Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Verifisere behov 2. Grunnleggende prinsipper 3. Beregne terskelverdi 4. Valg av konkurranseform 5. Utarbeide konkurransegrunnlag 6. Kunngjøre7. Evaluere8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Verifisere behov 2. Grunnleggende prinsipper 3. Beregne terskelverdi 4. Valg av konkurranseform 5. Utarbeide konkurransegrunnlag 6. Kunngjøre7. Evaluere8."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Verifisere behov 2. Grunnleggende prinsipper 3. Beregne terskelverdi 4. Valg av konkurranseform 5. Utarbeide konkurransegrunnlag 6. Kunngjøre7. Evaluere8. Avvise9. Begrunne 10. Tildele og avslutte konkurransen 11. Oppfølging 12. Interne retningslinjer 1 INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

2 1. Grunnleggende prinsipper for alle anskaffelser 2 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS- FASEN KONTRAKTSOPPFØLGING

3 3

4 1. Verifisere behov - undersøkelse av markedet 4 Kjenner vi markedet eller er det behov for å gjennomføre en markedsundersøkelse i forkant? Difi.no har veileder Hvilket kvalitetsnivå er vanlig? Hvilket spesifikasjonsnivå må vi legge oss på for å være sikre på at vi får dekket våre behov ved et anbud?

5 2. Grunnleggende prinsipper Systematikken i regelverket Lovens formål De grunnleggende prinsippene 5

6 Anskaffelsesregelverket Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Ivaretar de overordnede prinsippene Hjemmel for saksbehandlingsregler Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) Saksbehandlingsregler fastsatt for å ivareta de grunnleggende kravene Siste endringer Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94) Offentleglova 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 3. Beregne terskelverdier – anskaffelsens verdi 16

17 Terskelverdier forts. Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte terskelverdier, i kraft fra 15. juni 2014 Terskelverdien for kjøp av varer og tjenester reduseres fra kr 1 600 000 til kr 1 550 000 Terskelverdien for bygg- og anleggskontrakter reduseres fra kr 40 000 000 til kr 39 000 000 Den nasjonale terskelverdien på kr 500 000 blir stående 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 4. Valg av anskaffelsesprosedyre/konkurranseform 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 5. Utarbeide konkurransegrunnlag Hva er et konkurransegrunnlag? Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav Kontrakten 35

36 Konkurransegrunnlag Oppdragsgivers viktigste kommunikasjonsverktøy til markedet Ivaretar de grunnleggende prinsippene Innhold for del II anskaffelser: foa § 8-1 Innhold for del III anskaffelser: foa § 17-1 Må ikke stride mot opplysninger i kunngjøringen Viktig med en god beskrivelse av hva som skal kjøpes Viktig at spesifisert ytelse/anskaffelse dekker behovet Maler på www.anskaffelser.no 36

37 37

38 Tildelingskriterier vs. kvalifikasjonskrav 1.Hvilke kvalifikasjonskrav har vi (minstekrav til leverandør)? 2.Hvilke kontraktkrav har vi (absolutte krav som skal etterleves hele kontraktsperioden)? 3.Hva skal stå i kravspesifikasjonen (minstekrav til leveransen)? 4.Hvilke tildelingskriterier har vi (det vi evaluerer tilbudene på)? 5.Utarbeide evalueringsskjemaet 6.Viktig å jobbe parallelt med kontrakten. Kontrakten skal legges ved konkurransegrunnlaget når konkurransen kunngjøres Endring av konkurransegrunnlag: FOA §§ 8-2 og 17-2 - Frem til utløpet av tilbudsfristen 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Vedlegg til konkurransegrunnlaget Kravspesifikasjon hvis omfattende HMS-egenerklæring Tilbuds-/prisskjema Selve kontrakten Ev. egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Eget vedlegg: Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Hele konkurransegrunnlaget inkl. vedlegg kan gjøres elektronisk tilgjengelig sammen med kunngjøringen på Doffin. 44

45 Selve kontrakten 45

46 46

47 47

48 6. Kunngjøre 48

49 49

50 50

51 7. Evaluering 51

52 8. Avvisning 52

53 53

54 54

55 55

56 9. Begrunnelsesplikten 56

57 57

58 58

59 10. Tildeling og avslutning av konkurranse Utsendelse av tildelingsbeslutning Klagebehandling og sanksjoner Taushetsplikt, habilitet og innsynsrett 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 Habilitet og rolleforståelse 76

77 77

78 Ved bruk av rådgivere 78 Er rådgiver inhabil?

79 79

80 11. Avslutning av konkurransen Avlysning Erstatning 80

81 81

82 82

83 83

84 12. Kontraktsoppfølging Har leveransene skjedd til avtalt tid og til avtalt sted? Er kvaliteten på leveransen i h.h.t. avtale? Er servicenivå og oppfølgingsnivå i h.h.t. avtale? Har oppstart/implementeringsfasen vært i h.h.t. avtale? Har leverandøren oppfylt sine forpliktelser vedr. miljø, universell utforming og sosial ansvar? Er fakturering i h.h.t. avtale? Er prisregulering i h.h.t. avtale? 84

85 13. Interne retningslinjer Retningslinjer for innkjøp i Modum kommune (juli 2003, revidert i juni 2011 og nå sist i juni 2014 (K-sak 46/14) Ansattportalen; Økonomi, Skjema og rutiner, Retningslinjer for innkjøp BTV innkjøpssamarbeid – rammeavtaler på ansattportalen Ansattportalen; For ledere; innkjøpsavtaler og egne avtaler Vedlegg til konkurransegrunnlag for utbyggingsavtaler, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter 85


Laste ned ppt "1. Verifisere behov 2. Grunnleggende prinsipper 3. Beregne terskelverdi 4. Valg av konkurranseform 5. Utarbeide konkurransegrunnlag 6. Kunngjøre7. Evaluere8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google