Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT OG SKULELEIING Eit samarbeids- prosjekt mellom kommunene Rauma, Vestnes, Nesset, Norsk Nettskole og HVO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT OG SKULELEIING Eit samarbeids- prosjekt mellom kommunene Rauma, Vestnes, Nesset, Norsk Nettskole og HVO."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT OG SKULELEIING Eit samarbeids- prosjekt mellom kommunene Rauma, Vestnes, Nesset, Norsk Nettskole og HVO

2 Sentrale føringar i skuleutviklinga Stortingsmelding nr. 30 (2003-04) ”Kultur for læring” – Visjon  Å skape ein betre kultur for læring ”Kunnskapsløftet” – nye læreplanar Program for digital kompetanse (2004-08)

3 Nøkkelaktivitetar, erfaringar og utfordringar Utfordringar kompetanseutvikling: –Utvikle digital kompetanse gjennom dagleg bruk i læringsarbeidet –Utvikle lærarane og skuleleiarane sin digitale kompetanse –Styrke skuleeigar sin bestillar- og innkjøpskompetanse –Utnytte nettverksamarbeid i kunnskapsdeling og kompetanseutvikling –Setje digital kompetanse i eit eborgarperspektiv

4 PROSJEKTLØP Oppstart oktober –04, samling Åndalsnes Nettverksarbeid/arbeid på eigen skule Samlingar med fokus på erfaringslæring/aksjonslæring Prosjektavslutning vår – 06?

5 Prinsipp/Prosjektmål Hovudmål: –Prosjektet gir deltakarane nødvendig kompetanse for å velje, leie og gjennomføre tiltak slik at IKT blir brukt som pedagogiske verkty i skulen –Iverksetjing og gjennomføring av tiltak vil vere ein del av prosjektet

6 Delmål for skulane Skulen skal ha etablert samarbeid med fokus på utvikling og pedagogisk bruk av IKT via nettverk med andre skular, skuleeigarar og evt. Lærarutdanning Skulen skal ha utvikla plan og iverksett tiltak for eige utviklingsarbeid knytt til pedagogisk bruk av IKT, inkl. problemstillingar knytt til barn og unge sin digitale kvardag Skulen skal ha eigne samarbeidsarenaer der refleksjon over pedagogisk bruk av IKT og elevane si læring har sin naturlege plass Lærarane og elevane skal nytte IKT i fag der det gir pedagogisk meirverdi

7 Delprosjekt/delmål Delprosjekt 1 omfattar: (okt. 04- mars –05) –Bruk av LMS, PedIT –Kompetanseutvikling med utgangspunkt i kurs 422 i regi av Norsk Nettskole,

8

9 Delprosjekt 1: Innhaldsmoment Delprosjektet har mellom anna fokus på –Teknologi, skole og framtid –Nasjonale IKT-område –Skolen på nett –Teknologi og nettverk –IKT som arbeidsreiskap –Personvern og sikkerheit –Organisering og planlegging –Læringseffektar? –Strategiar for utvikling …

10 Delprosjekt 2/delmål for skulane Delprosjekt 2 vil omfatte nødvendige tiltak for at skulane skal ta i bruk IKT som verkty i opplæringa. Skulane vel sjølv aktuelle fokusområde – t.d.: –Kompetanseoppbygging/IKT-ferdigheiter –Arbeid med organisering av undervisninga –Utprøving av undervisningsopplegg med IKT som sentralt verkty –Arbeid med teknologi og infrastruktur i skulane –Bruk avdigital læringsplattform/LMS

11 Krav til skulane Gjennomføre utviklingsarbeid på eigen skule Utvikle og følgje opp planar Utvikling og innsats på minst eitt område innafor nettverka sine prioriteringar/tema Fagleg refleksjon og kunnskapsdeling på eigen skule

12 Prosjektplanen - innhald Bakgrunn/grunngjeving for prosjektet Aktørane Mål og delmål Aktivitetar og tiltak (for å realisere måla) Organisering –Leiing –Deltakarar Evaluering –Metodar –Deltakarar –Rapportering Tidsplan Ressursar

13 Den lærande organisasjon Kva karakteriserer lærande organisasjonar: (Grøterud/Nilsen med ref. til Hein-Sørensen 1997): sjølvfornyande praksis, evne til å utvikle seg sjølv kontinuerleg kompetanseutvikling sjølvvalde endringar basert på intern energibruk kreativ og eksperimenterande praksis læring integrert i det daglege arbeidet problemorientert utviklingstenking godt utvikla pedagogisk og fagleg kommunikasjon byggjer eigen kunnskapsbase samarbeidsorientert kultur leiing som utfordrar og støttar lærings- og utviklingsprosessar

14 Kriterier for utvikling Tilknytning til den praktiske samanhengen for utvikling Avdekkje realitetsspriket –Kva fungerer godt (må halde fram/ta vare på) –Kva må bli betre (visjon/utviklingsinnsats) Utforming av utviklingsmål Utforming av tiltak Korleis skal vi evaluere? Dokumentasjon Nye utviklingsmål – neste fase

15 Aksjonslæring – Om å lære av erfaring 1. Deltakarar som reflekterer og forbetrar eigen arbeidssituasjon 2. Refleksjon og handling nært knytt saman 3. Skular offentleggjer sine erfaringar også utanfor sitt område 4. Deltakarane samlar sjølv data om sine erfaringar 5. Deltakarane samarbeider om problemløysing og avgjerder 6. Etablering av kritiske forum 7. Skular som sjølv tar ansvar for vurderinga gjennom autonome grupper 8. Det foregår progressiv læring 9. Støttande prosessar i høve til ideen om reflekterande praktikarar (Zuber-Skeritt 1992)

16 Erfaringar så langt i prosjektet Ulik ståstad (kompetanse, adm.-ped. – Kor står skuleleiaren i IKT-satsinga i skulane? – Lang historie med utviklingskompetanse, men ikkje overførbart til IKT, kven har styrt IKT-utviklinga i skulen??) Kommunikasjon/forankring/legitimitet Kompliserte prosessar (mange aktørar – strukturelle, organisatoriske endringar, haldningar,..) Kommunal styring/rettleiing contra ”frislepp”? IKT-prosjekt sett i ein større kontekst – relatert til anna utviklingsarbeid – IKT som verkty i ulike utviklingsarbeid/prosjekt Teokologi TTT – og vegen vert til medan ein går


Laste ned ppt "IKT OG SKULELEIING Eit samarbeids- prosjekt mellom kommunene Rauma, Vestnes, Nesset, Norsk Nettskole og HVO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google