Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heimetenester til personar som lever med demenssjukdom i Stord kommune –Avdelingsleiar Randi Huglen –Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård Stord kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heimetenester til personar som lever med demenssjukdom i Stord kommune –Avdelingsleiar Randi Huglen –Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård Stord kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Heimetenester til personar som lever med demenssjukdom i Stord kommune –Avdelingsleiar Randi Huglen –Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård Stord kommune

3 Bakgrunn: Målsetting frå bygging av Backertunet 2005: –Stord skal bli best i Norge på demensomsorg! Lang historie på demensomsorg –Tidleg ute med spesielt tilrettelagde avdelingar for demente i institusjon –54 av 133 plassar med heildøgnsomsorg er spesielt tilrettelagd for personar med demens –Tidleg ute med dagsenter for personar med demenssjukdom

4 Heimebaserte tenester Tre tidlegare geografisk inndelte einingar samla til ei eining i 2010 –Prosjekt – korleis gjer vi dette? –Kva vil vi? Skal vi gjere nokre grep?

5 Bakgrunn for val av målgruppeorganisering Hadde samla tenester til personar med psykisk utviklingshemming i eiga eining –Spesialisering er ikkje særomsorg, men gjev fokus på individuelle behov –Bygger spisskompetanse Hadde før 2010 samla nokre brukarar med demenssjukdom i ei gruppe –Tenester på dagtid mandag -fredag

6 Målgruppeorganisering Avdelingsinndeling: –Avdeling demens –Avdeling psykisk helse –3 geografiske avdelingar Somatikk Fordelt på 2 baser: –Demens/psykisk helse Samarbeider, liknande utfordringar –Somatiske avdelingar Samarbeid og fleksibilitet

7 Korleis fekk vi det til? Prosess med arbeidstakarorganisasjonane i prosjekt «Ei eining for heimebaserte tenester» Dialog og informasjon til tilsette Kartlegging blant tilsette kor dei ynskte å jobbe –Samansetning av avdelingane Kompetanse og ynskje –Gjekk stort sett opp! Samtalar med tilsette som var i tvil – eller vi var i tvil Samme rekruttering blant avdelingsleiarane

8 Fordeling av brukarar Einingsleiar og avdelingsleiarane gjekk gjennom alle brukarane –Satt foran dataskjerm –Fordelte brukarar med kjent kognitiv svikt til demensavdeling Samme med psykiatridiagnose til avdeling psykisk helse –Justerte grensene mellom dei somatiske avdelingane Brev til brukarane med informasjon –Kontaktinformasjon –Målsetting –Oppstartsdato

9 Kva fekk vi til? Dedikert personale! Realkompetanse - har bygd vidare! Individuelle tenester –fleksibilitet God prioritering til sjukeheimsplass –Tryggleiksvurdering Spisskompetanse –Viktig når utfordringane kjem Tillitsskapande tiltak og tvang Samarbeid med pårørande

10 Demensavdelinga i dag Brukarane har kognitiv svikt –Unntak er ektefeller/hustandsmedlemmer til personar med kognitiv svikt Tilbyr: –Heimesjukepleie, praktisk bistand og avlastning Færre personar møter kvar brukar –Dagaktivitetstilbod Differensierte tilbod Ein del av personalet i dagtilbodet starter dagen med å gjøre klar deltakarane (reduserer tal personar)

11 Har vi lukkast? Har gjennomført dialogmøte med pårørande –Tid for nytt møte? –Brukarundersøkjngar frå Betre Kommune – ikkje retta inn mot desse brukarane/pårørande I det daglege: gode tilbakemeldingar Får prioritet til sjukeheimsplass pga gode vurderingar og klare prioriteringar


Laste ned ppt "Heimetenester til personar som lever med demenssjukdom i Stord kommune –Avdelingsleiar Randi Huglen –Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård Stord kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google