være flere personer. Faglig leder skal være en faglig kvalifisert person som har tilsynet med opplæringen din. Faglig leder kan gi andre personer ansvar for instruksjon, oppfølging og veiledning i det daglige arbeidet. Tilsynsrepresentanten / representanten for de ansatte ser til at du får den opplæringen du har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Navnet på din tilsynsrepresentant står på lærekontrakten Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for deg og alle andre ansatte i bedriften.

14 Verneombud Alle bedrifter med mer enn ti ansatte skal ha ett eller flere verneombud I bedrfter med mindre enn ti ansatte kan arbeidsgiver/arbeidstakerene skriftlig avtale at de ikke skal ha verneombud Verneombudet skal bl.a. representere de ansatte overfor arbeidsgiver i arbeidsmiljøspørsmål se til at arbeidsmiljølovens krav blir oppfylt gi råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. å se til at de ansatte får nødvendig opplæring, instruksjon og øvelse. Arbeidsgiver har ansvaret for at verneombudet blir tatt med på råd

15 Arbeidsgivers ansvar ved konflikter på arbeidsplassen
Fra ”Arbeidsmiljøloven for alle”, utgitt av Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver har ansvaret for å fange opp og håndtere konflikter på arbeidsplassen. Konflikter har mange årsaker og oppstår ofte på grunn av faglig uenighet, språklige misforståelser eller kulturelle forskjeller. Utfrysing, mobbing, nedverdigende slengbemerkninger og seksuell trakassering er vanlig brukte virkemidler i konfliktsituasjoner. Du kan bli syk av å arbeide under konfliktfylte forhold. Hvis du ikke tør å henvende deg direkte til arbeidsgiveren, må du be verneombudet om hjelp til å ta opp de konfliktfylte forholdene med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvaret for å sørge for at du ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

16 Opplæringslova om opplæring…
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadane hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse

17 Hva skal jeg lære? Alle lærefag har en egen læreplan for faget
Læreplanen beskriver hva du skal ha opplæring i, og hva du skal kunne når du er ferdig som fagarbeider Læreplanen er bygd opp med forskjellige mål Under hvert mål er det ført opp hovedmomenter som beskriver de viktigste momentene for hvert mål Sett deg inn i læreplanen for faget ditt!

18 Du skal dokumentere opplæringen din
Som lærling har du selv ansvaret for å dokumentere opplæringen din For eksempel i en opplæringslogg eller et annet dokumentasjonssystem som bedriften bruker Du kan også lage ditt eget system for hvordan du vil dokumentere I tillegg til at du skal dokumentere opplæringen din, er det også lurt å gjøre dette for din egen del. Dermed er du sikker på at du har lært alt du skal, og du står sterkere dersom du mener at du ikke får den opplæringen du skal ha. Du får også lov til å bruke dokumentasjonen under fagprøven

19 Vurdering Du skal ha en formell lærlingsamtale, minst hvert halvår
Du skal gjennom denne samtalen få konkrete tilbakemeldinger på hvordan du ligger an i forhold til kompetansemålene i læreplanen, og hva du kan gjøre for å bli enda flinkere i faget. Du skal i tillegg ha en kontinuerlig underveisvurdering der du får tilbakemeldinger på hvordan du utfører arbeidet ditt Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. (fOLL §3-11) Som lærling skal du ha tilgang til veiledning når du trenger det

20 Egenutvikling Din arbeidssituasjon skal legge til rette for faglig og personlig utvikling Det skal tilrettelegges ut fra din arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Du skal ha selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar Du skal ha variasjon og kunne se sammenhengen mellom ulike oppgaver Du skal ha tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne gjøre jobben når det skjer endringer som påvirker din arbeidssituasjon

21 Retningslinjene for fagprøven
Du har selv ansvaret for å forberede deg til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve Bedriften skal melde deg opp i god tid, dvs noen måneder før læretiden din går ut Prøvenemda lager i samarbeid med bedriften en prøve som gjør at du blir prøvd om du har kompetanse nok til å bli fagarbeider Det finnes spesielle retningslinjer for hvert fag, disse finnes på

22 Som lærling har du de samme rettighetene som andre arbeidstakere
Militærtjeneste Dersom du er under opplæring som lærling eller lærekandidat har du krav på å få militærtjenesten utsatt Permisjon i forbindelse med fødsel Både far og mor har den samme rett på permisjon som andre ansatte. Læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen Sykdom Egenmelding, sykemelding, lønn i sykdomsperioden Du kan ikke sies opp Ved lengre fravær pga av sykdom, kan læretiden forlenges etter avtale mellom arbeidsgiver og fylkeskommunen

23 Fagorganisering Dersom du ønsker å organisere deg i en fagforening, kan du kontakte tillitsvalgte i bedriften eller LO Du kan være med å påvirke bedriften du jobber i og du har alltid noen som står bak deg, dersom du organiserer deg Elev- og lærlingombudet oppfordrer alle lærlinger til å være fagorganisert

24 Problemer i læreforholdet
Ta det opp i bedriften: Veileder / instruktør Tilsynsrepresentanten / tillitsvalgt Daglig leder Ta kontakt med opplæringskontoret Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen Elev- og lærlingombudet kan svare på spørsmål, gi deg råd eller hjelpe deg videre på alle stadier av prosessen

25 Det er ikke galt å si fra! Dersom du føler at du får for dårlig opplæring eller på andre måter sliter i læreforholdet, ta det opp så tidlig som mulig! Problemene er som regel enklere å løse jo tidligere man tar tak i dem. Det å si fra er en viktig måte å bidra til at forholdene er best mulig på arbeidsplassen – og at du og andre lærlinger får best mulig opplæring.

26 Ta saken din ”videre i systemet” / følge opp.
Dersom du stusser på om ting er helt sånn som de skal på arbeidsplassen din… Hva kan ombudet gjøre for deg? Svare på spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev eller lærling. Ta en prat med deg dersom du synes ting ikke er som de skal på arbeidsplassen din, og gi deg tips om hva du bør gjøre videre. Hjelpe deg å formulere klager, eller delta på møte mellom deg og ledelsen og tale din sak. Ta saken din ”videre i systemet” / følge opp. 2626

27 Hvilke saker får ombudet?
Kan jeg bli brukt som erstatning for vikar / kan arbeidsgiver bruke meg i stedet for å ansette flere ”vanlige arbeidstakere”? Veilederen min har vært sykmeldt lenge, eller har aldri tid til å snakke med meg. Er det ok? Jeg aner ikke hva læreplanen og læreplanmålene mine er, og det gjør ikke veilederen min heller. Hva skjer? Må jeg jobbe overtid? Hvilken lønn skal jeg i så fall ha? Har jeg krav på fødselspermisjon? Kan jeg bli sagt opp hvis jeg er sykmeldt over lengre tid?

28 Hvilke saker får ombudet?
Det er alltid jeg som blir satt opp på kvelds- og helgevakter – må jeg godta det? Hvor mye er det riktig at jeg jobber alene? De siste månedene har jeg bare gjort den samme rutineoppgaven hele tiden fordi ingen andre har tid eller lyst til å gjøre det – men jeg lærer jo ingenting! Det er så høyt arbeidstempo at det aldri er noen som har tid til å hjelpe meg når jeg står fast! Hvem er det som har ansvaret for meg?

29 Hvordan få tak i ombudet?
Martin Pütz – har kontorplass på fylkeshuset i Trondheim Den enkleste måten å få tak i ombudet på! Kontaktinfo til ombudet Svar på vanlige spørsmål Lenker til smarte nettsider Diskusjonsforum for elever og lærlinger

30


Laste ned ppt "Dine rettigheter og plikter som lærling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google