Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målselv-regionen Ungdom og konflikthåndtering …………….sett fra politiets perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målselv-regionen Ungdom og konflikthåndtering …………….sett fra politiets perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målselv-regionen Ungdom og konflikthåndtering …………….sett fra politiets perspektiv

2 Hvem er jeg?  Andreas Nilsen  Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu  23 års tjeneste i politiet  Erfaring fra:  Operativ tjeneste i landdistrikter  Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund  Ledelse på ulike nivåer i politiet

3 Hva skal jeg snakke om?  Ikke et foredrag om forbrytelse og straff i tradisjonell forstand………  Opptatt av:  Kompetanse  Utvikling  Strategisk tenking  Evaluering underveis  Sterkt fokus på politiets forebyggende arbeid………

4 Konflikt – hva er det? Enkel definisjon:  Kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. Utfall av en konflikt – fredsforsker Johan Galtung:  Den ene parten vinner  Begge parter gir seg  Partene inngår kompromiss  Partene finner en kreativ løsning Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.

5 Politireform 2000 Justiskomiteens uttalelse «Komiteen er opptatt av at en ved denne store politireformen virkelig satser på å utvikle det forebyggende arbeidet. Både organisatorisk og metodemessig må det forebyggende arbeidet stå i fokus, særlig må en ha fokus på det tverrfaglige samarbeidet. Når en vurderer om politi- og lensmannsetaten gjør en god jobb er det ikke nok å ha fokus på saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Det viktigste er å hindre kriminalitet, ikke minst blant barn og ungdom. Hovedutfordringen ligger i å sette inn ressurser og tiltak, og videreutvikle metoder som gjør denne delen av politiarbeidet bedre.»

6 Formell forankring Politilovens § 1. Mål, 2. ledd Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. Politilovens § 2. Oppgaver, nr 2 Politiet skal;… forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. Politiinstruksens § 10.1, bl.a. Politiet skal forebygge og motvirke straffbare handlinger. Ellers plikter politiet å organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke og hvis mulig endre forhold som utløser ulovlige handlinger eller tilstander. Herunder skal politiet søke samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter og private organisasjoner mv.

7 Forebyggende politiarbeid - #1  Tradisjonelt hatt for lav prioritet hos politiet.  Ble ikke sett på som ordentlig politiarbeid  Vanskelig å måle effekten av forebyggende innsats  Tradisjonell tenking: Straff er det som må til!  Forebyggende tenking: Straff må unngås! Politiet er i sterk endring på dette området……………………

8 Forebyggende politiarbeid - #2 POP Problemorientert/kunnskapsstyrt politiarbeid – avhengig av:  Kunnskap om kriminaliteten  Strategisk ledelse  Tverrfaglig samarbeid  Kunnskap om samarbeidsprosesser Det handler om en metode uansett forhold:  Samle informasjon – identifisere problemet  Bearbeide og analysere  Iverksette ”riktige” tiltak  Evaluering

9 Forebyggende politiarbeid - #3 Politiråd Regjeringen besluttet i 2007 at det skulle opprettes politiråd i alle landets kommuner……  Samarbeidsforum på strategisk nivå  Ordfører, rådmann og politiledelsen  Andre sentrale aktører basert på lokale forhold  Kan følge SLT-modell  Samarbeidsområder – noen eksempel  Arealplanlegging – kriminalitetsforebyggende fokus  Alkoholpolitikk – skjenkekontroll, ordensvakter m.v.  Integrering – fremmedkulturelle  Forebyggende aktivitet rettet mot barn og unge

10

11 Forebyggende politiarbeid - #4 Bekymringssamtaler Hjemlet i politilovens § 13 Gjelder overfor personer under 18 år – straffbare handlinger Hensikt: Forebygge ytterligere lovbrudd. Skriftlig innkalling. Kan avhente barn og foreldre hvis de uteblir.

12 Forebyggende politiarbeid - #5 Foredrag, undervisning m.v.  Foredragsvirksomhet – i skolene, foreldremøter m.v.  Viktig arena i det forebyggende arbeidet  Politiet informerer  Relasjonsbygging  Ufarliggjøring  Resultat: Etablerer viktig toveiskommunikasjon  Rettes både mot barn/unge og foreldre/omsorgspersoner

13 Forebyggende politiarbeid - #6 Ruskontrakt  Et tilbud til ungdom som har prøvd narkotika  Gis påtaleunnlate mot å forplikte seg  Inngår skriftlig avtale om å avstå fra fremtidig misbruk  Jevnlig urinprøve over en gitt periode  Hvis brudd på avtalen gjenopptas straffesaken  Kostnader dekkes av det offentlige

14 Forebyggende politiarbeid - #7 Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging  Helse  Sosial  Barnevern  Skole  Institusjoner  Idretten  Natteravnordningen  Asylmottak  M.v.

15 Forebyggende politiarbeid - #8 Konfliktrådet Konfliktrådet  Gratis meglertjeneste  Megleren hjelper partene til å finne en akseptabel løsning  Finnes i alle kommuner  Formål – løse tvister mellom:  Private parter  Individ og samfunn  Konfliktrådsloven med forskrift regulerer virksomheten

16

17

18

19 Dansk forskning www.CEFU.dkwww.CEFU.dk - Center for Ungdomsforskning Har utgitt to rapporter:  2003: Konflikt på gateplan – når etnisk minoritetsungdom og politi møtes.Konflikt på gateplan  2007: Gadedrenge – yngre etniske gutter i gatebildet og deres møter med politi og borgereGadedrenge

20

21 CEFU Konflikt på gateplan - 2003 Forskningsprosjektet hadde sitt utspring i de siste års voldelige konflikter mellom politi og unge nydansker, og fokuserte på møtet mellom politiet og disse ungdommene på gateplan. Formål var å forbedre grunnlaget for gjensidig forståelse, forebygge misforståelser og bryte ned fiendebilder mellom myndigheter og ungdommene. Prosjektet gjennomført i Karlebo kommune:  20000 innbyggere  17 % innvandrere

22 CEFU Gadedrenge – 2007 #1 Denne rapporten bygger videre på ”konflikt på gateplan”. Fokuset er rettet mot bakgrunnen for de konfliktfylte møter mellom politi og etnisk minoritetsungdom. Formålet er å hjelpe politiet og andre som i det daglige arbeider med disse ungdommene – bedre forståelse gir bedre oppgaveløsning.

23 CEFU Gadedrenge – 2007 #2 Ungdommene  Etniske minoritetsgutter i alderen 10 til 17 år som tilbringer store deler av tiden på gateplan.  I hovedsak bakgrunn fra Tyrkia og Midt-Østen  Ofte ressurssvake foreldre  Intervjuet 50 ungdommer  Dialog/samtale med 100 ungdommer  Både provins og storby

24 CEFU Gadedrenge – 2007 #3 Politiet  Dialog/samtale med 50 politibetjenter  11 intervjuer  Stor spredning i alderssammensetning og ansiennitet  Tallrike deltakerobservasjoner – patruljekjøring og briefinger  Både i storby og provins

25 CEFU Gadedrenge – 2007 #4

26 CEFU Gadedrenge – 2007 #5 Noen konklusjoner:  Ulike arbeidsforhold i storby og provins  Provins: Mer diplomati  Storby: Mer konfrontasjon  Økt fokus har negativ effekt – fiendebilder og diskriminering  Guttene opplever det som sjikanering og gir svar på tiltale  Økt fokus gir fare for underminering av politiets autoritet  Politikere reiser på ferie eller sjarmoffensiv ved dalende meningsmålinger  Atferd og omgangstone er kilde til missforståelser og unødvendige pågripelser

27 CEFU Gadedrenge – 2007 #6 Noen anbefalinger:  Klar og felles strategi fra politiets side  Mer vekt på nærpoliti  Bevar initiativet – vil du sjekke navn og ender med pågripelse?  Hvem styrer slagets gang?  Fokus på forebygging fremfor brannslukking  Kunnskapsbasert innsats – mentoren  Må jobbe med dalende respekt for autoriteter  Familien skal være samarbeidspartner - ikke motpart  Koordinert tverrfaglig innsats; politi, kommune, skole, fritidsinstitusjoner m.v.  Det er ikke en politioppgave, men en samfunnsoppgave

28 Hvor vil vi? PROBLEMORIENTERT  Problem  Omfattende informasjon  Planlagte tiltak  Tverrfaglig samarbeid  Varig resultat HENDELSESSTYRT  Akutte hendelser  Begrenset informasjon  Utrykning  Bare tiltak fra politiet  Ofte kortvarig resultat


Laste ned ppt "Målselv-regionen Ungdom og konflikthåndtering …………….sett fra politiets perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google