Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med lærling i bedriften. Program for dagen: 08.30-09.00 Kaffe 09.00-10.00 Styringsdokumenter 10.00-10.15Kaffe 10.15-12.00 Rettigheter og plikter 12.00-13.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med lærling i bedriften. Program for dagen: 08.30-09.00 Kaffe 09.00-10.00 Styringsdokumenter 10.00-10.15Kaffe 10.15-12.00 Rettigheter og plikter 12.00-13.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Med lærling i bedriften

2 Program for dagen: 08.30-09.00 Kaffe 09.00-10.00 Styringsdokumenter 10.00-10.15Kaffe 10.15-12.00 Rettigheter og plikter 12.00-13.00 Lunsj 13.00-14.00 Veiledning -metode 14.00-14.20Kaffe 14.20-15.00 Vurdering 15.00- 15.30Oppsummering

3 De 5 sentrale dokumentene Forskrift Opplærings- loven Læreplan Generell del Læreplan i faget Lærings plakaten Opplæringsloven m/ forskrift •Prinsipper for opplæringen Læringsplakaten •Generell del av læreplanen •Fagspesifikk læreplan

4 Rammer rundt fagopplæring Opplæringsloven med forskrift Lærlingene og lærebedriftene er en del av det norsk opplæringssystemet, og lærlingene er primært ansatt for å fullføre opplæringen sin Læreplaner i alle fag Dokumentasjon av opplæringa (hva er gjort, hvordan, hvorfor) Krav til lærebedriften og faglig leder/instruktør Tilskudd til lærebedrifter

5 Lærlingen som arbeidstaker Gjensidige forventninger mellom lærlingen og læringsbedriften –Arbeidsmiljøloven, ferieloven –Hovedtariffavtalen –Tariffavtaler, overenskomster og lignende –Arbeidsreglement Lærlingen skal ha en arbeidsavtale i tillegg til lærekontrakten http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=42358

6 Lærlingens rettigheter og plikter Plikt til å delta aktivt for å nå målene i læreplanen Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrutiner Lærlingen er ordinær arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og avtaler Lærekontrakten er et bindende dokument og kan kun heves eller endres hvis fylkeskommunen vedtar det jfr. opplæringslovens § 4-6

7 Lærlingens rettigheter og plikter Lærlingen skal dokumentere egen opplæring Når læretiden er gått ut, faller arbeidsavtalen bort. Dersom lærlingen skal fortsette i bedriften må det inngås en ny arbeidsavtale Lærlinger skal ha samme tilgang på PPT som elever i videregående skole Lærlinger har rett til lån og stipend Lærlinger har ikke rett til studiemoderasjon.

8 Lærebedriftens rettigheter og plikter Opplæringen av lærlingen skal skje i samsvar med læreplanen i faget og det skal lages en intern opplæringsplan i bedriften Lærlingen skal få fri til å gjennomføre nødvendig teoriopplæring Arbeids- og skoletiden til lærlingen skal ikke være lengre enn den arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget Lærebedriften skal legge vekt på å skape et godt arbeids- og læremiljø

9 Lærebedriftens rettigheter og plikter Lærebedriften skal melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve som skal avholdes nærmest mulig læretidens utløp Lærebedriften er pliktig til å melde alle forandringer til fylkeskommunen Forhold som gjør at det ikke lenger er mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring

10 Lærekontrakten http://udir.no/upload/Fagopplaring/kontrakter/Larekontrakt.rtf

11 Tilskudd til bedrifter Basistilskudd 1: 102 763 fordelt på 24 måneder. 4282 pr. måned gis for opplæring, men fordeles over hele kontraktstiden. Basistilskudd 2: 2447 pr. måned for opplæring og verdiskapning Dette er ment som et bidrag til bedriften for å drive opplæring. – frikjøp av instruktør til lærlingsamtaler med mer.

12 Lønn Eksempel på lønn – prosentandel av en nyutdannet fagarbeiders lønn 30% 40% 50% 80% 1.halvår i bedrift 2.halvår i bedrift 3. halvår i bedrift 4. halvår i bedrift

13 Mottak av lærling og arbeidstaker

14 Introduksjon til arbeidsplass Det første møtet mellom bedrift og lærling er et viktig øyeblikk for begge parter Arbeidstakere som trives yter mer og det er viktig å få til et godt samarbeid fra første stund Bedriften bør ha et opplegg for mottak av nye medarbeidere

15 Forberedelser i bedriften før lærlingen kommer Hvem skal være instruktør? •må ha interesse for arbeidet og være glad i jobben sin, ha yrkesstolthet og like å jobbe med ungdom •ha evne til å sette ord på fagkunnskap Informasjon til de øvrige ansatte •lærlingen er hele bedriftens ansvar –personalmøter –oppslag –intranett

16 Mottak av lærlingen Informasjon bør fordeles over flere dager Presentasjon av avdeling og ansatte Omvisning Det er naturlig at faglig leder informerer lærlingen i forbindelse med mottak

17 Følgende punkter bør gjennomgås med lærlingen: Orientering om bedriften: eiere, oppgaver og organisering, fagforeninger, verneombud Presentasjon av: - instruktør/veileder - faglig ansvarlig - medarbeidere - ledere -representant for de ansatte

18 Innføring i læreplanen som gjelder for faget Dokumentering av opplæringen Lærekontrakt og arbeidsavtale Lønn, arbeidstid, arbeidssted, fravær, sykdom Informasjon om vurdering av fag/svenneprøver

19 Helse, miljø, sikkerhet Eventuelle godkjennings- og sertifiseringsordninger Branninstruks Annet: ting som er spesielle for det enkelte fag

20 Introduksjonsplan Hvis du har ansvaret for første omvisning og informasjon til ny lærling, så må du velge ut en del, og vente med noe. Gi lærlingen anledning til å stille spørsmål underveis Husk kontrollspørsmål!

21 Bedriftens opplæringsplan Gir oversikt over det som skal skje de nærmeste ukene og i resten av opplæringstida Gir oversikt over hvordan bedriften legger til rette for opplæring i forhold til kompetansemålene i læreplanen Sørger for å gi lærlingen varierte og passe utfordrende arbeidsoppgaver

22 De første arbeidsoppgavene •Skal bidra til at lærlingen blir motivert for arbeidet og faget •Instruktøren får et inntrykk av lærlingens kompetanse Sørg for at lærlingen får: - oppgaver som gir helhet og overblikk - enkle oppgaver som mestres - oppgaver som skal utføres sammen med andre - oppgaver som viser ulike sider ved faget, også de som er rutinepreget

23 Lærlingen Hva kan lærlingen ved starten av læretida? De fleste har gått 2 år på videregående skole før de kommer til bedriften, og før det ti år på grunnskolen De har lite praktisk trening, men de har mange andre forutsetninger for å kunne lykkes i arbeidslivet.

24 Lærlingens forutsetninger Lærling Voksen lærling Lærekandidat Praksiskandidat

25 Gangen i arbeidsprosesser Veileder og instruktørhåndboka s. 23

26 Bedriften som læringsarena Lærlingene er en viktig ressurs for bedriftene og de er med på å sikre framtidig fagkompetanse innenfor sitt felt. Det er helt nødvendig at bedriftene stiller et visst antall lærlingeplasser til disposisjon slik at elever innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får fullført opplæringen sin.

27 Bedriften skal stille krav til lærlingen Knyttet til:  Oppmøte  Arbeidstid  Orden og sikkerhet  Arbeidsmiljø  Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring  Dokumentasjon av egen opplæring  teoriopplæring

28 Kjennetegn på gode lærebedrifter Lærebedriften har forståelse for hva det innebærer å ha lærlinger med bl.a.:  en ledelse med forståelse for betydning av å ha lærlinger som er forankret i toppledelsen.  er opptatt av å opplæring på alvor  er godt kjent med læreplanene  har klare ansvarsforhold  holder seg oppdatert på utviklingen av fagopplæringssystemet, kravet til lærlingene og lærebedriftene  har forståelse og system for kontinuerlig forbedring av opplæring i bedriften

29 Læringsmiljøet i bedriften Selv om bedriftene er like av størrelse og produserer det samme er organisasjonskulturen forskjellig. ”skrevne og uskrevne regler” menneskene som arbeider i bedriften er med på å forme og utvikle miljøet slik at den skiller seg fra andre tilsvarende arbeidsplasser.

30 Joharis vindu Økt egeninnsikt og tilbakemelding fra andre Det åpne jeget Det blinde jeget Det skjulte jeget Det ukjente jeget Kjent av andre Ukjent av andre Kjent av jeget Ukjent av jeget Eksponering

31 Læring •Læring er en individuell prosess hos den som skal lære •Læring krever aktivitet hos den som skal lære •Læring forutsetter at den som skal lære, får tid til å tenke gjennom det nye og dermed knytte det nye til det han/hun kan fra før •Læring skjer når den som skal lære, får anledning til å stille spørsmål om det han/hun trenger å vite

32 •” Læringskrok” – med plass for faglitteratur, et arbeidsbord, et sted for å ha samtaler •Tid, i det daglige arbeidet både for lærling og instruktør •Oppfølging av instruktører

33 Lærlingens kompetanseområde

34 Hva er god instruksjon og veiledning? •Instruksjon: demonstrere og forklare arbeidsutførelse for lærlinger (gå foran og vis vei) •Rådgiving: •Veiledning: å hjelpe lærlingen å ta ansvar og sette ord på fagkunnskap (gå ved siden av og i størst mulig gra la ham finne veien selv) Husk ris og ros er ferskvare!

35 Dokumentering av opplæringa •Lærlingen skal dokumentere opplæringa, på den måten kan lærlingen sette ord på fagkunnskapen, vise faglig utvikling og progresjon. •Dokumenteringen skal vise at lærlingen får opplæring i henhold til måla i læreplana

36 Dokumenteringen En skriftlig oppsummering av: - hva som er gjort i løpet av dagen/ uka - hvordan arbeidet er utført - hvor mye ressurser som gikk med (tid, råvarer, materialer…) - hvordan resultatet ble - begrunnelse for arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, tidsforbruk og resultat

37 Ansvar og oppgaver for instruktører •Sette seg inn i læreplanen •Planlegge opplæringen •Gi arbeidsoppgaver som lærlingen kan lære av •Veilede og instruere •Være bindeledd mellom lærling og faglig leder

38 oMotiverer og oppmuntrer oGir ros og ris oPrioriterer tid til lærlingen oSlipper lærlingen til i arbeidet oVære tilgjengelig for lærlingen oDelta i vurderingssamtaler

39 Underveisvurdering •Forskriftsfestet •Et hjelpemiddel for å gi tilpasset opplæring •Lærlingen skal vurdere seg selv •En måte å gi lærling mulighet til å lære mer •En måte å gi lærling mer eierforhold til egen opplæring •Framovermelding •Deles i ulike deler som faglighet og annen utvikling

40 Framstilling av flere varianter av butterdeig, oppslag av div. tertebakverk med og uten fyll, gitterlokk, posteier, terteskjell, foring av former. Produkter for kjøl og frys. Vurdere kvaliteten på ferdig produkt. Høy Framstilling av varianter av butterdeig, oppslag av div tertebakverk med og uten fyll, gitterlokk, foring av former. Produkter for kjøl og frys. Vurdere kvaliteten på ferdig produkt. Middels Framstilling av vanlig butterdeig og oppslag av enkelt tertebakverk og foring av former. Vurdere kvaliteten på ferdig produkt. Lav Kompetanse nivå Kompetansemål: produsere butterdeig og ulike produkter av butterdeig Konditor

41 Hvordan forbereder bedriften lærlingen på fag/svenneprøve Det viktigste er å få god og systematisk opplæring gjennom hele læretida. Lærlingen bør få trening i å: •planlegge arbeidet •gjennomføre arbeidet, •dokumentere arbeidet •vurdere eget arbeid

42 Saksgang for fagprøven/kompetanseprøven: •Oppmelding til prøve sendes med alle nødvendige papirer til fylkeskommunen •Prøvenemnda mottar oppmeldingen etter godkjenning •Opplæringskontor/lærebedrift avtaler tid og sted for gjennomføring av prøven med prøvenemnda. •Praksiskandidaten avtaler tid og sted for gjennomføring av prøven direkte med prøvenemnda •Tidsrammen for fagprøven står i læreplanen •Prøvenemnda returnerer prøveprotokollen i utfylt stand til fylkeskommunen •Fylkeskommunen utsteder dokumentasjon kompetansebevis eller vitnemål og fag-/svennebrev

43 Til ettertanke


Laste ned ppt "Med lærling i bedriften. Program for dagen: 08.30-09.00 Kaffe 09.00-10.00 Styringsdokumenter 10.00-10.15Kaffe 10.15-12.00 Rettigheter og plikter 12.00-13.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google