Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørseminar Innkjøpsreglement Lov og Forskrift Ivar Larsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørseminar Innkjøpsreglement Lov og Forskrift Ivar Larsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørseminar 11.10.2012 Innkjøpsreglement Lov og Forskrift Ivar Larsen

2 Innkjøpsavdelingen Fredrikstad kommune Plassert i Rådmannens stab i seksjon for Økonomi og Organisasjonsutvikling. Innkjøpssjef: Kjell Oddvar Gretland Innkjøpskonsulent: Jorunn Amundgård Innkjøpskonsulent: Linda Marie Lieberknecht Innkjøpskonsulent: Ivar Larsen Innkjøpskonsulent: Tilsettes høsten 2012

3 Regelverket Kommunalt Reglement for Innkjøp
Lov om Offentlige Anskaffelser (Loa) Forskrift om Offentlige Anskaffelser (Foa) Forskrift om Offentlige Anskaffelser innen forsyningssektor Forskrift om Klagenemd for Offentlige Anskaffelser (Kofa) Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjonen -94)

4 Kommunens Innkjøpsreglement
Reglementet gjelder for alle som for kommunens regning foretar anskaffelser. Formålet er å sikre at kommunens anskaffelser skjer ut fra bedrifts-økonomiske og etiske prinsipper, og innenfor de rammer og regelverk som gjelder for offentlige anskaffelser. Enhver anskaffelse skal, uansett anskaffelses-metode, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Alle anskaffelser skal i den grad det er relevant og mulig gjøres ut fra en totaløkonomisk vurdering.

5 Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser?
Formålet – Lov om offentlige anskaffelser § 1: Bidra til økt verdiskapning Sikre effektiv ressursbruk Allmennhetens tillit til at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Interne rutiner for anskaffelser Reduserer faren for korrupsjon Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke alene korrupsjon Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i EU/EØS har derfor betydning for hvordan de norske reglene tolkes.

6 Grunnleggende prinsipper – LOA § 5
Ikke-diskriminerende Sørge for konkurranse, ikke begrense Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet God Forretningsskikk Proporsjonalitet/forholdsmessighet

7 Terskelverdier Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være basert på konkurranse” ’: Forespørsel til minst tre tilbydere 100’ – 500’: Del l - Minst tre tilbydere – Protokollplikt 500’ – 1.6 mill.V&T: Del ll - Kunngjøringskrav nasjonal 40 mill B&A forskrift 1.6 mill - : Del lll - Kunngjøringskrav EØS- området V&T 40 mill. B&A: Del lll - Kunngjøringskrav EØS- området Bygg&Anl.. Utgangspunktet er at alle anskaffelser uansett verdi skal baseres på konkurranse. Men kravene til hvordan konkurransen gjennomføres øker med økende verdi på det som skal anskaffes. Forklare litt om terskelverdier: 1. Under (nasjonal terskelverdi) 2. Mellom og EØS-terskelverdiene 3. Over EØS-terskel Forklare kort at kommunen plikter å føre protokoll for alle anskaffelser over

8 Anskaffelsesprosedyrer
Del l: Ingen kunngjøringsplikt Direkte forespørsel Må overholde grunnleggende krav Del ll: Åpen eller begrenset konkurranse Konkurranse med forhandling Del lll: Åpen eller begrenset konkurranse Konkurransepreget dialog (særlig komplekse anskaffelser) Konkurranse med forhandling (stiller krav for gjennomføring)

9 Implementering av håndhevingsdirektivet
Loven vedtatt i Stortinget 27. mars 2012 Ikrafttredelse 1. juli 2012 Forarbeider: NOU 2010:2 Prop. 12 L ( ) Innst. 185 L ( ) Lovvedtaket i det vesentlige som regjeringens proposisjon som i hovedsak følger opp utvalgets forslag

10 Regel om tvungen karensperiode, (klageperiode)
Karensperiode = periode der oppdragsgiver ikke kan inngå kontrakt Karensperiodens lengde: Del ll «Rimelig tid» Del lll: Fast periode 10/15 kalenderdager Kontraktsinngåelse i karensperioden - sanksjoner Evaluering og meddelelse om tildeling Karensperiode Kontraktsinngåelse

11 Automatisk suspensjonsplikt
Ny regel om suspensjon (midlertidig forføyning) Tilbyders begjæring utløser umiddelbar plikt til å stille prosessen i bero, inntil retten har tatt stilling til begjæringen, jf nye FOA §22-3a Formål å sikre at domstolen får tid til å behandle en klage som innleveres kort tid før utløpet av karensperioden, og for å unngå at kontrakt inngås før avgjørelsen foreligger.

12 Midlertidig forføyning
Begjæring om midlertidig forføyning Begjæring oversendes – forbud når mottatt Muntlige forhandlinger – evt. opprettholde forbud

13 Kontrakten uten virkning
Ikke utlysning Karens- brudd + … Suspensjons-brudd + …

14 Ny sanksjon – kontrakten kjennes uten virkning –
FOA Del lll §22A-1 Bl.a Ulovlig direkteanskaffelser Brudd på regelverket som har påvirket klagers mulighet til å få tildelt kontrakt, kombinert med brudd på karens- eller suspensjonsreglene. Kontrakt basert på rammeavtale/dynamisk innkjøpsordning tildelt i strid med prosedyrereglene. Unntak, FOA §§9-1A og 18-3a Bl.a. Intensjonskunngjøring – kunngjøring av hensikt om å tildele kontrakt direkte til en leverandør uten forutgående kunngjort konkurranse

15 Endringer i begrunnelsesplikten
En begrunnelse (ikke i to ledd som nå) Del lll: Skal gis automatisk sammen med tildelingsbeslutningen, §22-3: «Meddelelsen skal være skriftlig og gis samtidig til alle berørte leverandører. Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for valget etter § (oppdragsgivers begrunnelsesplikt) første ledd, og opplyse om karensperioden.» Tilsvarende for del II i § 13-3 Fra lovproposisjonen: «Dette må innebære at oppdragsgiver gir en beskrivelse av det vinnende tilbudets egenskaper i relasjon til hvert enkelt tildelingskriterium.»

16 Endringer om vedståelsesfristen
FOA§§10-2 (3) og 19-6 (3) Forskriftsfester rett til å be om forlengelse av vedståelsesfristen Gir også oppdragsgiver en viss rett til å «gjenopplive» tilbudet ved å utsette vedståelsesfristen også etter at denne er gått ut.

17 Nytt Kofa-gebyr Gebyr for å klage sak inn for Kofa økt fra NOK 860,- til 8000,- Gebyr for klage på ulovlig direkte anskaffelse økt fra NOK 0,- til 1000,-

18

19 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Utgangspunktet er at alle anskaffelser uansett verdi skal baseres på konkurranse. Men kravene til hvordan konkurransen gjennomføres øker med økende verdi på det som skal anskaffes. Forklare litt om terskelverdier: 1. Under (nasjonal terskelverdi) 2. Mellom og EØS-terskelverdiene 3. Over EØS-terskel Forklare kort at kommunen plikter å føre protokoll for alle anskaffelser over


Laste ned ppt "Leverandørseminar Innkjøpsreglement Lov og Forskrift Ivar Larsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google