Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F Ø RSKULEL Æ RARUTDANNINGA? Sett fr å : - kommuneadministrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F Ø RSKULEL Æ RARUTDANNINGA? Sett fr å : - kommuneadministrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F Ø RSKULEL Æ RARUTDANNINGA? Sett fr å : - kommuneadministrasjonen sin st å stad - styrarsida - pedagogisk leiar sin st å stad

2 DEN NYE RAMMEPLANEN Ein meir oversiktleg plan. Tydlegare spr å k og setningsoppbygnad. Anerkjenning av barnehagen som ei pedagogisk verksemd. Meir fokus p å ansvaret styrar og pedagogisk leiar har for innhaldet. Planen tydlegjer barnehagen sitt samfunnsmandat. Samanhengen mellom rammeplan og lov om barnehagar er mykje tydlegare.

3 DEN NYE RAMMEPLANEN Barna sin rett til medverknad er meir vektlagt. Fagomr å da m/krav til personale Krav om tydlege vaksne Dokumentasjon

4 KOMMUNEN SITT ANSVAR: VURDERE RAMMETILH Ø VA OG KOMPETANSEBEHOVET - st ø rre krav til faglegheit - behov for fleire f ø rskulel æ rarar for å sikre den pedagogiske verksemda - fleire menn(krav om likestilling/likestilt barnehage) TILSYN MED UTGANGSPUNKT I RAMMEPLANEN OG Å RSPLANANE - dokumentasjon gir innsyn.

5 Omsorg,oppseding og l æ ring i barnehagen skal fremje likeverd, likestilling, å ndsfridom, toleranse, helse og forst å ing for berekraftig utvikling. § 2 Bhg.l

6 Tverrfagleg SIKRE GOD KOORDINERING FOR ULIKE TENESTER FOR BARNEFAMILIER. SIKRE SAMARBEID BARNEHAGE-SKULE VED OVERGANGEN. - Utvikle eit kvalitetssystem for dette i samarbeid med skulen. (Dette m å ogs å allmennl æ rar utdanninga ha fokus p å.) SIKRE EIT GODT SAMARBEID MELLOM BARNEHAGEN OG BARNEVERNSTENESTA, HELSESTASJON, PPT.

7 Kompetanseheving STADIG UTVIKLE PERSONALET SIN KOMPETANSE STYRKE STYRARROLLA FELLES KURS FOR BARNEHAGEPERSONALET OG SM Å SKULEL Æ RARANE.

8 STYRAR SPR Å KBRUKEN I DEN NYE PLANEN TYDLEGGJER STYRAREN SITT PEDAGOGISKE ANSVAR. - T.d: skal/b ø r - pedagogisk rettleiing. TYDLEGGJER STYRAR SI ROLLE I Å RSPLANARBEID OG PLANLEGGING.

9 PLAN FOR KORLEIS RAMMEPLANEN SKAL INNF Ø RAST I EIGEN BARNEHAGE. GJERE HEILE PERSONALET DELTAKANDE. BEVISSTGJERING BLANT PERSONALET OM KVA BARNEHAGEN SKAL ST Å FOR. - Verdigrunnlag, oppvekst og l æ ringsansvar. Lokal tilpassing

10 KOMPETANSEHEVING I FORHOLD TIL DEI OMR Å DA SOM ER NYE OG FORSTERKA. - S æ rleg forst å inga av l æ ringsbegrepet. NYTILSETTINGAR -Vere meir bevisst i samansettinga av personalgruppa sin samla kompetanse. TILRETTELEGG FOR EIT GODT L Æ RINGSMILJ Ø.

11 Samarbeid med grunnskulen - Ein meir direkte kontakt med skulen er viktig ved overgang barnehage/skule - Samarbeid mellom styrar/rektor. - Felles fag/fagomr å de for barnehage og skule. - Kontinuitet i oppl æ ringa barnehage/skule.

12 PEDAGOGISK LEIAR GRUNNSYN VI ER PEDAGOGAR! - Unng å flat struktur. - Har mykje med v å r anerkjenning utad i samfunnet å gjere. BEVISSTGJERING OM INNHALDET I FAGOMR Å DA EIT ST Ø RRE ANSVAR FOR RETTLEIING AV BARN,FORELDRE OG PERSONALE

13 Oppsummering til slutt F ø rskulel æ rarutdanninga skal kvalifisere for den barnehagen vi skal ha til ei kvar tid Studentane m å kunne rammeplanen og lovverket Studentane m å bevisstgjerast p å eige grunnsyn Refleksjon over eigen praksis Dr ø fte kva som ligg i begrepet barns medverknad Dei minste barna Fagomr å da og livslang l æ ring Bevisstgjere studentane p å at f ø rskulel æ raren er den viktigaste ressursen i den nye barnehagen Vektlegge rettleiing i grunnutdanninga Verkty for dokumetasjon som grunnlag for refleksjon Styrke samarbeid h ø gskule og praksisfelt


Laste ned ppt "KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F Ø RSKULEL Æ RARUTDANNINGA? Sett fr å : - kommuneadministrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google