Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.dbe.no Brannvesenet og brannetterforskning DBE Brannvesen Brannetterforskning Foredrag på Polar Brannbefalslags seminar i Tromsø 9. September 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.dbe.no Brannvesenet og brannetterforskning DBE Brannvesen Brannetterforskning Foredrag på Polar Brannbefalslags seminar i Tromsø 9. September 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.dbe.no Brannvesenet og brannetterforskning DBE Brannvesen Brannetterforskning Foredrag på Polar Brannbefalslags seminar i Tromsø 9. September 2002

2 www.dbe.no Hovedpunkter i foredraget  Bakgrunn  Utredninger  Tallmateriale  Dagens situasjon  Aktørene  Oppgavene  Roller  Framtid

3 www.dbe.no Første trinn: RBE  RBE-prosjektet (Reduksjon av branner elektrisk årsak) 89 - 93  Tverretatlig prosjekt  Manglet troverdig tallmateriale  Brannårsaksstatistikk (politiet skal rapportere) – start 1/1-1993  Kurs i brannetterforskning – 3 trinn (kjent for mange fra Starum)

4 www.dbe.no  Rapport om tiltak for å forebygge og avdekke påsatte branner 94 - 95  Årsaksstatistikken brukt for første gang  115 foreslåtte tiltak  ”det må utvikles systemer for kvalitetssikring innen brannetterforskning”  Elektronisk versjon:  Finnes på DBEs hjemmeside www.dbe.no - oppslagsverketwww.dbe.no Andre trinn : Rapport om påsatt brann

5 www.dbe.no Justisdepartementet følger opp  Seminarrunde for politiet i 1995 for å informere om rapporten  Nedsatte i 1997 en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til kvalitetssikring av brannetterforskning  To-delt mandat:  1: komme med forslag til kvalitetssikringssystem  2: behov for distriktsvise etterforskningsgrupper ?  Deltagere i gruppen fra  Politi, brannvesen, NBL, DLE, PE og DBE

6 www.dbe.no Tredje trinn: AKB – mandatets del 1  AKB I (Arb.gruppe for kvalitetssikring av brannetterforskning) 97 – 99  Gruppen foreslo selv å dele mandatet i to  Forslag til kvalitetssikringssystem for teknisk brannetterforskning  Akseptert/godkjent av Justisdepartementet våren 2000  Elektronisk versjon:  Finnes på Justdep sin hjemmeside under publikasjoner/rapporter

7 www.dbe.no Fjerde trinn: AKB – mandatets del 2  AKB II 00 – 02  Forslag om distriktsvise brannetterforskningsgrupper  Regionalisert modell  Politidistriktsgrensene er bestemmende  Forpliktende samarbeid mellom:  Politi  Det lokale eltilsyn  Kommunalt brannvesen  Behov i ca. 1/3 av brannene dvs. ca. 1.100 branner i året  Pr. 30.august 2002 rapporten vurderes av Riksadvokaten

8 www.dbe.no Tallmaterialet – hele landet – 01.01 – 31.12.2001 1Påsatt brann24111,38 % 2Bar ild49723,48 % 3Elektrisk årsak41219,46 % 4Feil bruk av el.utstyr32915,54 % 5Eksplosjon120,57 % 6Selvtenning753,54 % 7Lynnedslag281,32 % 8Annet572,69 % 9Ukjent46622,01 % SUM2117100 % Tallmaterialet er branner med innrapportert årsak fra politiet og lensmannsetaten

9 www.dbe.no Tallmaterialet – de tre nordligste fylkene 1Påsatt brann3811,91 % 2Bar ild6420,06 % 3Elektrisk årsak6520,38 % 4Feil bruk av el.utstyr5115,99 % 5Eksplosjon41,25 % 6Selvtenning20,63 % 7Lynnedslag20,63 % 8Annet61,88 % 9Ukjent8727,27 % SUM319100 % I samme periode rapporterte brannvesenet i de tre nordligste fylkene om 415 branner

10 www.dbe.no Rapportgrunnlag  Brannvesenet har rapportert bygningsbranner siden 1986  Politiet årsaker siden 1993  De ”to” rapportene kobles sammen – gir godt infogrunnlag  Resultat  I løpet av de 10 siste år ca 15.000 branner med rapportert årsak  Påstand: Norge har Europas mest pålitelige statistikk

11 www.dbe.no Dagens situasjon  Politiet har ansvaret for etterforskningen  Taktisk og teknisk etterforskning  Skal klarlegge årsak og avdekke straffbare forhold  Sliter med prioriteringer  Brannvesen  Slokkeansvar – viktige vitner (utnyttes ofte ikke)  Sporadisk bistand til politiet i etterforskningsfasen  Tilfeldig sakkyndighet  DLE  Instruksfestet at de skal bistå politiet med elsakkyndighet  Blir ofte brukt til å bestemme eller utelukke el som årsak

12 www.dbe.no Brannvesenet – 2 modeller  1: ”Pålagt oppgave” – ref. til brann- og eksplosjonsvernloven § 11  Kompetanseoppbygging: kr. 918.000  Utstyrsbehov kr. 216.000  Årlige driftskostnader kr. 8.800.000  2: Brannvesen selger tjenesten - politiet kjøper  Kompetanse og utstyrsbehov som ovenfor  Årlige kostnader kr. 10.912.000  AKB 2 drøfter fordeler og ulemper ved begge modeller

13 www.dbe.no Kommunal modell  Kommunal modell  Ansvar klart plassert…..men  Utilstrekkelig kvalitet og  Kompetansen blir variabel og utnyttes ikke

14 www.dbe.no Interkommunal modell  Interkommunal modell  Kvaliteten ivaretas, kompetansen stabil og utnyttes  Ansvaret blir ikke lett å plassere – krever statlige føringer

15 www.dbe.no Salg og kjøp av tjenesten  Salg av tjeneste  Enkelt å organisere, ansvaret klart, finansiering enkel  Mister synergieffekter, BRV og DLE får ikke systematisk erfaringsgrunnlag  For få branner vil bli vurdert – økonomi styrer

16 www.dbe.no Hva mener DBE ?  Oppgaven er som skapt for en interkommunal modell  Finansieringen må drøftes videre  Kan løses ved avtaler mellom kommunene  Foreslår som i AKB 2 rapporten - prøveprosjekter i følgende distrikter:  Midtre Hålogaland  Telemark  Østfold  Sunnmøre

17 www.dbe.no Hvilken brannkompetanse ?  Brannvesenets deltaker bør ha kompetanse på:  Brannfysikk og – kjemi  Brannslokking – (grunnlag for forløpsvurdering)  Bygningsteknisk kompetanse og innsikt  Erfaring med tilsyn – formalkunnskap

18 www.dbe.no Arbeid for politi eller eget ansvarsområde ?  I Stortingsmelding nr 41 ”Brann- og eksplosjonsvern”  Vedtatt av Stortinget 14. Juni 2001  ”En systematisk oppfølging av branner og uhell med sikte på å finne de grunnleggende årsaker er viktig for å kunne bedre det forebyggende brannvern”  Behov for systematisk brannevaluering for erfaringstilbakeføring til forebyggende og beredskaps oppgaver  Rapport og arbeid tilpasses politiets behov

19 www.dbe.no Framtida  Brannvesenet har kompetanse som ikke utnyttes  Mer interessant jobb  Uutnyttet erfaringsgrunnlag for brannvernet  Styrker fagmiljø i distriktene – regionalisert er eneste riktige løsning  Vil tilføre det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet viktig erfaringer  Kvalitetssikring av objekteieres innsats og brannvesenets arbeid  Styrket rettssikkerhet


Laste ned ppt "Www.dbe.no Brannvesenet og brannetterforskning DBE Brannvesen Brannetterforskning Foredrag på Polar Brannbefalslags seminar i Tromsø 9. September 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google