Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny utlendingslov EØS- regelverket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny utlendingslov EØS- regelverket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny utlendingslov 1.1.2010 EØS- regelverket
Judith Maria Helle, fagansvarlig, EØS –enheten, UDI 25. november 2009

2 Oversikt Historikk: EØS-regelverk basert på oppholdstillatelser
Opphør av overgangsregler for EU - 8 landene Videreføring av overgangsregler for Romania og Bulgaria 1.oktober 2009: Delvis implementering av direktiv 2004/38 EF og midlertidig forskrift Midlertidig registreringsordning (for noen grupper EØS- borgere) Overgangsregler for Romania og Bulgaria 1. januar 2010: Iverksetting av utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 Hele direktiv 2004/38/EF blir innført i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 Ny nettbasert registreringsordning innføres

3 1.1.2010 Ny utlendingslov Ny registreringsordning
Hele direktiv 2004/38/EF blir innført i utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 Grunntrekk i direktivet: åpner for en registreringsordning (som erstatter oppholdstillatelser) lempeligere vilkår for opphold i Norge de ulike oppholdsgrunnlag samsvarer i stor grad med tidligere regelverk, men det er nå flere grupper som er omfattet og kategoriene er mer spesifisert varig oppholdsrett Ny registreringsordning ny nettbasert løsning enklere forvaltning og raskere saksgang

4 Hvem omfattes av registreringsordningen 1.1.2010?
EØS-borgere - statsborgere av et EU-/ EØS-/ EFTA-land - omfattes av registreringsordningen og får registreringsbevis dersom de har/er: arbeidstakere* selvstendige næringsdrivende* tjenesteytere* tilstrekkelige midler/ faste periodiske ytelser studenter Familiemedlem Følgende grupper får oppholdskort dersom de er: - familiemedlem til EØS- borger fra land utenfor EØS - tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere, men integrert i en EØS- stats arbeidsmarked (ny!)* Varig oppholdsrett (ny!)* - varig oppholdsbevis for EØS- borgere, - varig oppholdskort for familiemedlemmer fra land utenfor EØS

5 Hvem er ikke omfattet av registreringsordningen 1.1.2010?
Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria som er omfattet av overgangsregler - må søke om oppholdstillatelse for å kunne starte i arbeid - krav til lønns- og arbeidsvilkår - må søke fornyelse (da evt. registrering som utfall) Arbeidssøkende - egen meldeordning hos politiet - oppholdsrett inntil seks måneder når tilmeldt

6 Arbeidstakere Gyldig og reelt arbeidstilbud Konkret helhetsvurdering:
- omfang kan ikke være av marginal karakter - ikke et konkret minstekrav til vederlagets størrelse - arbeidstakeren kan skifte arbeidsgiver og ha flere arbeidsgivere samtidig - ikke krav til type arbeid eller kompetanse hos søkeren Krav til arbeidsavtale/ansettelsesbevis

7 Selvstendig næringsdrivende
”Faktisk og reell erververvirksomhet i Norge” Alle typer næringsvirksomhet, uavhengig av selskapsform. ikke være et arbeidstaker/arbeidsgiverforhold. Dokumentasjonskrav Utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - evt. kontrakter med kunder, budsjett/regnskap, fakturaer på utførte oppdrag, dokumentasjon på kjøp/leie av lokaler, bil, utstyr/redskaper eller lignende

8 Tjenesteytere EØS –borgeren må være en utsendt arbeidstaker fra et selskap som er etablert i et annet EU/EØS-land. (Evt. fra eget firma) begrenset varighet Dokumentasjonskrav: Ansettelseskontrakt mellom tjenesteyteren og den utenlandske arbeidsgiveren En oppdragskontrakt mellom det utenlandske selskapet som søker er ansatt i (eller driver) og den norske oppdragsgiveren som inneholder opplysninger om oppdraget og varigheten av dette

9 Tjenesteytere og etablerere fra land utenfor EØS
Ny! ”Tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere, men integrert i en EØS- stats arbeidsmarked”, jf. ul. §§ 110 fjerde ledd, 114 og 118 - nøkkelpersonell får oppholdskort for begrenset periode og inntil ett år av gangen - oppholdskortet kan fornyes ikke adgang til varig oppholdsrett ikke adgang til familieinnvandring

10 Varig oppholdsrett En EØS –borger og deres familiemedlemmer som har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år, får varig oppholdsrett, jf. ul. § 115 og § 116 - for familiemedlem som ikke er EØS- borger; ekstravilkår om å ”ha bodd sammen med en EØS- borger”, jf. ul. § 116

11 Praktisk informasjon om registrering for EØS- borgere
EØS- borgeren ”forhåndsregistrerer” seg i nettløsningen - registrering skal skje innen tre måneder fra ankomst til Norge Personlig fremmøte hos politiet i lokalt politidistrikt eller hos politi ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - vise til registreringsnummer (forhåndsregistreringen) - fremvise pass eller godkjent id- kort - ikke lenger krav om passbilde - originale dokumenter (norsk eller engelsk) Fullmakt Gebyrfritt

12 Registrering for EØS- borgere
NB! Beslutning, ikke enkeltvedtak. - Alle beslutninger om registrering eller ikke registrering gjøres av politiet - tvilssaker sendes ikke til UDI - ikke klageadgang Ved positiv beslutning: - mottar EØS-borgeren et registreringsbevis - utstedes så snart som mulig - ubegrenset varighet Ved negativ beslutning: - ikke registrert - ikke klagerett - informasjon om hvordan oppfylle vilkårene for å bli registrert - mulighet til å levere dokumentasjon på nytt

13 Arbeidsgivers/oppdragsgivers ansvar
Sjekke om vedkommende er registrert/ har tillatelse Arbeidsgivers/oppdragsgiveres alminnelige forpliktelser vil alltid gjelde Utlendingsmyndighetenes rolle - informasjonsflyt – taushetsplikt, personvern - utlendingsmyndighetene er ikke ansvarlig for kontroll av arbeidsrettslige forhold, kontrolltiltak tilligger ansvarlig etat

14 Spørsmål ?

15 Nye oppholdsdokumenter fra 1.1.2010
”Registreringsbevis” for EØS- borgere og familiemedlemmer som er EØS – borgere (skal ikke fornyes), jf. ul. § 117 ”Oppholdskort” for familiemedlemmer til EØS-borgere som ikke selv er EØS- borgere (gyldig for fem år) og for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS- borgere (gyldig inntil ett år), jf. ul. § 118 Etter 5 års sammenhengende lovlig opphold i Norge, jf. ul. § 119: ”Varig oppholdsbevis” for EØS –borgere og ”Varig oppholdskort” for familiemedlemmer som ikke er EØS- borgere. Tjenesteytere og etablerere får ikke varig oppholdsrett.

16 Oversikt 1.1.2010 Gruppe: Regelverk: Ordning: Merk:
EØS-borgere og familiemedlemmer som selv er EØS-borger Utlendingsloven §§ Registreringsordning Får varig oppholdsbevis. Familiemedlem av EØS-borger som selv ikke er statsborger av et EØS/EFTA-land Obligatorisk plikt til å søke om oppholdskort. Får varig oppholdskort. Statsborger som ikke er fra et EØS/EFTA-land, men som er tjenesteyter integrert i et EØS-land Utlendingsloven §§ Får ikke varig oppholdskort. Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria omfattet av overgangsreglene Utlendingsloven av 1988 § 58a, og utlendingsforskriften av 1990 kapittel 8 jf. utlendingsforskriften § 20-3 og § 20-17 Oppholdstillatelse Arbeidstakere fra disse landene som har hatt en oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 58a og oppfylt vilkårene gitt i medhold av denne bestemmelsen, faller inn under registreringsordningen

17 Kontaktinformasjon www.udi.no www.udiregelverk.no
Servisesenteret for utenlandske arbeidstakere - - Besøkssenter: Schweigaardsgate 17, Oslo Lagårdsveien 46, Stavanger Rådhussvingen 1, Kirkenes Arbeidsgiverservicetelefonen: - Opplysningstjenesten for søkere: -


Laste ned ppt "Ny utlendingslov EØS- regelverket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google