Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013. 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013. 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

2 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

3 Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus på: - Rollen pårørende spiller - Deres betydning for behandling av den syke - Hvilke belastninger pårørende opplever - Pårørendes egne behov Rapporter viser: - Pårørende ivaretas ikke godt nok - Arbeid med pårørende er ofte tilfeldig eller personavhengig

4 Sitat: ” Å se sitt barn gå fra å være frisk og vellykket til lidende og hjelpetrengende er en smertefull prosess.” Fra boken ”Blåmann”, Nina Berg 2002

5 Visjoner:  Pårørende sees som en viktig ressurs i behandling av mennesker med psykiske lidelser  Pårørende får nødvendig veiledning og støtte til å fylle den rollen de innehar  Hindre at pårørende pådrar seg egen helsesvikt på grunn av rollen som pårørende

6  Redusere tilbakefall  Føre til færre symptomer  Bedre sosial fungering  Økt mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende Samtykke til å involvere pårørende bør drøftes jevnlig med pasienten Det er som hovedregel ikke god praksis å utelate pårørende

7  Som kunnskapskilde  Som omsorgsperson  Som del av pasientens nærmiljø  Pasientens representant  Med egen behov Pårørende vil ofte inneha flere roller samtidig Rollene utløser ulike former for samarbeid og involvering

8 De juridiske vurderingene i forhold til pårørende har vært spesielt etterspurt og er omtalt i et eget kapittel: « Pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen». (Kap.3) Utgangspunktet for en slik rettslig regulering er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i kontakten med helsevesenet. Dialogen skal også gi grunnlag for medvirkning ved utforming og gjennomføring av helsehjelp og for samtykke til helsehjelp.

9 • Pårørende og nærmeste pårørende • Pårørendes rett til informasjon Alle pårørende som henvender seg til helsevesenet skal få: • Generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, mulighet for opplæring og faglig informasjon om psykiske lidelser og vanlig behandling. • Sykehusene skal gi opplæring til pasienter og pårørende

10 • Taushetsplikt: • Nødvendig for å bevare pasientens integritet • Kan være vanskelig å forholde seg til • Kan oppleves som avvisning

11 Konkret informasjon om pasientens helsetilstand, helsehjelp og andre opplysninger om personlige forhold er som hovedregel underlagt taushetsplikt. Opplysninger kan likevel formidles når: • pasienten samtykker til slik videreformidling • det er gjort unntak fra taushetsplikten i lovgivningen feks: når det ikke er mulig å innhente samtykke fra en pasient som vanligvis er samtykkekompetent, og det er grunn til å anta at pasienten ville ha samtykket. • mindreårige pasienter

12 Viktig med god informasjon til både pasient og pårørende - Tidsbegrenset? - Hvilken informasjon? - Behandlingen, min helsetilstand, planer for utredning og behandling, annet? - Dette må pasienten selv vurdere sammen med sin behandler.

13 Pårørendes rett og mulighet til medvirkning •Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse har nærmeste pårørende rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av helsehjelpen sammen med pasienten • I den grad pasienten ønsker det, og så langt det er mulig, skal det gis anledning til at andre personer kan være til stede når helsehjelp gis. Individuell plan (IP) • Nærmeste pårørende kan trekkes inn i utforming og gjennomføring av IP i den utstrekning pasient og pårørende ønsker det. • Hvis pasienten ikke har samtykkekompetanse har nærmeste pårørende en selvstendig rett til å medvirke sammen med pasienten i utarbeidelsen av den individuell planen, så sant pasienten ikke motsetter seg det.

14  Som kunnskapskilde  Som omsorgsperson  Som del av pasientens nærmiljø  Pasientens representant  Med egen behov Pårørende vil ofte inneha flere roller samtidig Rollene utløser ulike former for samarbeid og involvering

15  Bekymring.  Usikkerhet og utrygghet.  Manglende kunnskap om rusavhengighetens kompleksitet.  Manglende kunnskap om behandlingstilbud.  Frustrasjon over systemenes sendrektighet.  Vanskelig å ta sine bekymringer opp med den som ruser seg.  Mye fokus på den som ruser seg, lite fokus på egne behov eller andre i familien sine behov.

16  Hvor skal jeg henvende meg?  Hvem kan jeg ha tillit til?  Hvem kan jeg dele dette med?  Hvorfor måtte det bli slik i vårt forhold, i vår familie?

17  Lette på et indre trykk.  Å få normalisert egne følelser, tanker og handlinger.  Å oppleve et fellesskap med andre som har en liknende livssituasjon.  Å motta veiledning.

18 Hva finnes av pårørende tilbud i Bergen?

19 Spesialisthelsetjenesten (2. linjetjenesten) Floen Kollektivet Kalfaret Behandlingssenter Stiftelsen Bergensklinikkene:  - tilbud til mindreårige barn av rusavhengige  - tilbud til voksne barn av rusavhengige  - tilbud til samlivspartnere  - tilbud til foreldre av barn med rusmiddelavhengighet  - individuelt korttidstilbud til pårørende  - seminar og kurs  - grønt nummer 800 89550

20 Kommunale tilbud ( 1. linjetjenesten) NAV/ Sosialtjenesten: Rådgivning, støttesamtaler Livskrisehjelpen v/ Bergen Legevakt Tilbyr opp til 3 samtaler (gratis)

21 KOMPASSET ; Terapi og rådgivning for unge og barn av foreldre med alkoholproblemer, Blå Kors Terapi og rådgivning, 14-35 år, TV-aksjonmidler, gratis lavterskeltilbud. Landsforbundet mot stoffmisbruk Kurs tilbud med fokus på innsikt, kunnskap og mestring Al-Anon Bergen, AA: Pårørendegruppe hver mandag kl.19.00 – 20.15. Human-Etisk Forbund: Pårørende gruppen i LISA, torsdag fra kl.19.00 -21.00. Private foretaks tilbud:

22 Kirkens Bymisjon i Bergen: •Prosjekt Optra- oppsøkende tjenester ved rusavhengighet • Feltsykepleier, Kirkens Bymisjon • Gatejuristen i Bergen • Ungdomstiltaket V13 (grupper, åpen helg mm) Home-Start Familiekontakten : • frivillig familiestøtteprogram • verdensomspennende tilbud, 22 land • i Bergen drives det av Kirkens Bymisjon • i Fjell drives det av Fjell KFUK-KFUM

23  LISA => Livssynsnøytrale Samtalegrupper i regi av Human - Etisk Forbund. Ledes av erfarne fagpersoner.  Fokus på - Selvivaretakelse - Muligheter - Egne ressurser og mulighet til å mestre hverdagen. - Økt kunnskap og innsikt i egen situasjon. - At enhver finner sin måte å håndtere sin pårørenderolle på, med fellesskapets støtte.

24  Bergen lokallag i Vestre Strømkai 7  Klokken 12 - 15.00.  93031913 / 90073211 - Sosialt fellesskap - Kurs og konferanser - Telefonkurs - Grensesetting - Å leve med uvissheten - Egenomsorg - Kunnskap og mestring etc.

25 Viktig for pårørende å vite om ulike oppfølgingstiltak etter behandling for den rusavhengige;  Re innleggelser i institusjon.  Poliklinisk oppfølging.  Oppfølging fra Sosialtjenesten Individuelt / Grupper  ETTERVERNTELEFON 94503900 - Prosjekt overgang.  Støttegrupper;  AA - 91342191 / NA – 93037246  Trappen Motiveringssenter 55902092 / 95232339  Albatrossen Ettervernssenter (LAR) 55201500  LISA i regi av Human - Etisk Forbund 93836714 (mannsgrupper) og 45866945 (kvinnegrupper).  Døråpner – Røde Kors 95238272  Bolig med oppfølging § 11.2 - Bo oppfølgings tjenesten - Psykiatri tjenesten  Treningskontakt ordningen. Organiseres gj. sosial tjenesten.  Vernete bo tilbud ; Nubbebakken, Bjørnsonsgt.,  Botreningssenteret på Gyldenpris 55513350 Med mer.


Laste ned ppt "Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013. 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google