Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneplanens arealdel Karttekniske utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneplanens arealdel Karttekniske utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneplanens arealdel Karttekniske utfordringer

2 §3-3 i PBL pålegger kommunen det juridiske ansvaret for at lovens krav mht innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. §11-5 Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer

3 Plankartet skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte. Plankartet skal på en tydelig måte skille mellom plandata og basiskart. Basiskart utformes som strekkart uten fylte eller skraverte flater og framstilles i gråtoner. Plankartet må verken underslå relevant informasjon eller framheve bestemt informasjon på en slik måte som gir mottakeren et uriktig bilde av det underliggende informasjonsmaterialet.

4 Eksempel fra Værøy på mange hensynssoner oppå hverandre og dårlig lesbarhet i grunnkartet.

5 Utstrakt bruk av stedsnavn og små formålsområder skjuler effektivt hensikten med planen.

6 Eksempel fra Vefsn på kart med god lesbarhet selv om det er mange hensynssoner og formål på lite område!

7 Det kan godt hende det blir mange kryssende hensynssoner i Beiarn også:

8 Formålet i § 1 i NPAD ”Forskriften skal legge til rette for enkel tilgang til pålitelig stedfestet informasjon. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene i Norge etter plan- og bygningsloven.” §2-2 i Plan- og bygningsloven ”Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.”

9 Kart- og planforskriften 4 (5) deler Generell del Del 1, spesifikasjon for framstilling av arealplan Del 2, spesifikasjon for tegneregler til plankartet Del 3, spesifikasjon for SOSI-plan (NB! Ny gjeldende fra 1.Juli 2012) Del 4, spesifikasjon for kommunalt planregister

10 Planregister skal kobles mot digitale kartdata og vise eksisterende situasjon for kommunens arealplanstatus.

11 Mulighet for publikum å se planopplysninger, dokumenter og kart i planregister hjemmefra. Eksempel fra Bodø

12

13

14


Laste ned ppt "Kommuneplanens arealdel Karttekniske utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google