Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polyfarmasi hos våre gamle pasienter- hva gjør vi med det? Overlege Thomas Svendsen Diakonhjemmets sykehus 5. Oktober 1999.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polyfarmasi hos våre gamle pasienter- hva gjør vi med det? Overlege Thomas Svendsen Diakonhjemmets sykehus 5. Oktober 1999."— Utskrift av presentasjonen:

1 Polyfarmasi hos våre gamle pasienter- hva gjør vi med det? Overlege Thomas Svendsen Diakonhjemmets sykehus 5. Oktober 1999

2 ”Det geriatriske troll” I ATROGEN SYKDOM I NTELEKTUELL SVIKT I NKONTINENS I MOBILITET I NSTA- BILITET

3

4 DEN GERIATRISKE PASIENT HØY ALDER LANGTKOMNE ALDERSFORANDRINGER POLYMORBIDITET KRONISKE LIDELSER PSYKOSOSIALE PROBLEMER

5 MEDISINERING - ELDRE MANGE MEDISINER MANGE MEDISINMENN

6 DEN GAMLE LEGEMIDDELBRUKER - Innb> 65 år i I-land, utgjør ca. 15 % av befolkiningen - forbruker ca. 40%-50% av reseptpliktige medikamenter. -Gj.sn. forbruk på 4.5 reseptpliktige medik.+ 2 ikke-reseptpliktige medik. - Norske sykehjem : Gj.sn forskrivning 5.5 medikament pr. pensjonær - 70 % av eldre har > 1 forskrivende allmenn lege 5% har > 6 forskrivende leger ( Canada).

7 LEGEMIDLER OG GAMLE SYKDOM BIVIRKNINGER ALDRING INTERAKSJONER

8 Uheldig forskrivningspraksis- konsekvenser Ca. 12 % av dødsfall hos hospitaliserte sannsynlig eller mulig forårsaket av legemiddelbruk. - Alle døde> 65 år. 1 av 1000 innlagte pasienter > 65 år dør direkte som følge av medikamentbruk. Ca. 10 % av sykehusinnleggelser hos pasienter > 65 år er medikamentrelaterte. Ca. 25 % av pasienter > 65 år i primærhelsetjenesten mottar minst en potensielt uhensiktsmessig forskrivning. 35 % compliancesvikt ved samtidig bruk av >4 medikamenter

9 Antall medikamenter vs. bivirkninger

10 LEGEMIDLER OG GAMLE Den geriatriske pasient er storforbruker av medikamenter. Den geriatriske pasient er utsatt for uhenskiktsmessig medikamentforskrivning som kan medfører - økt sykelighet - redusert livskvalitet - funksjonssvikt - økt mortalitet

11 FORSKRIVNINGSPRAKSIS OVERFORBRUK FEILBRUK UNDERFORBRUK

12 Polyfarmasi Polyfarmasi - definisjon Polyfarmasi - målgrupper for intervensjon Polyfarmasi - arenaer for intervensjon Polyfarmasi - mulige intervensjonsstrategier

13 POLYFARMASI - DEFINISJON Samtidig bruk av flere reseptpliktige og/eller ikke- reseptpliktige preparater. Medikamentregimet inneholder minimum et unødvendig preparat. Bruk av et medikament til behandling av bivirkninger av et annet medikament. Bruk av > 5 medikamenter.

14 Polyfarmasi - intervensjoin Endre holdninger Endre praksis

15 Polyfarmasi -målgrupper for intervensjon Pasienten/pårørende Annet helsepersonell Lovgivende myndighet Farmasøyten Farmasøytisk industri Legen

16 Polyfarmasi - primærhelsetjenesten Uhensiktsmessig forskrivning hyppigst blant primærleger. Mange forskrivere pr. pasient. Forskriver til mange gamle. Forskriver mange medikamenter fra mange medikamentgrupper.

17 Polyfarmasi - Intervensjon Påvirkning av forskrivningspraksis Opplæringsprogrammer Guidelines Feedback-systemer Lege -farmasøyt konsultasjoner Administrative pålegg

18 Polyfarmasi aktuelle arenaer for intervensjon Sykehjem Geriatriske sengeposter Medisinske akuttavdelinger Geriatriske poliklinikker Primærhelsetjenesten

19 Polyfarmasi - intervensjon ” Told but not heard Heard but not understood Understood but not accepted Accepted but not put into practice Put into practice, but for how long?” Konrad Lorenz

20 Polyfarmasi - intervensjon Klinisk farmasøyt tilsluttet sengepost Computerbasert reseptsikring

21 Klinisk farmasøyt Klinisk farmasøyt knyttet til geriatrisk rehab.post samt til en akuttpost. Gj.gang av medikamentregimer 2 ganger pr uke. Deltagelse ved medisinsk gj. gang 2 ganger pr. uke.

22 Klinisk farmasøyt - erfaringer Økt bevisstgjøring Økt fokus Økt kompetanse Endret holdning Endret praksis Økt kvalitet

23 Polyfarmasi - primærlegen - intervensjon Computerbasert reseptsikring

24 legekontor Apotek Sentral reseptsikrer Lokal reseptsikrer

25 Computerbasert - reseptsikring Prøvepåminner Compliance Legemiddelinteraksjoner Dobbeltforskrivninger Forskrivning til eldre

26 Prøvepåminner (WinMed/KLOK)

27 Reseptsikrer: Compliance (WinMed/KLOK)

28 Reseptsikrer: Legemiddelinteraksjon (WinMed/KLOK)

29 Reseptsikrer: Forskrivning til eldre (WinMed/KLOK)

30 Forskrivning til eldre: 30 problemområder definert (WinMed/KLOK)

31 Polyfarmasi Medisineringskaskaden

32 INKONTINENS - DIURETIKA - HYPNOTIKA/BEROLIGENDE - ALFA-BLOKKERE - ANTIPSYKOTIKA FALL - ANTIHYPERTENSIVA - DIURETIKA - ANALGETIKA - DIGITALIS - NITROGLYCERIN - HYPNOTIKA/SEDATIVA - ANTIDIABETIKA MENTAL SVIKT - ANTIDEPRESSIVA - SEDATIVA/HYPNOTIKA - ANALGETIKA - ANTIPSYKOTIKA - ANTIPARKINSONPREP. - KORTIKOSTEROIDER - NSAID - DIGITALIS - CIMETIDIN - BETABLOKKER DEN GERIATRISKE TRIADE

33 Polyfarmasi - seponeringsstrategi Etabler kontakt og tillit Et medikament av gangen Bruk tid Hyppig oppfølging

34 PRINSIPPER VED MEDIKAMENTFORSKRIVNING TIL GAMLE Forskriv kun ved tilstander så alvorlige at de krever medisinering. Forskriv kun når medikamenter trolig vil være effektive. Forskriv målrettet - evaluer effekt. Unngå medikamenter med høy bivirkningsrisiko hos gamle. God oversikt over aktuelle medikamenter og aktuelle diagnoser. Enkle regimer gir bedre compliance - skriftlig informasjon Tenk interaksjon og bivirkninger. Benytt serumkonsentrasjonsmålinger der dette er mulig. Juster dose og doseringsintervall. Arbeid tverrfaglig i medisineringsprosessen.

35 Polyfarmasi - intervensjon ”For every complex problem there is a simple solution : and it is usually wrong”

36 Polyfarmasi - intervensjon Klokskap Kunnskap Kapasitet Tålmodighet

37 Litteraturliste Stewart RB, Polyfarmacy in the aged. Drugs and Aging 4(6): 449-461, 1994 Kroenke Kurt. Polyfarmacy - Causes, Consequences, and cure. The American Journal of Medicine 79 (2) 1985 Rochon PA, Gurwitz JH. Optimmising drug treatment for elderly: the prescribing cascade. BMJ 315: 1096-9 1997. Monane M, Monane S, Semla T. in Optimal Medication Use in Elders, key to successful Aging. WjM 167 (4) 1997. Ebbesen J et al. Legemidler som årsak til dødsfall. Tidsskr Nor lægeforen 115: 2369- 72, 1995. Lazarou et al. Adverse drug reaction in hospitalized patients. JAMA 279: 1200-1205 1998. Willcox et al. Inappropriate drug prescribing for the community-dwelling elderly. JAMA 272 (4) 1994. Rørvik FB, Laake K. Medisinering hos pensjonærer i alders - og sykehjem. Tidsskr Nor Lægeforen 110: 1335-8, 1990. Tamblyn Robyn. Medication use in the seniors population: Optmization of physician prescribing as a means of preventing drug.related illness. Canadian journal on aging 147-61 supplement 1997. Laake K, ”Geriatri i praksis” 3.utg. 1997 Cooper, James W. Geriatric Drug therapy interventionesJournal of geriatric drug therapyvol 11,no 4 1997.


Laste ned ppt "Polyfarmasi hos våre gamle pasienter- hva gjør vi med det? Overlege Thomas Svendsen Diakonhjemmets sykehus 5. Oktober 1999."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google