Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk, innovasjon og velferdsteknologi. Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene fremover: •Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme – lengst mulig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk, innovasjon og velferdsteknologi. Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene fremover: •Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme – lengst mulig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk, innovasjon og velferdsteknologi

2 Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene fremover: •Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme – lengst mulig •Mangel på arbeidskraft i pleie og omsorgssektoren •Høye forventninger til kommunale tjenester og anstrengt økonomi Kan løses ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på Stortingsmelding nr.47 og NOU 2011:11

3 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» Kåre Hagen

4 Hva er innovasjon i kommunene? Innovasjon = Nytenking og nyskaping •Å tenke nytt rundt organiseringen av kommunenes tjenester og finne nye løsninger.

5 Slipp taket – fest grepet! •En animert kortfilm laget av KS der innovasjon i kommunesektoren blir forklart på tre og et halvt minutt: http://www.youtube.com/watch?v=LHjsMuas18w

6 Hva er velferdsteknologi? «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.» NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, s.100

7 Ulike typer velferdsteknologi: •Trygghets- og sikkerhetsteknologi •Kompensasjons- og velværeteknologi •Teknologi for sosial kontakt •Teknologi for behandling og pleie NOU 2011:11, s.102-106

8 Film om Fru Paulsen: •http://www.youtube.com/watch?v=ww_eg4RI3UEhttp://www.youtube.com/watch?v=ww_eg4RI3UE

9 Målsetting med velferdsteknologi er å: •fremme brukernes muligheter til ett mest mulig selvstendig og uavhengig liv •øke tryggheten for både brukere og pårørende •øke brukernes muligheter til å opprettholde sosial kontakt og å skaffe seg opplysninger og veiledning gjennom mulighetene internett gir. NOU: Innovasjon i omsorg 2011:11, s.99

10 De Varme Hendene vs. Den Kalde Teknologien? «Bestemor vil trolig foretrekke et menneske ved sengekanten og en hånd å holde i når hun ligger der alene, ensom og utrygg. Heller det enn et teknologisk fremmedelement i sengen.» Leserinnlegg i Gudbrandsdølen Dagningen, 2012

11 Etisk bevissthet er sentralt! •Velferdsteknologi er et virkemiddel – ikke et mål i seg selv - og skal gi økt mulighet for å leve selvstendige, trygge, sosiale liv også etter at behovet for omsorgstjenester melder seg.

12 Hva er etikk? Moral: •Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: •Moralens teori. Etikk er systematisk tenkning rundt hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Hvordan begrunner vi valg og finner gode løsninger? Når vårt eget ”moralske kompass” ikke gir tilstrekkelig svar? Eide og Aadland 2012

13 Etisk refleksjon – å se en sak fra flere sider: Handler om : •å øke forståelsen for en situasjon •å se andre løsningsmuligheter og å finne det beste handlingsalternativet •å bedre kvaliteten på tjenestene – å klare å gi likeverdige tjenester ut i fra en forståelse for brukerens situasjon •å øke mestringsfølelsen i vanskelige situasjoner Etikk har sammenheng med faglig kvalitet og bidrar til faglig utvikling – fører til velbegrunnede, faglige avgjørelser fremfor synsing.

14 Noen etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi: •Utsatte verdier: Autonomi, integritet, verdighet, konfidensialitet (rett til privatliv) •Kan velferdsteknologien gi mindre tid til menneskelig kontakt og relasjoner? •Teknologien kan gi nye ansvarsområder for helsepersonell og pårørende (nye roller) •Fremme av instrumentell rasjonalitet på bekostning av omsorgsrasjonalitet (med fokus på lidelse, fortvilelse, plage, håp og mestring) •Har alle brukere lik tilgang til velferdsteknologien? Rettferdighet - lik tilgang til tjenester Kilde: Hofmann 2010: Etiske utfordringer med velferdsteknologi

15 Eksempel - tilsynsbesøk om natten Hjemmebaserte tjenester har i dag faste tilsynsbesøk på natten hos Fru Olsen. Hun lider av inkontinens, og trenger hjelp til toalettbesøk og ev. skifte av bleie eller skifte på seng. Ofte vekkes hun uten at det er noe behov for dette. Spørsmål: •Kan pasienten «overvåkes» for å gi alarm til hjemmetjenestene dersom det er behov for hjelp? •Hvordan blir den etiske vurderingen av dette: –Hva er hensikten? –Vurdere ulike løsninger (også de som ikke inneholder teknologi ) opp mot hverandre ved å se på hvilke verdier som utfordres (autonomi, verdighet, konfidensialitet, trygghet osv.) –Hva er til brukerens beste? –Hva ønsker brukeren?

16 Eksempel – GPS fra prosjektet «Trygge spor» Oskar (86) har langtkommen demens og bor på institusjon. Oskar søker ut hele tiden og står ofte og “røsker” i døra, noe som skaper uro for de andre beboerne. Han vil gå alene, og forsøker å bli “kvitt” de som blir med ham ut. Personalet synes det er vanskelig å holde ham inne, samtidig som de opplever at det er uforsvarlig å la ham gå ut alene, fordi de er usikre på om han kommer seg hjem igjen i god behold. Oskar ble inkludert i prosjektet og personalet fester GPS i beltet hans når han ønsker å gå ut. Personalet har lagt inn et elektronisk gjerde som varsler når han er på vei til sin tidligere bolig. Personalet eller Trygghetspatruljen reiser da ut og henter ham. Personalet opplever at Oskar ofte “bare” går til nærmeste kafe for å være der ett par timer før han går tilbake. Han er ikke så rastløs lenger siden han kan gå ut, og dette skaper større ro for hele avdelingen. Fra SINTEFs rapport om prosjektet «Trygge spor», s.32

17 Eksempel – robotteknologi (Paro) På bo- og behandlingssenteret har en av avdelingene kjøpt inn robotselen Paro til beboerne. Når noen begynner å stryke den over pelsen og snakke til den, gir Paro respons. Den lille robotselen logrer med halen, åpner og lukker øyene og snur hodet sitt mot den som holder han. Den gjenkjenner stemmer og bevegelser. Beboere blir roligere når de har Paro på fanget og flere gir uttrykk for at de liker han godt. Noen av de ansatte syns dette er tull, mens andre er veldig positive. Fritt etter artikkel på nrk.no

18 Etikk og velferdsteknologi – hva er hensikten med å ta teknologi i bruk? •Bruken skal bygge opp under brukeres livskvalitet og mestringsevne. –Forutsetter at teknologien passer/matcher til brukerens ønsker og behov. –Den enkelte bør beholde selvbestemmelsesretten i størst mulig grad, og i de tilfeller hvor personen har evne til å ta avgjørelser selv må det legges til rette for det. Har sammenheng med respekten for den enkeltes verdighet. –Om brukeren ikke har samtykkekompetanse må man ha nær kontakt /kommunikasjon med pårørende / verge / hjelpeverge slik at de kan bistå personen. –Forutsetter en bevissthet rundt personvernet til brukeren.

19 Eksempel ved bruk av GPS: Hva skal vi ta størst hensyn til / hva er viktigst å verne om? •At GPSen overvåker brukeren og innskrenker personens handlingsrom slik at den individuelle friheten innskrenkes? –Fare for at bruker kan føle seg overvåket og at personvernet krenkes (f.eks. dersom dataene som samles inn misbrukes og benyttes til å kontrollere brukers alle bevegelser). Taler for at GPS IKKE tas i bruk. •At GPSen gir brukeren økt bevegelsesfrihet, økt trygghetsfølelses for både bruker og pårørende /hjelpere? •Økt kontroll over eget liv = økt livskvalitet. Taler for at GPS TAS i bruk.

20 Forslag til spørsmål man kan reflektere rundt for å ivareta det etiske perspektivet når velferdsteknologi vurderes å tas i bruk •Hva er hensikten med å ta teknologien i bruk? •Hva ønsker brukeren? •Hvem er involvert? •Hvordan blir de berørt? •Hva sier lovverk, retningslinjer, rutiner osv.? •Hvilke verdier kommer i klemme, og på hvilken måte? •Hva skal vi ta størst hensyn til / hvilke verdier er viktigst å verne om? •Hvilke konsekvenser kan dette få og for hvem?

21 Tjenesteorganisering sentralt: «Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering». Dorthe Kusk (2010) NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, s.99

22 Etisk refleksjon kan bidra til: •at vi tar i bruk tilgjengelig teknologi på en klok måte. En måte som ivaretar behovene til den aktuelle brukeren. Alt passer ikke for alle; etisk refleksjon i tjenestene kan hjelpe oss til å se de individuelle behovene brukerne har og hvilken teknologi de eventuelt er i stand til å ha nytte av, og på hvilken måte. •faglig og etisk skjønn fremfor synsing! •at ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene får et mer bevisst forhold til innovasjon både når det gjelder innføring av velferdsteknologi, nye måter å organisere tjenestene på og økt brukermedvirkning.

23 Kontaktinformasjon mm: •Prosjektets nettside: www.ks.no/etikk-kommune www.ks.no/etikk-kommune •Prosjektets Facebook-side: www.facebook.com/etiskkompetanseheving www.facebook.com/etiskkompetanseheving

24 Litteraturhenvisninger: Eide, T. og Aadland, E. (2012) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget Helsedirektoratet (2012) Velferdsteknologi- Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (2013-2030). Oslo. Tilgjengelig fra http://www.helsedir.nohttp://www.helsedir.no Helse- og omsorgsdepartementet (2011) Innovasjon i omsorg. NOU 2011:11. Oslo. Tilgjengelig fra http://www.regjeringen.no http://www.regjeringen.no

25 Litteraturhenvisninger: Helse- og omsorgsdepartementet (2009) Samhandlingsreformen- Rett behandling- på rett sted- til rett tid (2008-2009). Oslo. Tilgjengelig fra www.regjeringen.no www.regjeringen.no Hofmann, Bjørn (2010) Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Kunnskapssenteret. Tilgjengelig fra http://www.kunnskapssenteret.no http://www.kunnskapssenteret.no

26 Litteraturhenvisninger: Robotselen Paro kjenner igjen Sverre. Tilgjengelig fra http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.77 69505 SINTEF (2013) Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Tilgjengelig fra http://www.sintef.no http://www.sintef.no Teknologirådet (2009) Fremtidens alderdom og ny teknologi. Tilgjengelig fra http://teknologirådet.nohttp://teknologirådet.no


Laste ned ppt "Etikk, innovasjon og velferdsteknologi. Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene fremover: •Et ønske om at folk skal kunne bo hjemme – lengst mulig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google