Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relasjoner på ville veier Hvordan møte barn med tilknytningsvansker 22.2.13 Marit Skrabberud Utvei Møllehagen skolesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relasjoner på ville veier Hvordan møte barn med tilknytningsvansker 22.2.13 Marit Skrabberud Utvei Møllehagen skolesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Relasjoner på ville veier Hvordan møte barn med tilknytningsvansker 22.2.13 Marit Skrabberud Utvei Møllehagen skolesenter

2 Program: kl. 9.00- 15.00 •Trygghet og relasjon •Hva er god tilknytning? Tilknytningsvansker •Hvordan forstå barnet/ungdommen •Hvordan kan vi kommunisere •Reguleringsutfordringer •Hvordan kan jeg som voksen nærme meg barnet/ ungdommen? •På hvilke områder bør vi ha tiltak Pauser etter behov Lunsj 11.15

3 HVA ER VIKTIG FOR Tidsånden

4 Hva kreves av dagens unge? •I dagens samfunn må man ha større fokus på relasjonelle aspekter ved emosjoner eks viktigheten av selvregulering •Dagens unge lever i omgivelser i stadig forandring og med mange valgmuligheter - må ha evne til å navigere og ta gode valg for seg selv og samfunnet

5 Kunnskap ferdigheter Holdninger

6 Tilknytning er det så viktig da? Trygghet og relasjon

7 Er barnet trygt? •Den som er trygg kan koste på seg luksusen å være åpent nysgjerrig interessert i andre, og i seg selv. •Den utrygge må innsnevre sitt felt for å fremme overlevelse. Ingrid Lund

8 Tilknytning •Hva fremmer god utvikling hos et barn? Sosioøkonomi, omsorgen, tilknytningen •Den voksne som leser barns signaler og gir et tilpasset svar tilbake •Gjensidighet og samregulering tilknytning 1.20

9 Hva er tilknytning?   Et følelsesmessig bånd som et barn knytter til en voksen: spesifikt, alders uavhengig, varighet.   Tilknytningsatferd er småbarns nærhetssøking til omsorgspersonen   Fundament for gjensidigheten i det tidlige samspillet (Bowlby)

10 Relasjonens betydning Tidlig tilknytning danner grunnlag for senere relasjoner, men kan endres som følge av store livshendelser

11 Hva er tilknytning for barnet?   Indre arbeidsmodell   Revideres og justeres   I denne relasjonen lærer barnet om det andre mennesket YouTube - Circle of Security: Baby Bonding

12 Det emosjonelle bånd I barn-voksen dyaden (relasjonen) tenker vi oss at det er et asymmetrisk forhold Derfor påligger det et særlig ansvar hos den voksne for å sikre en god kvalitet på denne relasjonen

13 Definisjon på trygg tilknytning ”Tilknytning hvor individer er sikre på at omsorgspersonen vil være tilgjengelig, responderende og hjelpsom dersom de skulle møte på utrygge eller skremmende situasjoner. Med denne tryggheten føler de seg trygge til å utforske verden og kompetente til å håndtere den. Dette mønsteret fremmes av foreldre som er tilstrekkelig tilgjengelige, sensitive overfor barnets signaler og kjærlig responderende når barnet søker beskyttelse, trøst og/eller hjelp”. Bowlbys(1988 fritt oversatt) YouTube - John Bowlby Attachment and Loss

14 Tilknytningsformer •Det er en tendens mot at de tilknytningsformene man etablerer tidlig vil vedvare senere i livet •Det er allikevel noen indikasjoner på at tilknytningen kan svekkes (til utrygg) eller forbedres (til en mer trygg tilknytning) som et resultat av senere erfaringer

15 Den trygge basen   Den trygge basen og den sikre havnen: Utvikling av hengivenhet og nærhet Utvikling av empati og mentalisering   Utforsking: Av den sosiale og fysiske verden Redsel Nysgjerrighet

16 Circle of Security Foreldre er oppmerksomme på barnet sine behov. © 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell Utforsking og lek Ta i mot meg når jeg vil til deg.

17 Circle of Security Foreldre er oppmerksomme på barnet sine behov Ta i mot meg når jeg vil til deg Jeg trenger deg til å  Pass på meg  Få meg til å kose meg  Hjelp meg  Gled deg med meg © 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell Jeg trenger deg til å Hjelpe meg til å utforske og leke  Pass på meg  Trøst meg  Få meg til å kose meg  Få orden på følelsene mine eks circle of security 3.40

18 Hvor viktig er trygg tilknytning?   Buffer til senere psykiske påkjenninger   Barn voksen påvirkning   Samlet risikobelastning i forhold til resiliens-faktorer

19 Tilknytningsvansker Kritisk hendelse Inspirert av Helen Christie og Hilchen Sommerchild Før Nå og senere Familien Foreldre barn Nærmiljø Samfunnet Risikofaktorer Beskyttelsesfaktorer Motstandskraft mot utfordringer Nettverk sosial støtte Barnefamiliens levekår Endringer i hverdagen Bistand fra nærmiljø Samfunnets tjenester

20 RESILIENSFAKTORER/ BESKYTTELSESFAKTORER Motstandsdyktighet hos individet • Medfødt robusthet, lett temperament • Kognitiv kapasitet • opplevelse av innflytelse • opplevelse av egenverd • opplevelse av mening og sammenheng sammenheng • planleggingskompetanse • kreatvitet • mestring, hobbier og interesser Beskyttelsesfaktorer i familie og nettverk • bedre foreldre/barn-samspill i spedbarnsalder spedbarnsalder • minst en resilient forelder • struktur, ritualer,grenser • foreldre som tillater hjelp fra andre • lite negative emosjoner uttrykt rundt personen rundt personen • minst en betydningsfull annen • fellesskap og gruppetilhørighet • delte verdier • aksepterte mestringsstrategier

21 Gode relasjoner •For barn som er i risikosonen kan relasjonen mellom barnet og en betydningsfull annen voksen være nok •elev-lærer relasjonen være en viktig beskyttende faktor. (Pianta) gutten med pinnen

22 Barn i risikosonen for å utvikle tilknytningsvansker   Barn som er utsatt for omsorgsskifte Eks. Adoptivbarn Fosterbarn Flyktning og asylsøkerbarn   Barn som er utsatt for omsorgssvikt

23 Hovedtrekk ved tilknytningsforstyrrelse:   Forstyrrelse som oppstår i tidlig barndom (i løpet av de 5 første årene).   Ulike grader av tilknytningsvansker   Kjennetegnes ved vedvarende avvik i barnets sosiale relasjons- og tilknytningsmønster

24 Kroppslig aktivering •I beredskap •Urolig •Irritabel •Problem med oppmerksomhet og konsentrasjon •Søvnvansker

25 En følelsesmessig forstyrrelse som kan gi:   Fryktsomhet og økt vaktsomhet   Dårlig sosialt samspill med jevnaldrende   Aggresjon rettet mot seg selv eller andre   Tristhet og angst   Kort oppmerksomhet   Impulsivitet   Dårlig selvfølelse   Enormt kontrollbehov   Veksthemming ved noen tilfeller

26 Barn med alvorlige tilknytningsvansker   Forsinket utvikling   Påfallende forhold til mat   Påfallende atferd for å utløse trøst

27 •Umoden emosjonell fungering •Benytter lett tydelige aggresjonsstrategier ved frustrasjon og konflikt

28 • Opplevelsen av avvisning er grunnleggende ved alle tilknytningsforstyrrelser • Behovet for bekreftelse og betingelsesløs kjærlighet er sentralt still face

29 ”Barnets atferd er preget av at det går inn for å gjenskape sine primærrelasjons - erfaringers kvaliteter, dvs. sin tidligere grunnfølelse, eksempelvis: - avvisningsfølelsen - uroen og kaoset - uforutsigbarheten” Joachim Haarklou 05 Avvisning

30 Noen avvisningsstrategier - Er generelt imot - Lager splittelse - Bryter avtaler -Projiserer (overfører) deres egne traumer til de voksne -Kjefter og har stygg språkbruk -Følger lystprinsippet, kommer ikke når det skal - Vanskelig for å innordne seg regler og hører ikke på beskjeder - Unnvikende i relasjonen, unngår den voksne, dytter vekk

31 ” Det er viktig å forstå at barnet ikke gjør dette for å være slem eller umulig, men fordi det på denne måten gjenskaper seg sin trygghetsfølelse, nemlig avvisningsopplevelsen” J. Haarklou 2005

32 Barnets spørsmål blir: Er jeg noe verdt? Kan jeg tørre å stole på deg? Måten å besvare spørsmålet positivt på er å holde ut over tid

33 Hva er barnets prosjekt? • Redd for å bli avvist • Føler seg fort avvist eller lager for sikkerhet skyld en avvisningsopplevelse • Barnet avviser tilbake (sinne, angrep, flukt) • Den voksen blir såret, oppgitt, maktesløs • Den voksne avviser tilbake – trekker seg tilbake, gir opp, blir syk • Resultatet et nytt BRUDD

34 Relasjoner er alfa og omega •Gode relasjoner er svært viktig for barn med tilknytningsvansker •”Banking time”- handler om at de voksne må investere i tid og samvær med barna (Pianta 1999)

35 Den voksne har ansvar for å bygge relasjonen til sine barn. Hva gjør dere konkret? Nordahl 2002

36 Tydelig voksen Sårbarhet henger sammen med trygghet TILLIT Det fysiske læringsmiljø Psykososialt læringsmiljø Organisatoriske læringsmiljø TRYGGHET

37 •Lytte •Forstå •Anerkjennelse •Respekt •Engasjement •Varme •Humor

38 Mål skal være: TRYGGING * 3 •Samstemte •Tydelige •Synlige •Enkle •Realistiske •Meningsfulle •Tidsbestemte •Målbare •Mestrende

39 Hva kan den voksne gjøre? •Gi smarte grenser, struktur, forutsigbarhet •Nye muligheter hele tiden, «ferdig» •Finne løsninger for barnet i den enkelte situasjon •Hjelpe barnet til å gjennomføre den alternative strategien •Gi barnet mestringsopplevelser •Regulere nærhet/avstand

40 •Se etter hvor barnet mestrer og framhev det. •Se etter barnets potensiale til å mestre sosial situasjoner

41 For å få til læring må relasjon mellom voksen /barn være tilstede  Knyttes til forståelsesorientert kommunikasjon; interaksjon mellom voksen/barn  Godt læringsmiljø arbeider systematisk

42 Læringsmiljø  En skole som har godt læringsmiljø arbeider systematisk med følgende grunnleggende spørsmål: o Hva skal vi gjøre for å forbedre elevenes muligheter for å lære mer og videreutvikle sine faglige interesser på skolen? o Hva skal vi gjøre for å forbedre miljøet på skole, slik at det kjennetegnes av likeverd og gjensidig respekt?  Positivt læringsmiljø har god effekt på resultater, elever er motiverte, interesserte, osv

43 Relasjoners betydning Evnen til å mentalisere og regulere følelser gir god mental utvikling og dermed god tilknytning til andre mennesker (Peter Fonagy et al. 2002)

44 Det emosjonelle båndet mellom voksen og barn •På samme måte som kvaliteten på relasjonen mellom foreldre og barn kan variere, så kan også relasjonen mellom lærer og elever variere veldig

45 Hvorfor støttende relasjoner er essensielle ”Siden barn-voksen relasjoner er så viktige for sunn utvikling hos barnet, og er en basis for mye av aktiviteten i skolen, så vil en forstyrrelse av slike relasjoner bidra til skole-relaterte problemer hos barna. Derfor er dårlig fungering på skolen – i hvert fall i noen grad – relatert til sosiale faktorer som involverer barnets relasjon med voksne..” (Pianta s.9)

46 Reguleringsutfordringer •Relasjonen med en voksen er viktig for at barnet skal videreutvikle seg når det gjelder å forstå og regulere egne emosjoner og atferd: –Sette ord på og forstå følelser –Begrense og regulere atferd og reaksjoner •Relasjonen er avgjørende i forhold til læringsprosessen: –En støttende, empatisk og forståelsesfull voksen vil evne bedre å følge barnet i dets læringsprosess

47 Det emosjonelle båndet mellom voksen og barn Pianta peker på tre viktige aspekter ved relasjonen / dyaden 1.Individenes egne forutsetning Relasjonshistorie hos både barn og voksen 2. Feedback systemene Måten ting blir sagt på er ofte like viktig som budskapet 3. Ytre påvirkning Rammevilkår, konteksten

48 Kommunikasjon har ulike funksjoner • Formidle behov • Svare på spørsmål • Formidle et budskap • Fortelle • Beskrivelse • Gi /få synspunkt • Gi /få informasjon • Gi/få kommentarer • Hente informasjon

49 Emosjonelt bånd mellom barn og voksen Kvaliteten på tidlige relasjoner er relatert til barnets •Kompetanse i forhold til kamerater •Akademiske prestasjoner •Tilpasning i klasserommet •Selvbilde •Vennskap •Atferdsproblemer (Pianta:67-68)

50 Kvaliteten på relasjonen •Kvaliteten på relasjonen kan være avgjørende for utfallet av barnets atferd og læring. Pianta 1999


Laste ned ppt "Relasjoner på ville veier Hvordan møte barn med tilknytningsvansker 22.2.13 Marit Skrabberud Utvei Møllehagen skolesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google