Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra utredning til eventuelt vedtak om kommunesammenslåing Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra utredning til eventuelt vedtak om kommunesammenslåing Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra utredning til eventuelt vedtak om kommunesammenslåing Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke Ole Sverre Lund Telemarkforsking

2  Forsker, Telemarkforsking  Rådmann, Andebu kommune (12 år)  Assisterende rådmann og helse- og sosialsjef, Stokke kommune (9 år)  Kontorsjef, Sandefjord kommune (7 år)  Personalsjef, Sophies Minde, Oslo (senere del av Rikshospitalet) (2 år)  Konsulentstillinger i Sem og Asker kommuner (5 år)  Privat handelsfirma (2 år)  Siviløkonom (Handelshøyskolen BI) 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

3 Ett bo- og arbeidsmarked Omfattende regionalt og interkommunalt samarbeid Behov for grensejusteringer flere steder Krevende retningsvalg Tidligere antatt: - Fra 14 til 5 kommuner Sannsynlig resultat: - Fra 14 til 8 kommuner? 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

4 Stokke og Sandefjord Stokke og Andebu 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

5  Kommunereformen – ◦ Ønske og mulighet for noen ◦ Uønsket og trussel for andre  Erkjennelse i fht kommunereformens mål ◦ Sandefjord - Stor nok til å klare seg selv ◦ Stokke og Andebu - For små til å klare seg alene i et framtidsperspektiv  Regionalt og interkommunalt samarbeid ◦ Mange gode løsninger i dag med noen ulemper ◦ Ikke et alternativ for Andebu og Stokke som alternativ til kommunesammenslåing  Utredninger ◦ Gjeldende kunnskapsgrunnlag ble lagt til grunn ◦ Nye og tilstrekkelige, men ikke for detaljerte utredninger 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

6  Sammenslåingsalternativer og retningsvalg ◦ Mange teoretiske alternativer, færre realistiske ◦ Spesielt krevende i Stokke og til dels i Andebu  Mulighetsbilde og mål for den nye kommunen  Styrt og ledet av folkevalgte ◦ Forhandlingsutvalg  Ordførere, varaordførere og ledere for opposisjonene  Åpne møter for alle 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

7  Utredningen/forhandlingene ◦ Kommunereformens mål og kriterier ble lagt til grunn ◦ Hva folkevalgte mente måtte være avklart for at kommunestyrene skulle kunne si ja eller nei til kommunesammenslåing? ◦ Hva kunne utsettes til kommunestyrene hadde fattet vedtak? ◦ Hva kan vente til ny kommune er etablert?  Eventuelle grensejusteringer ◦ Egne prosesser etter vedtak ( Vear i Stokke, ca. 2500 innb.)  Saksbehandling og vedtak 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

8 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

9 Innhold: 1.Kommunenavn og symboler 2.Prinsipper for sammenslåings- prosessen 3.Mål for den nye kommunen 4.Lokaldemokrati 5.Tjenestetilbudet 6.Kompetanse og tjenesteproduksjon 7.Kommunikasjon, samfunns- og næringsutvikling 8.Økonomiforvaltning 9.Framtidige investeringsprosjekter 10.Effektivisering 11.Kommunen som arbeidsgiver 12.Informasjon 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

10 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

11 Bedre tjenester Nærhet til basistjenestene Evne til å håndtere nye oppgaver og krav Store og kompetente fagmiljøer Funksjonelt samfunnsutviklingsområde med god infrastruktur og by-og tettstedsutvikling Næringsliv som ivaretar og skaper nye arbeidsplasser Tilrettelagte varierte næringsområder Styrket regional konkurransekraft Robust økonomi God arealutnyttelse En sterkere stemme mot regionale og statlige myndigheter Styrket lokaldemokrati 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking Ca 64 000 innbyggere

12 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking SandefjordAndebuStokke

13 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking Ordførere: Bjørn Ole Gleditsch (H), Sandefjord Bjarne Sommerstad (SP), Andebu Erlend Larsen (H), Stokke

14 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

15 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

16 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking Kakefest i Andebu sentrum 25.04.2015

17 Muligheter  Jo større strukturer som etableres, jo større måloppnåelse God måloppnåelse  Størst effekt når storbyområdet Stavanger, Sandnes og Sola samles i en kommune  Modell Stor håndterer best utfordringene knyttet til interkommunale løsninger Utfordringer  Stedsutviklingsperspektivet 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

18  Kommunesammenslåing – Et politisk ansvar og spørsmål ◦ Noen må være visjonære, ta initiativ og ha pågangsmot ◦ Hva vil være riktige beslutninger i dag når de skal evalueres om 20-30 år? ◦ Tydelig politisk ledelse ◦ Felles politisk forståelse av nåsituasjonen og framtidige utfordringer – Bruk foreliggende utredninger aktivt ◦ Forankring og enighet på tvers av politiske partier og kommunegrenser ◦ Politisk drevet prosess med administrativ støtte  Politiske bestillinger og administrative leveranser 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

19  Rådmennene bør involveres og brukes ◦ Ressurspersoner/bidragsytere/sekretærer ◦ Ikke tradisjonelle saksutredninger med innstillinger  Innspill til drøfting  Skisser til løsninger  Prinsipper for sammenslåingsprosessen ◦ Samhandlingsregler forelå tidlig  Framdriftsplan (fram til vedtak) ◦ Tempo og framdrift ◦ Selvpålagt og stram ◦ Når skal vi være ferdige? ◦ Hva må gjøres når for at vi skal komme i mål? 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

20  God prosess i forhandlingsutvalget ◦ Trygt sosial miljø og god kjemi ◦ Likeverdighet, respekt, raushet og gjensidig tillit ◦ Fokus på overordnede politiske målsettinger og prinsipper ◦ Fokus på hva som tjener innbyggerne og næringslivet ◦ Vilje til å finne løsninger ◦ Ri ikke «politiske kjepphester»  Inkluderende prosesser ◦ Bred involvering og medvirkning på alle arenaer  Fra blanke ark til signert intensjonsavtale (sluttdokument)  Åpenhet  Informasjon  Konstruktiv samhandling med media 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

21 Bygge ny kommune sammen 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

22  Inndelingsloven §10 - Innbyggerhøring ◦ Kommunestyret bør innhente synspunkter fra innbyggerne på forslag til grenseendring. ◦ Høringen kan skje ved folkeavstemning, oponionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte  Veilederen – Veien mot ny kommune ◦ Involvering gjennom hele prosessen 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

23  Egen plan for informasjon og medvirkning  Målgrupper ◦ Innbyggere, næringslivet, lag og foreninger folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte  Kanaler og arenaer ◦ Media, nettsider, intranett, facebooksider, «kommuneblader», egen brosjyre til alle husstander ◦ Folkemøter  3 i Stokke og 3 i Andebu før retningsvalg (høst 2014)  1 i hver kommune etter at utredningen forelå i signert form (høst 2014) ◦ Møter i lag og foreninger ◦ Nettmøte 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

24  Innbygger-/spørreundersøkelser  1 i hver kommune før retningsvalg (høst 2014)  1 felles etter at utredningen forelå (jan. 2015) 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

25  Utfordringene ble i stor grad suksessfaktorer  Krevende å engasjere ungdom og innvandrere  Mye arbeid på kort tid – Mange møter  Nok mot og vilje hos alle til å lykkes  Å beholde medarbeidere i «nøkkelstillinger»  Saker utsettes og «settes på vent» 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

26 Fellesnemnd Midlertidig prosjektleder Ansettelse av prosjektleder/ny rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er ansatt Grenseendringer (Vear) Vear overføres til Tønsberg kommune «Stol-leken» Kommunevalg 2015 Nytt valg til fellesnemnda Konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2016 Ny kommune etableres 01.01.2017 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

27 Takk for oppmerksomheten 08.01.2016

28 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

29 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

30 Styre/utvalgSandefjordAndebuStokkeTotalt Kommunestyre3971157 Formannskap113519 Hovedutvalg113519 F.o.m. 2019 Kommunestyre45 medlemmer Formannskap11 « Hovedutvalg11 « 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

31 Kommune- styre Formannskap Helse, sosial og omsorg Oppvekst og kunnskap Nærings- utvikling og eiendom Kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling Miljø- og plansaker 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

32 Rådmann Kommunalsjef Helse, sosial og omsorg Kommunalsjef Oppvekst og kunnskap Kommunalsjef Næringsutvikling og eiendom Kommunalsjef Kultur, friluftsliv, by- og stedsutv. Kommunalsjef Miljø- og plansaker Assisterende rådmann Stabsfunksjoner Økonomisjef Økonomiavdeling 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking

33  Kommunens rolle som samfunnsutvikler ◦ Langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster ◦ Utbygging av infrastruktur ◦ Steds- og sentrumsutvikling ◦ Næringsutvikling ◦ Miljø og folkehelse ◦ Samfunnssikkerhet  Funksjonelle samfunnsutviklingsområder ◦ SSS - et sammenvokst tettstedsområde ◦ SSS – BA-region Sandnes/Stavanger  Videre utvikling (2040-2050) 08.01.2016 Ole Sverre Lund, Telemarkforsking


Laste ned ppt "Fra utredning til eventuelt vedtak om kommunesammenslåing Hva skal til for å lykkes? Erfaringer fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google