Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre J. Straume 06.02.06 Statlege prioriteringar 2006 Regional samling Molde 26.01.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre J. Straume 06.02.06 Statlege prioriteringar 2006 Regional samling Molde 26.01.06."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kåre J. Straume Statlege prioriteringar 2006 Regional samling Molde

3 Kåre J. Straume Nye departement Nye namn på departement –Kunnskapsdep. (KDE), tillagt barnehageområde –Arbeids- og inkluderingsdep (AID) –Barne- og likestillingsdep (BLD) –Fornyings- og administrasjonsdep (FAD)

4 Kåre J. Straume Mål for grunnopplæringa Gjennomføring av Kunnskapsløftet Lokalt ansvar og handlefridom for kvalitetsutvikling i skulen som lærande organisasjon Tilpassa opplæring for den einskilde Eit godt læringsmiljø

5 Kåre J. Straume Visjon Å GJE ELEVAR EI LIKEVERDIG OPPLÆRING GJENNOM Å TILPASSE OPPLÆRINGA TIL DEN EINSKILDE ELEV MED KRAV OM LÆRINGSRESULTAT - GJENNOM VARIASJON (”MANGFALD I FELLESSKULEN”)

6 Kåre J. Straume Endringar (1) Bruk av omgrep som fellesskulen og involvering Frittståande skular Læreplanar –Gjennomgang og vidareutvikling –Grunnleggjande ferdigheiter, tillegg: læringsstrategiar og motivasjon sosial kompetanse –Ny del to; rammer og prinsipp, læringsplakat, grunnleggjande ferdigheiter

7 Kåre J. Straume Endringar (2) 2. framandspråk ikkje obligatorisk på u.steget: –Haust - 06: Fordjupning i engelsk el. norsk på 8. trinn! –Haust - 07: Høve til å velje fordjupning i fleire fag evt. programfag Innføring av programfag utsett til H-08, men kan starte H-06 Gratis læremiddel??

8 Kåre J. Straume Kompetanseutvikling Eit samla løft på 2-3 milliardar kr. 600 mill kr. til komp.utvikling 2006 (samla 1,1 milliard ) Betra kommuneøkonomi i 2006

9 Kåre J. Straume ,6 mrd kr til Kunnskapsløftet 965 mill kr til kvalitetsutvikling, m.a. –600 mill kr til kompetanseutvikling –80 mill kr til nye læreplanar –35 mill kr til lærings- og oppvekstmiljø –10 mill kr til leksehjelp 400 mill kr til nye læremiddel 188 mill til auka timetal frå h-05

10 Kåre J. Straume Kompetanseutvikling (1) 600 mill kr til kompetanseutvikling –375 mill til skuleeigar (ca til Rauma) –19 mill kr til M&R fylke –25 mill kr til 2. Framandspråk (M&R 1, 5mill) –15 mill til naturfag( M&R ca ) –Endra fordelingsnøkkel gr.-vgs (frå 80/20 til 70/30) –Midlar skal ikkje nyttast til adm.stillingar –Eigendel skuleeigar

11 Kåre J. Straume Kompetanseutvikling (2) 115 mill kr til utviklingsarbeid innanfor strategiplanar og nasjonale senter 15 mill kr til demonstrasjonsskular 30 mill til praksisretta utviklingsarbeid 40 mill kr til lærande nettverk 25 mill kr til andre reformrelaterte kompetanseutviklingstiltak

12 Kåre J. Straume Informasjon Vilbli.no

13 Kåre J. Straume Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Vidareutvikling Forbetre nasjonale prøver, avgrense omfang (evaluering) Skulebidragsindikatorar (korleis skulen medverkar i elevane si læring) - Eit verkty til måling av skular, ikkje einskildelevar (på sporet av god praksis) - jf. Utdanningspeilet!

14 Kåre J. Straume Utviklingsprosjekt/stipend Stipend minoritetsspråklege lærarar Gi rom for lesing Fysisk aktivitet og måltid Matematikkprosjekt Lærande nettverk - ikt -utvide med 1 nettv. Entreprenørskap Program for skoleutvikling

15 Kåre J. Straume Rapportering/fristar (1) : Rapportering til udir om bruk av komp.midl : Rapportering til udir om ”Gi rom for lesing” 1.mars : Søknad om vidareutd i 2. Framandspråk (M&R fylke), program for skoleutvikling (udir) : Søknad om demoskole, demokulturskole, : Søknad om stipend til udir for morsmålslærar/tospråklege lærarar for vidareutd.

16 Kåre J. Straume Rapportering/fristar (2) Febr./mars : søknad M&R fylke, prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltid” + landbr.avd om ”Matglede og matmangfald” 1. April : Søknad prosjektmidlar til M&R fylke”Gi rom for lesing” 1. April : Innsending av godkjent, rullert handlingsplan for 2006 til M&R fylke 1. April : Innsending av rullert plan for ”Den kulturelle skolesekken” for skoleåret 2006/07 til M&R fylke

17 Kåre J. Straume Regionalt arbeid (1) Etterutdanning med oppstart på aktuelle fagområde : matematikk, naturfag, norsk, norsk som 2.språk: –oppstart eller like i etterkant –6 heildagssamlingar, 3 på haust - 3 vår –deling b.trinn - u.trinn –lokalisert til Molde –mellomarbeid i nettverk (kommunalt ansvar )

18 Kåre J. Straume Regionalt arbeid (2) - Innhald Matematikk: Grunnleggjande ferdigheiter Læreplananalyse Tilpassa opplæring Lokalt læreplanarbeid Metodevalg og praktisk tilnærming i faget Korleis gjere faget meir praktisk Læringsstilar/læringsstrategiar Faget i lys av TIMMS og PISA

19 Kåre J. Straume

20 Den lærande organisasjon Kva karakteriserer lærande organisasjonar: (Grøterud/Nilsen med ref. til Hein-Sørensen 1997): sjølvfornyande praksis, evne til å utvikle seg sjølv kontinuerleg kompetanseutvikling sjølvvalde endringar basert på intern energibruk kreativ og eksperimenterande praksis læring integrert i det daglege arbeidet problemorientert utviklingstenking godt utvikla pedagogisk og fagleg kommunikasjon byggjer eigen kunnskapsbase samarbeidsorientert kultur leiing som utfordrar og støttar lærings- og utviklingsprosessar

21 Kåre J. Straume Aksjonslæring – Om å lære av erfaring 1. Deltakarar som reflekterer og forbetrar eigen arbeidssituasjon 2. Refleksjon og handling nært knytt saman 3. Skular offentleggjer sine erfaringar også utanfor sitt område 4. Deltakarane samlar sjølv data om sine erfaringar 5. Deltakarane samarbeider om problemløysing og avgjerder 6. Etablering av kritiske forum 7. Skular som sjølv tar ansvar for vurderinga gjennom autonome grupper 8. Det foregår progressiv læring 9. Støttande prosessar i høve til ideen om reflekterande praktikarar (Zuber-Skeritt 1992)


Laste ned ppt "Kåre J. Straume 06.02.06 Statlege prioriteringar 2006 Regional samling Molde 26.01.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google