Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 Prosjektmandatet: Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling + vedlegg: teoretiske bakgrunnsdok. om klasseledelse, skriving, lesing, regning, vurdering for læring, organisasjonslæring, hjem-skole-samarbeid, elevrelasjoner Prosjektplan: Plan for skolebasert kompetanseutvikling Skolens plan for skolebasert kompetanseutvikling om klasseledelse (og…) Ressurser/materiell

3 Skolebasert kompetanse- utvikling AKTØRER Utdanningsdirektoratet  Lærerutdanningsinstitusjonene, NTNU som koordinator for UH,  Nasjonale sentra; lesing, skriving, matematikk, læringsmiljø, IKT, (andre fagmiljø?)  GNIST-prosjektlederne  Skoleutviklingsveiledere  Skoleeiere  Skoleledere  Ressurslærere  Alle ansatte i skolen

4 Kark- teristika ved Utrinn i utv. Auka lærarkval. -kunnskap -ferdig- heiter - haldning Endring i lærar- praksis Forbetring i elevresultat fagleg og sosialt Organisasjonsfaktorar Tilpassa etter Van Veen et al. 2011

5 Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

6  Læringsformat Læringsformat  Korleis lærarar engasjerer elevar i og styrer aktivitetar  Innhaldsforståing  Kva læraren vektlegg og tilnærmingar som er nytta for at elevar både skal få ei overordna forståing og forstår nøkkelomgrep/element  Analyse og utforsking Analyse og utforsking  Stimulerer ferdigheiter i høgreordens tenking, og gir høve til å nytte dette i nye samanhengar  Kvalitet på tilbakemelding  Utvide og bygge elevane si læring gjennom tilbakemelding og deltaking i aktivitetar  Undervisningsdialog  Bruk av strukturerte, kumulative spørsmålsstilling og diskusjon for å guide elevane i læring

7 Analyse og utforsking  Tilrettelegging for høgre ordens tenking  Elevar identifiserer og utforskar problem/spørsmål,  Elevane undersøker, analyserer og/eller utforskar data, informasjon, tilnærmingar etc.  Elevar konstruerer alternativ(e løysingar), predikerer, hypotesar, eller idémyldring  Elevar utviklar argument, gir forklaringar  Høve til ny eller original bruk  Opne oppgåver  Presenterer kognitive utfordringar  Elevane nyttar tidlegare kunnskap/ferdigheiter

8 Analyse og utforsking  Metakognisjon  Elevane forklarar eigne kognitive prosessar  Eigenvurdering  Elevane reflekterer  Elevane planlegg  Lærarane modellerer tenking om tenking

9 Nettressursar observasjon - døme  observasjon struktur og regler observasjon struktur og regler  observasjon relasjoner observasjon relasjoner

10 Klassen som sosialt system Elevens læring; fag + atferd Klasseledelse

11 Nettressurser  observasjon struktur og regler observasjon struktur og regler  observasjon relasjoner observasjon relasjoner  egenvurdering relasjoner egenvurdering relasjoner  utvikling av egen praksis utvikling av egen praksis  modell for utviklingsarbeid modell for utviklingsarbeid  ungdomstrinn i utvlikling ungdomstrinn i utvlikling

12 Litteratur Allen, J., Gregory, A., Mikami, A., Lun, J., Hamre, B, & Pianta, R. (2013) Observations of effective teacher-student interactions in secondary school classrooms: predicting student achievement with the classroom assessment scoring system-secondary. School Psychology Review, 42(1), 76-98. Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S. K. (2011). Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher education, 27(1), 51-61. Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., 109-119 Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/leading-losing- classroom.pdf

13 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning http://laringsmiljosenteret.uis.no/


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google