Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny utlendingslov 1.1.2010 EØS- regelverket Judith Maria Helle, fagansvarlig, EØS –enheten, UDI 25. november 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny utlendingslov 1.1.2010 EØS- regelverket Judith Maria Helle, fagansvarlig, EØS –enheten, UDI 25. november 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny utlendingslov 1.1.2010 EØS- regelverket Judith Maria Helle, fagansvarlig, EØS –enheten, UDI 25. november 2009

2 2 Oversikt Historikk: •EØS-regelverk basert på oppholdstillatelser •Opphør av overgangsregler for EU - 8 landene •Videreføring av overgangsregler for Romania og Bulgaria 1.oktober 2009: •Delvis implementering av direktiv 2004/38 EF og midlertidig forskrift •Midlertidig registreringsordning (for noen grupper EØS- borgere) •Overgangsregler for Romania og Bulgaria 1. januar 2010: •Iverksetting av utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 •Hele direktiv 2004/38/EF blir innført i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 •Ny nettbasert registreringsordning innføres •Overgangsregler for Romania og Bulgaria

3 3 1.1.2010 Ny utlendingslov •Hele direktiv 2004/38/EF blir innført i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 •Grunntrekk i direktivet: –åpner for en registreringsordning (som erstatter oppholdstillatelser) –lempeligere vilkår for opphold i Norge –de ulike oppholdsgrunnlag samsvarer i stor grad med tidligere regelverk, men det er nå flere grupper som er omfattet og kategoriene er mer spesifisert –varig oppholdsrett Ny registreringsordning –ny nettbasert løsning –enklere forvaltning og raskere saksgang

4 4 Hvem omfattes av registreringsordningen 1.1.2010? •EØS-borgere - statsborgere av et EU-/ EØS-/ EFTA-land - omfattes av registreringsordningen og får registreringsbevis dersom de har/er: –arbeidstakere* –selvstendige næringsdrivende* –tjenesteytere* –tilstrekkelige midler/ faste periodiske ytelser –studenter –Familiemedlem •Følgende grupper får oppholdskort dersom de er: - familiemedlem til EØS- borger fra land utenfor EØS - tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere, men integrert i en EØS- stats arbeidsmarked (ny!)* •Varig oppholdsrett (ny!)* - varig oppholdsbevis for EØS- borgere, - varig oppholdskort for familiemedlemmer fra land utenfor EØS

5 5 Hvem er ikke omfattet av registreringsordningen 1.1.2010? •Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria som er omfattet av overgangsregler - må søke om oppholdstillatelse for å kunne starte i arbeid - krav til lønns- og arbeidsvilkår - må søke fornyelse (da evt. registrering som utfall) •Arbeidssøkende - egen meldeordning hos politiet - oppholdsrett inntil seks måneder når tilmeldt

6 6 Arbeidstakere Gyldig og reelt arbeidstilbud •Konkret helhetsvurdering: - omfang kan ikke være av marginal karakter - ikke et konkret minstekrav til vederlagets størrelse - arbeidstakeren kan skifte arbeidsgiver og ha flere arbeidsgivere samtidig - ikke krav til type arbeid eller kompetanse hos søkeren •Krav til arbeidsavtale/ansettelsesbevis

7 7 Selvstendig næringsdrivende ”Faktisk og reell erververvirksomhet i Norge” •Alle typer næringsvirksomhet, uavhengig av selskapsform. •ikke være et arbeidstaker/arbeidsgiverforhold. Dokumentasjonskrav •Utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - evt. kontrakter med kunder, budsjett/regnskap, fakturaer på utførte oppdrag, dokumentasjon på kjøp/leie av lokaler, bil, utstyr/redskaper eller lignende

8 8 Tjenesteytere •EØS –borgeren må være en utsendt arbeidstaker fra et selskap som er etablert i et annet EU/EØS-land. (Evt. fra eget firma) •begrenset varighet Dokumentasjonskrav: •Ansettelseskontrakt mellom tjenesteyteren og den utenlandske arbeidsgiveren •En oppdragskontrakt mellom det utenlandske selskapet som søker er ansatt i (eller driver) og den norske oppdragsgiveren som inneholder opplysninger om oppdraget og varigheten av dette

9 9 Tjenesteytere og etablerere fra land utenfor EØS •Ny! ”Tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere, men integrert i en EØS- stats arbeidsmarked”, jf. ul. §§ 110 fjerde ledd, 114 og 118 - nøkkelpersonell •får oppholdskort for begrenset periode og inntil ett år av gangen - oppholdskortet kan fornyes •ikke adgang til varig oppholdsrett •ikke adgang til familieinnvandring

10 10 Varig oppholdsrett •En EØS –borger og deres familiemedlemmer som har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år, får varig oppholdsrett, jf. ul. § 115 og § 116 - for familiemedlem som ikke er EØS- borger; ekstravilkår om å ”ha bodd sammen med en EØS- borger”, jf. ul. § 116

11 11 Praktisk informasjon om registrering for EØS- borgere •EØS- borgeren ”forhåndsregistrerer” seg i nettløsningen - registrering skal skje innen tre måneder fra ankomst til Norge •Personlig fremmøte hos politiet i lokalt politidistrikt eller hos politi ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - vise til registreringsnummer (forhåndsregistreringen) - fremvise pass eller godkjent id- kort - ikke lenger krav om passbilde - originale dokumenter (norsk eller engelsk) •Fullmakt •Gebyrfritt

12 12 Registrering for EØS- borgere •NB! Beslutning, ikke enkeltvedtak. - Alle beslutninger om registrering eller ikke registrering gjøres av politiet - tvilssaker sendes ikke til UDI - ikke klageadgang •Ved positiv beslutning: - mottar EØS-borgeren et registreringsbevis - utstedes så snart som mulig - ubegrenset varighet •Ved negativ beslutning: - ikke registrert - ikke klagerett - informasjon om hvordan oppfylle vilkårene for å bli registrert - mulighet til å levere dokumentasjon på nytt

13 13 Arbeidsgivers/oppdragsgivers ansvar •Sjekke om vedkommende er registrert/ har tillatelse •Arbeidsgivers/oppdragsgiveres alminnelige forpliktelser vil alltid gjelde •Utlendingsmyndighetenes rolle - informasjonsflyt – taushetsplikt, personvern - utlendingsmyndighetene er ikke ansvarlig for kontroll av arbeidsrettslige forhold, kontrolltiltak tilligger ansvarlig etat

14 14 Spørsmål ?

15 15 Nye oppholdsdokumenter fra 1.1.2010 •”Registreringsbevis” for EØS- borgere og familiemedlemmer som er EØS – borgere (skal ikke fornyes), jf. ul. § 117 •”Oppholdskort” for familiemedlemmer til EØS-borgere som ikke selv er EØS- borgere (gyldig for fem år) og for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere (gyldig inntil ett år), jf. ul. § 118 •Etter 5 års sammenhengende lovlig opphold i Norge, jf. ul. § 119: ”Varig oppholdsbevis” for EØS –borgere og ”Varig oppholdskort” for familiemedlemmer som ikke er EØS- borgere. Tjenesteytere og etablerere får ikke varig oppholdsrett.

16 16 Gruppe:Regelverk:Ordning:Merk: EØS-borgere og familiemedlemmer som selv er EØS- borger Utlendingsloven §§112-125RegistreringsordningFår varig oppholdsbevis. Familiemedlem av EØS- borger som selv ikke er statsborger av et EØS/EFTA-land Utlendingsloven §§112-125RegistreringsordningObligatorisk plikt til å søke om oppholdskort. Får varig oppholdskort. Statsborger som ikke er fra et EØS/EFTA- land, men som er tjenesteyter integrert i et EØS- land Utlendingsloven §§112- 125RegistreringsordningObligatorisk plikt til å søke om oppholdskort. Får ikke varig oppholdskort. Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria omfattet av overgangsreglene Utlendingsloven av 1988 § 58a, og utlendingsforskriften av 1990 kapittel 8 jf. utlendingsforskriften § 20-3 og § 20-17 OppholdstillatelseArbeidstakere fra disse landene som har hatt en oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 58a og oppfylt vilkårene gitt i medhold av denne bestemmelsen, faller inn under registreringsordninge n Oversikt 1.1.2010

17 17 Kontaktinformasjon •www.udi.nowww.udi.no •www.udiregelverk.nowww.udiregelverk.no •Servisesenteret for utenlandske arbeidstakere - www.sua.nowww.sua.no - Besøkssenter: Schweigaardsgate 17, Oslo Lagårdsveien 46, Stavanger Rådhussvingen 1, Kirkenes •Arbeidsgiverservicetelefonen: 23 35 15 33 - arbeidsgiverservice@udi.noarbeidsgiverservice@udi.no •Opplysningstjenesten for søkere: 23 35 16 00 - ots@udi.noots@udi.no


Laste ned ppt "Ny utlendingslov 1.1.2010 EØS- regelverket Judith Maria Helle, fagansvarlig, EØS –enheten, UDI 25. november 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google