Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkeringspolitikken i fem norske byer Gjennomgang av status, mål, virkemidler og ansvarsforhold Jan Usterud Hanssen Parkeringskonferansen 23.-24- mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkeringspolitikken i fem norske byer Gjennomgang av status, mål, virkemidler og ansvarsforhold Jan Usterud Hanssen Parkeringskonferansen 23.-24- mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkeringspolitikken i fem norske byer Gjennomgang av status, mål, virkemidler og ansvarsforhold Jan Usterud Hanssen Parkeringskonferansen mai 2013

2 Side Oppgaven og tilnærmingen  Oppgaven: Sammenligning av gjeldende parkeringspolitikk i fem byer: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim  Bruken: Delgrunnlag for en saksutredning for videreutvikling av parkeringspolitikk i Trondheim kommune 2

3 Side Gitte temaer skal belyses  Parkeringspolitikkens mål  Totaltall for parkeringsplasser  Pris- / takstnivå  Restriksjoner og grunnlaget for disse: normer, mv  Regulering av parkering (tid, formål, mv)  Grad av tilrettelegging for visse formål og kjøretøytyper  Ansvarsforhold – politikk, praksis og utøvelse  Finansieringsordning for etablering av parkeringstilbud  Rammebetingelser mv. 3

4 Side Metode og inntrykk  To kilder 1) Gjennomgang av dokumentasjon 2) Intervjuer og oppfølgende spørsmål med sentrale personer i hver by (e-post og telefon)  Rammen (tid og økonomi): Har begrenset muligheten til oppfølging og ytterligere avklaringer  Funn: Parkering er ikke like oversiktlig i alle byene og hvis vi går ut fra at parkeringspolitikken kan dreie seg om mer enn normtall for planlegging av ny utbygging, er det ikke alltid åpenbart hva som anses å inngå i en helhetlig parkeringsstrategi 4

5 Side Oslo 1971/1972 5

6 Side Grunnlaget for dagens parkeringspolitikk i Trondheim er 20 år gammelt. Med jevnlige justeringer er det likevel i hovedsak disse prinsippene som gjelder fortsatt

7 Side Er byenes parkeringspolitikk tydelig? Finnes den nedfelt i ett dokument?  Nei  Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer  Andre overordnete utredninger  Søknadene til belønningsordningen  Arbeid innenfor rammen av Framtidens Byer  Praksis fra byggesaksbehandlingen av enkeltsaker  Parkeringsselskapenes vedtekter  Eierstrategi for kommunale foretak  Vedtak i større enkeltsaker (gatebruksplan, miljøhandlingsplan)  Mer? 7

8 Side Rammebetingelser  Befolkningsvekst  Arbeidsplassvekst  Detaljhandelsstruktur – sentrum vs eksterne etableringer  Trafikkbelastning – hovedveier og sentrum, boligveier  Belønningsordningen  Framtidens byer  Klimaplaner  Eksisterende parkeringstilbud – eierskap og reguleringer 8

9 Side Transportmiddelfordeling i byene. Reisestart. RVU

10 Side Parkeringstilbudet ved arbeidsplassen 10

11 Side11

12 Side Antall parkeringsplasser i sentrum 12

13 Side Parkeringsplasser i sentrum: er tallene direkte sammenlignbare?  Kommunalt eiet/kontrollert På gateplan På tomter I P-hus  Privat eiet/kontrollert På tomter I P-hus  Hvor mange plasser i de ulike kategoriene er reservert spesielle formål? er utleid på langtidsavtale? inngår i boligsoneordninger? er avgiftsbelagt? (og hvem betaler?) er tidsregulert? er allment tilgjengelig? kommer el-bil, HC, mv i tillegg?  Hvor ferske er tallene? Hvordan holdes slike data á jour ?  Er det mulig å få data også for sentrumsnære områder og knutepunkt? 13

14 Side Dato for bystyrevedtak av kommuneplan – med normer i henhold til PBL (av 1.juli 2009) 14 ( x) Normene er behandlet uavhengig av kommuneplanen. I Oslos gjeldende kommuneplan, som ble vedtatt , ble ikke parkering tatt opp som tema.

15 Side Veileder 15

16 Side Bolignormer 16

17 Side Normene for bolig – vanskelig å sammenligne 17

18 Side Normer for kontor 18

19 Side Effekt av normene for kontor i sentrum 19

20 Side Effekt av normene for kontor i sentrumsnære områder 20

21 Side Antall parkeringsplasser og dekningsgrad ved m 2 – 20 m 2 per ansatt 21

22 Side Effekt av normene for handel i sentrum 22

23 Side Effekt av normene for handel i sentrumsnære soner 23

24 Side Sykkelen får mye oppmerksomhet – kan få mer 24

25 Side Parkeringskrav for sykkel - sentrum 25

26 Side Tilrettelegging for spesielle kategorier mv 26

27 Side Parkeringsloven  BergenIngen uttalelse  Kristiansand Ingen god idé vil heller ha hurtigladestasjon for EL-bil  OsloIngen uttalelse  StavangerStøtter - med presiseringer ønsker å bli forsøksregion for arbeidsgiverbetalte månedskort på kollektivtransporten  Trondheim Støtter - viser til Miljøpakken mm ønsker alternativer til arbeidsgiverbetalt parkering 27

28 Side Stavanger har mange boligsoner – Bergen har større og færre soner 28

29 Side Boligsoner – avgiftsnivået varierer 29

30 Side Parkering er et todelt tema Planleggingen Planavdelingene overordnet (k-plan) gir prinsipper, retningslinjer, bestemmelser byggesak = praksis Plan- og bygningsloven Utøvelsen Etat, selskap (KS/AS) Vedtekter Kommuneloven Vegtrafikklovgivningen 30

31 Side Hva har vi egentlig funnet? 1.Byene har mye felles, men det er også vesentlige forskjeller 2.Oversikten og i hvilken grad den er samlet varierer 3.Utgangspunktet: kunnskapen om dagens parkeringstilbud er ikke god nok 4.Kanskje det er behov for en felles mal for registrering av parkeringsplasser og reguleringer 5.Behov for en bevisst strategi - offentlige vs. privat kontrollerte plasser 6.Klarere strategi når det gjelder å prioritere mellom ulike formål 7.Skal plasser til el-biler komme i tillegg til eller i stedet for? 8.Betyr øremerking av plasser til spesielle formål at det allmenne tilbudet gradvis svekkes? 9.Trenger man klarere føringer for nye p-hus? Lokalisering, størrelse, bruk, mm 10.Det bør stilles krav til lokalisering og utforming av parkeringsanlegg – det bør f.eks vurderes å skille parkering fra bolig – (ses i sammenheng med sambruk?) 31

32 Side Byene står overfor utfordringer og muligheter som kan og bør tas opp i en mer helhetlig parkeringsstrategi Takk for oppmerksomheten 32


Laste ned ppt "Parkeringspolitikken i fem norske byer Gjennomgang av status, mål, virkemidler og ansvarsforhold Jan Usterud Hanssen Parkeringskonferansen 23.-24- mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google