Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Skatteetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Skatteetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Skatteetaten.
Rita Susegg Stensmur Velkommen! Dette miniseminaret er et samarbeid mellom Skatt sør, arbeidstilsynet og NAV Eures Våre navn er Nette, Kari Mette, Vera, Sandrine og Marinella Programmet vårt i dag er som følger…… hvem snakker når, pauser, mat hvor toalett er. Jeg deler ut kopi av foilsettet mitt og evalueringsskjema. Si i fra den som ikke har noe å skrive med. Evalueringsskjemaet gjelder kun presentasjonen fra Skatt sør. Spørsmål kan mailes undertegnede også for NAV og arbeidstilsynet og jeg sender videre.

2 Tiltak for å hindre falsk identitet
Utenlandske arbeidstakere ansatt hos norsk arbeidsgiver må oppsøke skattekontoret for få D-nummer og skattekort Skatt Midt-Norge: Trondheim, Hitra, Ålesund, Molde, Kristiansund, Namsos og Steinkjer Dokumentasjon ved ID-kontroll Nordiske land: pass/førerkort og utskrift fra hjemlandets folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder. EØS-borgere: gyldig pass eller annet gyldig identitetskort. Over 3 måneder – registreringsbevis fra politiet. Bulgaria og Romania: Det samme som EØS-borgere, pluss oppholdstillatelse. Andre utenlandske statsborgere: gyldig pass og oppholds- eller arbeidstillatelse. Ta med arbeidskontrakt! Hvorfor ID-kontroll? bedre kompetanse på færre hender bedre ID-kontroll kortere saksbehandlingstid av innvandringsmeldinger fordi ett organisatorisk ledd mottar og behandler sakene og fordi en postgang fjernes høyere produktivitet i behandlingen av disse sakene fordi færre saksbehandlere involveres og fordi sakene er fullstendig opplyst første gang Dokumentasjon ved søknad om skattekort: EØS-stat eller Sveits: gyldig pass eller annet identitetskort Bulgaria og Romania: i tillegg legge frem oppholdstillatelse Andre utenlandske statsborgere: gyldig pass og arbeidstillatelse. Nordiske statsborgere: gyldig førerkort og utskrift fra hjemlandets folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder / eller pass Et førerkort alene viser ikke nasjonalitet.

3 D-nummer Tildeles de som forventes å ha et kortere opphold enn 6 måneder D-nummer rekvireres ut fra hvilke behov de har Tidligere tildelt fødsels- eller D-nummer skal brukes ved senere opphold i Norge I dag rekvreres dnr hos: Skattekontoret vedrørende skatte- og avgiftsplikt, og tinglysning av eiendom. Sentralskattekontoret for utlandssaker når utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge for utenlandsk firma. NAV arbeid for EØS arbeidssøkere. NAV trygd for mottakere at trygdeytelser f. eks barnetrygd Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper for forretningsforhold med norsk bank eller annen finansinstitusjon. Verdipapirsentralen vedrørende verdipapirer. Brønnøysundregistrene for registrering i foretaksregisteret, enhetsregisteret eller løsøreregisteret.

4 Hvem skal ha D-nummer? De som ikke skal registreres bosatt i Norge, og som feks er skatte- eller avgiftspliktig til Norge i forretningsforhold med norsk bank registreringspliktig i Foretaksregisteret eier av fast eiendom har rettigheter hos NAV Skattekontoret tildeler kun D-nummer når vedkommende er skattepliktig, og har søkt om skattekort. Tidligere tildelt fødsels- eller D-nummer skal brukes ved senere opphold i Norge.

5 Hva kreves for tildeling av D-nummer til skattepliktige?
Personlig fremmøte på skattekontor med ID-kontroll! Det må fremlegges gyldig pass eller annet legitimasjonsdokument som inneholder fullt navn fødselsdato kjønn statsborgerskap bilde førerkort og utskrift fra folkeregisteret godtas for nordiske borgere

6 Hovedregel Alle utlendinger som skal ta arbeid i Norge må i hovedregelen ha oppholdstillatelse. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet. Som arbeidsgiver har du ansvar for å sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse. Navn Men så er det noen unntak på hvem som faktisk skal ha oppholdstillatelse

7 Skattekort Arbeidstaker fyller ut eget skjema (RF1209 – søknad om skattekort for utenlandske borgere) Dette hentes ut på eller på skattekontoret De samme dokumentasjonskravene som ved ID-kontroll Skattekontoret sender skattekortet i posten Skattekontoret sender skattekortet i posten, til arbeidsgiver hvis ønskelig. Da må arb.giver huske å oppgi riktig adr.

8 Elektronisk skattekort
Prøveåret er i gang. Tjenesten der arbeidsgivere kan hente skattekort også uten lønnssystem var planlagt å komme til høsten, men denne tjenesten vil være klar allerede før sommeren. Dette er neste steg på veien mot elektronisk skattekort for alle. Når denne kommer på plass kan enda flere arbeidsgivere ta i bruk elektronisk skattekort. Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene. Skattekortet er ikke et bevis på oppholdstillatelse.

9 Standardfradrag 10 % Maks kr. 40 000 Må kreves på selvangivelsen
Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker er et fradrag som du kan velge istedenfor en del andre fradrag du har krav på. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt, og høyst kr Brutto arbeidsinntekt omfatter ordinær bruttolønn med tillegg av andre skattepliktige kontant- og naturalytelser og eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelser.

10 Hvor mange ganger har en krav på standardfradrag?
Begrenset skattepliktig: hvert år Skattemessig bosatt: 2 år Opphold i Norge mindre enn 183 dager i en 12 månedersperiode eller mindre enn 270 dager i en 36-måndersperiode så er du begrenset skattepliktig og kan kreve standardfradrag så mange ganger du ønsker. Oppholder du deg lenger enn dette er du skattemessig bosatt og kan kreve standardfradrag 2 år etter du ble skattemessig bosatt. Dette er også en grunn til at det er viktig at arb.giver rapporterer inn datoer personen har vært i Norge for ellers kan han/hun miste retten til standardfradrag. I utgangspunktet er all inntekt og formue skattepliktig hit uansett hvor i verden inntekten er opptjent eller formuen befinner seg. (Globalinntektsprinsippet) Det fremgår av skatteavtalen med det gjeldende land om eventuelle innskrenkninger av skatteplikten og hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbelbeskatning.

11 Standardfradraget er istedenfor:
Faktiske kostnader Utgifter til reise hjem/arbeid Pendlerutgifter Gjeldsrenter Særfradrag BSU Foreldrefradrag Fradrag i tillegg til standardfradraget Minstefradrag • Personfradrag Du kan også kreve fradrag for: • premie til pensjonsordning i arbeidsforhold • fagforeningskontingent

12 Ektefeller For ektefeller hvor begge har krav på standardfradrag, må begge eller ingen kreve standardfradrag. Hvis standardfradrag kreves må begge ektefeller kreve det.

13 Lønns- og trekkoppgave
Husk å oppgi arbeidsperioden. Pliiis hjelp oss med å fastsette rett 12-deler!!!!! Feriepenger – trekk skatt!

14 Selvangivelsen De som har oppholdt seg i Norge deler av forrige kalenderår, skal alltid levere selvangivelse med opplysning om når de kom til Norge og når de reiste fra Norge. Behold bankkonto i Norge til etter skatteoppgjøret Førstkommende sa som blir utsendt nå er sa for Starter utsending 22.mars 11. eAktør – på minside.no- logget deg inn ved hjelp av MinID. Gå på skatter og avgifter – velg papirløst selvangivelse og eller skatteoppgjør (choose electronic documents only – tax settlement and/or tax assessement. Veldig positivt siden mange ikke er i landet så det tar lang tid før sa kommer frem/ kommer ikke frem pga postgang, endret adresse osv. Hvis vi lærer de til at i begynnelsen av april skal de logge seg på MinID og sjekke sa kanskje det hjelper. Her kan de da også søke om standardfradrag/klasse 2 osv. Vi snakker mer om hva en kan gjøre på MinID seinere Behold bankkonto i Norge evt. hvis de ikke har bankkonto i Norge, gå innom Skatteoppkreveren i kommunen og legg igjen ditt utenlanske bankkonto med Swift/ IBAN kode

15 Klassefradrag når ektefelle bor i utlandet
Ektefellen som er skattepliktig til Norge skal i utgangspunktet settes i klasse 1. Når vedkommende forsørger ektefelle bosatt i utlandet gis likevel klasse 2.

16 Forsørgelsen må dokumenteres
Vigselsattest Dokumentasjon fra offentlig myndighet om ektefellens inntektsforhold. Bekreftelse av felles bosted

17 Forsørgelsen må dokumenteres
Dokumentasjon for inntektsforholdet kan normalt ikke fremskaffes før sommeren etter inntektsåret. Derfor gis det normalt klasse 1 på skattekortet og ved ordinær ligning Ligningen vil bli endret fra klasse 1 til klasse 2 når forsørgelsen er dokumentert overfor skattekontoret. For eksempel Polsk dokumentasjon bør være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter.

18 Forhåndsligning Person med midlertidig opphold i Norge kan kreve forhåndsligning dersom selvangivelse leveres før utreisen. Følgende opplysninger og dokumentasjon må da vedlegges selvangivelsen: Inn- og utflyttingsdato. (til og fra Norge) Adresse før og etter utflytting. Viktig å huske feriepenger også de som først vil bli utbetalt året etter. Vi ønsker ikke å reklamere for forhåndsligning. Erfaring tilsier at denne ligningen ofte blir feilaktig på grunn av uriktige opplysninger i selvangivelsen. Personer som er skattepliktig som bosatt i Norge og som skal ta opphold i utlandet, kan ikke kreve forhåndsligning. Bekreftelsen fra arbeidsgiveren må inneholde de samme opplysningene som i lønns- og trekkoppgaven som skrives ut av arbeidsgiver i januar året etter.

19 Forhåndsligning Skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver av følgende:
Lønn og feriegodtgjørelse, dekning av kost og losji og/eller andre godtgjørelser. Forskuddstrekk, påleggstrekk, pensjonsinnskudd og lignende. Datering av arbeidsperioden. Arbeidsgivernummer.

20 Lignings ABC Kostnader – allment om fradrag
§ 5.4 Beløpsgrense på kr Vilkåret om betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling gjelder bare for beløp på kr eller mer. Flere betalinger innenfor samme kalenderår for samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen. Dette innebærer også at alle betalinger for enkelte periodiske og løpende ytelser, for eksempel avtaler om telefoni, lisenser, husleie, vedlikeholdsavtaler, vakthold, revisjon og regnskapsføring skal ses på som én transaksjon ved anvendelsen av beløpsgrensen. Tilsvarende gjelder andre avtaler hvor leveringsfrekvensen er avtalt på forhånd, for eksempel avtaler om fast ukentlig søppeltømming eller fast ukentlig rengjøring basert på forhåndsavtale om dette, se SKD 26. august 2011 i Utv. 2011/1242. Dersom betaling for en vare eller tjeneste deles opp, slik at den delvis foretas via bank, og delvis på annen måte, vil det bare foreligge fradragsrett for den delen som betales via bank. Den delen av totalbeløpet som er betalt på annen måte vil ikke være fradragsberettiget. Dette gjelder uavhengig av om dette beløpet er over eller under kr , så lenge det samlede beløpet er kr eller mer, se uttalelse fra Finansministeren 30. mars 2011 i Stortingets spørretime. Er det utbetalt lønnsinntekt kontant og det er foretatt skattetrekk av lønnsutbetalingen som innbetales til skatteoppkrever, regnes skattetrekket ikke med i beløpsgrensen på kr

21 Lignings ABC Kostnader – allment om fradrag!
Merutgifter: Losji: Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Når den årlig leieutgiften er over kr har du bare fradragsrett hvis betaling skjer via bank eller ved trekk i lønn. Med betaling via bank menes: Overføring fra konto til konto Betaling med krysset sjekk eller krysset bankremisse som bare kan heves ved å føre beløpet inn på mottakers bankkonto Kontant innbetaling på mottakers konto – forutsatt at det lagres opplysninger om hvilket beløp oppdraget omfatter, hvem som betaler, betalingsmottaker og tidspunkt for transaksjonen. Dokumentasjon: Faktiske utgifter til losji skal dokumenteres med bankutskrift eller lønnsslipp.

22 Utvandring Det skal meldes om flytting til utlandet ved opphold på mer enn 6 måneder. Flyttemelding skal leveres på skattekontoret før utreise.

23 Huseiers meldeplikt Huseier har plikt til å gi melding til skattekontoret om inn- og utflytting av egen bolig. Bosatte plikter å melde flytting til ny adresse innen 8 dager.

24

25

26 Bli e-bruker! Registrer deg som e-bruker innen 1. mars, og kom først i køen. Du får tilgang til selvangivelsen 2 uker før andre: 19. mars!

27 Spørsmål? www.skatteetaten.no www.taxnorway.no www.nordisketax.net
Telefon:


Laste ned ppt "Informasjon fra Skatteetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google