Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom og konflikthåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom og konflikthåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom og konflikthåndtering
…………….sett fra politiets perspektiv Målselv-regionen

2 Hvem er jeg? Andreas Nilsen Regionlensmann i Målselv/Balsfjord/Bardu
23 års tjeneste i politiet Erfaring fra: Operativ tjeneste i landdistrikter Tillitsverv på heltid – Politiets Fellesforbund Ledelse på ulike nivåer i politiet

3 Hva skal jeg snakke om? Ikke et foredrag om forbrytelse og straff i tradisjonell forstand……… Opptatt av: Kompetanse Utvikling Strategisk tenking Evaluering underveis Sterkt fokus på politiets forebyggende arbeid………

4 Konflikt – hva er det? Enkel definisjon:
Kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger. Utfall av en konflikt – fredsforsker Johan Galtung: Den ene parten vinner Begge parter gir seg Partene inngår kompromiss Partene finner en kreativ løsning Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Utfall av konflikt Trekk paralleller til politiets tjeneste i forhold til utfall av konflikten. Kreativitet Skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse.

5 Politireform 2000 Justiskomiteens uttalelse
«Komiteen er opptatt av at en ved denne store politireformen virkelig satser på å utvikle det forebyggende arbeidet. Både organisatorisk og metodemessig må det forebyggende arbeidet stå i fokus, særlig må en ha fokus på det tverrfaglige samarbeidet. Når en vurderer om politi- og lensmannsetaten gjør en god jobb er det ikke nok å ha fokus på saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Det viktigste er å hindre kriminalitet, ikke minst blant barn og ungdom. Hovedutfordringen ligger i å sette inn ressurser og tiltak, og videreutvikle metoder som gjør denne delen av politiarbeidet bedre.»

6 Formell forankring Politilovens § 1. Mål, 2. ledd
Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. Politilovens § 2. Oppgaver, nr 2 Politiet skal;… forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. Politiinstruksens § 10.1, bl.a. Politiet skal forebygge og motvirke straffbare handlinger. Ellers plikter politiet å organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke og hvis mulig endre forhold som utløser ulovlige handlinger eller tilstander. Herunder skal politiet søke samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter og private organisasjoner mv.

7 Forebyggende politiarbeid - #1
Tradisjonelt hatt for lav prioritet hos politiet. Ble ikke sett på som ordentlig politiarbeid Vanskelig å måle effekten av forebyggende innsats Tradisjonell tenking: Straff er det som må til! Forebyggende tenking: Straff må unngås! Politiet er i sterk endring på dette området……………………

8 Forebyggende politiarbeid - #2 POP
Problemorientert/kunnskapsstyrt politiarbeid – avhengig av: Kunnskap om kriminaliteten Strategisk ledelse Tverrfaglig samarbeid Kunnskap om samarbeidsprosesser Det handler om en metode uansett forhold: Samle informasjon – identifisere problemet Bearbeide og analysere Iverksette ”riktige” tiltak Evaluering

9 Forebyggende politiarbeid - #3 Politiråd
Regjeringen besluttet i 2007 at det skulle opprettes politiråd i alle landets kommuner…… Samarbeidsforum på strategisk nivå Ordfører, rådmann og politiledelsen Andre sentrale aktører basert på lokale forhold Kan følge SLT-modell Samarbeidsområder – noen eksempel Arealplanlegging – kriminalitetsforebyggende fokus Alkoholpolitikk – skjenkekontroll, ordensvakter m.v. Integrering – fremmedkulturelle Forebyggende aktivitet rettet mot barn og unge

10 TRE NIVÅER: Styringsnivået – toppledelsen Arbeidsutvalget – praktisk koordinering (må ha fullmakter til ressursdisponering) Utføringsnivået – det direkte kriminalitetsforebyggende arbeidet Koordinator som bindeledd og pådriver

11 Forebyggende politiarbeid - #4 Bekymringssamtaler
Hjemlet i politilovens § 13 Gjelder overfor personer under 18 år – straffbare handlinger Hensikt: Forebygge ytterligere lovbrudd. Skriftlig innkalling. Kan avhente barn og foreldre hvis de uteblir.

12 Forebyggende politiarbeid - #5 Foredrag, undervisning m.v.
Foredragsvirksomhet – i skolene, foreldremøter m.v. Viktig arena i det forebyggende arbeidet Politiet informerer Relasjonsbygging Ufarliggjøring Resultat: Etablerer viktig toveiskommunikasjon Rettes både mot barn/unge og foreldre/omsorgspersoner

13 Forebyggende politiarbeid - #6 Ruskontrakt
Et tilbud til ungdom som har prøvd narkotika Gis påtaleunnlate mot å forplikte seg Inngår skriftlig avtale om å avstå fra fremtidig misbruk Jevnlig urinprøve over en gitt periode Hvis brudd på avtalen gjenopptas straffesaken Kostnader dekkes av det offentlige

14 Forebyggende politiarbeid - #7 Tverrfaglig samarbeid – nettverksbygging
Helse Sosial Barnevern Skole Institusjoner Idretten Natteravnordningen Asylmottak M.v.

15 Forebyggende politiarbeid - #8 Konfliktrådet
Gratis meglertjeneste Megleren hjelper partene til å finne en akseptabel løsning Finnes i alle kommuner Formål – løse tvister mellom: Private parter Individ og samfunn Konfliktrådsloven med forskrift regulerer virksomheten

16

17 Gatemeglingsprosjektet – igangsatt av konfliktrådet i Oslo og Akershus i 1996
Røde Kors – kom inn i samarbeidet i 2005 I dag – Røde Kors har overtatt prosjektet

18 Gatemeglingsprosjektet – tilbakemeldinger fra brukerne

19 Dansk forskning www.CEFU.dk - Center for Ungdomsforskning
Har utgitt to rapporter: 2003: Konflikt på gateplan – når etnisk minoritetsungdom og politi møtes. 2007: Gadedrenge – yngre etniske gutter i gatebildet og deres møter med politi og borgere

20

21 CEFU Konflikt på gateplan - 2003
Forskningsprosjektet hadde sitt utspring i de siste års voldelige konflikter mellom politi og unge nydansker, og fokuserte på møtet mellom politiet og disse ungdommene på gateplan. Formål var å forbedre grunnlaget for gjensidig forståelse, forebygge misforståelser og bryte ned fiendebilder mellom myndigheter og ungdommene. Prosjektet gjennomført i Karlebo kommune: 20000 innbyggere 17 % innvandrere

22 CEFU Gadedrenge – 2007 #1 Denne rapporten bygger videre på ”konflikt på gateplan”. Fokuset er rettet mot bakgrunnen for de konfliktfylte møter mellom politi og etnisk minoritetsungdom. Formålet er å hjelpe politiet og andre som i det daglige arbeider med disse ungdommene – bedre forståelse gir bedre oppgaveløsning. Tvedelt fokus: De etniske minoritetsdrenge i det offentlige rum (synlighed/hørbarhed og dermed utryghed) + Møderne mellem drengene og politiet samt de konsekvenser det får for aktørerne.

23 CEFU Gadedrenge – 2007 #2 Ungdommene
Etniske minoritetsgutter i alderen 10 til 17 år som tilbringer store deler av tiden på gateplan. I hovedsak bakgrunn fra Tyrkia og Midt-Østen Ofte ressurssvake foreldre Intervjuet 50 ungdommer Dialog/samtale med 100 ungdommer Både provins og storby

24 CEFU Gadedrenge – 2007 #3 Politiet
Dialog/samtale med 50 politibetjenter 11 intervjuer Stor spredning i alderssammensetning og ansiennitet Tallrike deltakerobservasjoner – patruljekjøring og briefinger Både i storby og provins

25 CEFU Gadedrenge – 2007 #4 Mentoren: Oftest ansatt i nærpolitiet
Trives godt i arbeidet med unge Er proaktiv og forebyggende Oppsøkende Ikke fordømmende På fornavn med ungdommene Diplomaten: De fleste politibetjenter hører til denne kategori Distanse og tillaget dialog En oppgave som må løses Involverer seg ikke følelsesmessig Domptøren Holder motstanden i sjakk ved konstant å ha overtaket Lang erfaring – har lært at ingenting virker Forutinntatte holdninger - nulltoleranse Provoserende opptreden – skaper lett økte spenninger

26 CEFU Gadedrenge – 2007 #5 Noen konklusjoner:
Ulike arbeidsforhold i storby og provins Provins: Mer diplomati Storby: Mer konfrontasjon Økt fokus har negativ effekt – fiendebilder og diskriminering Guttene opplever det som sjikanering og gir svar på tiltale Økt fokus gir fare for underminering av politiets autoritet Politikere reiser på ferie eller sjarmoffensiv ved dalende meningsmålinger Atferd og omgangstone er kilde til missforståelser og unødvendige pågripelser

27 CEFU Gadedrenge – 2007 #6 Noen anbefalinger:
Klar og felles strategi fra politiets side Mer vekt på nærpoliti Bevar initiativet – vil du sjekke navn og ender med pågripelse? Hvem styrer slagets gang? Fokus på forebygging fremfor brannslukking Kunnskapsbasert innsats – mentoren Må jobbe med dalende respekt for autoriteter Familien skal være samarbeidspartner - ikke motpart Koordinert tverrfaglig innsats; politi, kommune, skole, fritidsinstitusjoner m.v. Det er ikke en politioppgave, men en samfunnsoppgave

28 Hvor vil vi? PROBLEMORIENTERT HENDELSESSTYRT Problem
Omfattende informasjon Planlagte tiltak Tverrfaglig samarbeid Varig resultat Akutte hendelser Begrenset informasjon Utrykning Bare tiltak fra politiet Ofte kortvarig resultat


Laste ned ppt "Ungdom og konflikthåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google