Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Skatteetaten. Rita Susegg Stensmur 26.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Skatteetaten. Rita Susegg Stensmur 26.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Skatteetaten. Rita Susegg Stensmur 26.02.2013

2 2 Tiltak for å hindre falsk identitet • Utenlandske arbeidstakere ansatt hos norsk arbeidsgiver må oppsøke skattekontoret for få D-nummer og skattekort • Skatt Midt-Norge: Trondheim, Hitra, Ålesund, Molde, Kristiansund, Namsos og Steinkjer • Dokumentasjon ved ID-kontroll • Nordiske land: pass/førerkort og utskrift fra hjemlandets folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder. • EØS-borgere: gyldig pass eller annet gyldig identitetskort. Over 3 måneder – registreringsbevis fra politiet. • Bulgaria og Romania: Det samme som EØS-borgere, pluss oppholdstillatelse. • Andre utenlandske statsborgere: gyldig pass og oppholds- eller arbeidstillatelse. • Ta med arbeidskontrakt!

3 D-nummer  Tildeles de som forventes å ha et kortere opphold enn 6 måneder  D-nummer rekvireres ut fra hvilke behov de har  Tidligere tildelt fødsels- eller D-nummer skal brukes ved senere opphold i Norge  550595 54582

4 4 Hvem skal ha D-nummer?  De som ikke skal registreres bosatt i Norge, og som feks er • skatte- eller avgiftspliktig til Norge • i forretningsforhold med norsk bank • registreringspliktig i Foretaksregisteret • eier av fast eiendom • har rettigheter hos NAV  Skattekontoret tildeler kun D-nummer når vedkommende er skattepliktig, og har søkt om skattekort.  Tidligere tildelt fødsels- eller D-nummer skal brukes ved senere opphold i Norge.

5 5 Hva kreves for tildeling av D-nummer til skattepliktige?  Personlig fremmøte på skattekontor med ID-kontroll!  Det må fremlegges gyldig pass eller annet legitimasjonsdokument som inneholder • fullt navn • fødselsdato • kjønn • statsborgerskap • bilde • førerkort og utskrift fra folkeregisteret godtas for nordiske borgere

6 6 Hovedregel • Alle utlendinger som skal ta arbeid i Norge må i hovedregelen ha oppholdstillatelse. • Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet. • Som arbeidsgiver har du ansvar for å sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse. Navn

7 7 Skattekort • Arbeidstaker fyller ut eget skjema (RF1209 – søknad om skattekort for utenlandske borgere) • Dette hentes ut på www.taxnorway.no, www.skatteetaten.no eller www.taxnorway.no på skattekontoret • De samme dokumentasjonskravene som ved ID-kontroll • Skattekontoret sender skattekortet i posten

8 Elektronisk skattekort Prøveåret er i gang. • Tjenesten der arbeidsgivere kan hente skattekort også uten lønnssystem var planlagt å komme til høsten, men denne tjenesten vil være klar allerede før sommeren. Dette er neste steg på veien mot elektronisk skattekort for alle. Når denne kommer på plass kan enda flere arbeidsgivere ta i bruk elektronisk skattekort. • Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene.

9 Standardfradrag • 10 % • Maks kr. 40 000 • Må kreves på selvangivelsen

10 Hvor mange ganger har en krav på standardfradrag? • Begrenset skattepliktig: hvert år • Skattemessig bosatt: 2 år

11 Standardfradraget er istedenfor: • Faktiske kostnader • Utgifter til reise hjem/arbeid • Pendlerutgifter • Gjeldsrenter • Særfradrag • BSU • Foreldrefradrag

12 Ektefeller For ektefeller hvor begge har krav på standardfradrag, må begge eller ingen kreve standardfradrag.

13 Lønns- og trekkoppgave • Husk å oppgi arbeidsperioden.

14 Selvangivelsen • De som har oppholdt seg i Norge deler av forrige kalenderår, skal alltid levere selvangivelse med opplysning om når de kom til Norge og når de reiste fra Norge. • Behold bankkonto i Norge til etter skatteoppgjøret

15 Klassefradrag når ektefelle bor i utlandet • Ektefellen som er skattepliktig til Norge skal i utgangspunktet settes i klasse 1. • Når vedkommende forsørger ektefelle bosatt i utlandet gis likevel klasse 2.

16 Forsørgelsen må dokumenteres • Vigselsattest • Dokumentasjon fra offentlig myndighet om ektefellens inntektsforhold. • Bekreftelse av felles bosted

17 Forsørgelsen må dokumenteres • Dokumentasjon for inntektsforholdet kan normalt ikke fremskaffes før sommeren etter inntektsåret. • Derfor gis det normalt klasse 1 på skattekortet og ved ordinær ligning • Ligningen vil bli endret fra klasse 1 til klasse 2 når forsørgelsen er dokumentert overfor skattekontoret. • For eksempel Polsk dokumentasjon bør være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter.

18 Forhåndsligning Person med midlertidig opphold i Norge kan kreve forhåndsligning dersom selvangivelse leveres før utreisen. Følgende opplysninger og dokumentasjon må da vedlegges selvangivelsen: • Inn- og utflyttingsdato. (til og fra Norge) • Adresse før og etter utflytting.

19 Forhåndsligning Skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver av følgende: • Lønn og feriegodtgjørelse, dekning av kost og losji og/eller andre godtgjørelser. • Forskuddstrekk, påleggstrekk, pensjonsinnskudd og lignende. • Datering av arbeidsperioden. Arbeidsgivernummer.

20 Lignings ABC Kostnader – allment om fradrag § 5.4 Beløpsgrense på kr 10.000 • Vilkåret om betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling gjelder bare for beløp på kr 10 000 eller mer. • • Flere betalinger innenfor samme kalenderår for samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen. Dette innebærer også at alle betalinger for enkelte periodiske og løpende ytelser, for eksempel avtaler om telefoni, lisenser, husleie, vedlikeholdsavtaler, vakthold, revisjon og regnskapsføring skal ses på som én transaksjon ved anvendelsen av beløpsgrensen. Tilsvarende gjelder andre avtaler hvor leveringsfrekvensen er avtalt på forhånd, for eksempel avtaler om fast ukentlig søppeltømming eller fast ukentlig rengjøring basert på forhåndsavtale om dette, se SKD 26. august 2011 i Utv. 2011/1242. • Dersom betaling for en vare eller tjeneste deles opp, slik at den delvis foretas via bank, og delvis på annen måte, vil det bare foreligge fradragsrett for den delen som betales via bank. Den delen av totalbeløpet som er betalt på annen måte vil ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder uavhengig av om dette beløpet er over eller under kr 10 000, så lenge det samlede beløpet er kr 10 000 eller mer, se uttalelse fra Finansministeren 30. mars 2011 i Stortingets spørretime. • • Er det utbetalt lønnsinntekt kontant og det er foretatt skattetrekk av lønnsutbetalingen som innbetales til skatteoppkrever, regnes skattetrekket ikke med i beløpsgrensen på kr 10 000.

21 Lignings ABC Kostnader – allment om fradrag! Merutgifter: • Losji: • Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Når den årlig leieutgiften er over kr 10 000 har du bare fradragsrett hvis betaling skjer via bank eller ved trekk i lønn. Med betaling via bank menes: • Overføring fra konto til konto • Betaling med krysset sjekk eller krysset bankremisse som bare kan heves ved å føre beløpet inn på mottakers bankkonto • Kontant innbetaling på mottakers konto – forutsatt at det lagres opplysninger om hvilket beløp oppdraget omfatter, hvem som betaler, betalingsmottaker og tidspunkt for transaksjonen. • Dokumentasjon: Faktiske utgifter til losji skal dokumenteres med bankutskrift eller lønnsslipp.

22 22 Utvandring  Det skal meldes om flytting til utlandet ved opphold på mer enn 6 måneder.  Flyttemelding skal leveres på skattekontoret før utreise.

23 23 Huseiers meldeplikt  Huseier har plikt til å gi melding til skattekontoret om inn- og utflytting av egen bolig.  Bosatte plikter å melde flytting til ny adresse innen 8 dager.

24

25

26 Bli e-bruker! • Registrer deg som e-bruker innen 1. mars, og kom først i køen. • Du får tilgang til selvangivelsen 2 uker før andre: 19. mars!

27 Spørsmål?  www.skatteetaten.no www.skatteetaten.no  www.taxnorway.no www.taxnorway.no  www.nordisketax.net www.nordisketax.net  Telefon: 800 80000  rita.stensmur@skatteetaten.no rita.stensmur@skatteetaten.no


Laste ned ppt "Informasjon fra Skatteetaten. Rita Susegg Stensmur 26.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google