Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERMEDVIRKNING, INDIVIDUELL PLAN OG ANDRE ENKLE TING Alta 28. januar 2014  Brukerorganisasjon for LARiNord 1 Vidar Hårvik MARBORG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERMEDVIRKNING, INDIVIDUELL PLAN OG ANDRE ENKLE TING Alta 28. januar 2014  Brukerorganisasjon for LARiNord 1 Vidar Hårvik MARBORG."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERMEDVIRKNING, INDIVIDUELL PLAN OG ANDRE ENKLE TING Alta 28. januar 2014  Brukerorganisasjon for LARiNord 1 Vidar Hårvik MARBORG

2 Hva skal vi snakke om? Brukermedvikning Individuell … Systemrettet … Brukerstyring… Bruker vi virkningene…? Individuell Plan Brukerens rett til IP… Systemets informasjonsplikt… Hvor enkelt det kan være… 2 Vidar Hårvik MARBORG 2

3 Økt brukermedvirkning  Overføring av makt og innflytelse fra politikere, byråkrater og tjenesteytere til brukeren og brukerorganisasjoner  Finnes denne viljen i dag?

4 Ideologi  Brukermedvirkning er en menneskerettighet  Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet  Brukerens eller brukernes medvirkning gjør oftest tiltaket/behandlingen bedre  Samarbeidet er viktig for fagpers. mulighet til å gjøre en god jobb  Medvirkning ansvarliggjør bruker i forhold til sitt eget liv og gir selvrespekt, likeverd og mestringsevne

5 To nivå av brukermedvirkning …  Individuell Plan  Ansvarsgruppe  Delta i planlegging av mål og utvikling av egen livssituasjon/rehabilitering  Brukerråd  Veiledere  Lokale/nasjonal planer  Politisk nivå  (Bruk av media) BMV på individnivåBMV på systemnivå 5 Vidar Hårvik MARBORG 5

6 Former for brukermedvirkning, Tone Alm Andreassen, 1992 Grad Nivå TalerettForhandlings - rett Beslutnings myndighet Eget tilbud Å legge fram sine ønsker om eget tilbud Å forhandle om eget tilbud Å ha endelig avgjørelse på eget tilbud Et tiltak eller en tjeneste Å legge fram sine erfaringer eller sitt eget syn Å forhandle om utformingen av tiltak og tjenester Å beslutte om utformingen av tjenester og tiltak Helhetlig ressurs- disponering Å legge fram brukernes erfaringer eller syn på budsjett prioriteringer Å forhandle om innholdet i budsjettet. Krever at brukerne har et standpunkt Å beslutte om den totale budsjett- prioriteringen

7 Må være målet for de fleste rehabiliteringsforløp OG for enkelte tilbud. Brukerstyring • Rusfri møteplass • Kulturelle tilbud • Sosiale tiltak • Nettverk • Trening • Hjelp 7

8 Forutsetninger - kompetanse  Brukere og fagpersoner har forskjellig kompetanse (fag/erfaring)  Kompetansen de til sammen besitter er større enn summen av enkeltdelene  Effekten faller bort dersom den ene part ikke aksepterer den andres kompetanse

9 Hvorfor individuell BMV…?  Målet med brukermedvirkning er å utvikle treffsikre tjenestetilbud i et samspill mellom system og individ der sluttproduktet er kvalitativt gode tjenester lokalt og sentralt. St.meld. Nr. 40( 2002-2003)

10 Hvorfor system BMV…?  Brukermedvirkning på systemnivå skal gi myndighetene mulighet til å kvalitetssikre sin virksomhet, og kan sikres gjennom organisert samarbeid med brukerorganisasjoner. Dvs. at organisasjonene systematisk høres og sikres representasjon i organer som er viktige i beslutningsprosessene. Dvs. Styrer, råd og utvalg St.meld. Nr. 40( 2002-2003) 10

11 Lovverk…  Lov om arbeids- og velferdsforvaltn § 6 og §15 Lov om arbeids- og velferdsforvaltn  Forskrift om habilitering og rehab § 5 Forskrift om habilitering og rehab  Pasient og brukerrettighetsloven § 3.1 Pasient og brukerrettighetsloven  Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 Lov om sosiale tjenester i NAV  Kommunehelsetjenesteloven § 6.2a Kommunehelsetjenesteloven  Spesialisthelsetjenesteloven § 2.5 Spesialisthelsetjenesteloven  Psykisk helsevernlov § 4.1 Psykisk helsevernlov  Sosialtjenesteloven § 4.3a Sosialtjenesteloven 11

12 Brukermedvirkning er…  helt nødvendig for å oppnå gode resultater  ofte enkelt, men kan være kjempe vanskelig  Likevel må målet være størst mulig grad av BMV 12 Vidar Hårvik MARBORG 12

13 BMV på systemnivå Vidar Hårvik MARBORG 13  Det skal opprettes brukerråd opp mot tjenestene  Brukere skal delta styrings og prosjektgrupper  I utarbeiding av lokale og nasjonale planer, f.eks  Rusmiddelpolitisk handlingsplan  Opptrappingsplanen for rusfeltet  Veiledere og retningslinjer  Og i lokalt/nasjonalt politisk arbeid  Da gjennom brukerorganisasjonene 13

14 HVA…? Enda en plan, sa Per…. Individuell Plan… Vidar Hårvik MARBORG 14

15 IP og andre gøyale greier…  IP = Individuell Plan?  IP = Ingen Plan?  IP = I Posten?  IP = Ikke Pokker!  Kun 13 % av behandlings- søknadene som kommer inn til vurderingsenheten inneholder IP!!! 15 Vidar Hårvik MARBORG 15

16  Brukermedvirkning forutsetter at man ikke lenger skal betrakte den hjelpetrengende som ensidig mottager av tjenester. Brukeren skal innta en rolle som aktiv deltager i sin egen behandlingsprosess. (Rundskriv 1-60/2000 lov om pasientrettigheter) Lov om pasientrettigheter

17 Ideologi-individnivå  Brukers verdier og mål er styrende i prosessen  Bruker anses som mest kompetent på sitt eget liv/ sin egen situasjon  Brukers valg gjøres på et best mulig kunnskapsgrunnlag  Fagpersonen bistår brukerne til et mest mulig selvbestemt liv  Gjennomføres gjennom aktiv bruk av IP

18 Individuell Plan, Målsetninger  Brukere med behov for individuell plan skal kjenne til retten og få tilbud om hjelp til å utarbeide sin egen individuelle plan for å mestre liv og helse best mulig.  Fagpersonellet skal ha god kompetanse om og aktivt benytte seg av individuelle planer/sjekklister/mestringsveiledning i samarbeidet med pasienter, pårørende og øvrig fagpersonell.

19 Individuell Plan… IP INGEN av disse er en Individuell Plan, selv om noen av dem kan ligne mye. En IP skal dekke ALLE brukerens behov, ikke bare de som kan leveres av den aktuelle tjenesten som sammen med brukeren deltar i prosessen med å lage en IP. INGEN av disse er en Individuell Plan, selv om noen av dem kan ligne mye. En IP skal dekke ALLE brukerens behov, ikke bare de som kan leveres av den aktuelle tjenesten som sammen med brukeren deltar i prosessen med å lage en IP. Planer som ligner på IP  Tiltaksplan  Rehabiliteringsplan  Behandlingsplan  Og mange andre 19 Vidar Hårvik MARBORG 19

20 Hvem ”eier” en IP…?  En IP er ALLTID brukerens plan.  Den skal dekke og fokusere på brukerens mål og ønsker.  Ideelt sett bør den skrives av brukeren selv.  Det SKAL være en ansvars- gruppe og en koordinator. 20 Vidar Hårvik MARBORG 20

21 Koordinatoren…  Ansvarsgruppas viktigste medlem  (Bortsett fra brukeren)   Må kunne si fra dersom andre sluntrer unna…!  Eventuelt sørge for at det gis opplæring…  Bør ha god kjennskap til hjelpeapparatet…  Må kunne ta avgjørelser  Helst kjenne brukeren fra før, men i alle fall…  Kunne bygge opp et godt forhold til brukeren… Det bør også velges en "vara" for koordinator 21

22 ANSVARSGRUPPA…  Må sette brukerens mål i fokus…  Må kunne ”få ting til å skje”…  Må stille krav til hjelpeapparatet  Men også til brukeren…  Må kunne endres etter behovet…  Må spille på lag med brukeren… Kan gjerne inneholde familie, venner eller andre brukeren stoler og er trygg på… 22 Vidar Hårvik MARBORG 22

23 BMV gjennom IP er enkelt når… Ansvarsgruppa består av engasjerte mennesker med sterkt brukerfokus Brukeren velger løsninger vi er enige i og finner fornuftige Brukeren trenger liten grad av tilleggstiltak Brukeren er rusfri Brukeren er motivert og har sterkt fokus på egen rehabilitering. Dialogen i både AG og individuelt er god 23 Vidar Hårvik MARBORG 23

24 BMV gjennom IP er vanskelig når… Brukeren velger løsninger vi finner totalt idiotiske, og kanskje til og med skadelige. Brukeren er i aktiv rus Brukeren er vanskelig å komme i dialog med. Mistenksomhet og urealistiske mål preger samtalene. Brukeren trenger mange og store tilleggstiltak. Ansvarsgruppa ikke fungerer. 24 Vidar Hårvik MARBORG 24

25 Skrive en IP…  Alle leter etter "den rette mal"…  IKKE BRUK SINTEF MALEN…  Ikke ta sorgene på forskudd …  Begynn med å spørre bruker:  Hva trenger DU av tilbud…?  Hva er viktigst for DEG nå…?  En IP kan være så enkel som… 25 Vidar Hårvik MARBORG 25

26 Mini IP Utarbeidet og i daglig bruk av fastlege Dagfinn Haarr Individuell plan for: Status i dag?Mål og tiltak, kortsiktig og langsiktig HjelpebehovAnsvarspersonTidsplan Bolig Økonomi Arbeid/skole/ dagtilbud Fritid/netteverk Barn/familie Helse 2. Linjetjenesten Rus Ansvarsgruppa består av: 26

27 27 Vidar Hårvik MARBORG Hold ballen i lufta, skap bevegelse… Lykke til


Laste ned ppt "BRUKERMEDVIRKNING, INDIVIDUELL PLAN OG ANDRE ENKLE TING Alta 28. januar 2014  Brukerorganisasjon for LARiNord 1 Vidar Hårvik MARBORG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google